Bakalářská zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)
Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČJTK
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK
15. 12. 2017 čtvrtek 4. 1. 2018 (do 16:00, m. č. 19) 17. 1. 2018 5. 2. 2018 6. a 7. 2. 2018
9. 5. 2018 úterý 8. 5. 2018 (do 16:00, m. č. 19) 30. 5. 2018 11. 6. 2018 12. a 13. 6. 2018
12. 7. 2018 úterý 7. 8. 2018 (do 16:00, m. č. 19) 17. 8. 2018 4. 9. 2018 (úterý!) 5. a 6. 9. 2018 (středa a čtvrtek!)

Přihlašování

 

K BZK se student přihlašuje pouze prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování je k dispozici zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

Podoba bakalářské zkoušky

 

Bakalářská zkouška tři samostatné části:

 1. Obhajobu bakalářské práce.
 2. Zkoušku z jazyka. Ta sestává z předmětu Současný český jazyk (jeho součástí je vyřazovací písemný test) a pro jednooborové studenty dále z předmětu Jazykovědné disciplíny a přístupy (otázku vybírá komise na základě seznamu literatury a primární vliv má to, jaký modul jste v bakalářském studiu absolvovali; u absolventů odborného modulu se tedy otázky v závislosti na seznamu literatury nejčastěji týkají pragmalingvistiky, psycholingvistiky, kognitivní lingvistiky, sociolingvistiky nebo diachronní lingvistiky, u absolventů aplikovaného modulu pak z aplikované lingvistiky, praktické rétoriky, mediální komunikace nebo ediční práce).
 3. Zkoušku z literatury. Ta sestává z předmětu Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích (jeho součástí je posouzení seznamu primární a sekundární literatury) a Odborná práce s literárním textem.

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

V případě, že student koná BZK z jazyka, je třeba na sekretariát ÚČJTK před písemným testem odevzdat seznam prostudované odborné literatury z jazyka. Seznam je vhodné předem konzultovat se zkoušejícími, otázky se však předem nestanovují.

Součástí BZK je v rámci zkoušky ze Současného českého jazyka vyřazovací písemný test. Píše se vždy v první den zkoušení (v úterý ráno) po dobu 60 minut. Otázky v písemném testu ověřují základní znalosti, jež jsou předpokladem úspěšného vykonání ústní části jazykové zkoušky, a schopnosti základní aplikace těchto znalostí při práci s jazykovým materiálem. Týkají se povinných předmětů bakalářského studia společných jednooborovému i dvouoborovému studiu, tj. semináře k historickému vývoji češtiny/dějin češtiny, seminářů z lexikologie, morfologie a syntaxe. Každý z těchto čtyř okruhů je v testu zastoupen 5 otázkami, koncipovanými jako výběr jediné správné možnosti ze čtyř nabízených (multiple choice), test tedy tvoří celkem 20 otázek. Za každou správně zodpovězenou otázku získá zkoušený 1 bod, minimum k absolvování testu je 10 bodů. K ústní zkoušce lze přistoupit i v případě, že student získal méně než 10 bodů, v takovém případě však lze očekávat, že studentovi budou kladeny otázky z oblastí, které se v testu ukázaly jako nedostatečně osvojené. Test vychází ze seznamu povinné literatury.

Povinná literatura k písemnému testu BZK

 

 • Adam, Robert (2015): Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL. Praha: Karolinum [dostupné zde].
 • Adam, Robert a kol. (2015): Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum [dostupné zde].
 • Andrlová Fidlerová, Alena – Dittmann, Robert – Martínek, František – Voleková, Kateřina (2013): Dějiny češtiny [dostupné zde].
 • Dittmann, Robert (2016): Stručný přehled staročeské morfologie / Nejvýznamnější české hláskové změny.
 • Karlík, Petr – Nekula, Marek – Rusínová, Zdena (eds.) (1996): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny [nebo novější vydání].
 • Mališ, Otakar – Machová, Svatava – Suk, Jaroslav (1998): Současný český jazyk. Lexikologie. Praha: Karolinum, s. 7–59.
 • Mareš, Petr (2015): Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum [dostupné zde].
 • Šlosar, Dušan a kol. (2009): Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno: Host.

Modelový test BZK

 

Test z června 2015 (správné odpovědi)

Test z června 2016

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška