Obhájené disertační práce (ČJ)

Disertační práce z oboru Český jazyk
obhájené od roku 2006

2006

Bílková Jana
Formální tautologie v češtině
školitel: prof. Uličný

Koupil Ondřej
Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533-1672
školitel: prof. Kučera

Mrkvičková Iva
Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky
školitel: prof. Macurová

Zikánová Šárka
Slovosled ve starší češtině (1500-1620): postavení syntetického přísudku ve větě hlavní
školitel: prof. Kučera

2007

Zítková Daniela
Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty
školitel: doc. Šebesta

2008

Andrlová Fidlerová Alena
Raněnovověké rukopisy v českých muzeích a možnosti jejich využití pro výzkum českého jazyka a literatury 17. a 18. století
školitel: prof. Kučera

Nikulceva Sandra
Česko-lotyšský slovník
školitel: prof. Čermák

Park Mi Young
Česko-korejský slovník
školitel: doc. Nebeská

2009

Hudáková Andrea
Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu
školitel: prof. Macurová

Škodová Svatava
Pseudokoordinace v syntaxi současné češtiny
školitel: prof. Uličný

2010

Kaderka Petr
Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu
školitel: prof. Mareš

Nedoluzhko Anna
Rozšířená textová koreference a asociační anafora (koncepce anotace českých dat v pražském závislostním korpusu)
školitel: prof. Uličný

Prošek Martin
Mezi syntaxí a stylistikou – spisovnost a stylistická systematika na syntaktické rovině češtiny
školitel: doc. Nebeská

Štěpán Pavel
Slovotvorná analýza pomístních jmen v Čechách
školitel: dr. Harvalík

2011

Dvořáčková Věra
Přínos ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců české lingvistice (Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů)
školitel: doc. Oliva

Chromý Jan
Teorie psaného jazyka
školitel: prof. Mareš

Lehečková Eva
Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině
školitel: prof. Uličný

Stehlíková Olga
Aktuální problémy neurolingvistiky
školitel: prof. Macurová

Stluka Martin
Lexikum počátků staročeské prózy
školitel: prof. Kučera

Štindlová Barbora
Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny
školitel: prof. Šebesta

2012

Kubík Tomáš
Neurobiologické základy systému jazykového porozumění: Komplexní funkce kognitivního systému
školitel: prof. Macurová

Lábus Václav
Oronymie a hydronymie CHKO Jizerské hory
školitel: dr. Harvalík

Smejkalová Kamila
Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centra a periferie
školitel: doc. Nebeská

2013

Goláňová Hana
Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska
školitel: dr. Bachmannová

Hubáčková Šárka
Využití moderních komunikačních technologií ve výuce cizího jazyka
školitel: prof. Semrádová

Rysová Kateřina
O slovosledu z komunikačního pohledu
školitel: dr. Zikánová

Štěpánková Barbora
K funkci výrazů částicové povahy ve výstavbě textu, zejména k jejich roli v aktuálním členění
školitel: prof. Hajičová

2014

Kováříková Dominika
Kvantitativní charakteristiky termínů
školitel: prof. Čermák

Valková Jarmila
Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince
školitel: prof. Šebesta

Veselý Vojtěch
Projekce presupozic v češtině
školitel: prof. Macurová

Voleková Kateřina
Česká lexikografie 15. století
školitel: dr. Dittmann

2015

Bedřichová Zuzanna
Chybovost v písemném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na základě elektronické databanky ROMi
školitel: dr. Zikánová

Bulejčíková Petra
Problematika spisovnosti se zřetelem k výuce češtiny jako cizího jazyka
školitel: doc. Oliva

Dvořáková Žaneta
Úvod do literární onomastiky
školitel: dr. Harvalík

Mašín Jaroslav
Lingvistická pragmatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka
školitel: prof. Šebesta

Ramasheuskaya Katsiaryna
Specifika češtiny ruských studentů (se zaměřením na vybrané fonetické a morfosyntaktické jevy)
školitel: prof. Šebesta

Rysová Magdaléna
Diskurzní konektory v češtině. (Od centra k periferii)
školitel: prof. Hajičová

Šormová Kateřina
Čtenářská gramotnost romských žáků
školitel: prof. Šebesta

2016

Štěpánová Veronika
Česká ortoepická kodifikace
školitel: doc. Adam

Martínek František
Funktionsverbgefüge im humanistischen Tschechisch
školitel: prof. Kučera / prof. Berger (cotutelle)

Majerová Radka
Lingvistika ve speciální pedagogice
školitel: prof. Macurová

Kopecký Jakub
Argumentace v jazykové interakci: sekvenční struktura zdůvodňování v televizním duelu
školitel: dr. Kaderka

Nejedlý Petr
Periferní jednotky staročeského lexikálního systému: jednotky ustupující
školitel: prof. Kučera

Rýparová Dominika
Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání
školitel: prof. Šebesta

 

 

 

Úvod > Studium > Doktorské studium > Český jazyk > Obhájené disertační práce (ČJ)