Kurzy CŽV

Kurzy celoživotního vzdělávání

 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Kurz vypisovaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace v akademickém roce 2016/2017:

Název: Čeština v proměnách času
Odborný garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (robert.adam@ff.cuni.cz)
Počet semestrů: 2 (zimní i letní)
Forma zakončení: písemný test po letním semestru

 

Anotace:

Přednáškový cyklus má podobu vybraných kapitol z dějin českého jazyka. Řazení jednotlivých přednášek je v zásadě chronologické: začíná se českou etymologií a rekonstrukcí pračeštiny, končí se 20. stoletím. Cyklus si všímá různých aspektů vývoje jazyka i jeho užívání; největší pozornost věnuje proměnám slovní zásoby, mimoto se dotýká gramatiky, pravopisu, jazykové správnosti i jazyka vybraných literárních památek. Posluchači budou rovněž seznámeni s internetovými aplikacemi a úložišti, které jim umožní např. vyhledávání a listování ve starších českých slovnících a mluvnicích z pohodlí domova.

 

Osnova přednášek:

ZIMNÍ SEMESTR

1) Česká etymologie
2) Prapočátky češtiny (600–1000)
3) Nejstarší památky češtiny
4) Staročeská slovní zásoba
5) Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny
6) Slova a dějiny
7) Elektronické zdroje k dějinám češtiny
8) Český překlad bible (krom Bible kralické)
9) Bible kralická šestidílná

LETNÍ SEMESTR

10) Čeština v době baroka
11) Gramatiky českého jazyka od počátku do 19. století
12) Život a tvorba nekatolických exulantů z Čech a Moravy v 18. století
13) Rozdíly mezi texty šířenými tiskem a rukopisem v 17.–18. století
14) Český jazyk v době národního obrození
15) Vývoj českého slovníkářství (s důrazem na novodobé slovníky počínaje Jungmannem)
16) Český purismus ve 2. polovině 19. století
17) Český jazyk za protektorátu
18) Názory na jazykovou správnost a jazykovou kulturu v průběhu 20. století

 

Přednášející:

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (14, 18)
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (15)
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (3, 8, 9, 17)
Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D. (10, 12, 13)
PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D. (11) – ÚJČ AV ČR
Mgr. František Martínek (5, 16)
PhDr. Petr Nejedlý (4, 6) – ÚJČ AV ČR
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. (1, 2)
Mgr. Štěpán Šimek (7) – ÚJČ AV ČR

Doporučená literatura:

 • BERGER, T. Deutsche Einflüsse auf das grammatische System des Tschechischen. In: týž: Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München, 2008, s. 57–69.
 • ČERNÁ, A. M. – LEHEČKA, B. – NEJEDLÝ, P. – ŠIMEK, Š. – VAJDLOVÁ, M. Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i. In: Hlaváčová, J. (ed.). Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, s. 52–59.
 • ERHART, A. – VEČERKA, R. Úvod do etymologie. Praha, 1984.
 • ULIČNÝ, O. – DITTMANN, R. (ed.). Studie k moderní mluvnici češtiny 3, Čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.  Dostupné online z: <https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/publikacni-vystupy >.
 • FIDLEROVÁ, A. A. Rukopisná kultura Čech 17. a 18. století v zrcadle muzejních sbírek. Folia historica Bohemica 28, č. 1, 2013, s. 181–224.
 • HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. Praha, 1979.
 • KOMÁREK, M. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012.
 • KOUPIL, O. Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2., rev. vyd. Praha: Karolinum, 2015.
 • KOUPIL, O. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Akropolis, 2015.
 • KYAS, V. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha – Řím 1997.
 • LAMPRECHT, A. – ŠLOSAR, D. – BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha, 1986, s. 31–60.
 • LDHBČ (online): Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i. Přístupná po registraci na: http://madla.ujc.cas.cz/doklady.
 • MACEK, J. Historická sémantika. Český časopis historický 89, 1990/1991, s. 1–30.
 • MALURA, J. Písně pobělohorských exulantů (1670–1750). Praha: Academia, 2010.
 • Nebeská, I. Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Karolinum, 1995.
 • NEJEDLÝ, P. Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny: mezi kontinuitou a diskontinuitou. In: Alexová, J. – Janečková, M. – Pospíšilová, V. (ed.). Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010, s. 105–117.
 • NĚMEC, I. a kol. Slova a dějiny. Praha: Academia, 1980.
 • NĚMEC, I. – HORÁLEK, J. a kol. Dědictví řeči. Praha: Panorama, 1986.
 • NEWERKLA, S. M. Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen. Vídeň, 1999.
 • PLESKALOVÁ, J. – KRČMOVÁ, M. – VEČERKA, R. – KARLÍK, P. (ed.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007.
 • REJZEK, J. Český etymologický slovník. 3., rozšířené a přepracované vydání. Praha, 2015.
 • STICH, A. Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách. In: Vlnas, V. (ed.). Sláva barokní Čechie. Praha, 2001, s. 235–253.
 • ŠLOSAR, D. – VEČERKA, R. – DVOŘÁK, J. – MALČÍK, P. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno, 2010.
 • ŠTĚŘÍKOVÁ, E. Stručně o pobělohorských exulantech. Praha: Kalich, 2005.
Úvod > Studium > Kurzy CŽV