Obhájené diplomové práce

Diplomové práce obhájené na ÚČJTK od roku 2006

 

2006

 

Benediktová Soňa – Porovnání stylu vědeckých a popularizačních textů
vedoucí: doc. Mareš
oponent: dr. Hošnová

Dobiáš Daniel – Posuny ve vyjadřování kategorie určenosti v současné spisovné a nespisovné češtině
vedoucí: prof. Čermák
oponent: Mgr. Zikánová

Fialová Karpenková Zuzana – České názvy ptáků z etymologického a slovotvorného hlediska
vedoucí: dr. Rejzek
oponent: dr. Vaňková

Herberková Kateřina – Práce s textem (umění číst) ve vybraných učebnicích českého jazyka
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Šlédrová

Jirásková Petra – Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku a komunikační kompetence vietnamských dětí v češtině
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: prof. Macurová

Kosová Hana – Specifika právního jazyka v psané a mluvené komunikaci
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: doc. Mareš

Krištofová Alena – Osobní webové stránky mladých lidí
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Saicová Římalová

Kubů Helena – Český jazyk v Deutsche Schule Prag
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: prof. Uličný

Lacinová Zuzana – Prezentace pádového systému ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Uličný
oponent: dr. Rejzek

Patočková Dorothea – Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: dr. Vaňková
oponent: doc. Nebeská

Sailerová Renata (provd. Zedníčková) – Jazykový rozbor díla „Třetí díl historií o obrácení pohanův na víru křesťanskou v Jáponě“ (pravopis, hláskosloví, tvarosloví)
vedoucí: prof. Kučera
oponent: Mgr. Andrlová Fidlerová

Sittová Gabriela – Jak mluví Zábřežané doma a jak v Praze. Proměny mluvy mladé generace z oblasti středomoravského nářečí v prestižním jazykovém prostředí
vedoucí: dr. Jančák
oponent: prof. Uličný

Veselý Vojtěch – Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
vedoucí: dr. Bozděchová
oponent: doc. Nebeská

Zajíčková Hana – Gramatické kategorie „jmen“ v učebnicích pro cizince – k metodologii výuky češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: doc. Šebesta

Zirhutová Martina – Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Hrabří, Hradců a Oříkova – příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů
vedoucí: dr. Harvalík
oponent: dr. Rejzek

Znamenáčková Eva – Opozitnost v jazyce a (českém) jazykovém obrazu světa
vedoucí: dr. Vaňková
oponent: prof. Macurová

2007

 

Flanderková Eva – Jazykové jevy v mluvených projevech afatiků
vedoucí: dr. Vaňková
oponent: doc. Nebeská

Frausová Lenka – Syntax právních textů z diachronního hlediska
vedoucí: dr. Hošnová
oponent: Mgr. Zikánová

Hánová Kristina (provd. Karasová) – České názvy hub z etymologického a slovotvorného hlediska
vedoucí: dr. Rejzek
oponent: prof. Kučera

Chromý Jan – Jiří Haller v kontextu české jazykovědy
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: dr. Adam

Jindra Vojtěch – Vidová struktura slovesných derivátů kořene -pad-
vedoucí: prof. Uličný
oponent: dr. Bozděchová

Jelínková Ivana – Vliv syntaktické stavby (spojek) na mluvenou řeč (promluvový úsek, intonaci, pauzy). Poslechové analýzy
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: prof. Palková

Kadlecová Kateřina – Jazyk dívek a girls podle českých dívčích časopisů
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Vaňková

Motejzíková Jitka – Simultánnost v českém znakovém jazyce
vedoucí: prof. Macurová
oponent: Mgr. Hudáková

Podruhová Eva (provd. Beková) – Internacionální prefixoidy s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: Mgr. Lehečková

Šormová Kateřina – Český jazyk v Nové škole, o. p. s.
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: Mgr. Hudáková

Turková Táňa – Jazykový rozbor tisku Legenda blahoslavené Anýžky… z roku 1666
vedoucí: prof. Kučera
oponent: Mgr. Koupil

Vejvodová Jana (provd. Šindlerová) – Zachycení koordinace v závislostním popisu: se zvláštním zřetelem ke koordinaci nestejných kategorií
vedoucí: prof. Panevová
oponent: dr. Hošnová

Veselá Kateřina – Kontrastivní základ v češtině
vedoucí: prof. Hajičová
oponent: prof. Uličný

Vobecká Alena (provd. Vavřičková) – Reklama a děti: ke kritické gramotnosti dětí na ZŠ
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Šlédrová

Voňková Karolina – Textové zprávy a e-maily. Stylistická a pragmalingvistická analýza
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: prof. Mareš

Zápotocká Pavlína – Jazykový obraz větru v češtině
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: dr. Vaňková

2008

 

Bajerová Zuzana (provd. Jurenková Bajerová) – Styl próz Jiřího Gruši
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková

Doleželová Barbora – Popis spojovacích prostředků v mluvnických pracích od 2. poloviny 20. století
vedoucí: dr. Hošnová
oponent: dr. Adam

Dřímal Jakub (Kopecký) – Otázky a otázkové věty v češtině
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: dr. Hošnová

Hobstová Alžběta – Syntax próz Bohumila Hrabala
vedoucí: dr. Hošnová
oponent: prof. Uličný

Hronková Libuše – Metafora a emoce. „Zatanči emoce“ – interpretace verbálního projevu tancem
vedoucí: dr. Šlédrová
oponent: doc. Vaňková

Jiranová Pavlína (provd. Jínová) – Morfologická a syntaktická charakteristika českých číslovek vyjadřujících počet entit, jejich souborů a druhů
vedoucí: dr. Zikánová
konzultant: RNDr. Hlaváčová
oponent: dr. Adam

Klímová Ivana – Vícejazyčnost v próze K. M. Čapka Choda
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Hošnová

Marková Jana – Učebnice češtiny pro německé mluvčí
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: prof. Mareš

Martínek František – Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541)
vedoucí: dr. Adam
oponent: prof. Kučera

Mazúrková Barbora – Časoprostorové vztahy v dětském vyprávění
vedoucí: dr. Šlédrová
oponent: doc. Nebeská

Mladová Lucie (provd. Poláková) – Od hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům (diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu)
vedoucí: prof. Hajičová
oponent: Mgr. Zikánová

Poňavičová Ilona – K slovanskému základu -prav- ve vyjádřování morálních kategorií správnosti, spravedlnosti a práva (ve světle kognitivní lingvistiky)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Rejzek

Přerostová Barbora – Koheze a koherence v reklamních textech
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Hošnová

Říhová Milada (provd. Boháčková) – Normy internetové komunikace
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: Mgr. Táborský

2009

 

Beneš Martin – Epistemologické limity vybraných přístupů k jazyku
vedoucí: prof. Macurová
oponent: Mgr. Lehečková

Čermáková Alena – Sloveso smět a jeho konkurenty v odpovídajících modálních významech v současných textech a textech z let 1550-1650
vedoucí: prof. Kučera
oponent: dr. Rejzek

Granátová Zuzana – Stylová analýza editorialů v současných časopisech
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Šebesta

Holmanová Anna (provd. Christou) – Žena v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Pacovská

Chlumská Lucie – Řadové číslovky v současné češtině
vedoucí: dr. Adam
oponent: dr. Bozděchová

Janíková Lucie – Parenteze z hlediska stylového
vedoucí: dr. Hošnová
oponent: prof. Uličný

Kačerová Hana – Komunikační strategie v Skácelově korespondenci s Jiřím Friedem
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: doc. Vaňková

Kozmová Kateřina – Stereotypy v publicistice z hlediska persvazivní funkce
vedoucí: dr. Šlédrová
oponent: doc. Šebesta

Lužická Michaela – Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny
vedoucí: dr. Harvalík
oponent: dr. Rejzek

Malá Michaela – Jazyk hip hopu
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Bozděchová

Pečený Pavel – Konkurence užití různých syntaktických prostředků při vyjadřování srovnání (na materiálu česko-německém)
vedoucí: doc. Hošnová
oponent: prof. Mareš

Pohlreichová Michaela – Strach v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Nebeská

Pospíšilová Dominika (provd. Rýparová) – Ironie v češtině a její vnímání
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: doc. Vaňková

Provázková Karla (provd. Tvrdá) – Mediální dialogické sítě před rokem 1989
vedoucí: doc. Nekvapil
konzultant: doc. Šubrt
oponent: doc. Šebesta

Richterová Klára – Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících
vedoucí: prof. Macurová
oponent: dr. Saicová Římalová

Rysová Kateřina – Vliv valence predikátového slovesa na slovosledné uspořádání adverbiálií
vedoucí: dr. Zikánová
oponent: doc. Hošnová

Sedláček Miroslav – Slovosled ve větách vedlejších
vedoucí: doc. Hošnová
oponent: dr. Zikánová

Sedláčková Lucie – Islám v médiích (mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES)
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: prof. Mareš

Voleková Kateřina – Latinsko-český slovník Klementinský (obecná charakteristika, analýza překladu sloves, edice)
vedoucí: prof. Kučera
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

2010

 

Hájková Marcela – Sociolingvistické aspekty češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Chromý

Hlobilová Lenka – Metoda zrcadlení z hlediska psychoterapeutické komunikace
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: doc. Vaňková

Kleňhová Eliška (provd. Chvalovská) – Interjekce v českém jazykovém systému
vedoucí: doc. Adam
oponent: doc. Hošnová

Koulová Ilona – Komunikace v jazykové třídě
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Lehečková

Lebeda Jiří – Morfematická struktura češtiny: od lingvistické teorie k automatickému počítačovému zpracování
vedoucí: doc. Petkevič
oponent: prof. Kučera

Lehoučková Zuzana – Sémantická analýza vybraných českých slovesných předpon
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: doc. Vaňková

Lišková Lydie (provd. Boháčová) – Stylistický a rétorický rozbor žďárských barokních kázání se zvláštním zřetelem k tautologii
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: prof. Kučera

Luňáčková Michaela – Jazyk a styl současných politických textů
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Šebesta

Svobodová Andrea – Teoretické otázky související s přípravou edice prokopských legend: s návrhem edice Života sv. Prokopa
vedoucí: dr. Černá
konzultanti: dr. Zikánová, doc. Adam
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Švíbková Zuzana – Eufemismy v současné publicistice
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: prof. Mareš

Veselovská Kateřina – Členská negace a způsob jejího vyjadřování v současné češtině
vedoucí: Medová, M.Phil.
oponent: Mgr. Lehečková

Záleská Michaela – Čeština pro cizince online
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Hrdlička

Žáková Denisa – Jazyková analýza časopisu Dirtbiker
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Mareš

2011

 

Bodlák Ondřej – Jazyk hudebního magazínu SPARK
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Mareš

Čurdová Veronika – Jazykový obraz nohy/nohou v češtině
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Pacovská

Dvořáková Jana – K interferenci češtiny, ruštiny a angličtiny v jazykové výuce
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Bozděchová

Havrlantová Markéta – Ediční zásahy do vybraných pohádek Boženy Němcové v 19. a 20. století
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: doc. Adam

Honková Tereza (provd. Randáková) – Funkce inferencí při porozumění textu
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: dr. Saicová Římalová

Hniličková Eva (provd. Lehne) – Jazykový rozbor Cestopisu Bedřicha z Donína
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: doc. Rejzek

Klimešová Petra – Syntaktický vztah shody (se zvláštním zřetelem ke shodě predikátu se subjektem)
vedoucí: doc. Hošnová
oponent: doc. Adam

Klimtová Barbora – Skloňování maskulin s tvarotvorným základem zakončeným na obojetnou souhlásku v současné češtině
vedoucí: doc. Adam
oponent: doc. Bozděchová

Kojetínová Martina – Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana
vedoucí: prof. Mareš
oponent: Mgr. Lehečková

Krajíčková Zuzana – Politická komunikace a marketing – volby 2010
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Adam

Kubová Kateřina – Jazyk a styl undergroundové dětské literatury
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková

Lukáčová Marie – Produktor a recipient v reklamní komunikaci
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Šebesta

Malimánková Martina (provd. Chudobová) – Větosled v současné češtině
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: dr. Zikánová

Prokšová Hana – Pes v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová

Smithová Simona – Uplatnění generického maskulina v českém textu
vedoucí: dr. Čmejrková
oponent: Mgr. Chromý

Zdeňková Jana – Užití aoristu, imperfekta a perfekta v česky psané próze poloviny 14. století
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: prof. Kučera

2012

 

Bauerová Jana – Nikita I. Tolstoj a moskevská etnolingvistická škola v evropském a českém kontextu (základní charakteristika a překlad textů
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Mistrová

Drengubáková Jana – Jazykový obraz rodiny v evangeliích ekumenického překladu
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: dr. Dittmann

Frnochová Adéla (provd. Jiříková) – Jazyk české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: Mgr. Lehečková

Hamerlová Dana – Vícejazyčnost ve zvukovém filmu
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Bozděchová

Hořejší Michal – Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: dr. Dufek

Jelínková Blanka – Vybrané aspekty jazyka rozhlasových pořadů o vaření
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: doc. Adam

Kejvalová Barbora – Kulturní reálie a stereotypy ve vyučování cizímu jazyku
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Mareš

Lopatová Lucie – Osvojovování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny) – souvislosti s teorií dětského jazykového obrazu světa
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: dr. Filippová

Matějka Štěpán – Jazyková relativita a gramatický rod v češtině
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Vaňková

Olivová Jana – Jazykový management učitelů českého jazyka na středních školách a jejich podíl na utváření podoby spisovné češtiny
vedoucí: dr. Dovalil
konzultant: dr. Chromý
oponent: doc. Adam

Paldusová Michaela – Postavení číslovek v systému slovních druhů
vedoucí: dr. Cvrček
oponent: doc. Adam

Pirnerová Helena – Aktuální členění věty v psaných médiích
vedoucí: prof. Hajičová
oponent: dr. Zikánová

Pernicová Jana – Jmenné derivační sufixy ve slovanštině a latině
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: Mgr. Voleková

Přikrylová Jana – K současnému policejnímu slangu
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: prof. Šebesta

Rysová Magdaléna – Alternativní vyjádření konektorů v češtině
vedoucí: dr. Zikánová
oponent: dr. Lehečková

Sedláčková Hana – Aspekty variace předložek na a v(e) v současné češtině
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Adam

Šálená Ivana – Problematika testů a testování ve výuce češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta

Vrbová Anna – Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu.
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

2013

 

Bartošová Ivana – Poslech s porozuměním jako jedna ze základních řečových dovedností výuky češtiny jako druhého jazyka
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta

Boháčková Linda – Člověk v hádankách. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Janeček

Drtinová Simona – Učení se češtiny v důchodovém věku
vedoucí: dr. Sherman
oponent: prof. Šebesta

Hejlová Tereza – K užití vybraných prepozic v současné češtině z perspektivy češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta

Hromadová Magdalena Antonia – Language management in the process of reception of literary texts from the perspective of a native and a non-native speaker of the Czech language
vedoucí: doc. Nekvapil
oponent: dr. Sherman

Choulíková Klára – Cesty k porozumění
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Šormová

Kapitolová Zuzana – Dynamika textu v biblích melantrišské řady (1549-1613)
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Komrsková Zuzana – Souvýskyt primárních předložek v soudobých publicistických textech (korpusová sonda)
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: doc. Adam

Kratochvílová Veronika – Konceptualizace lásky v textech české populární hudby (Jazykový obraz lásky v textech skupiny Lucie)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová

Kříž Adam – Vliv představitelnosti slov na osvojování slovních tvarů v češtině
vedoucí: dr. Smolík
oponent: dr. Chromý

Křížová Adéla – Stylové tendence současných vědeckých textů
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Kunová Kateřina – Role učitele v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta

Levorová Eva – Mluvnická kategorie času v učebnicích češtiny pro neslyšící žáky a pro cizince
vedoucí: dr. Petráňová
oponent: prof. Šebesta

Lundáková Kateřina – Čtecí kompetence nerodilých mluvčích češtiny
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta

Machková Klára – Specifické rysy chování a komunikace adolescentů
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: doc. Vaňková

Náhlíková Anežka – Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí
vedoucí: dr. Štěpán
oponent: doc. Vaňková

Najbrtová Barbora – K prezentaci vybraných gramatických kategorií ve výuce češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta

Pergler Jiří – Distribuce a funkční využití staročeského reflexiva „sě“
vedoucí: doc. Friedová
oponent: dr. Lehečková

Poncarová Alena – Pozice antecedentu zájmena třetí osoby: tendence v současné češtině
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: dr. Saicová Římalová

Šmídová Kateřina – Ortografie Augustova Summovníku
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Štichová Kateřina – Vývoj české tabákové reklamy
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Chromý

Šťastná Kamila – Formy hodnocení žáků ve výuce českého jazyka a literatury
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: prof. Šebesta

Vlášková Jana – Analýza jazykových kurzů češtiny pro německy mluvící studenty
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Pierścieniak

Zikmundová Klára – Možnosti komunikace dětí s dětskou mozkovou obrnou
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: dr. Hudáková

2014

 

Albrechtová Barbora – Problémy s jazykem administrativy z pohledu tazatelů jazykové poradny
vedoucí: dr. Pravdová
oponent: doc. Adam

Breburdová Johana – Předpony s-, z- v historickém vývoji češtiny
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: Mgr. Martínek

Bušková Petra – Ruskojazyčná komunita v České republice
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Macurová

Hladíková Helena – Obrazová složka učebnic češtiny pro cizince – analýza a evaluace
vedoucí:
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Hudáková
konzultant: Mgr. Pierścieniak

Hudečková Hana – Český jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Jehlička Jakub – Prostorová kognice mluvčích češtiny a českého znakového jazyka: Jak mezijazyková diverzita ovlivňuje nejazykovou kognici
vedoucí: dr. Smolík
oponent: dr. Chromý

Kučera Petr – Integrace Vietnamců v České republice
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Macurová

Kaushiková Martina – Reálie v učebnicích češtiny pro cizince z pohledu rozvoje interkulturní kompetence
vedoucí: prof. Šebesta
konzultant: Mgr. Šormová
oponent: doc. Saicová Římalová

Kubeková Michaela – Typy jazykových cvičení a jejich využití ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: Mgr. Šormová

Láznička Michal – Structural Iconicity and Possessive Constructions: Explorations in Artificial Language Learning
vedoucí: doc. Friedová
oponent: dr. Chromý

Luhanová Eliška – Čeština v L-balíčku
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Hrdlička
konzultant: Mgr. Pierścieniak

Mazůrková Ilona – Využití hry ve výuce českých reálií
vedoucí: prof. Šebesta
konzultant: Mgr. Šormová
oponent: doc. Saicová Římalová

Měkotová Barbora – Český jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: prof. Ecketová

Nachtmanová Barbora – Vizualizace ve výuce češtiny pro cizince
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Hrdlička

Nováková Veronika – Identifikace autora ve forenzní lingvistice
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Saicová Římalová

Pospíšilová Lucie – Znělost v češtině německých mluvčích
vedoucí: dr. Machač
oponent: Mgr. Martínek

Skoumalová Jana – Rozvíjení sociokulturní kompetence žáků a vybrané učebnice češtiny pro cizince
vedoucí: prof. Šebesta
konzultant: Mgr. Šormová
oponent: doc. Saicová Římalová

Svašková Jana – Cykličnost a linearita času v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Saicová Římalová

Tesařová Kristýna – Krystalizace historických okamžiků v mediálních dialogických sítích: etnometodologická analýza českého mediálního diskurzu
vedoucí: dr. Kaderka
oponent: dr. Lehečková

Uhlířová Markéta – Vyjadřování komunikačních záměrů (raná dětská řeč)
vedoucí. dr. Saicová Římalová
oponent: dr. Filippová

Vlková Michaela – Děti a reklama
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Adam

Vyskočilová Karolína – Tvorba specializovaného korpusu banátské češtiny a jazyková analýza vybraných jevů
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: dr. Dittmann

Zitová Anna – Výstavba odborného textu ve starší a v současné češtině: srovnávací syntaktický rozbor
vedoucí: dr. Zikánová
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
konzultant: Mgr. Jínová

2015

 

Bednářová Hana – Hypertext jako lingvistický pojem
vedoucí: prof. Macurová
oponent: prof. Mareš

Černá Eliška – Nos v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Rejzek

Čížková Klára – Hlava v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová

Dušek Jan – Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona
vedoucí: doc. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Dvořáková Klára – Komplimenty v soukromé neformální komunikaci
vedoucí: dr. Filippová
oponent: doc. Saicová Římalová

Dušková Jana – Zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Štindlová

Fojtíčková Eva – Osobnostní a sociální rozvoj ve výuce českého jazyka na základní škole
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová

Frontzová Kateřina – Specifika výuky češtiny pro řecké rodilé mluvčí
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta

Hakenová Barbora – Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Hlaváčková Eva – Kompenzační strategie ve výuce češtiny jako cizího jazyka: Porovnání mluvených a psaných komunikátů
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: dr. Škodová

Hušáková Barbora – Čeština jako cizí jazyk v předškolním zařízení
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová

Janovská Zuzana – Konceptualizace života v českých populárních písních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Saicová Římalová

Kaprasová Karolína – Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Chromý

Kojecká Veronika – Karel Kojecký: Kniha pamětí – ediční zpracování, jazyková a stylová analýza
vedoucí: doc. Adam
oponent: Mgr. Martínek

Kovařík Tadeáš – Lidské tělo v české paremiologii (Etnolingvistická studie)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová

Lehovcová Eva – Čeština mluvčích s ruštinou jako prvním jazykem
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Rosová

Mokrá Lucie – Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Filippová

Mráčková Milena – Komunikace otce s dětmi
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: doc. Adam

Petáková Helena – Řečtina jako zdroj obohacení české slovní zásoby
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: dr. Dittmann

Plísková Kamila – Zpětná vazba ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Šormová

Smrčková Tereza – Audiosložka ve vyučování češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Mašín

Svatoňová Eva – Metody vyučování bilingvních žáků v České škole Manchester
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: doc. Bozděchová

Šafratová Kamila – Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysgrafií na 2. stupni základní školy
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová

Šťastná Lucie – Opozice „člověk – zvíře“ v jazyce. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová

Štěpánová Marie – Management uchovávání a posunu jazyka v české komunitě v Chicagu
vedoucí: dr. Sherman
oponent: dr. Dittmann

Švarcová Hana – Čas a prostor v psaných dětských projevech
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: Mgr. Jínová

Toufarová Dagmar – Psaná komunikace a výuka češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta

Tůmová Markéta – Tandemová metoda při výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: dr. Šormová

Valná Martina – Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová

2016

 

Bulak Patrik – Spánek a snění v českém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Martínek

Burianová Markéta – Referenční vlastnosti holé jmenné fráze v češtině
vedoucí: dr. Šimík
oponent: dr. Lehečková

Dandová Tereza – České frazémy a cizinci
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová

Hubková Helena – Názvy současných profesí ve zdravotnictví
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: doc. Adam

Hupáková, Kateřina – Lexikálně-chuťová synestézie českých mluvčích
vedoucí: dr. Chromý
oponent: dr. Lehečková

Kafka Ivan – Ideologie purismu v příspěvcích o jazykové kultuře v časopisech Slovo a slovesnost a Naše řeč v letech 1949–1968
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Adam

Karlová Alena – Studenti a učitelé v českých filmech ze školního prostředí. Jejich řeč a vzájemná komunikace
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Lehečková

Khýrová Lenka – Podpora souvislého mluveného projevu žáků ZŠ
vedoucí: doc. doc. Saicová Římalová
oponent: prof. Šebesta

Kotková Kateřina – Neverbální komunikace v komunikačněpřístupové výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová

Kožuriková Daniela – Nové názvy profesí
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: dr. Martínek

Kukrechtová Barbora – Mlčeti stříbro, mluviti zlato. Rozvíjení mluvních dovedností v současných učebnicích češtiny pro cizince
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová

Maierová Jana – Současný stav mluvy nejstarší generace v lomnickém mikroregionu podkrkonošského okrajového úseku
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: Mgr. Synková

Manukjanová Hana – Atributivní a predikativní funkce adjektiv v češtině
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: Mgr. Synková

Marek Jakub – Česká toponyma v perspektivě kognitivní etnolingvistiky
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Štěpán

Neubergová Daniela – Efekty výuky češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová

Novotná Gabriela – Výslovnost hlásky r v českých projevech cizinců s mateřštinou němčinou a jeho percepční přijatelnost
vedoucí: dr. Veroňková
oponent: dr. Martínek

Ostrýžová Martina – Současný stav tradičního teritoriálního dialektu v mluvě staré generace v obci Vír
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Martínek

Skoumalová Anna – Využití překladu ve výuce češtiny pro frankofonní mluvčí
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: dr. Lehečková

Staňková Lucie (provd. Dusová) – Projektové vyučování v předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na SŠ
vedoucí: dr. Šormová
oponent: doc. Kasíková

Šturmová Kateřina – Didaktické zapojení videa do výuky češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: dr. Mašín
oponent: dr. Šormová

Šullová Zuzana – Komunikace dvojčat v různých komunikačních situacích
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová

Vilímová Tereza – Vyučující češtiny jako cizího jazyka pro děti předškolního věku
vedoucí:doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová

Vokáčová Martina – Vliv gramatických profilů českých substantiv na jejich osvojování nerodilými mluvčími
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: dr. Nagy

Zábojová Lenka – Česká šumová vibranta /ř/ a její realizace nerodilými mluvčími češtiny
vedoucí: dr. Machač
oponent: dr. Štěpánová

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Obhájené diplomové práce