Tematické okruhy SZZK – ČJL

Český jazyk a literatura – tematické okruhy pro ústní část státní závěrečné zkoušky

(pro jednooborové i dvouoborové studenty; uvedena pouze část lingvistická, nikoli literárněvědná; požadavky k literárněvědné části SZZK jsou specifikovány na stránkách ÚČLK)

Student předloží u SZZK seznam prostudované odborné literatury.

A. Obecnělingvistické a metodologické otázky popisu češtiny

Student dostane jednu teoretickou otázku vycházející z povinných předmětů.

  • Filozofie jazyka
  • Základní obecnělingvistické pojmy
  • Současné lingvistické směry
  • Teorie jazykové kultury v české tradici
  • Základy lingvistických metod, příklady použití na českých jazykových datech
  • Základy korpusového výzkumu a základní korpusy češtiny
  • Gramatika a sémantika češtiny

B.      Čeština v diachronním pohledu

  • Teoretická otázka

c) Historie jazykového systému češtiny
b) Základy české dialektologie
a) Základy studia slovanských jazyků

  • Rozbor českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do 1900), komentování alespoň 3 jevů z různých jazykových rovin (komentování jevu vždy směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci ve staroslověnštině)
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tematické okruhy SZZK > Tematické okruhy SZZK – ČJL