Tematické okruhy SZZK – UČCJ

Učitelství češtiny jako cizího jazyka – tematické okruhy pro ústní část státní závěrečné zkoušky

(pro jednooborové i dvouoborové studenty; uvedena pouze část lingvistická, nikoli pedagogicko-psychologická)

Student předloží u SZZK seznam prostudované odborné literatury.

A. Jazykovědná bohemistika

 • Osvojování češtiny jako druhého/cizího jazyka: teorie, možnosti studia, význam pro vyučování (např. mentalistické teorie osvojování jazyka)
 • Faktory ovlivňující osvojování češtiny jako druhého/cizího jazyka (např. transfer, učební strategie)
 • Čeština jako mezijazyk – možnosti studia, obvyklé přístupy (např. kontrastivní analýza mezijazyka, chybová analýza), charakteristika (např. komentář k ukázce z projevu nerodilého mluvčího)
 • Postavení češtiny jako druhého/cizího jazyka, jazyková situace v ČR (např. jazykové komunity v ČR)
 • Komunikace v jazykové třídě (v předmětu ČCJ), vybrané problémy (např. užívání zprostředkovacího jazyka)
 • Čeština jako druhý/cizí jazyk – komentář k vybranému jazykovému jevu

B. Didaktika jazykového vyučování

 • Teorie vyučování cizímu (druhému) jazyku
 • Plánování výuky, učební materiály, včetně učebnic
 • Prezentace jazykového učiva; motivace (podle konkrétních témat, např. slovesný vid)
 • Rozvíjení komunikačních dovedností (např. naslouchání s porozuměním)
 • Reálie v jazykovém vyučování
 • Typy chyb v projevech nerodilých mluvčích, práce s chybou
 • Testování a hodnocení
 • Interkulturní komunikace ve vyučování
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tematické okruhy SZZK > Tematické okruhy SZZK – UČCJ