Tematické okruhy SZZK – UČSŠ

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – tematické okruhy pro ústní část státní závěrečné zkoušky

 

(pro jednooborové i dvouoborové studenty; uvedena pouze část lingvistická, nikoli literárněvědná a pedagogicko-psychologická; požadavky k literárněvědné části SZZK jsou specifikovány na stránkách ÚČLK)

Student předloží u SZZK seznam prostudované odborné literatury.

A. Obecnělingvistické a metodologické otázky popisu češtiny

(otázky budou zadávány z tematických okruhů volených se zřetelem k potřebám jazykové výchovy)

 • Osvojování jazyka: teorie, možnosti studia (např. osvojování jazyka dětmi v předškolním věku)
 • Jazyk mládeže ve školním věku, jeho charakteristika, možnosti jeho studia (např. poruchy čtení)
 • Klasické a současné lingvistické směry (např. kritická analýza diskurzu, korpusová lingvistika apod.)
 • Komunikace ve škole, její studium
 • Spisovná čeština a jazyková kultura
 • Komentář k vybranému jevu současné češtiny (např. jmenný rod)

B. Didaktika jazykového vyučování

 • Pojetí vyučování v oblasti mateřského jazyka, jeho cíle, složky (lze omezit na některý cíl či složku, např. formativní cíl vyučování mateřského jazyka)
 • Komunikační výchova (podle jednotlivých složek, např. čtení, mluvení apod.)
 • Slohová výchova, její pojetí a postupy (podle jednotlivých témat, např. vyprávění, úvaha, některý z funkčních stylů, stylové aspekty jazykových prostředků apod.)
 • Prezentace učiva v předmětu český jazyk, motivace (podle konkrétních témat)
 • Jazyková, slohová a komunikační cvičení (včetně slohové práce a rozborů)
 • Práce s tzv. chybou v předmětu český jazyk; opravy, testování, hodnocení
 • Kurikulární materiály v předmětu český jazyk, zvl. učebnice
 • Vyučovací hodina v předmětu český jazyk, její typy, organizace, plánování, řízení
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tematické okruhy SZZK > Tematické okruhy SZZK – UČSŠ