Rozvrh – UČCJ (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA – ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
AUC500246 Pedagogická praxe 6 prof. Šebesta (garant)
Informace k pedagogické praxi na oboru UČCJ naleznete zde: http://ucjtk.ff.cuni.cz/praxe-UCCJ
ABO500507 Metody lingvistické práce (studenti, kteří během bakalářského studia absolvovali předmět Práce s empirickými daty, si v letním semestru 2017/2018 zapíší předmět Empirické metody v gramatické analýze; tento předmět se jim uzná namísto EML) 0/2 3 dr. Chromý + Mgr. Kříž PO 12:30–14:00 26
0/2 dr. Chromý + Mgr. Kříž ST 15:50–17:20 26
ABO500128 České reálie (doplněno) 0/2 (1x za 14 dní) 3 dr. Šormová ÚT 9:10–10:40 409
ABO500769 Druhý jazyk – osvojování, učení, užívání; metody jeho studia 1/0 3 prof. Šebesta ST 13:20–14:05 409
ABO500765 Vyučování češtiny jako cizího jazyka I 2/0 3 dr. Škodová ST 10:50–12:20 409
0/2 doc. Bozděchová ST 9:10–10:40 22
Přednáška Vyučování češtiny jako cizího jazyka bude probíhat 1x za 14 dnů ve formátu 2/0.
ABO100997 Čeština nerodilých mluvčích 0/2 3 Mgr. Kukrechtová ČT 9:10–10:40 34
ABO500876 Čeština v typologickém a kontrastivním pohledu 0/2 3 doc. Rejzek ČT 14:10–15:40 409
Předměty Interkulturní komunikace v ČR, Didaktické nástroje (učerbnice, programy, korpusy) a práce s nimi, Vyučování češtiny jako cizího jazyka II, Komunikace v jazykové třídě, Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka, Jazykové komunity a postavení cizinců v ČR a Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk budou vypsány v letním semestru.
PVP 2: OBECNÁ LINGVISTIKA
bude doplněno
PVP 1: OBOROVÉ POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
ABO800888 Tutorský seminář 3 Mgr. Prokšová (garant)
AUC500245 Pedagogická praxe II 6 prof. Šebesta (garant)
ABO500986 Pedagogická praxe III 6 prof. Šebesta (garant)
Informace k Pedagogické praxi II a III naleznete zde: http://ucjtk.ff.cuni.cz/praxe-UCCJ
ABO700140 Kázání: Proměny žánru a stylu od středověku do současnosti 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová PO 9:10–10:40 22
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová PO 9:10–10:40 422A
AMLV00065 Korpusová lexikologie 0/2 3 dr. Kováříková + dr. Škrabal PO 9:10–10:40 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková PO 10:50–12:20 20
ALINV701B Romština pro lingvisty 1/1 3 dr. Elšík PO 10:50–12:20 Cel. 20 / 424
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová PO 10:50–12:20 S131
ABO500890 Tvoření vlastních jmen 0/2 3 dr. Štěpán PO 10:50–12:20 409
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová PO 12:30–14:00 S131
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 0/2 3 dr. Bičovský PO 15:50–17:20 bude doplněno
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0//2 3 doc. Vaňková ÚT 9:10–10:40 21
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková ÚT 9:10–10:40 20
AMLV00057 Vytváření diachronního korpusu 0/2 3 dr. Stluka ÚT 9:10–10:40 S131
ALINV702B Kečuánština pro lingvisty 2/0 dr. Rataj ÚT 17:30–19:00 Cel. 20 / 424
ABO700125 Diskurz o lidských právech (přesouvá se na letní semestr) 0/2 3 dr. Řezníková ÚT 12:30–14:00 22
ABO700144 Heuristika ve zpracování jazyka 0/2 3 dr. Chromý ÚT 12:30–14:00 26
ABO100202 Toponomastika 0/2 3 dr. Harvalík ÚT 14:10–15:40 Val. 1
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík ÚT 15:50–17:20 Let. 4
ALTV00106 Gramatický systém latiny (pozn.: znalost latiny není vyžadována) 2/0 3 doc. Pultrová ST 9:10–10:40 300
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková ST 10:50–12:20 20
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 3 doc. Saicová Římalová ST 10:50–12:20 24
ACN300398 Základy českého znakového jazyka III 0/2 3 Čiháková ST 12:30–14:00 20
ABO700124 Čeština na vlnách I 0/2 3 dr. Škodová + doc. Bozděchová ST 12:30–14:00 24
ALINV409M Aphasia: an introduction from a linguistic perspective 1/1 3 Mgr. Láznička ST 14:10–15:40 Cel. 20 / 424
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 doc. Cvrček ST 15:50–17:20 S131
ABO700109 Co sdílíme, když mluvíme: intersubjektivita v interakci 0/2 3 dr. Beneš + dr. Lehečková ST 17:30–19:00 26
ABO700108 Synchronní proměny českého předložkového systému 0/2 3 Mgr. Prokšová ST 17:30–19:00 24
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) ST 18:00–19:30 300
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen ČT 9:10–10:40 S131
ABO500215 Etymologie 0/2 3 doc. Rejzek ČT 9:10–10:40 26
ACN300419 Gesto a znak v dějinách myšlení 2/0 3 doc. Fulka ČT 10:50–12:20 423
ALINV558B Grammaticalization 0/2 4 Mgr. Zíková + Bc. Doischer ČT 10:50–12:20 Cel. 20 / 424
ABO700137 Hospitační praxe ve výuce češtiny jako cizího jazyka 0/2 3 dr. Štindlová ČT 10:50–12:20 129
ABO700153 Akviziční korpusy češtiny 0/2 4 dr. Šormová (garant) ČT 14:10–15:40 (4 bloky) 24
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK 0/2 3 Mgr. Lukeš ČT 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) ČT 17:30–19:00 300
ALINV508B Language management 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Sherman 13:20–14:55 Cel. 20 / 424
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy povinných předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu a zda souhlasí příslušné kreditové ohodnocení a hodinová dotace. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
SPECIFIKACE VYBRANÝCH UČEBEN
Hyb. 3 / 303 Podkroví ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1)
Cel. 20 / 424 Místnost č. 424 v Celetné 20
Val. 1 místnost Ústavu pro jazyk český ve Valentinské 1, přízemí napravo; pro vstup je třeba zazvonit (zvonek č. 7)
S131 počítačová učebna v suterénu; sejít po bočním schodišti úplně dolů, jít za roh, dále přes velké dveře, přeběhnout venkem, projít přes další velké dveře; první dveře napravo (s nápisem Učebna pro seniory)
Let. 4 místnost Ústavu pro jazyk český v Letenské 4

 

Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – UČCJ (NMgr.)