Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2017/2018

ČESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA

 

Typ studijního programu: bakalářský

Forma: prezenční

Studijní obor lze studovat jednooborově i v kombinaci s jiným oborem.

Po absolvování bakalářského studia je možno ucházet se o přijetí do navazujícího magisterského studia.

Den otevřených dveří: sobota 14. 1. 2017

Počty uchazečů. Ke studiu v akademickém roce 2016/2017 bylo přijato 130 uchazečů z 435 přihlášených.

Vypisované kombinace. Obor lze kombinovat se všemi obory studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí.

Přijímací zkouška je jednokolová, písemná a trvá maximálně 180 minut. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Oblasti přijímací zkoušky:  

 a)      Písemný test z českého jazyka (pravopis, morfologie, syntax, slovotvorba, základní terminologie, znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce). Za tuto část lze získat maximálně 50 bodů.

b)      Písemný test z české literatury (základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu). Za tuto část lze získat maximálně 50 bodů.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2017/2018