Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících

Řešitel projektu: Mgr. Hana Prokšová (proksova@ujc.cas.cz)
Doba trvání projektu: 2012

Anotace

V rámci výběru vnitřních grantů FF UK byla udělena podpora jednoletému projektu Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících. Projekt bude řešen během roku 2012, jeho hlavní řešitelkou je studentka postgraduálního programu ÚČJTK Mgr. Hana Prokšová (proksova@ujc.cas.cz) a zapojeno je do něj 5 studentů oboru čeština v komunikaci neslyšících, z nichž jeden je rodilý neslyšící a jeden nedoslýchavý.
Projekt se bude věnovat užívání a distribuci funkčních slov, především předložek, spojek, případně vybraných typů částic, v psané češtině českých neslyšících. Hlavním předmětem zkoumání budou vztahy časové, prostorové a příčinné vyjadřované předložkami a spojkami, které jsou v psané češtině českých neslyšících podle dosavadních poznatků poměrně snadno zachytitelné a analyzovatelné v poměru k jiným gramatickým či syntaktickým vztahům.

Stanovené cíle projektu se dají rozdělit na dílčí teoretické a dílčí praktické. Mezi ty druhé počítáme rozšíření databáze korpusu DEAF a vytvoření metodické a výukové příručky a CD s nahranými cvičeními pro děti a studenty s vadou sluchu, jež by mohly přispět ke zkvalitnění školní výuky v oblasti užívání funkčních slov v češtině. Teoretické cíle pak jsou promyšlení možné metodologie empirického výzkumu psané češtiny českých neslyšících, provedení kvantitativní a kvalitativní analýzy funkčních slov v korpusu DEAF a na jejím základě vybudování anotované databáze funkčních slov, zachycení specifických způsobů užívání těchto jazykových jednotek, pokus o identifikaci některých interferencí z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících v oblasti užívání funkčních slov s přihlédnutím k tendencím zacházení s těmito slovy (vazbami) v psané češtině rodilých mluvčích češtiny.

Jako výstup projektu bude kromě anotované databáze, metodického manuálu určenému širší odborné veřejnosti a výukového materiálu pro školskou praxi i odborná studie v českém jazyce o užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících v kontrastivní perspektivě k funkčním slovům v psané češtině rodilých mluvčích a studie v anglickém jazyce týkající se tématu projektu. V závěru projektu bude na půdě FF UK pronesena přednáška o jeho průběhu a výstupech.

Během celého projektu budeme spolupracovat s pedagogy oboru Čeština v komunikaci neslyšících a dalšími odborníky, např. korpusovými jazykovědci, abychom dostáli požadavkům na kvalitu práce s daty a respektovali specifika práce s českými texty neslyšících, jejichž rodilý jazyk je vizuálně-motorického charakteru.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících