Nové návrhy témat diplomových prací

Upozorňujeme studenty na nově vypsaná témata diplomových prací (vedoucím je doc. Sergej Skorvid z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě). V případě zájmu pište na e-mail ivan.kafka@ff.cuni.cz.

 

Nářeční variety severovýchodočeského původu ve vystěhovaleckých českých enklávách na Ukrajině a v Rusku

Cílem práce je porovnat stav nářečí severovýchodočeského původu v českých vystěhovaleckých enklávách na území bývalého Ruského impéria, a to v rovině hláskoslovné, morfosyntaktické a lexikální. Materiál má být jednak čerpán ze sekundární literatury, jednak získán terénním výzkumem v dodnes dochovaných vesnicích s česky mluvícími obyvateli v Ruské federaci a na Ukrajině, popř. také v Moldavsku. Součástí diplomové práce má být přepis vlastních nahrávek i rozhovorů nahraných jinými explorátory a uložených na webovém portálu Paměť národa, v archivu Českého rozhlasu i jinde.

Postup práce

1. Studium sekundární literatury, shrnutí dosavadního bádání, příprava terénního výzkumu.
2. Terénní výzkum (pořízení nahrávek, aplikace dotazníkové metody).
3. Přepis materiálu, jeho zpracování.
4. Prezentace získaných výsledků v jednotlivých kapitolách diplomové práce.
5. Srovnání se stavem domácích nářečí zachyceným v Českém jazykovém atlase.

Literatura

 • AUERHAN, Jan: České osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. Praha: Antonín Hajn, 1920.
 • BALHAR, J. et al. Český jazykový atlas 1-5, Dodatky. Praha 1992-2011.
 • BĚLIČ, J. Nástin české dialektologie. Praha 1973.
 • JANČÁKOVÁ, Jana – JANČÁK, Pavel: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Praha: Karolinum, 2004.
 • KLÍMA, S. Čechové a Slováci za hranicemi. Praha: J. Otto, 1925
 • LAMPRECHT, A. et al. České nářeční texty. Praha 1977.
 • SKORVID, Sergej S.: Чешские языковые острова в России – ветки истории и этнической памяти. Oriens Aliter, č. 1 (1), 2014, s. 21–41.
 • SKORVID, Sergej: Czech immigrant dialects in the Northern Caucasus and Western Siberia. International Journal of the Sociology of Language 238, 2016, p. 127–143.
 • VACULÍK, J. Dějiny volyňských Čechů. I-II. Praha 1997-1998; III. Brno 2000.

Nepublikované diplomové práce

 • ANDREJS, René. Vliv ruského jazyka na mluvu česky mluvících obyvatel obce Anastasijevka. Olomouc: FF UP, 2016.
 • HAKENOVÁ, Barbora: Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři. Praha: FF UK, 2015.
 • MYKHAYLOVA, Kateryna: Mluva Čechů v Čechohradě na Ukrajině a její vztah k výchozímu českému nářečí. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 • SUKHANEK, Oleksandr. Jazyková situace v původem českých komunitách na Jižní Ukrajině (zejm. na Krymu a ve vesnici Novgorodkovka). Praha: FF UK, 2014.

Elektronický zdroj

 • Portál Paměť národa, projekt Příběhy českých krajanů na severním Kavkaze a západní Sibiři
 • www.pametnaroda.cz/project/witness/id/54

 

Porovnání nářečních variet jihozápadočeského původu na černomořském pobřeží severního Kavkazu v Rusku a v rumunském Banátě

Cílem práce je porovnat stav nářečí jihozápadočeského původu v původně českých vystěhovaleckých osadách na černomořském pobřeží severního Kavkazu v Rusku a v rumunském Banátě, a to v rovině hláskoslovné, morfosyntaktické a lexikální. Materiál může být jednak čerpán ze sekundární literatury, jednak získán terénním výzkumem v dodnes dochovaných vesnicích s česky mluvícími obyvateli na severním Kavkazu a v rumunském Banátě. Součástí diplomové práce má být přepis vlastních nahrávek i rozhovorů nahraných jinými explorátory a uložených na webovém portálu Paměť národa, v archivu Českého rozhlasu i jinde.

Postup práce

1. Studium sekundární literatury, shrnutí dosavadního bádání, příprava terénního výzkumu.
2. Terénní výzkum (pořízení nahrávek, aplikace dotazníkové metody).
3. Přepis materiálu, jeho zpracování.
4. Prezentace získaných výsledků v jednotlivých kapitolách diplomové práce.
5. Srovnání se stavem domácích nářečí zachyceným v Českém jazykovém atlase.

Literatura

 • AUERHAN, Jan: České osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. Praha: Antonín Hajn, 1920.
 • BALHAR, J. et al. Český jazykový atlas 1-5, Dodatky. Praha 1992-2011.
 • BĚLIČ, J. Nástin české dialektologie. Praha 1973.
 • KLÍMA, S. Čechové a Slováci za hranicemi. Praha: J. Otto, 1925
 • LAMPRECHT, A. et al. České nářeční texty. Praha 1977.
 • SKORVID, Sergej S.: Чешские языковые острова в России – ветки истории и этнической памяти. Oriens Aliter, č. 1 (1), 2014, s. 21–41.
 • SKORVID, Sergej: Czech immigrant dialects in the Northern Caucasus and Western Siberia. International Journal of the Sociology of Language 238, 2016, p. 127–143.
 • VORÁČ, J. Česká nářečí jihozápadní. I-II. Praha 1955, 1976.
 • VYSKOČILOVÁ, K. Cyech language minority in the South-eastern Romanian Banat. International Journal of the Sociology of Language 238, 2016, p. 145–167.

Nepublikovaná diplomová práce

 • FRNOCHOVÁ, Adéla: Jazyk české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě. Praha: FF UK, 2012.

Elektronický zdroj

 • Portál Paměť národa, projekt Příběhy českých krajanů na severním Kavkaze a západní Sibiři
 • www.pametnaroda.cz/project/witness/id/54

 

V případě zájmu je možné domluvit se na tématu jiném (např. výzkum jazyka nových reemigrantů z Ukrajiny, popis idiolektu jednoho konkrétního mluvčího).