Bohemisté z ÚČJTK na sjezdu Mezinárodního komitétu slavistů

Ve dnech 20.–27. 8. 2018 se v srbském hlavním městě Bělehradě uskutečnil 16. sjezd Mezinárodního komitétu slavistů. Sjelo se na něj na 1 000 účastníků ze 43 zemí světa. S výsledky své odborné práce na něm vystoupilo i několik členů ÚČJTK: v tematickém bloku Globalizace a slovanská slovotvorba přednesla doc. Ivana Bozděchová, členka Komise pro slovanskou slovotvorbu a Terminologické komise MKS, příspěvek na téma Slovotvorná adaptace nových anglicismů v češtině. Kolokviálnosti ve stylu současné české žurnalistiky se v tematickém bloku Lingvistická a funkční stylistika slovanských jazyků věnoval prof. Petr Mareš, člen Stylistické komise MKS. Doc. Jiří Rejzek (sekce Praslovanština) se vyjádřil K splynutí vokálů A a O v praslovanštině a v sekci Gramatika současných slovanských spisovných jazyků hovořila doc. Lucie Saicová Římalová o Raných stádiích osvojování slovesné valence u česky hovořících dětí.

Předchozí sjezd MKS proběhl před pěti lety v Minsku, ten příští se bude konat v roce 2023 v Paříži.

O sjezdu blíže viz: http://mks2018.fil.bg.ac.rs.