Pracovní cesta Ivany Bozděchové na východní pobřeží USA

Na přelomu února a března 2020 navštívila doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., tři místa v USA spjatá s českou emigrací, kulturou a jazykem. Cílem pracovního pobytu bylo navázat nové kontakty a upevnit stávající především v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka a přispět k rozvoji spolupráce v této vzdělávací oblasti.

Prvním místem návštěvy byla prestižní Yale University[1], ve které pro studenty a zájemce z katedry Slovanských literatur a jazyků přednesla v Centru studia jazyků přednášku na téma Vyučování češtiny v národním a mezinárodním kontextu. Přednášku zorganizovala prof. Karen von Kunes, Ph.D., která na této univerzitě vyučuje český jazyk od roku 1995, kdy tam byla jeho výuka etablována v souvislosti se zájmem po listopadové revoluci (čeština jako jeden z 65 jazyků, které tato univerzita nabízí[2]). Vedle kurzů praktické češtiny na úrovni pro začátečníky, mírně pokročilé (v posledních letech je navštěvuje 30–50 studentů) i pokročilé (5–10 studentů) prof. Kunes vyučuje kurzy o díle Milana Kundery a o filmech Miloše Formana (jsou vedeny v angličtině a navštěvuje je kolem 20 studentů). Od roku 2003 každoročně vede v Praze letní kurz In Kafka‘s Spirit: Prague Film and Fiction, který zahrnuje nejen výuku češtiny a specifické náměty historie, kultury, literatury a filmu, ale i workshop filmování (studenti píšou scénáře a natáčí krátké filmy, vypomáhají jim při tom Josef Lustig, Gary Griffin a často i Jan Hřebejk). Prof. Kunes je autorkou mnoha publikací literárních, např. monografie Milan Kundera’s Fiction: A Critical Approach to Existential Betrayals (2019), i lingvistických, viz Beyond the Imaginable: 240 Ways of Looking at Czech.

(1999) nebo Czech Practical Dictionary Czech-English/English-Czech (2011). Je členkou Jonathan Edwards College na Yale University (celkem jich je na této univerzitě 14); s jejími dalšími členy v čele s profesorem biolékařského inženýrství Markem Saltzmanem se při své návštěvě doc. Bozděchová setkala.

Druhou zastávkou návštěvy byl New York, a to ve dvou institucích. Nejprve se přívětivá a vzorně vedená a uspořádaná knihovna Českého centra stala místem k setkání newyorkských učitelů češtiny. Kulatý stůl s názvem Proč, co a jak lze učit v hodinách výuky češtiny jako cizího jazyka byl v praktické podobě věnován vybraným tématům osvojování a vyučování češtiny jako cizího jazyka. Demonstrovány byly některé moderní metody výuky (především komunikační metoda), didaktický nácvik čtení a poslechu s porozuměním a využití herních aktivit a moderních učebních materiálů a technologií ve výuce. Newyorské České centrum[3] společně s českým konzulátem a krajanskými spolky Bohemian Benevolent & Literary Association a Dvorak American Heritage Association sídlí na Manhattonu v České národní budově (Bohemian National Hall) a funguje od roku 1995. Čtyřikrát týdně v něm probíhají večerní kurzy češtiny, do kterých v současné době chodí 25 žáků. Kulatý stůl učitelů češtiny zorganizovalo České centrum ve spolupráci s dr. Věrou Dvořákovou, absolventkou FF UK (obor bohemistika, lingvistika a fonetika), která žije a pracuje v USA. Vyučuje češtinu v Českém a slovenském jazykovém centru v Astorii, zároveň tam také dělá zástupkyni ředitelky se zaměřením na české otázky (ředitelkou školy je Monika Kovalčik ze Slovenska). Doc Bozděchová navštívila výuku v této škole; hodiny češtiny jsou tam vždy v pátek večer a v sobotu dopoledne, a to paralelně ve čtyřech českých třídách (pro děti ve věku od 5 do 12 let, v každé třídě je 7–10 dětí). Školu navštěvuje na 140 žáků: 80 v českém výukovém programu (z toho 5 dospělých), 46 ve slovenském a ostatní chodí pouze do tanečního kroužku Limboráčik. Učí je šest učitelek, jejich výkon je třeba ocenit zejména vzhledem k náročnému časovému zařazení výuky (na konci pracovního týdne) i vzhledem k organizačním a prostorovým podmínkám školy. Českou školu vybudoval v roce 1910 krajanský spolek Bohemian Citizens‘ Benevolent Society of Astoria s cílem učit českou a slovenskou kulturu a jazyk pro děti přistěhovalců z Československa; spolek školu provozuje a finančně podporuje dodnes.

Třetí zastávku představovalo Chicago, ještě na počátku 20. století město s třetí největší populací Čechů na světě (po Praze a Vídni); doc. Bozděchová tam pobývala společně s proděkankou pro zahraničí FF UK prof. PhDr. Markétou Křížovou, Ph.D. Jejich cesta vedla na University of Chicago[4] a jednaly o možnostech budoucí spolupráce FF UK: zúčastnil se ho vedoucí Katedry slovanských jazyků a literatur prof. William Nickell a náměstkyně ředitele Centra východoevropských a ruských/euroasijských studií Esther Peters. Spolupráce by zahrnula především pomoc při třídění (organizování či katalogizování) archivu Čechů a Slováků v cizině, který je uložen v jedné z knihoven Chicagské univerzity. Jak bylo i z krátkého nahlédnutí do archivu zřejmé, archiv obsahuje cenné historické materiály (korespondenci, dokumenty, fotografie) z různých období migrace do USA. FF UK může nabídnout pomoc odborníků (včetně studentů a doktorandů) z oboru český jazyk, knihovnictví, historie, etnologie apod. Katedra slovanských jazyků a literatur dále zvažuje znovuotevření výuky českého jazyka – vyučovala se tam od 70. let 20. století do roku 2019. V období počátků výuky češtiny na katedře působil docent starší české literatury František Svejkovský (1923–2011, absolvent FF UK, kde po roce 1991 uspořádal několik přednáškových cyklů). Pod jeho vedením psala svou disertaci Malynne Sternstein, která zároveň po celou dobu vyučovala češtinu. V současné době vyučuje na Chicagské univerzitě kurz Kafka in Prague pro cca 20 studentů.

Pro češtinu a její kulturu v Illinois (i v USA) hraje již téměř sto let významnou roli česká škola T. G. Masaryka v Cicero, západním předměstí Chicaga. Škola je unikátní tím, že sídlí v původních prostorách a čeština se tam vyučuje nepřetržitě od roku 1921, kdy ji pro své děti postavili krajané. Kurzy češtiny v ní probíhají pro děti v sobotu a pro dospělé ve všední dny. Od roku 2013 v této škole učí a funkci viceprezidentky zastává absolventka bohemistiky na FF UK Mgr. Klára Moldová; působí tam v rámci vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Především její zásluhou – v úzké spolupráci s Irenou Čajkovou, lektorkou španělštiny na Chicagské univerzitě a učitelkou češtiny ve škole TGM – a díky finanční i jiné podpoře krajanů a přátel školy se daří udržovat výuku češtiny na vysoké odborné úrovni a přitahovat značný počet zájemců. Mezi největší podporovatele a mecenáše české školy patří Ray Čapek, pokladník Czechoslovak Heritage Museum a člen výboru Prague Chicago Sister Cities Committee. Jak sám říká, po 20 letech působení v představenstvech českých organizací v oblasti Chicago cítí, že jeho největším přínosem k propagaci české kultury je podpora aktivit, do nichž jsou zapojeni lidé z České republiky a které přitahují účast „chicagských Čechů“. České škole T.G. Masaryka přispívá již 5 let a velmi ho těší, že Klára Moldová a Irena Čajková tyto prostředky velmi dobře využívají, a proto se i jeho zapojení zvyšuje. Podnětem k zapojování mu je i fakt, že obě učitelky škole nejen věnují mnoho času, ale přispívají i vlastními finančními zdroji, včetně akcím Výboru sesterských měst Chicago – Praha. Ray Čapek představuje velmi důležitou oporu pro češtinu i na Chicagské univerzitě (ve spolupráci s Masarykovým klubem Chicagské univerzity): jeho bratr Otto založil český fond na Katedře slovanských jazyků a literatur, který spolu finančně zajišťují.

Výuku češtiny ve škole TGM navštěvuje v letošním školním roce 83 dětí a 26 dospělých. Atmosféra ve škole a při výuce je mimořádně příjemná, přátelská, tvůrčí a radostná; potvrdila to naše návštěva školy a hospitace v hodinách výuky českého jazyka. Profesorka Křížová zaujala členy komunity školy v čele s prezidentem Andrew Bultasem nebo předním dobrovolníkem Ken Dvorskym přednáškou na téma Česká migrace do Latinské Ameriky. Zájem o češtinu projevili také rodiče dětí a vyjádřili potřebu ujasnit si aktuální otázky českého pravopisu: doc. Bozděchová proto pro ně připravila workshop, při kterém diskutovali o změnách v současné pravopisné normě a společně louskali některé pravopisné oříšky.

Škola nabízí krajanům a zájemcům bohatý kulturní a vzdělávací program po celý rok, její aktivity jsou opravdu pestré, hojné a úctyhodné (blíže viz https://czechschoolchicago.org). Mnohé z nich se uskutečňují ve spolupráci s generálním konzulátem ČR, který funguje v Chicagu od roku 2006. Při jeho návštěvě jsme s generálním konzulem Ing. Jaroslavem Kantůrkem diskutovali o pokračování spolupráce s FF UK, např. ve formě studentských praxí spojených s výukou češtiny na letní škole češtiny ve škole T. G. Masaryka; takovou stáž poprvé absolvovaly dvě studentky magisterského studia Učitelství češtiny jako cizího jazyka z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v létě 2019. Bylo to již počtvrté, kdy studentky FF UK vyučovaly v letním kurzu češtiny.

K českému Chicagu bezpochyby dále patří Český národní hřbitov: i jeho prohlídka byla součástí naší návštěvy. Založili jej chicagští krajané v roce 1877, pochováni jsou na něm Čechoameričané padlí v americké občanské válce, španělsko-americké válce i v obou světových válkách.  Pomník tam má také Antonín Čermák, starosta Chicaga českého původu, který zahynul v roce 1933 následkem atentátu, oběti potopeného parníku Eastland (k tragédii došlo 24. 7. 1915 a zemřelo při ní 844 lidí, z toho více než 220 Čechů) a pochována je tam také Alice Masaryková. V roce 2004 byla založena organizace Friends of the Czech National Cemetary; jejím posláním je propagovat historický význam Českého národního hřbitova v místním, národním i mezinárodním měřítku a zachovat jeho umělecké dědictví. Členové obstarávají finanční prostředky na obnovu a zachování Českého národního hřbitova. Mezi nejaktivnější patří krajan Chuck Michalek, člen představenstva Českého národního hřbitova a také předseda speciálních projektů Přátel Českého národního hřbitova; bývalým prezidentem Českého národního hřbitovního svazu byl Ray Čapek.

Krátká návštěva na východě Spojených států amerických ukázala, že současné české stopy tam navazují na pevné vzdělávací a kulturní tradice a že existují díky obětavé, nadšené, erudované, zodpovědné a různorodé práci institucí a lidí, kteří v ní našli smysl i lásku. Toto jejich skutečně smysluplné úsilí je třeba podporovat, naším společným zájmem je pomáhat jim udržovat živé kontakty s Českou republikou a jejím současným životem i kulturou. To byl hlavní motiv pracovní cesty a k naplňování budou směřovat aktivity FF UK i v následujících letech.

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

 

 [1] Yaleova univerzita je prestižní soukromá univerzita v New Heaven ve státě Connecticut, založená v roce 1701; patří k nejznámějším univerzitám ve Spojených státech (je členem tzv. Ivy League) a třetí nejstarší institucí vysokoškolského vzdělávání ve Spojených státech.

[2] Blíže viz Karen von Kunes: Proč američtí studenti vůbec češtinu studují. Britské listy 23. 8. 2019. https://blisty.cz/art/96718-proc-americti-studenti-vubec-cestinu-studuji.html

[3] Česká centra jsou příspěvkovou organizací MZV ČR, která má v současnosti 24 poboček po celém světě.

[4] Chicagská univerzita je soukromá univerzita v Chicagu ve státě Illinois. Založil ji v roce 1890 americký průmyslník John Rockefeller. V létě 1902 tam pobýval jako hostující profesor T. G. Masaryk.