Bakalářská práce

Seznam tematických oblastí pro zadávání bakalářských prací

Kritéria pro posuzování závěrečných prací

Témata obhájených bakalářských prací (od roku 2009)

Aby mohla obhajoba proběhnout, je třeba být řádně přihlášen v SIS (obhajoba bakalářské práce je jednou z částí bakalářské zkoušky). Informace k přihlašování naleznete zde. Termíny obhajob najdete zde (pozdejší odevzdání práce ústav nepovoluje). Odevzdává se pouze elektronická verze práce v SIS (odevzdávání tištěných exemplářů bylo zrušeno).

Bakalářskou práci si lze zadat dvojím způsobem:

  1. Student se domluví s vyučujícím, u nějž by chtěl závěrečnou práci psát, aby vypsal příslušné téma v SIS, a k tomuto tématu se posléze přihlásí. Rovněž je možné přihlásit se v SIS k již vypsaným tématům (jejich seznam najdete na konci této stránky nebo přímo v SIS).
  2. Student po dohodě s příslušným vyučujícím vyplní formulář pro zadání závěrečné práce (dostupný zde), který pak pošle tajemníkovi ÚČJTK. Ten pak údaje z formuláře vloží do SIS. V případě, že vedoucí práce působí na jiném ústavu než ÚČJTK, student volí postup 2.

V obou případech je zadání práce následně předloženo na nejbližší schůzi ÚČJTK ke schválení, kde je rovněž určen oponent práce. Po schválení je práce oficiálně zadána. Práci lze obhajovat nejdříve půl roku po zadání práce, student si však může podat žádost o zkrácení této lhůty (na univerzálním formuláři najdete ho zde).

Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

Předpokládá se, že veškeré písemné práce odevzdávané v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace budou mít náležitou úroveň nejen po odborné stránce, ale také po stránce jazykové (včetně pravopisné), což se týká i znění abstraktu práce v angličtině. K jazykové úrovni se přihlíží při jejich celkovém hodnocení a v případě, že množství pravopisných, formulačních a dalších jazykových nedostatků neodpovídá požadavkům běžně kladeným na publikované texty z oboru bohemistiky, jsou práce hodnoceny jako nevyhovující, a to i tehdy, když jim z čistě odborného hlediska nelze nic vytknout.

Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS, tedy dnem, kdy byla práce studentovi potvrzena v SIS pověřenou osobou na příslušné základní součásti fakulty dle čl. 21 odst. 3 těchto pravidel, za předpokladu, že došlo k následnému schválení vedoucím příslušné základní součásti fakulty. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Posudky závěrečné práce budou zveřejněny v SIS nejpozději pět dní před datem obhajoby.

Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

Informace k průběhu obhajob

 

Obhajoba bakalářské práce se skládá ze dvou částí: powerpointové prezentace a obecné diskuse. Kromě obhajujícího se jí účastní předseda komise, který obhajobu řídí, dále vedoucí práce, oponent a zpravidla také většina pedagogů ÚČJTK. Obhajoby se může účastnit také veřejnost (včetně stávajících studentů).

Powerpointová prezentace

Cílem powerpointové prezentace je stručně představit svou práci lidem, kteří ji nečetli (ať už jde o pedagogy ÚČJTK, kteří nejsou vedoucím či oponentem práce, anebo o veřejnost). Studenti mají ukázat, že jsou schopni ve stručnosti informovat o klíčových aspektech práce a jednotlivých poznatcích (včetně případné sebekritiky). Délka trvání powerpointové prezentace je stanovena na maximálně 8 minut. Překročení této doby není možné, doporučujeme proto studentům si prezentaci nacvičit a nezařazovat do ní podružné infromace. Samotná prezentace není nijak přerušována dotazy.

Program Microsoft PowerPoint mají studenti FF UK zdarma k dispozici (viz https://office.ff.cuni.cz/). Využití jiného programu je rovněž možné, v takovém případě je však třeba mít prezentaci připravenou ve formátu pdf.

Pro prezentaci doporučujeme využít šablonu, která je k dispozici zde (její využití však není povinné).

Pro další tipy ohledně přípravy prezentací a prezentování můžete navštívit například web https://www.prezentacepowerpoint.cz/.

Posudky práce

Po powerpointové prezentaci následuje představení posudků. Vedoucí a oponent práce představí své posudky. Studenti mají čas na reakce, zejména na odpovědi na otázky, které byly položeny v posudcích. K reakcím je možné rovněž použít připravenou prezentaci. Reakce by měly být stručné a věcné – není tedy nutné reagovat na všechna tvrzení v posudcích, pokud ale oponent v posudku položil explicitní otázku, může se dožadovat odpovědi. Vedoucí či oponent mohou na vaše odpovědi dále reagovat (případně na svoje připomínky navzájem).

Obecná diskuse

Po vyjádření k posudkům otevře předseda komise rozpravu, které se mohou účastnit jak členové komise, tak další členové ústavu či širší veřejnost. Po skončení předseda komise vyzve obhajující studenty a nečleny ústavu, aby opustili místnost. Členové ústavu se poté poradí o výsledku obhajoby, který je vzápětí oznámen. Tím obhajoba končí.

Není třeba se obhajoby obávat, atmosféra bývá přátelská a uvolněná.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská práce