Bakalářská práce

Seznam tematických oblastí pro zadávání bakalářských prací

Kritéria pro posuzování závěrečných prací

Témata obhájených bakalářských prací z oboru ČJL (od r. 2009)

Aby mohla obhajoba proběhnout, je třeba být řádně přihlášen v SIS (obhajoba bakalářské práce je jednou z částí bakalářské zkoušky). Informace k přihlašování naleznete zde. Termíny obhajob najdete zde (pozdejší odevzdání práce ústav nepovoluje). Odevzdává se pouze elektronická verze práce v SIS (odevzdávání tištěných exemplářů bylo zrušeno).

Bakalářskou práci si lze zadat dvojím způsobem:

  1. Student se domluví s vyučujícím, u nějž by chtěl závěrečnou práci psát, aby vypsal příslušné téma v SIS, a k tomuto tématu se posléze přihlásí. Rovněž je možné přihlásit se v SIS k již vypsaným tématům (jejich seznam najdete na konci této stránky nebo přímo v SIS).
  2. Student po dohodě s příslušným vyučujícím vyplní formulář pro zadání závěrečné práce (dostupný zde), který pak pošle tajemníkovi ÚČJTK. Ten pak údaje z formuláře vloží do SIS. V případě, že vedoucí práce působí na jiném ústavu než ÚČJTK, student volí postup 2.

V obou případech je zadání práce následně předloženo na nejbližší schůzi ÚČJTK ke schválení, kde je rovněž určen oponent práce. Po schválení je práce oficiálně zadána. Práci lze obhajovat nejdříve půl roku po zadání práce, student si však může podat žádost o zkrácení této lhůty (na univerzálním formuláři najdete ho zde).

Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

Předpokládá se, že veškeré písemné práce odevzdávané v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace budou mít náležitou úroveň nejen po odborné stránce, ale také po stránce jazykové (včetně pravopisné), což se týká i znění abstraktu práce v angličtině. K jazykové úrovni se přihlíží při jejich celkovém hodnocení a v případě, že množství pravopisných, formulačních a dalších jazykových nedostatků neodpovídá požadavkům běžně kladeným na publikované texty z oboru bohemistiky, jsou práce hodnoceny jako nevyhovující, a to i tehdy, když jim z čistě odborného hlediska nelze nic vytknout.

Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS, tedy dnem, kdy byla práce studentovi potvrzena v SIS pověřenou osobou na příslušné základní součásti fakulty dle čl. 21 odst. 3 těchto pravidel, za předpokladu, že došlo k následnému schválení vedoucím příslušné základní součásti fakulty. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Posudky závěrečné práce budou zveřejněny v SIS nejpozději pět dní před datem obhajoby.

Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

Informace k průběhu obhajob

 

Obhajoba bakalářské práce trvá přibližně 30 minut a kromě diplomanta se jí účastní předseda komise, který obhajobu řídí, dále vedoucí práce, oponent a zpravidla také většina pedagogů ÚČJTK. Obhajoby se může účastnit také veřejnost (včetně stávajících studentů).

Samotná obhajoba probíhá takto:

  1. Nejprve krátce představíte svou práci, ideálně v cca pěti minutách (můžete k tomu využít prezentaci nebo handout, není to ale nutné). Svou práci nemusíte představovat komplexně, spíše je vhodné zmínit, jak jste se k tématu dostali, jaké metodologické či jiné problémy jste při psaní museli řešit, k jakým hlavním zjištěním jste dospěli, můžete i kriticky zhodnotit některá svá rozhodnutí a říct, jak by se při zpracovávání dalo postupovat jinak. Lze také nastínit další možné oblasti výzkumu vašeho tématu. Raději se vyhněte příliš rozvláčným popisům, vhodné ale není ani jednominutové povšechné shrnutí. V této části zatím nereagujte na hodnocení obsažená v posudcích. Při představování práce je dobré mít jako oporu bodovou osnovu s některými formulacemi, klíčovými pojmy apod.
  2. Vedoucí práce a oponent přečtou své posudky, poté budete vyzváni, abyste na vznesené připomínky reagovali. Není nutné reagovat na všechna tvrzení v posudcích, pokud ale oponent v posudku položil explicitní otázku, může se dožadovat odpovědi. Vedoucí či oponent mohou na vaše odpovědi dále reagovat (případně na svoje připomínky navzájem).
  3. Předseda otevře debatu, do níž se mohou zapojit i členové ústavu, případně veřejnost.
  4. Po skončení debaty vás a hosty z řad veřejnosti předseda komise vyzve, abyste se odebrali za dveře. Členové ústavu se poradí o výsledku obhajoby , který vám bude vzápětí oznámen. Tím obhajoba končí.

Není třeba se obhajoby obávat, atmosféra bývá přátelská a uvolněná.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská práce