Obhájené bakalářské práce

Bakalářské práce studentů oboru český, jazyk a literatura
obhájené na ÚČJTK od roku 2009

 

Jméno řešitele Rok obhájení Téma práce Vedoucí práce
Špinková, Tereza 2009 Přechodníky v současné češtině
Adam, Robert
Boháčková, Linda 2010 Hlad a nasycení v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Brucknerová, Eva 2010 Přepis a jazykový, rozbor proroka Jonáše z Mikulovské bible Rejzek, Jiří
Černá, Eliška 2010 Specifika jazykové stránky blogů na českém internetu
Bozděchová, Ivana
Fischerová, Simona 2010 Frazeologie v současné sportovní publicistice
Bozděchová, Ivana
Janovská, Zuzana 2010 Domestikovaná zvířata ve frazeologických přirovnáních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
Vaňková, Irena
Kříž, Adam 2010 Aktuální procesy apelativizace proprií
Bozděchová, Ivana
Laubeová, Zuzana 2010 Pravopisné a grafické inovace v internetových textech Mareš, Petr
Ocelák, Radek 2010 Vágní význam a jeho empirické modelování – případ vágních skalárních modifikátorů v češtině
Lehečková, Eva
Pergler, Jiří 2010 Koreferenční řetězce s nespecifickou a generickou referencí v češtině
Lehečková, Eva
Rysová, Magdaléna 2010 K explikativním vztahům v češtině
Zikánová, Šárka
Šťastná, Kamila 2010 Základní charakteristiky pragmaticky orientované lingvistiky
Pacovská, Jasňa
Švábová, Petra 2010 Televizní rozhovory v mluvené a psané verzi Mareš, Petr
Vlášková, Jana 2010 Asertivita ve škole
Pacovská, Jasňa
Zenčenková, Simona 2010 Spisovná a nespisovná čeština v dílech Terezy Boučkové Mareš, Petr
Adamovičová, Šárka 2011 Duál ve slovanských jazycích Rejzek, Jiří
Bednářová, Hana 2011 Vymezení textu v české lingvistice
Macurová, Alena
Belingerová, Tereza 2011 Griceův kooperační princip ve vztahu k Leechovu principu zdvořilosti
Pacovská, Jasňa
Biňovcová, Barbora 2011 Jazyková, výstavba próz Petra Šabacha Mareš, Petr
Breburdová, Johana 2011 Čeština nerodilého mluvčího (případová, studie)
Šebesta, Karel
Brožová, Ladislava 2011 Pravopis přejatých slov v současném denním tisku
Adam, Robert
Bušková, Petra 2011 Porovnání jazyka a stylu rozhovorů v dívčích a ženských časopisech Mareš, Petr
Caithamlová, Kateřina 2011 Porovnání Griceových a Leechových konverzačních principů
Pacovská, Jasňa
Dufek, Ondřej 2011 Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka
Šebesta, Karel
Hladíková, Helena 2011 K syntaxi psaných zpráv v publicistice
Lehečková, Eva
Hýsková, Tereza 2011 Teplota jako zdrojová, oblast konceptuálních metafor
Vaňková, Irena
Choulíková, Klára 2011 Deminutiva, jejich typy, užívání a proměny v současné češtině
Bozděchová, Ivana
Kafka, Ivan 2011 Nesklonné výrazy v pozici shodného přívlastku v současné češtině
Adam, Robert
Křivánková, Jana 2011 Chyby v psaní z psycholingvistického hlediska
Chromý, Jan
Kubeková, Michaela 2011 Informace o osobních zájmenech v českých mluvnicích
Macurová, Alena
Novotná, Anna 2011 Příprava poezie 19. století k edici (případová, studie)
Šebesta, Karel
Pazderová, Alice 2011 Přepis a jazykový, rozbor 13. kapitoly proroka Daniela z Mikulovské bible Rejzek, Jiří
Pekáčková, Alena 2011 K sémantice základních číslovek
Bozděchová, Ivana
Petrželová, Ivana 2011 Čeština španělských mluvčích (případová, studie)
Šebesta, Karel
Poulová, Kristýna 2011 Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě
Bozděchová, Ivana
Řehořková, Anna 2011 Jazyk české soukromé korespondence v období humanismu
Andrlová Fidlerová, Alena
Scheller, Veronika 2011 Kognitivní analýza temporálních předložek v češtině
Lehečková, Eva
Skružná, Lucie 2011 Jazyk a styl čechoamerických periodik
Andrlová Fidlerová, Alena
Slavík Kaushiková, Martina 2011 Zdvořilost v komunikaci žen a mužů
Pacovská, Jasňa
Tučková, Pavlína 2011 Čeština německých mluvčích (případová, studie)
Šebesta, Karel
Vasko, Vojtěch 2011 Distribuce předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině
Lehečková, Eva
Žáková, Radka 2011 Kontrastivní studium vyjadřování vidu v českých a německých narativních textech
Lehečková, Eva
Bažantová, Olga 2012 Vztah grafémů a barev u rodilých mluvčích češtiny
Chromý, Jan
Dvořáková, Klára 2012 Neverbální komunikace mužů a žen
Pacovská, Jasňa
Hauerová, Agata 2012 Tendence ve vývoji slovní zásoby u nejmladší generace v Českém Těšíně
Andrlová Fidlerová, Alena
Heřmánková, Eva 2012 Čeština nerodilého mluvčího (případová, studie)
Šebesta, Karel
Hornová, Karolína 2012 Argumentace a manipulace v persuasivních textech
Pacovská, Jasňa
Houbová, Pavlína 2012 Jazyk a styl českých překladů románů Émila Zoly Mareš, Petr
Hrajnohová, Jana 2012 Měsíc v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Kamenová, Alena 2012 Hloupost v české frazeologii, příslovích a pohádkách (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
Vaňková, Irena
Karvaiová, Markéta 2012 Současná reklama na alkohol
Šebesta, Karel
Korelusová, Veronika 2012 Vývoj jazyka žáků na 2. stupni ZŠ
Šebesta, Karel
Kožuriková, Daniela Hana 2012 Konkurence slovotvorných sufixů při přechylování názvů profesí
Bozděchová, Ivana
Krištůfková, Dominika 2012 Písemné práce žáků 2. st. základní školy
Šebesta, Karel
Mačugová, Radka 2012 Psycholingvistický a pragmalingvistický přístup ke komunikaci žáků 1. stupně
Pacovská, Jasňa
Šťastná, Lucie 2012 Ptáci ve frazeologických přirovnáních. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa
Vaňková, Irena
Trojanová, Tereza 2012 Sémantické charakteristiky sloves v písemném projevu dětí mladšího školního věku
Pacovská, Jasňa
Uhlířová, Markéta 2012 Částice v korpusech psané a mluvené češtiny
Cvrček, Václav
Vyskočilová, Karolína 2012 Syntaktická analýza projevů českých mluvčích v rumunském Banátu
Lehečková, Eva
Benešová, Andrea 2013 Diagnostikování verbálních schopností dětí pohledem lingvistiky
Saicová Římalová, Lucie
Bulak, Patrik 2013 Dech a dýchání jako zdrojová, oblast konceptuálních metafor v češtině
Vaňková, Irena
Ctibor, Michal 2013 Duál v Kronice trojánské Rejzek, Jiří
Dohnalová, Monika 2013 Spisovná a nespisovná čeština v prózách Michala Viewegha Mareš, Petr
Drkošová, Sylvie 2013 Jazyková, nerovnost a jazyková, diskriminace v české společnosti: Ostrava vs. Praha
Chromý, Jan
Fojtíčková, Eva 2013 Rozvíjení slovní zásoby u dětí mladšího školního věku
Saicová Římalová, Lucie
Fraňková, Pavla 2013 Nespisovné jazykové prostředky v textech Jáchyma Topola a Jaroslava Rudiše Mareš, Petr
Havlová, Markéta 2013 Specifika komunikace v mateřské škole
Filippová, Eva
Homolková, Kamila 2013 Vybrané poruchy učení z hlediska lingvistického
Stehlíková, Olga
Kojecká, Veronika 2013 Ediční zpracování písňových textů Karla Kryla a Jaromíra Nohavici
Adam, Robert
Kotková, Kateřina 2013 Neologismy motivované názvy politických stran a hnutí
Martínek, František
Kovařík, Tadeáš 2013 Kůň v české frazeologii, příslovích a pohádkách. Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa
Vaňková, Irena
Kukrechtová, Barbora 2013 Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech
Martínek, František
Manukjanová, Hana 2013 Užívání kondenzace s adjektivem verbálním v současné češtině
Lehečková, Eva
Mohylová, Barbora 2013 Nespisovnost v současné zpívané poezii Mareš, Petr
Rynešová, Klára 2013 Rysy mluvenosti a spontánnost v komunikaci na sociální síti Mareš, Petr
Řehořová, Karolína 2013 Mluvený projev mládeže (na příkladu členů turistického oddílu)
Šebesta, Karel
Stanovská, Lucie 2013 Čeština nerodilých mluvčích (Případová, studie)
Šebesta, Karel
Svák, Jiří 2013 Možnosti chybové anotace češtiny nerodilých mluvčích
Šebesta, Karel
Talafús Martin 2013 Jazykový, obraz květin v češtině (Sémantické konotace a prototypy)
Vaňková, Irena
Valná, Martina 2013 Vývoj stylu reklamy po roce 1989 ( na příkladu vybraných produktů) Mareš, Petr
Vytlačilová, Veronika 2013 Kritická edice vybraných vánočních písní V. K. Holana Rovenského
Andrlová Fidlerová, Alena
Zavadilová, Anna 2013 Konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný v současné češtině
Adam, Robert
Zinke, Lucie 2013 Neverbální komunikace ve škole
Pacovská, Jasňa
Binderová, Tereza 2014 K neohebným slovním druhům a jejich hranicím v současné češtině
Synková, Pavlína
Denková, Magdaléna 2014 Styl divadelních her Arnošta Goldflama Mareš, Petr
Dušková, Kristýna 2014 Univerbizovaná a zkrácená pojmenování v současné publicistice (typ řidičák, gambáč). (S využitím Českého národního korpusu.) Mareš, Petr
Gabrielová, Hana 2014 Adjektivum poslední v systému české slovní zásoby. Diachronní pohled
Martínek, František
Hanzelková, Eva 2014 Srovnání Beckovského Poselkyně starých příběhů českých s jejím pramenem, Hájkovou Kronikou českou
Andrlová Fidlerová, Alena
Janoušková, Barbora 2014 Ediční zpracování korespondence Karla Havlíčka: srovnání dosavadních edic
Adam, Robert
Jirků Veronika 2014 Grafika a jazyk inzertní rubriky v čechoamerickém texaském periodiku Svoboda
Dittmann, Robert
Kalužová, Adéla 2014 Charles Fillmore – od pádové gramatiky k sémantice rámců
Lehečková, Eva
Kobesová, Alena 2014 Domov v konceptualizaci českých mluvčích (dotazníkové šetření)
Vaňková, Irena
Kožuriková, Daniela Hana 2014 Přechylování nových názvů profesí
Bozděchová, Ivana
Lásková, Jana 2014 Dialekt podkrkonošské oblasti zejména v odrazu hypokoristických podob rodných jmen Rejzek, Jiří
Maršálová, Michaela 2014 Posesivní adjektiva – konkurence jmenného a tvrdého adjektivního skloňování
Synková, Pavlína
Nývltová, Martina 2014 Psaní velkých písmen v samostatně vydaných českých Nových zákonech 15. a 16. století
Andrlová Fidlerová, Alena
Nzimba Sylva 2014 Současné české neologismy z oblasti sportu
Martínek, František
Pfeiferová, Jana 2014 Chybová analýza jazykových projevů ruských mluvčích češtiny
Šormová, Kateřina
Rybová, Aneta 2014 Relace mezi verbální a neverbální složkou v reklamních komunikátech. Mareš, Petr
Sotlová, Jana 2014 Partikulizace ustálených vsuvek v současné češtině
Prokšová, Hana
Štěpánková, Kateřina 2014 Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách
Šebesta, Karel
Traubová, Monika 2014 Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče
Saicová Římalová, Lucie
Valčíková, Tereza 2014 Automatizace a aktualizace v novinových titulcích. Mareš, Petr
Vlasák Lukáš 2014 Rodná jména vietnamských dětí narozených v České republice
Harvalík, Milan
Vokáčová, Martina 2014 Ditranzitivní konstrukce v současné češtině
Lehečková, Eva
Vrbenská, Veronika 2014 Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny
Šormová, Kateřina
Žbirková, Nikola 2014 Intertextovost v reklamě Mareš, Petr
Žihlová, Lenka 2014 K sémantickým parafáziím
Stehlíková, Olga
Bartošková, Lucie 2015 Ediční zásahy do vybraných pohádek Elišky Krásnohorské
Martínek, František
Bartošová, Helena 2015 Onomatopoia v české dětské literatuře
Lehečková, Eva
Bodanská, Daniela 2015 Homonymie pasivních participií v současné češtině
Petkevič, Vladimír
Bogoczová, Markéta 2015 Jazyk dívčích románů Lenky Lanczové Mareš, Petr
Boumová, Eliška 2015 Argumentace v konfesijních polemikách mezi jednotou bratrskou a jezuity na začátku 17. století
Andrlová Fidlerová, Alena
Cajthamlová, Tereza 2015 Komunikace v edukačních televizních pořadech pro děti
Saicová Římalová, Lucie
Drahotská, Zuzana 2015 Spisovná čeština a čeští žáci
Šebesta, Karel
Fimanová, Barbora 2015 Šedá / šedivá barva a její reflexe v češtině a v českých slovnících
Vaňková, Irena
Hunalová, Michaela 2015 Koktavost u dospělých
Saicová Římalová, Lucie
Hurdová, Alena 2015 Pomístní jména v katastru obce Lány
Štěpán, Pavel
Chlaňová, Andrea 2015 Jazyková, analýza titulků v deníku Metro
Štěpánová, Veronika
Janáková, Bára 2015 Mluva mladší generace obyvatel Frýdku-Místku
Chromý, Jan
Jeřichová, Tereza 2015 Politická reklama v České republice
Šebesta, Karel
Josífková, Lenka 2015 Žáci, jazyk, komunikace. Postoje žáků druhého stupně základních škol ke spisovné češtině
Šebesta, Karel
Kopecká, Tereza 2015 Jazyk a styl próz Ireny Douskové Mareš, Petr
Laiblová, Tereza 2015 Komunikace logopeda s dítětem
Saicová Římalová, Lucie
Melichová, Magda 2015 Současná podoba administrativního stylu (představená analýzou jazyka úředních podání občanů) Mareš, Petr
Minaříková, Nikola 2015 Mluva českých jeskyňářů
Bozděchová, Ivana
Pešková, Kateřina 2015 Kolísání v rodě u vybraných českých toponym zakončených na měkkou či obojetnou souhlásku
Synková, Pavlína
Pleskotová, Veronika 2015 Distribuce adjektiv a příslovečných určení zřetele v češtině a řečtině
Lehečková, Eva
Pokorná, Gabriela 2015 Nespisovná čeština v prózách Petry Soukupové Mareš, Petr
Puldová, Hana 2015 Gesta a mimika v různých kulturách
Saicová Římalová, Lucie
Rybová, Martina 2015 Variantnost lexikálních prostředků v češtině poloviny 19. stol. (na materiálu korespondence Karla Havlíčka)
Martínek, František
Synková, Kateřina 2015 Analýza hlavních rysů pražské mluvené češtiny
Chromý, Jan
Štěchová, Michaela 2015 Čeština indonéských mluvčích (případová, studie)
Šebesta, Karel
Burdová, Kateřina 2016 Adaptace vlastních jmen v českoamerických periodikách na konci 19. st.
Dittmann, Robert
Císlerová, Anna 2016 Konceptualizace hudby v písňových textech Jiřího Suchého
Vaňková, Irena
Henyš, Jan 2016 Krácení v dvojslabičných apelativech deklinačního typu „žena“ (korpusový výzkum)
Adam, Robert
Horký, Václav 2016 Tvary osobních zájmen já a on – vývoj jejich kodifikace a současný stav
Cvrček, Václav
Hrubá, Andrea 2016 Současné české neologismy vztahující se k sociálním sítím
Martínek, František
Klímová, Lucie 2016 Internacionalizace české sportovní slovní zásoby
Bozděchová, Ivana
Lisá, Markéta 2016 Postupy rozvíjení čtenářské gramotnosti u předškolních dětí
Šormová, Kateřina
Matiasovitsová, Klára 2016 Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ
Šormová, Kateřina
Matuštíková, Kateřina 2016 Elektropalatografická studie asimilace znělosti u českých alveolárních exploziv
Skarnitzl, Radek
Průšová, Pavlína 2016 Integrace „hlášek“ z her Járy Cimrmana v každodenní komunikaci
Rýparová, Dominika
Batka, Ondřej 2017 Rozmlouvání člověka stavu rytířského s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodích pivovářských – edice, ortografický a jazykový, rozbor textu z roku 1604
Martínek, František
Bayerová, Petra 2017 Neverbální komunikace v televizních pořadech pro děti a mládež
Saicová Římalová, Lucie
Bendíková, Barbora 2017 Porozumění polysémním výrazům u předškolního dítěte
Saicová Římalová, Lucie
Flídrová, Eva 2017 Obraz otce v současné reklamě a jeho reflexe muži
Saicová Římalová, Lucie
Halaštová, Andrea 2017 Nářeční slovní zásoba z oblasti zemědělství na Kelečsku
Dittmann, Robert
Halušková, Dana 2017 Čeština slovenských mluvčích
Šebesta, Karel
Hilgardová, Kateřina 2017 Užívání korektorských značek
Martínek, František
Kapounová, Jana 2017 Jazyk v současném diskurzu o počítačových hrách Mareš, Petr
Mráčková, Michaela 2017 Slovní zásoba současné české sci-fi povídky
Bozděchová, Ivana
Preininger, Mikuláš 2017 Příklonné -s v mluvené češtině
Chromý, Jan
Štochlová, Tereza 2017 Jazykový, posun u českého společenství v Srbsku
Chromý, Jan
Švíbková, Zuzana 2017 Kolísání samohláskové kvantity v maskulinech tvořených sufixem -č ve veřejných tištěných textech
Adam, Robert
Ceháková, Markéta 2018 Lexikální výrazy pro popis barvy hudebního zvuku v češtině
Bozděchová, Ivana
Cutychová, Eliška 2018 Synestézie grafémy-barvy a slova-barvy z kvalitativní perspektivy
Chromý, Jan
Knapp, Matouš 2018 Proměny mediální debaty o autonomním sociálním centru Klinika
Lehečková, Eva
Kozák, Jaromír 2018 Proces adaptace jmenného rodu u nově přejímaných výrazů z oblasti gastronomie
Prokšová, Hana
Kunertová, Helena 2018 Hádání Chytrosti s Upřímností: edice a jazykový, rozbor
Voleková, Kateřina
Pohorská, Iva 2018 Jed a otrava v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Štěpánková, Lucie 2018 Mediální diskurz o zálohovaném výživném – kritická analýza diskurzu
Řezníková, Sylva
Vlasáková, Lucie 2018 Obrazná pojmenování v současné české křesťanské literatuře pro děti
Bozděchová, Ivana
Vosmíková, Nikol 2018 Vícenásobná prefixace v češtině, ruštině a bulharštině
Lehečková, Eva
Augustinová, Anežka 2019 Komunikační strategie v pořadech na You Tube (s přihlédnutím k dospívajícím divákům)
Saicová Římalová, Lucie
Genserová, Barbora 2019 Česká, modální konstrukce „nepotřebuji + inf.“ s významem ‚není nutné, abych‘
Martínek, František
Kobylková, Eva 2019 Neologická kompozita s prvním členem číslovkového původu
Bozděchová, Ivana
Machala, Nikola 2019 Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT
Šebesta, Karel
Musilová, Gabriela 2019 Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku
Dittmann, Robert
Nováková, Anna Josefína 2019 Morfologická a syntaktická charakteristika výrazů půl a čtvrt
Synková, Pavlína
Nováková, Dominika 2019 Vztah spisovných a nespisovných jazykových prostředků v dramatech Františka Langera Mareš, Petr
Obergruber, Ondřej 2019 Lingvistická analýza českých textů na sociální síti Twitter Mareš, Petr
Prokopová, Petra 2019 Orientační schéma NAHOŘE – DOLE a jeho uplatnění v české somatické frazeologii
Vaňková, Irena
Dostálková, Eliška 2020 Diftongizace ý > ej v pardubických smolných knihách
Dittmann, Robert
Glogarová, Anna 2020 Adjektiva a adverbia typu bezcílný, bezcílně v nové češtině
Martínek, František
Hrdinková, Kateřina 2020 Jména hradů a zámků v Pardubickém kraji
Štěpán, Pavel
Chmelařová, Nikola 2020 Lexikální výpůjčky z amerických indiánských jazyků v češtině Rejzek, Jiří
Chomyková, Gabriela 2020 Typická slovní zásoba psaných kuchařských receptů v korpusech ČNK
Kováříková, Dominika
Jelínková, Klára 2020 Idiolekt paní A. S. (1913–2010) z Varvarovky u Anapy na pozadí přestěhovaleckých českých nářečí v Krasnodarském kraji v Ruské federaci
Skorvid, Sergej
Lupoměská, Klára 2020 Názvy hokejových klubů v České republice
Štěpán, Pavel
Marešová, Marie 2020 Čtení, psaní a mluvený projev u dítěte s netypickým vývojem osvojování jazyka
Saicová Římalová, Lucie
Paclíková, Marie 2020 Jazyk a styl pastýřských listů Mareš, Petr
Pištorová, Barbora 2020 Význačné stylové rysy článků PR (Na příkladu prezentace značky Nespresso v online lifestylových časopisech)
Mrázková, Kamila
Schejbalová, Edita 2020 Význam a vazba předložek kromě a mimo
Adam, Robert
Šátavová, Tereza 2020 Styl literatury pro děti a mládež. Prózy Ivy Procházkové Mareš, Petr
Špetová, Leona 2020 Označení barev a jejich kolokace v ČNK
Kováříková, Dominika
Zittová, Klára 2020 Čeština texaského týdeníku Našinec v roce 1988
Dittmann, Robert
Časarová, Kateřina 2021 Mediační jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka v kurzech Filozofické fakulty
Šormová, Kateřina
Doležalová, Natálie 2021 Role životnosti referentů ve znalosti morfologických paradigmat u předškoláků
Smolík, Filip
Hlobilová, Natálie-Karolína 2021 Srovnání vývoje řeči mezi monolingvními a bilingvními dětmi předškolního věku
Šormová, Kateřina
Karešová, Pavla 2021 Lexikální vybavování u bilingvních mluvčích češtiny a polštiny
Chromý, Jan
Kroupová, Karolína 2021 Slovotvorná expresivita v publicistice a korespondenci Karla Havlíčka
Martínek František
Krymláková, Tereza 2021 Čeština dětí migrantů ve Stockholmu, případová studie Šormová, Kateřina
Matějková, Veronika 2021 Komunikace dětí s poruchou autistického spektra (starší školní věk) Saicová Římalová, Lucie
Mrštný, Matěj 2021 Typologie kontextů substantivních frází s neurčitým determinátorem nějaký Šimík, Radek
Nováková, Klára 2021 Komunikace ve skautském oddíle Saicová Římalová, Lucie
Ochodková, Markéta 2021 Vývojové tendence ve variaci substantivní flexe v karvinské běžné mluvě Chromý, Jan
Pospíšilová, Eva 2021 Sémantika aktantů a relativní frekvence v porozumění pasivní konstrukci u osob s afázií Láznička, Michal
Tichá, Magdaléna 2021 Specifika ústního projevu a vypravování u bilingvních dětí Šormová, Kateřina
Žampachová, Karolína 2021 Umučení rajhradské – edice a jazykový rozbor Martínek František

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská práce > Obhájené bakalářské práce