Obhájené bakalářské práce

Bakalářské práce studentů oboru český jazyk a literatura
obhájené na ÚČJTK od roku 2009

 

2009

 

Špinková Tereza – Přechodníky v současné češtině
vedoucí: doc. Adam
oponent: doc. Hošnová

2010

 

Brucknerová Eva – Předpis a jazykový rozbor proroka Jonáše z Mikulovské bible
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Boháčková Linda – Hlad a nasycení v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: Mgr. Lehečková

Černá Eliška – Specifika jazykové stránky blogů na českém internetu
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: Mgr. Lehečková

Fischerová Simona – Frazeologie v současné sportovní publicistice
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: doc. Rejzek

Komrsková Zuzana – Pravopisné a grafické inovace v internetových textech
vedoucí: prof. Mareš
oponent: Mgr. Chromý

Kříž Adam – Aktuální procesy apelativizace proprií
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: Mgr. Lehečková

Ocelák Radek – Vágní význam a jeho empirické modelování – případ vágních skalárních modifikátorů v češtině
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: doc. Adam

Pergler Jiří – Koreferenční řetězce s nespecifickou referencí v češtině
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: dr. Zikánová

Rysová Magdaléna – K explikativním vztahům v češtině
vedoucí: dr. Zikánová
oponent: Mgr. Lehečková

Šťastná Kamila – Základní charakteristiky pragmaticky orientované lingvistiky
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: prof. Mareš

Švábová Petra – Televizní rozhovory v mluvené a psané verzi
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková

Vlášková Jana – Asertivita ve škole
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: prof. Šebesta

2011

 

Adamovičová Šárka – Duál ve slovanských jazycích
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Bednářová Hana – Vymezení textu v české lingvistice
vedoucí: prof. Macurová
oponent: prof. Mareš

Belingerová Tereza – Griceův kooperační princip ve vztahu k Leechovu principu zdvořilosti
vedoucí: dr. Pacovská
oponent:  doc. Adam

Biňovcová Barbora – Jazykové výstavby próz Petra Šabacha
vedoucí: prof. Mareš
oponent: Mgr. Chromý

Breburdová Johana – Čeština nerodilého mluvčího (případová studie)
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Rejzek

Brožová Ladislava – Pravopis přejatých slov v současném denním tisku
vedoucí: doc. Adam
oponent: doc. Rejzek

Bušková Petra – Porovnání jazyka a stylu rozhovorů v dívčích a ženských časopisech
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková

Dufek Ondřej – Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Pacovská

Hladíková Helena – K syntaxi psaných zpráv v publicistice
vedoucí: doc. Hošnová
oponent: Mgr. Lehečková

Hýsková Tereza – Teplota jako zdrojová oblast konceptuálních metafor
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Nebeská

Choulíková Klára – Deminutiva, jejich typy, užívání a proměny v současné češtině
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: doc. Vaňková

Jendelová Alice (provd. Pazderová)  – Přepis a jazykový rozbor 13. a 14. kapitoly proroka Daniela z Mikulovské bible
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: dr. Dittmann

Kafka Ivan – Nesklonné výrazy v pozici shodného přívlastku v současné češtině
vedoucí: doc. Adam
oponent: Mgr. Lehečková

Kaushiková Martina – Zdvořilost v komunikaci žen a mužů
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: doc. Vaňková

Pavlína Kolaříková (provd. Tučková) – Čeština německých mluvčích (případová studie)
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Hošnová

Křivánková Jana – Chyby v psaní z psycholingvistického hlediska
vedoucí: Mgr. Chromý
oponent: doc. Adam

Kubeková Michaela – Informace o osobních zájmenech v českých mluvnicích
vedoucí: prof. Macurová
oponent: doc. Adam

Marhanová Kateřina – Porovnání Griceových a Leechových konverzačních principů
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: prof. Mareš

Pavlíková Veronika – Kognitivní analýza temporálních předložek v češtině
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: doc. Vaňková

Petrželová Ivana – Čeština španělských mluvčích (případová studie)
vedoucí: prof. Karel Šebesta
oponent: doc. Jiří Rejzek

Poncarová Alena – K sémantice základních číslovek
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: doc. Vaňková

Skružná Lucie – Jazyk a styl čechoamerických periodik
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: doc. Bozděchová

Tesařová Kristýna – Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: Mgr. Lehečková

Vasko Vojtěch – Distribuce předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině
vedoucí: Mgr. Lehečková
konzultant: dr. Harvalík
oponent: Mgr. Chromý

Zitová Anna – Jazyk české soukromé korespondence v období humanismu
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: dr. Dittmann

Žáková Radka – Kontrastivní studium vyjadřování vidu a času v českých a německých narativních textech
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: doc. Hošnová

2012

 

Džupová Olga – Vztah grafémů a barev u rodilých mluvčích češtiny
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Adam

Hauerová Agáta – Tendence ve vývoji slovní zásoby u nejmladší generace v Českém Těšíně
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Hornová Karolína – Argumentace a manipulace v persuasivních textech
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: doc. Vaňková

Houbová Pavlína – Jazyk a styl českých překladů románů Émila Zoly
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Hrajnohová Jana – Měsíc v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová

Karvaiová Markéta – Současná reklama na alkohol
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Mareš

Kamenová Alena – Hloupost v české frazeologii, příslovích a pohádkách (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Pacovská

Korelusová Veronika – Vývoj jazyka žáků na 2. stupni ZŠ
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Pacovská

Kožuriková Daniela – Konkurence slovotvorných sufixů při přechylování názvů profesí
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: prof. Mareš

Krištůfková Dominika – Písemné práce žáků 2. st. základní školy
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Šormová

Lehovcová Eva – Čeština nerodilého mluvčího (případová studie)
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Pierścieniak

Mačugová Radka – Psycholingvistický a pragmalingvistický přístup ke komunikaci žáků 1. stupně
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: prof. Šebesta

Prchlíková Klára (provd. Dvořáková) – Neverbální komunikace mužů a žen
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: doc. Vaňková

Šťastná Lucie – Ptáci ve frazeologických přirovnáních. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Trojanová Tereza – Sémantické charakteristiky sloves v písemném projevu dětí mladšího školního věku
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: Mgr. Lehečková

Uhlířová Markéta – Částice v korpusech psané a mluvené češtiny
vedoucí: dr. Cvrček
oponent: Mgr. Jínová

Vyskočilová Karolína – Syntaktická analýza projevů českých mluvčích v rumunském Banátu
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: dr. Dittmann

2013

 

Benešová Andrea – Diagnostikování verbálních schopností dětí pohledem lingvistiky
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: prof. Šebesta

Böhmová Veronika – Kritická edice vybraných vánočních písní V. K. Holana Rovenského
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: Mgr. Martínek

Bulak Patrik – Dech a dýchání jako zdrojová oblast konceptuálních metafor v češtině
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Janovec

Ctibor Michal – Duál v Kronice trojánské
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Dohnalová Monika – Spisovná a nespisovná čeština v prózách Michala Viewegha
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Šebesta

Drkošová Silvie – Jazyková nerovnost a jazyková diskriminace v české společnosti: Ostrava vs. Praha
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Vaňková

Fílová Hana – Užívání kondenzace s adjektivem verbálním v současné češtině
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: doc. Adam

Fojtíčková Eva – Rozvíjení slovní zásoby u dětí mladšího školního věku
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: dr. Filippová

Fraňková Pavla – Nespisovné jazykové prostředky v textech Jáchyma Topola a Jaroslava Rudiše
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Lehečková

Havlová Markéta – Specifika komunikace v mateřské škole
vedoucí: dr. Filippová
oponent: Mgr. Šormová

Kojecká Veronika – Ediční zpracování písňových textů Karla Kryla a Jaromíra Nohavici
vedoucí: doc. Adam
oponent: doc. Vaňková

Kotková Kateřina – Neologismy motivované názvy politických stran a hnutí
vedoucí: Mgr. Martínek
oponent: doc. Bozděchová

Kovařík Tadeáš – Kůň v české frazeologii, příslovích a pohádkách. Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: Mgr. Lehečková

Kukrechtová Barbora – Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech
vedoucí: Mgr. Martínek
oponent: prof. Šebesta

Mohylová Barbora – Nespisovnost v současné zpívané poezii
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková

Rynešová Klára – Rysy mluvenosti a spontánnost v komunikaci na sociální síti
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková

Řehořová Karolína – Mluvený projev mládeže (na příkladu členů turistického oddílu)
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Pacovská

Stanovská Lucie – Čeština nerodilých mluvčích (případová studie)
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Macurová

Svák Jiří – Možnosti chybové anotace češtiny nerodilých mluvčích
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Pierścieniak

Šafratová Kamila – Vybrané poruchy učení z hlediska lingvistického
vedoucí: dr. Stehlíková
oponent: dr. Saicová Římalová

Talafús Martin – Jazykový obraz květin v češtině (Sémantické konotace a prototypy)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová

Valná, Martina – Vývoj stylu reklamy po roce 1989 (na příkladu vybraných produktů)
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Šebesta

Zavadilová Anna – Konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný v současné češtině
vedoucí: doc. Adam
oponent: Mgr. Lehečková

Zinke Lucie – Neverbální komunikace ve škole
vedoucí: dr. Pacovská
oponent:  doc. Vaňková 

2014

 

Binderová Tereza – K neohebným slovním druhům a jejich hranicím v současné češtině
vedoucí: Mgr. Jínová
oponent: doc. Adam

Denková Magdaléna – Styl divadelních her Arnošta Goldflama
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Bozděchová

Dušková Kristýna – Univerbizovaná a zkrácená pojmenování v současné publicistice (typ řidičák, gambáč). (S využitím Českého národního korpusu.)
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Bozděchová

Filiačová Sylva – Současné české neologismy z oblasti sportu
vedoucí: Mgr. Martínek
oponent: doc. Rejzek

Gabrielová Hana – Adjektivum poslední v systému české slovní zásoby. Diachronní pohled
vedoucí: Mgr. Martínek
oponent: dr. Dittmann

Hanzelková Eva – Srovnání Beckovského Poselkyně starých příběhů českých s jejím pramenem, Hájkovou Kronikou českou
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: Mgr. Martínek

Janoušková Barbora – Ediční zpracování korespondence Karla Havlíčka: srovnání dosavadních edic
vedoucí: doc. Adam
oponent: Mgr. Martínek

Jirků Veronika – Grafika a jazyk inzertní rubriky v čechoamerickém texaském periodiku Svoboda
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Kobesová Alena – Domov v konceptualizaci českých mluvčích (dotazníkové šetření)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Janovec

Limburská Adéla – Charles Fillmore – od pádové gramatiky k sémantice rámců
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: Mgr. Jínová

Maierová Jana – Dialekt podkrkonošské oblasti zejména v odrazu hypokoristických podob rodných jmen
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: Mgr. Jínová

Marková Jana – Partikulizace ustálených vsuvek v současné češtině
vedoucí: Mgr. Prokšová
oponent: Mgr. Jínová

Nývltová Martina – Psaní velkých písmen v samostatně vydaných českých Nových zákonech 15. a 16. století
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: dr. Dittmann

Pfeiferová Jana – Chybová analýza jazykových projevů ruských mluvčích češtiny
vedoucí: Mgr. Šormová
oponent: Mgr. Pierścieniak

Rybová Aneta – Relace mezi verbální a neverbální složkou v reklamních komunikátech
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Šebesta

Štěpánková Kateřina – Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Saicová Římalová

Traubová Monika – Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: prof. Šebesta

Valčíková Tereza – Automatizace a aktualizace v novinových titulcích
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková

Vlasák Lukáš – Rodná jména vietnamských dětí narozených v České republice
vedoucí: dr. Harvalík
oponent: dr. Chromý

Vokáčová Martina – Ditranzitivní konstrukce v současné češtině
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: doc. Adam

Vraná Miachaela – Posesivní adjektiva – konkurence jmenného a tvrdého adjektivního skloňování
vedoucí: Mgr. Jínová
oponent: Mgr. Chromý

Vrbenská Veronika – Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny
vedoucí: Mgr. Šormová
oponent: Mgr. Pierścieniak

Žihlová Lenka – K sémantickým parafáziím
vedoucí: dr. Stehlíková
oponent: dr. Hudáková

Žbirková Nikola – Intertextovost v reklamě
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Šebesta

2015

 

Bartošková Lucie – Ediční zásahy do vybraných pohádek Elišky Krásnohorské v 19. a 20. století
vedoucí: Mgr. Martínek
oponent: doc. Adam

Bartošová Helena – Onomatopoia v české dětské literatuře
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: doc. Adam

Bodanská Daniela – Homonymie pasivních participií v současné češtině
vedoucí: doc. Petkevič
oponent: dr. Lehečková

Boumová Eliška – Argumentace v konfesijních polemikách mezi Jednotou bratrskou a jezuity na začátku 17.století
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: dr. Škarpová

Cajthamlová Tereza – Komunikace v edukačních televizních pořadech pro děti
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Filippová

Drahotská Zuzana – Spisovná čeština a čeští žáci
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Šormová

Fimanová Barbora – Šedá/šedivá barva a její reflexe v češtině a v českých slovnících
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Chromý

Hurdová Alena – Pomístní jména v katastru obce Lány
vedoucí: dr. Štěpán
oponent: Mgr. Martínek

Chlaňová Andrea – Jazyková analýza titulků v deníku Metro
vedoucí: Mgr. Štěpánová
oponent: prof. Mareš

Janáková Bára – Mluva mladší generace obyvatel Frýdku-Místku
vedoucí: dr. Chromý
oponent: dr. Dittmann

Janů Michaela – Koktavost u dospělých
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Filippová

Jeřichová Tereza – Politická reklama v České republice
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Hořejší

Josífková Lenka – Žáci, jazyk, komunikace. Postoje žáků druhého stupně základních škol ke spisovné češtině
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Chromý

Kopecká Tereza – Jazyk a styl próz Ireny Douskové
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková

Krejcarová (Minaříková) Nikola – Mluva českých jeskyňářů
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: Mgr. Martínek

Laiblová Tereza – Komunikace logopeda s dítětem
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Hudáková

Malichová Magda – Současná podoba administrativního stylu (představená analýzou jazyka úředních podání občanů)
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Hoffmannová

Pešková Kateřina – Kolísání v rodě u vybraných českých toponym zakončených na měkkou či obojetnou souhlásku
vedoucí: Mgr. Jínová
oponent: doc. Adam

Pleskotová Veronika – Distribuce adjektiv a příslovečných určení zřetele v češtině a řečtině
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: Mgr. Křivan

Pokorná Gabriela – Nespisovná čeština v prózách Petry Soukupové
vedoucí: prof. Mareš
oponent: Mgr. Jínová

Puldová, Hana – Gesta a mimika v různých kulturách
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: prof. Šebesta

Rybová Martina – Variantnost lexikálních prostředků v češtině poloviny 19. stol. (na materiálu korespondence Karla Havlíčka)
vedoucí: Mgr. Martínek
oponent: doc. Saicová Římalová

Synková Kateřina – Analýza hlavních rysů pražské mluvené češtiny
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Adam

Szyszkowiczová Markéta – Jazyk dívčích románů Lenky Lanczové
vedoucí: prof. Mareš
oponent: Mgr. Jínová

Štěchová Michaela – Čeština indonéských mluvčích (případová studie)
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Rejzek

2016

 

Burdová Kateřina – Adaptace vlastních jmen v českoamerických periodikách na konci 19. st
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

Císlerová Anna – Konceptualizace hudby v písňových textech Jiřího Suchého
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Lehečková

Henyš Jan – Krácení v dvojslabičných apelativech deklinačního typu „žena“ (korpusový výzkum)
vedoucí: doc. Adam
oponent: Mgr. Synková

Horký Václav – Tvary osobních zájmen já a on – vývoj jejich kodifikace a současný stav
vedoucí: doc. Cvrček
oponent: doc. Adam

Hrubá Andrea – Současné české neologismy vztahující se k sociálním sítím
vedoucí: Mgr. Martínek
oponent: doc. Bozděchová

Klímová Lucie – Internacionalizace české sportovní slovní zásoby
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: doc. Rejzek

Lisá Markéta – Postupy rozvíjení čtenářské gramotnosti u předškolních dětí
vedoucí: Mgr. Šormová
oponent: doc. Saicová Římalová

Matiasovitsová Klára – Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ
vedoucí: Mgr. Šormová
oponent: doc. Bozděchová

Průšová Pavlína – Integrace „hlášek“ z her Járy Cimrmana v každodenní komunikaci
vedoucí: Mgr. Rýparová
oponent: prof. Mareš

Vaněčková Kateřina (provd. Matuštíková) – Elektropalatografická studie asimilace znělosti u českých alveolárních exploziv
vedoucí: doc. Skarnitzl
oponent: dr. Machač

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská práce > Obhájené bakalářské práce