Bakalářská zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)
Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČJTK
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK
14. 12. 2018 čtvrtek 20. 12. 2018 (do 16:00, m. č. 19; el. verze do půlnoci) 16. 1. 2019 28. 1. 2019 29. a 30. 1. 2019
9. 5. 2019 čtvrtek 9. 5. 2019 (do 16:00, m. č. 19; el. verze do půlnoci) 29. 5. 2019 10. 6. 2019 11. a 12. 6. 2019
11. 7. 2019 čtvrtek 18. 7. 2019 (do 15:00, m. č. 414; el. verze do půlnoci) 16. 8. 2019 3. 9. 2019 (úterý!) 4. a 5. 9. 2019 (středa a čtvrtek!)

Přihlašování

 

K BZK se student přihlašuje pouze prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování je k dispozici zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

Podoba bakalářské zkoušky

 

Bakalářská zkouška je vedena v češtině a má tři samostatné části:

  1. OBHAJOBU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE.
  2. ZKOUŠKU Z JAZYKA. Ta sestává z předmětu Současný český jazyk a pro jednooborové studenty dále z předmětu Jazykovědné disciplíny a přístupy (resp. Aplikovaná lingvistika / Přístupy k jazyku a jeho užívání). Otázku z předmětu Jazykovědné disciplíny a přístupy (Aplikovaná lingvistika / Přístupy k jazyku a jeho užívání) vybírá komise na základě seznamu literatury. Zkouška z předmětu Současný český jazyk má tři složky:
    První složku tvoří teoretická otázka zaměřená na vybrané téma vycházející z náplně povinných synchronně orientovaných jazykovědných kurzů bakalářského studia (Úvodní jazykový seminář, Fonetika a fonologie češtiny, Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Lexikologie a slovotvorba, Morfologie, Syntax atd.). Při zadávání otázky se přihlíží k předloženému seznamu literatury.
    Druhou složkou je komplexní jazykový rozbor předloženého současného textu. Student podá stručnou komunikační a stylovou charakteristiku textu a popíše výrazné jevy lexikální a slovotvorné, morfologické i syntaktické. Zkoušející vždy položí i doplňující otázky.
    Třetí složku tvoří základní rozbor staršího českého textu. Student obdrží krátký text nebo úryvek textu, který podle grafických, jazykových a obsahových znaků přibližně datuje, případně určí jeho autora. Text dále (na základě svých poznatků z kurzu Dějiny češtiny) zařadí do dobového literárního, kulturního či jazykovědného kontextu podle jeho druhu a na jeho vybraných pravopisných, hláskových, tvaroslovných, lexikálních a dalších rysech přiblíží stav češtiny v příslušné době.
  3. ZKOUŠKU Z LITERATURY. Ta sestává z předmětu Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích (jeho součástí je posouzení seznamu primární a sekundární literatury) a Odborná práce s literárním textem.

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

V případě, že student koná BZK z jazyka, je třeba na sekretariát v den stanovený ve státnicových rozpisech odevzdat seznam prostudované odborné literatury z jazyka, roztříděný podle jazykovědných disciplín (lexikologie a slovotvorba – morfologie – syntax – stylistika a nauka o textu – dějiny češtiny). Z každé disciplíny by měl seznam obsahovat min. 5 studií (může jít o studie povinně čtené v seminářích i o jiné odborné texty), mimoto by měl obsahovat i literaturu prostudovanou k povinně volitelným jazykovým předmětům. Seznam doporučujeme s alespoň dvouměsíčním předstihem konzultovat se členy ústavu, kteří obvykle zkouší u BZK. Otázky se předem nestanovují.

 

Modelové texty – analýza staršího českého textu

 

Legenda o Jidášovi

 

Jan Blahoslav: Muzika (1569)

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška