Bakalářská zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)
Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČJTK
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK
15. 12. 2017 čtvrtek 4. 1. 2018 (do 16:00, m. č. 19) 17. 1. 2018 5. 2. 2018 6. a 7. 2. 2018
9. 5. 2018 úterý 8. 5. 2018 (do 16:00, m. č. 19) 30. 5. 2018 11. 6. 2018 12. a 13. 6. 2018
12. 7. 2018 úterý 7. 8. 2018 (do 16:00, m. č. 19) 17. 8. 2018 4. 9. 2018 (úterý!) 5. a 6. 9. 2018 (středa a čtvrtek!)

Přihlašování

 

K BZK se student přihlašuje pouze prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování je k dispozici zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

Podoba bakalářské zkoušky

 

Bakalářská zkouška je vedena v češtině a má tři samostatné části:

  1. OBHAJOBU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE.
  2. ZKOUŠKU Z JAZYKA. Ta sestává z předmětu Současný český jazyk a pro jednooborové studenty dále z předmětu Jazykovědné disciplíny a přístupy (resp. Aplikovaná lingvistika / Přístupy k jazyku a jeho užívání). Otázku z předmětu Jazykovědné disciplíny a přístupy (Aplikovaná lingvistika / Přístupy k jazyku a jeho užívání) vybírá komise na základě seznamu literatury. Zkouška z předmětu Současný český jazyk má tři složky:
    První složku tvoří teoretická otázka zaměřená na vybrané téma vycházející z náplně povinných synchronně orientovaných jazykovědných kurzů bakalářského studia (Úvodní jazykový seminář, Fonetika a fonologie češtiny, Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Lexikologie a slovotvorba, Morfologie, Syntax atd.). Při zadávání otázky se přihlíží k předloženému seznamu literatury.
    Druhou složkou je komplexní jazykový rozbor předloženého současného textu.
    Třetí složku tvoří základní rozbor staršího českého textu. Student obdrží krátký text nebo úryvek textu, který podle grafických, jazykových a obsahových znaků přibližně datuje, případně určí jeho autora. Text dále zařadí do dobového literárního, kulturního či jazykovědného kontextu podle jeho druhu a na jeho vybraných pravopisných, hláskových, tvaroslovných, lexikálních a dalších rysech přiblíží stav češtiny v příslušné době.
  3. ZKOUŠKU Z LITERATURY. Ta sestává z předmětu Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích (jeho součástí je posouzení seznamu primární a sekundární literatury) a Odborná práce s literárním textem.

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

V případě, že student koná BZK z jazyka, je třeba na sekretariát den předem odevzdat seznam prostudované odborné literatury z jazyka. Seznam doporučujeme s alespoň několikaměsíčním předstihem konzultovat se členy ústavu, kteří obvykle zkouší u BZK. Otázky se předem nestanovují.

 

Modelové texty – analýza staršího českého textu

 

Legenda o Jidášovi

 

Jan Blahoslav: Muzika (1569)

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška