Bakalářská zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)

Termín pro odevzdání bakalářských prací
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK

6. 12. 2023

27. 12. 2023 (do 23:59 v SIS)

10. 1. 2024

29. 1. 2024 30. a 31. 1. 2024

9. 5. 2024

8. 5. 2024 (do 23:59 v SIS)

29. 5. 2024

10. 6. 2024 11. a 12. 6. 2024
9. 7. 2024 24. 7. 2024 (do 23:59 v SIS) 13. 8. 2024 3. 9. 2024 4. a 5. 9. 2024

 

Pozdější termíny odevzdání bakalářské práce ÚČJTK nepovoluje.
Odevzdávání tištěných výtisků bakalářských prací bylo zrušeno.
Studenti odevzdávají pouze elektronické verze do SIS.

Přihlašování

 

K BZK se student přihlašuje pouze prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování je k dispozici zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

Podoba bakalářské zkoušky – český jazyk a literatura

 

Bakalářská zkouška je vedena v češtině a má tři samostatné části:

 1. OBHAJOBU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE.
 2. ZKOUŠKU Z JAZYKA. Ta sestává z předmětu Současný český jazyk a pro jednooborové studenty dále z předmětu Jazykovědné disciplíny a přístupy (resp. Aplikovaná lingvistika / Přístupy k jazyku a jeho užívání). Otázku z předmětu Jazykovědné disciplíny a přístupy (Aplikovaná lingvistika / Přístupy k jazyku a jeho užívání) vybírá komise na základě seznamu literatury. Zkouška z předmětu Současný český jazyk má tři složky:
  První složku tvoří teoretická otázka zaměřená na vybrané téma vycházející z náplně povinných synchronně orientovaných jazykovědných kurzů bakalářského studia (Úvodní jazykový seminář, Úvod do lingvistiky, Lexikologie a slovotvorba, Morfologie, Syntax atd.). Při zadávání otázky se přihlíží k předloženému seznamu literatury.
  Druhou složkou je komplexní jazykový rozbor předloženého současného textu. Student podá stručnou komunikační a stylovou charakteristiku textu a popíše výrazné jevy lexikální a slovotvorné, morfologické i syntaktické. Zkoušející vždy položí i doplňující otázky.
  Třetí složku tvoří základní rozbor staršího českého textu. Student obdrží krátký text nebo úryvek textu, který podle grafických, jazykových a obsahových znaků přibližně datuje, případně určí jeho autora. Text dále (na základě svých poznatků z kurzu Dějiny češtiny) zařadí do dobového literárního, kulturního či jazykovědného kontextu podle jeho druhu a na jeho vybraných pravopisných, hláskových, tvaroslovných, lexikálních a dalších rysech přiblíží stav češtiny v příslušné době.
 3. ZKOUŠKU Z LITERATURY. Ta sestává z předmětu Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích (jeho součástí je posouzení seznamu primární a sekundární literatury) a Odborná práce s literárním textem.

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Seznam literatury student odevzdává v den zkoušení přímo státnicové komisi. Seznam by měl být rozdělen podle jazykovědných disciplín (lexikologie a slovotvorba – morfologie – syntax – stylistika a nauka o textu – dějiny češtiny; případně další kategorie dle studentova odborného zaměření). Z každé disciplíny by měl seznam obsahovat minimálně 5 studií (může jít o studie povinně čtené v seminářích i o jiné odborné texty), mimoto by měl obsahovat i literaturu prostudovanou k povinně volitelným jazykovým předmětům (v případě jednooborových studentů). Seznam doporučujeme s předstihem konzultovat se členy ústavu, kteří obvykle zkouší u BZK. Otázky se předem nestanovují.

 

Modelové texty – rozbor staršího českého textu

 

Legenda o Jidášovi

 

Jan Blahoslav: Muzika (1569)

 

Modelové texty – komplexní jazykový rozbor současného textu


(Jedná se o příklad, u BZK se lze setkat s texty různých funkčních stylů a různých žánrů.)

Zadání

Pozorně si přečtěte zadaný text a vypracujte jeho komplexní lingvistickou charakteristiku. Zaměřte se přitom rovnoměrně na různé jazykové roviny – morfologii, syntax, slovotvorbu a lexikální sémantiku a stylistiku, přihlížejte také k pravopisu. Charakterizujte prostředky, kterými je daný text specifický. Nemusí jít nutně o prostředky nenoremní, spíše o prostředky, které jsou podstatné pro celkovou povahu daného textu, jsou strukturně výrazné či zajímavé. Jednotlivé dílčí poznatky dále usouvztažněte s komunikačními funkcemi textu, předpokládanými záměry autora atd. Jsou podle vás nalezené prostředky v souladu s danými funkcemi a záměry, nebo jim některé odporují? V charakteristice textu užívejte adekvátní odbornou terminologii.

 Co s odpady větších než velkých rozměrů

Co je to velkoobjemový odpad? Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je jaksi poněkud větších než malých rozměrů. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek. Koberce. Linoleum. Ale i vany, umyvadla nebo záchodové mísy. Všechny tyto věci mají jedno společné: do klasických popelnic je prostě nenacpete. I když se najdou géniové, kteří to dokážou. Úplná elita je pak chytře postaví vedle popelnice, vyklopí někam do příkopu nebo pohodí jen tak pro radost všech ostatních.

Městské části a obecní úřady organizují svoz tohoto velkoobjemového odpadu. A mnohdy se stačí podívat buď na jejich internetové stránky. Anebo zadat do Googlu, seznamu nebo jiné chytré služby slova velkoobjemový odpad a místo vašeho bydliště. Nebo, máte-li tu odvahu, se dojít osobně zeptat na váš obecní úřad. Za odevzdání vašich velkoobjemových odpadů do kontejneru v rámci mobilního svozu nic neplatíte. Stejně tak při odevzdání do sběrného dvora v místě vašeho trvalého bydliště. Jen v Praze je nutné každý měsíc sesbírat a odvézt kolem 600 tun (!) tzv. velkoobjemového (nebo nadměrného, chcete-li) odpadu. Za rok se pak mimo popelnice a sběrné dvory vyskytne neuvěřitelných 7 tun převážně tohoto druhu odpadu. Tak to alespoň tvrdí zástupce Pražských služeb. Jistě, můžeme nad tím mávnout rukou. Ale v okamžiku, kdy je dotyčnému uložena pokuta, která může dosáhnout výše až 50 000,- Kč, je domáváno a je třeba se ovívat. Ano, padesát tisíc korun je strop pokuty, kterou lze za tento přestupek proti veřejnému pořádku uložit. Protože legislativa vidí vaši starou postel nebo lednici vlastně jako černou skládku.

[…]

(převzato z webu https://www.trideniodpadu.cz/velkoobjemovy-odpad, částečně kráceno)

 

Podoba bakalářské zkoušky – český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

Bakalářská zkouška je vedena v češtině. Její součástí jsou:

 1. Obhajoba bakalářské práce.
 2. Ústní zkouška z jazyka
 3. Ústní zkouška z literatury.

Ústní zkouška z jazyka se skládá z těchto složek:

 1. Okruh Současný český jazyk. Obsah zkoušky reflektuje náplň povinných synchronně orientovaných jazykovědných kurzů bakalářského studia (Úvodní jazykový seminář, Fonetika a fonologie češtiny, Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Lexikologie a slovotvorba, Morfologie, Syntax atd., očekává se také základní přehled o vývoji češtiny). Při zadávání otázky se přihlíží k předloženému seznamu literatury. Součástí okruhu současný český jazyk je i didaktická analýza textu, která prověřuje elementární znalosti a dovednosti spojené s komplexní analýzou textu. Student prokáže, že je schopen podat stručnou komunikační a stylovou charakteristiku textu a popsat výrazné lexikální, slovotvorné, morfologické i syntaktické jevy, zároveň prokazuje, že je schopen o textu přemýšlet v didaktické perspektivě a navrhnout vhodný způsob práce s textem ve výuce českého jazyka.
 2. Okruh Český jazyk ve škole. Student prokáže dobrou orientaci vproblematice osvojování (prvního) jazyka, jazykového vývoje a pedagogické komunikace i znalost výzkumu vuvedených oblastech, schopnost kvalifikovaně posoudit možnosti konkrétního využití didaktických nástrojů ve výuce a posoudit konkrétní jazykový test, schopnost kvalifikovaně zhodnotit a komentovat jednoduchý oborový výzkumný projekt, schopnost uplatnit dosud získané poznatky zobecné pedagogiky a pedagogické psychologie při řešení otázek výuky českého jazyka. Jádrem otázky bude komentář k didaktickému materiálu, který bude studentovi u zkoušky předložen (např. úryvek z učebnice, ukázka testu, ukázka pracovního listu). Úkolem studenta bude prokázat výše uvedené znalosti a dovednosti na konkrétních příkladech v didaktickém materiálu.

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

V případě, že student koná BZK z jazyka, je třeba na sekretariát v den stanovený ve státnicových rozpisech odevzdat seznam prostudované odborné literatury z jazyka, roztříděný podle jazykovědných disciplín (lexikologie a slovotvorba – morfologie – syntax – stylistika a nauka o textu – dějiny češtiny). Z každé disciplíny by měl seznam obsahovat min. 5 studií (může jít o studie povinně čtené v seminářích i o jiné odborné texty), mimoto by měl obsahovat i literaturu prostudovanou k povinně volitelným jazykovým předmětům. Seznam doporučujeme s alespoň dvouměsíčním předstihem konzultovat se členy ústavu, kteří obvykle zkouší u BZK (starší státnicové rozpisy jsou k nalezení v aktualitách na webu ÚČJTK). Otázky se předem nestanovují.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška