Obhájené disertační práce (ČJ)

Disertační práce z oboru Český jazyk
obhájené od roku 2006

 

2006

Bílková Jana
Formální tautologie v češtině
školitel: prof. Uličný
Koupil Ondřej
Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533-1672
školitel: prof. Kučera
Mrkvičková Iva
Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky
školitel: prof. Macurová
Zikánová Šárka
Slovosled ve starší češtině (1500-1620): postavení syntetického přísudku ve větě hlavní
školitel: prof. Kučera

2007

Zítková Daniela
Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty
školitel: doc. Šebesta

2008

Andrlová Fidlerová Alena
Raněnovověké rukopisy v českých muzeích a možnosti jejich využití pro výzkum českého jazyka a literatury 17. a 18. století
školitel: prof. Kučera
Nikulceva Sandra
Česko-lotyšský slovník
školitel: prof. Čermák
Park Mi Young
Česko-korejský slovník
školitel: doc. Nebeská

2009

Hudáková Andrea
Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu
školitel: prof. Macurová
Škodová Svatava
Pseudokoordinace v syntaxi současné češtiny
školitel: prof. Uličný

2010

Kaderka Petr
Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu
školitel: prof. Mareš
Nedoluzhko Anna
Rozšířená textová koreference a asociační anafora (koncepce anotace českých dat v pražském závislostním korpusu)
školitel: prof. Uličný
Prošek Martin
Mezi syntaxí a stylistikou – spisovnost a stylistická systematika na syntaktické rovině češtiny
školitel: doc. Nebeská
Štěpán Pavel
Slovotvorná analýza pomístních jmen v Čechách
školitel: dr. Harvalík

2011

Dvořáčková Věra
Přínos ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců české lingvistice (Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů)
školitel: doc. Oliva
Chromý Jan
Teorie psaného jazyka
školitel: prof. Mareš
Lehečková Eva
Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině
školitel: prof. Uličný
Stehlíková Olga
Aktuální problémy neurolingvistiky
školitel: prof. Macurová
Stluka Martin
Lexikum počátků staročeské prózy
školitel: prof. Kučera
Štindlová Barbora
Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny
školitel: prof. Šebesta

2012

Kubík Tomáš
Neurobiologické základy systému jazykového porozumění: Komplexní funkce kognitivního systému
školitel: prof. Macurová
Lábus Václav
Oronymie a hydronymie CHKO Jizerské hory
školitel: dr. Harvalík
Smejkalová Kamila
Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centra a periferie
školitel: doc. Nebeská

2013

Goláňová Hana
Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska
školitel: dr. Bachmannová
Hubáčková Šárka
Využití moderních komunikačních technologií ve výuce cizího jazyka
školitel: prof. Semrádová
Rysová Kateřina
O slovosledu z komunikačního pohledu
školitel: dr. Zikánová
Štěpánková Barbora
K funkci výrazů částicové povahy ve výstavbě textu, zejména k jejich roli v aktuálním členění
školitel: prof. Hajičová

2014

Kováříková Dominika
Kvantitativní charakteristiky termínů
školitel: prof. Čermák
Valková Jarmila
Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince
školitel: prof. Šebesta
Veselý Vojtěch
Projekce presupozic v češtině
školitel: prof. Macurová
Voleková Kateřina
Česká lexikografie 15. století
školitel: dr. Dittmann

2015

Bedřichová Zuzanna
Chybovost v písemném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na základě elektronické databanky ROMi
školitel: dr. Zikánová
Bulejčíková Petra
Problematika spisovnosti se zřetelem k výuce češtiny jako cizího jazyka
školitel: doc. Oliva
Dvořáková Žaneta
Úvod do literární onomastiky
školitel: dr. Harvalík
Mašín Jaroslav
Lingvistická pragmatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka
školitel: prof. Šebesta
Ramasheuskaya Katsiaryna
Specifika češtiny ruských studentů (se zaměřením na vybrané fonetické a morfosyntaktické jevy)
školitel: prof. Šebesta
Rysová Magdaléna
Diskurzní konektory v češtině. (Od centra k periferii)
školitel: prof. Hajičová
Šormová Kateřina
Čtenářská gramotnost romských žáků
školitel: prof. Šebesta

2016

Štěpánová Veronika
Česká ortoepická kodifikace
školitel: doc. Adam
Martínek František
Funktionsverbgefüge im humanistischen Tschechisch 
školitel: prof. Kučera / prof. Berger (cotutelle)
Majerová Radka
Lingvistika ve speciální pedagogice 
školitel: prof. Macurová
Kopecký Jakub
Argumentace v jazykové interakci: sekvenční struktura zdůvodňování v televizním duelu 
školitel: dr. Kaderka
Nejedlý Petr
Periferní jednotky staročeského lexikálního systému: jednotky ustupující 
školitel: prof. Kučera
Rýparová Dominika
Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání 
školitel: prof. Šebesta

2017

Beneš Martin
Úvod do teorie jazykové správnosti
školitel: doc. Adam
Synková Pavlína
Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů ve Staročeské textové bance)
školitel: doc. Oliva
Svobodová Andrea
Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
školitel: dr. Dittmann

2018

Dufek Ondřej
Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
školitel: prof. Šebesta
Chvalovská Eliška
Komunikace ve škole a její specifika. (Učební styl – samostatný styl funkční?)
školitel: prof. Hoffmannová
Koutová Marta
Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových v češtině
školitel: prof. Panevová
Lišková Michaela
Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa
školitel: doc. Vaňková
Prokšová Hana
Vývoj a konkurence vybraných typů předložkových vazeb v současné češtině
školitel: doc. Adam
Timofeev Dmitriy
Jazyk českých knih historiografických zápisků „dlouhého“ 18. století
školitel: dr. Andrlová Fidlerová
Úvod > Studium > Doktorské studium > Český jazyk > Obhájené disertační práce (ČJ)