Obhájené disertační práce (ČJ)

Disertační práce z oboru Český jazyk
obhájené od roku 2006

 

Jméno doktoranda Rok obhajoby Téma disertační práce Jméno školitele
Bílková, Jana 2006 Formální tautologie v češtině
Uličný, Oldřich
Koupil, Ondřej 2006 Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533–1672
Kučera, Karel
Mrkvičková, Iva 2006 Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky
Macurová, Alena
Zikánová, Šárka 2006 Slovosled ve starší češtině (1500–1620): postavení syntetického přísudku ve větě hlavní
Kučera, Karel
Zítková, Daniela 2007 Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty
Šebesta, Karel
Andrlová Fidlerová, Alena 2008 Raněnovověké rukopisy v českých muzeích a možnosti jejich využití pro výzkum českého jazyka a literatury 17. a 18. století
Kučera, Karel
Nikulceva, Sandra 2008 Česko-lotyšský slovník
Čermák, František
Park, Mi-Young 2008 Česko-korejský slovník
Nebeská, Iva
Hudáková, Andrea 2009 Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu
Macurová, Alena
Škodová, Svatava 2009 Pseudokoordinace v syntaxi současné češtiny
Uličný, Oldřich
Kaderka, Petr 2010 Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu Mareš, Petr
Nedoluzhko, Anna 2010 Rozšířená textová koreference a asociační anafora (koncepce anotace českých dat v pražském závislostním korpusu)
Uličný, Oldřich
Prošek, Martin 2010 Mezi syntaxí a stylistikou – spisovnost a stylistická systematika na syntaktické rovině češtiny
Nebeská, Iva
Štěpán, Pavel 2010 Slovotvorná analýza pomístních jmen v Čechách
Harvalík, Milan
Dvořáčková, Věra 2011 Přínos ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců české lingvistice (Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů)
Oliva, Karel
Chromý, Jan 2011 Teorie psaného jazyka Mareš, Petr
Lehečková, Eva 2011 Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině
Uličný, Oldřich
Stehlíková, Olga 2011 Aktuální problémy neurolingvistiky
Macurová, Alena
Stluka, Martin 2011 Lexikum počátků staročeské prózy
Kučera, Karel
Štindlová, Barbora 2011 Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny
Šebesta, Karel
Kubík, Tomáš 2012 Neurobiologické základy systému jazykového porozumění: Komplexní funkce kognitivního systému
Macurová, Alena
Lábus, Václav 2012 Oronymie a hydronymie CHKO Jizerské hory
Harvalík, Milan
Smejkalová, Kamila 2012 Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centra a periferie
Nebeská, Iva
Goláňová, Hana 2013 Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska
Bachmannová, Jarmila
Rysová, Kateřina 2013 O slovosledu z komunikačního pohledu
Zikánová, Šárka
Štěpánková, Barbora 2013 K funkci výrazů částicové povahy ve výstavbě textu, zejména k jejich roli v aktuálním členění
Hajičová, Eva
Kováříková, Dominika 2014 Kvantitativní charakteristiky termínů
Čermák, František
Valková, Jarmila 2014 Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince
Šebesta, Karel
Veselý, Vojtěch 2014 Projekce presupozic v češtině
Macurová, Alena
Voleková, Kateřina 2014 Česká lexikografie 15. století
Dittmann, Robert
Bedřichová, Zuzanna 2015 Chybovost v písemném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na základě elektronické databanky ROMi
Zikánová, Šárka
Bulejčíková, Petra 2015 Problematika spisovnosti se zřetelem k výuce češtiny jako cizího jazyka
Oliva, Karel
Dvořáková, Žaneta 2015 Úvod do literární onomastiky
Harvalík, Milan
Lah, Kateřina 2015 Specifika češtiny ruských studentů (se zaměřením na vybrané fonetické a morfosyntaktické jevy)
Šebesta, Karel
Mašín, Jaroslav 2015 Lingvistická pragmatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Šebesta, Karel
Rysová, Magdaléna 2015 Diskurzní konektory v češtině.(Od centra k periferii)
Hajičová, Eva
Šormová, Kateřina 2015 Čtenářská gramotnost romských žáků
Šebesta, Karel
Kopecký, Jakub 2016 Argumentace v jazykové interakci: sekvenční struktura zdůvodňování v televizním duelu
Kaderka, Petr
Majerová, Radka 2016 Lingvistika ve speciální pedagogice
Macurová, Alena
Martínek, František 2016 Funktionsverbgefüge im humanistischen Tschechisch
Kučera, Karel
Nejedlý, Petr 2016 Periferní jednotky staročeského lexikálního systému: jednotky ustupující
Kučera, Karel
Rýparová, Dominika 2016 Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání
Šebesta, Karel
Štěpánová, Veronika 2016 Česká ortoepická kodifikace
Adam, Robert
Beneš, Martin 2017 Úvod do teorie jazykové správnosti
Adam, Robert
Hynková Dingová, Naďa 2017 Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka
Macurová, Alena
Pečený, Pavel 2017 Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny
Petkevič, Vladimír
Svobodová, Andrea 2017 Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
Dittmann, Robert
Synková, Pavlína 2017 Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů ve Staročeské textové bance)
Oliva, Karel
Dufek, Ondřej 2018 Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Šebesta, Karel
Chvalovská, Eliška 2018 Komunikace ve škole a její specifika. (Učební styl – samostatný styl funkční?)
Hoffmannová, Jana
Koutová, Marta 2018 Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových v češtině
Panevová, Jarmila
Lišková, Michaela 2018 Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa
Vaňková, Irena
Prokšová, Hana 2018 Vývoj a konkurence vybraných typů předložkových vazeb v současné češtině
Adam, Robert
Timofeev, Dmitriy 2018 Jazyk českých knih historiografických zápisků „dlouhého“ 18. století
Andrlová Fidlerová, Alena
Christou, Anna 2019 Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie
Vaňková, Irena
Pergler, Jiří 2019 Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu
Friedová, Mirjam
Šimek, Štěpán 2019 Kronika Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic Rejzek, Jiří
Hořejší, Michal 2020 Kritická analýza diskurzu o Národním parku Šumava Mareš, Petr
Kříž, Adam 2020 Jazykové chování slovenských rodilých mluvčích v Čechách
Chromý, Jan
Laubeová, Zuzana 2020 Mluvenost v dialogické elektronické komunikaci Mareš, Petr
Ptáčníková, Martina 2020 Pražská honorifikační urbanonyma v období 1945–1989 a jejich podíl na formování identity socialistického velkoměsta
Harvalík, Milan
Vajdlová, Miloslava 2020 Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň
Dittmann, Robert
Fuková, Irena 2023 Adjektiva tvořená od infinitivního/minulého slovesného kmene příponou -c(í) v češtině staré a v češtině doby střední
Adam, Robert
Poulová, Kristýna 2023 Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu: Metody fact-checkingu uplatňované na portále Demagog.cz v rámci prezidentské kampaně 2018
Kaderka, Petr
Vyskočilová, Karolína 2023 Analytické predikáty s kategoriálním slovesem a jejich využití pro morfologickou anotaci
Petkevič, Vladimír
Rybová, Martina 2023 Die Beziehung zwischen Evaluativität und Indefinitheit am Beispiel der zusammengesetzten Indefinitpronomina im Tschechischen
Martínek, František
Hansen, Björn

 

Úvod > Studium > Doktorské studium > Český jazyk > Obhájené disertační práce (ČJ)