Pedagogicko-psychologická část státní zkoušky

Student(ka) se na základě naší i zahraniční literatury připraví ke dvěma okruhům otázek: jeden okruh vybírá z pedagogiky, jeden z psychologie (znalost vývojových charakteristik dospívajících je předpokladem zvládnutí nároků této části zkoušky z pedagogiky a psychologie)

Základní počet titulů prostudované literatury: 5, z toho 2 zahraniční

Seznam literatury je nutné přinést k SZDK.

Doporučení: vybrat okruhy, které souvisejí s tématem disertační práce.

 

Okruhy ke státní zkoušce

 

Pedagogika

1. Základní tendence v  současné didaktice
Konstruktivistické paradigma a konstruktivistické postupy, činnostní a zkušenostní učení, problémové učení, integrativní kurikulum, pojetí svobody ve výuce, interaktivní výuka, aj. (základní přehled o tendencích)

2. Kurikulum typů škol (ZŠ, SŠ, VŠ)
Problematika vzdělávacích obsahů vybraných typů škol – podle zaměření disertační práce (např. rámcové a školní vzdělávací programy, základní tendence týkající se kurikula, teorie učiva a jejich aplikace pro jazykovou výuku, didaktická znalost obsahu.aj.)

3. Cíle výuky a  školní hodnocení
Teorie a praxe zacílení výuky, taxonomie cílů, realizace cílů v praxi výuky. Školní hodnocení a jeho funkce. Typy hodnocení. Problematika hodnotících procesů (např. objektivita prostřednictvím testů aj.) Hodnocení a sebehodnocení.

4. Metodicko-organizační stránka výuky
Individualizace ve výuce, její principy, technologie a typy. Organizační formy výuky a jejich vztah k optimálnímu učení. Soutěživé a kooperativní uspořádání učebních situací. Výukové metody, jejich klasifikace a využití.Řízení učebních činností a chování žáků (třídní management). .

Psychologie

1. Základní vztahy ve vývoji osobnosti, v edukačních procesech a vztazích
Determinace lidského jedince (biologické i sociálněpsychologické atributy). Pedagogicko-psychologická charakteristika vývojových etap (od vstupu do školy pro dospělost). Kognitivní a sociální vývoj jedince a jeho význam pro výchovu a vzdělávání. Psychologická charakteristika osobnosti a možnosti jejího poznávání.

2. Obecné přístupy k učení
Obecné přístupy k učení, druhy učení a jejich charakteristika. Sociální učení a jeho formy, socializace a výchova. Kognitivní styly a styly učení žáků. Školní sebepojetí a akademická účinnost žáků. Motivace ve výchově a vyučování. Psychologická problematika osvojování vědomostí a dovedností ve škole. Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování. Zájem o učení a jeho rozvíjení. Analýza vybraných podmínek učení (transfer a interference, zapamatování a zapomínání apod.) ve vztahu k jazykové výuce.

3. Základní charakteristiky edukačních vztahů dospělých a dětí
Základní vztahy ve vývoji osobnosti, ve výchově a v učení. Základní charakteristiky   interakce dospělých a dětí. Styly výchovy v rodině. Učitel a jeho podíl na rozvoji žáka, interakce a komunikace se žáky. Edukační styly učitelů a jejich souvislost se vztahem se žáky i efektivitou učení. Osobnost učitele a jeho profesní kompetence (aplikace na učitele jazyků).

4. Školní třída a možnosti jejího poznávání a řízení
Školní třída jako specifická malá sociální skupina, školní třídy a jejich management, možnosti diagnostiky jednotlivce a školní třídy jako východisko pedagogicko psychologické intervence učitele jazyků. Vrstevnické skupiny a jejich význam.

Úvod > Studium > Doktorské studium > Didaktika konkrétního jazyka > Pedagogicko-psychologická část státní zkoušky