Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář

Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář

 

ČESKÝ JAZYK

 

Program teoreticko-metodologického / doktorandského semináře v LS 2023/2024

 

Podrobnější pokyny k teoreticko-metodologickému / doktorandskému semináři a studijní podklady najdou doktorandi v elektronickém kurzu Doktorandský seminář – český jazyk a didaktika konkrétního jazyka v Moodlu UK (dl1.cuni.cz, přihlášení pomocí CAS). Přístupové heslo ke kurzu lze získat od prof. Mareše e-mailem (petr.mares@ff.cuni.cz).

Seminář se v zimním i v letním semestru koná ve středu v čase 15:50–17:20 v m. č. 26 v hlavní budově FF UK. Konkrétní termíny bývají před začátkem semestru zveřejněny na webu ÚČJTK.

Semináře v rámci nové, čtyřleté akreditace doktorského studia oboru český jazyk (semináře se doporučují rovněž doktorandům oboru didaktika konkrétního jazyka):

Doktorandský seminář:

V průběhu semináře realizuje doktorand především následující aktivity:

  1. Prezentace připravovaných vlastních odborných vystoupení (referáty, postery, články), podíl na kritické reflexi vystoupení ostatních doktorandů (1.–2. rok studia).
  2. Prezentace postupu práce na disertaci (mj. teze a zpracovaná kapitola disertace) následovaná diskusí a připomínkami (2.–3. rok studia).
  3. Nácvik prezentací pro mezinárodní konference, výměna zkušeností ze studijních cest, stáží a konferencí (3.–4. rok studia).
  4. Nácvik obhajoby disertace (4. rok studia).

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Studenti kombinovaného studia plní atestaci v každém roce tak, že jednou ročně na semináři vystoupí s prezentací.

Seminář bude studentovi automaticky zapisován v každém roce studia.

Seminář se koná se čtrnáctidenní periodicitou.

Teoreticko-metodologický seminář I–II:

Seminář zahrnuje tyto složky:

  1. Četba a interpretace aktuálních lingvistických textů.
  2. Přednášky odborníků na teoreticko-metodologická témata, spojené s diskusí.
  3. Diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů.

Studenti kombinovaného studia plní atestaci vypracováním písemného komentáře k povinné literatuře předepsané na semináři.

Studenti povinně absolvují dva semestry semináře.

Seminář se koná se čtrnáctidenní periodicitou.

Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia.

APLIKOVANÁ LINGVISTIKA SE ZAMĚŘENÍM NA DIDAKTIKU JAZYKA

 

Doktorandský seminář

Seminář se koná v přibližně čtrnáctidenních intervalech v pátek 9:10–10:40. Bližší informace dostanou všichni zúčastnění předem e-mailem, v případě dotazů k organizační stránce semináře kontaktujte doc. Lucii Saicovou Římalovou (lucie.rimalova@ff.cuni.cz).

Studující si zapisují seminář každý rok studia (v prvním roce Doktorandský seminář, ve druhém roce Doktorandský seminář II atd.)

Cílem semináře je podpořit studující při jejich disertačním výzkumu, přípravě disertační práce a při dalších odborných aktivitách. Obsah kursu se přizpůsobuje potřebám zúčastněných. Základní náplní kursu je prezentace postupu práce na disertaci, diskuse k nim, kritická reflexe příspěvků ostatních; prezentace, popř. nácvik připravovaných vlastních odborných výstupů (referáty, postery, články), diskuse k nim a kritická reflexe výstupů ostatních; výměna zkušeností ze studijních stáží, cest, konferencí atp.; nácvik obhajoby disertační práce (zejm. ve 4. ročníku).

Podmínkou získání atestace je aktivní účast na semináři a průběžné plnění zadávaných úkolů. V případě výjezdu na stáž je studující omluven/a z účasti, není však zbaven/a povinnosti vlastní prezentace. Studující kombinovaného studia plní atestaci v každém roce tak, že jednou ročně na semináři vystoupí s prezentací. V případě závažných důvodů (péče o děti, trvalé pracovní povinnosti nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí apod.) lze na základě žádosti doporučené školitelem a předsedou oborové rady a schválené děkanem plnění doktorandského semináře individuálně upravit.

Teoreticko-metodologický seminář

Seminář je možné plnit několika způsoby, vždy je ale třeba se předem domluvit se školitelem nebo školitelkou. Studující v rámci semináře a po domluvě se školitelem/školitelkou navštěvují vybrané přednášky, které budou užitečné pro jejich studium. Na základě těchto přednášek studující zpracují písemnou práci v rozsahu cca 15 stran, kterou odevzdají svému školiteli/školitelce a kterou pak se školitelem/školitelem a s dalším členem/členkou oborové rady prodiskutují. Práce by se měla primárně zaměřovat na teoreticko-metodologická témata související s oborem, kterým se studující zabývají, a s výzkumem, který v rámci disertace plánují.

Pro studující programu Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka nabízíme jako jednu z možností plnění sérii přednášek, které se konají v nepravidelných intervalech obvykle v pátek 9:10–10:40 a o nichž jsou studující vždy informování předem emailem. (V případě dotazů k organizační stránce semináře kontaktujte doc. Lucii Saicovou Římalovou na lucie.rimalova@ff.cuni.cz).

Dalšími možnostmi, jak seminář splnit, mohou být teoreticko-metodologické semináře dalších programů, např. seminář primárně určený pro český jazyk, doktorandský seminář slavistický nebo vybrané přednášky dalších relevantních oborů.

Úvod > Studium > Doktorské studium > Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář