Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář

Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář

 

PROGRAM (LS 2021/2022)


Podrobnější pokyny k teoreticko-metodologickému / doktorandskému semináři a studijní podklady najdou doktorandi v elektronickém kurzu Doktorandský seminář – český jazyk a didaktika konkrétního jazyka v Moodlu UK (dl1.cuni.cz, přihlášení pomocí CAS). Přístupové heslo ke kurzu lze získat od dr. Lehečkové e-mailem (eva.leheckova@ff.cuni.cz).

Seminář se v zimním i v letním semestru koná ve středu v čase 15:50–17:20 v m. č. 26 v hlavní budově FF UK. Konkrétní termíny bývají před začátkem semestru zveřejněny na webu ÚČJTK na nástěnce.

Semináře v rámci nové, čtyřleté akreditace doktorského studia oboru český jazyk (semináře se doporučují rovněž doktorandům oboru didaktika konkrétního jazyka):

Doktorandský seminář:

V průběhu semináře realizuje doktorand především následující aktivity:

  1. Prezentace připravovaných vlastních odborných vystoupení (referáty, postery, články), podíl na kritické reflexi vystoupení ostatních doktorandů (1.–2. rok studia).
  2. Prezentace postupu práce na disertaci (mj. teze a zpracovaná kapitola disertace) následovaná diskusí a připomínkami (2.–3. rok studia).
  3. Nácvik prezentací pro mezinárodní konference, výměna zkušeností ze studijních cest, stáží a konferencí (3.–4. rok studia).
  4. Nácvik obhajoby disertace (4. rok studia).

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Studenti kombinovaného studia plní atestaci v každém roce tak, že jednou ročně na semináři vystoupí s prezentací.

Seminář bude studentovi automaticky zapisován v každém roce studia.

Seminář se koná se čtrnáctidenní periodicitou.

 

Teoreticko-metodologický seminář I–II

Seminář zahrnuje tyto složky:

  1. Četba a interpretace aktuálních lingvistických textů.
  2. Přednášky odborníků na teoreticko-metodologická témata, spojené s diskusí.
  3. Diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů.

Studenti kombinovaného studia plní atestaci vypracováním písemného komentáře k povinné literatuře předepsané na semináři.

Studenti povinně absolvují dva semestry semináře.

Seminář se koná se čtrnáctidenní periodicitou.

Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia.

Úvod > Studium > Doktorské studium > Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář