Diplomová práce

Seznam tematických oblastí pro zadávání diplomových prací

Kritéria pro posuzování závěrečných prací

Témata diplomových prací obhájených v ÚČJTK (od roku 2006)

Aby mohla obhajoba proběhnout, je třeba být řádně přihlášen v SIS (obhajoba diplomové práce je jednou z částí státní závěrečné zkoušky). Informace k přihlašování naleznete zde. Termíny odevzdávání a obhajob jsou zveřejněny zde (pozdější termíny odevzdání ústav nepovoluje). Odevzdává se pouze elektronická verze práce v SIS (odevzdávání tištěných exemplářů bylo zrušeno).

 

Zadávání práce probíhá takto:

Student po dohodě s příslušným vyučujícím (může to být i vyučující externí) vyplní formulář pro zadání závěrečné práce (dostupný zde), který pak pošle tajemníkovi ÚČJTK. Ten pak údaje z formuláře vloží do SIS. Zadání práce následně předloženo na nejbližší schůzi ÚČJTK ke schválení, kde je rovněž určen oponent práce. Po schválení je práce oficiálně zadána. Práci lze obhajovat nejdříve šest měsíců po zadání práce, student si však může podat žádost o zkrácení této lhůty (na univerzálním formuláři najdete ho zde).

Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

Předpokládá se, že veškeré písemné práce odevzdávané v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace budou mít náležitou úroveň nejen po odborné stránce, ale také po stránce jazykové (včetně pravopisné). K jazykové úrovni se přihlíží při jejich celkovém hodnocení a v případě, že množství pravopisných, formulačních a dalších jazykových nedostatků neodpovídá požadavkům běžně kladeným na publikované texty z oboru bohemistiky, jsou práce hodnoceny jako nevyhovující, a to i tehdy, když jim z čistě odborného hlediska nelze nic vytknout.

Posudky závěrečné práce budou zveřejněny v SIS nejpozději pět dní před datem obhajoby.

Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

Informace k průběhu obhajob

 

Obhajoba diplomové práce se skládá ze dvou částí: posterové prezentace a obecné diskuse. Kromě obhajujícího se jí účastní předseda komise, který obhajobu řídí, dále vedoucí práce, oponent a zpravidla také většina pedagogů ÚČJTK. Obhajoby se může účastnit také veřejnost (včetně stávajících studentů).

Posterová prezentace

Cílem posterové prezentace je podrobně představit svou práci lidem, kteří ji nečetli (ať už jde o pedagogy ÚČJTK, kteří nejsou vedoucím či oponentem práce, anebo o veřejnost). Vtištěný poster student přinese půl hodiny před začátkem posterových prezentací do místnosti, kde se prezentace bude konat. Délka trvání posterové prezentace je přizpůsobena počtu obhajujících v daném termínu a může se pohybovat od 30 do 90 minut. Jako obhajující byste měli být u svého posteru celou dobu přítomni a měli byste být připraveni na základě posteru stručně představit svou práci. V průběhu trvání posterových prezentací můžete být dotazováni na různé doplňující otázky. Na úvod posterových prezentací všichni obhajující svůj poster během 1 minuty představí. Cílem tohoto představení není sdělit obsah práce, ale zorientovat účastníky prezentací v tom, kdo jste a o jakém tématu jste psali.

Poster by měl mít velikost A1 a měl by být orientován na výšku (toto omezení je dáno stojany, které jsou na FF UK k dispozici). Tisk posteru hradí obhajující. Poster však může být na papíře s nízkou gramáží a může být černobílý, což náklady spojené s tiskem značně sníží. Pro dobrou čitelnost doporučujeme volit písmo alespoň o velikosti 28. Pro přípravu posterů doporučujeme využít program Microsoft Publisher, který mají studenti FF UK zdarma k dispozici (viz https://office.ff.cuni.cz/), jehož ovládání by Vám nemělo dělat potíže, pokud jste zvyklí pracovat například s programy Microsoft Word či PowerPoint.

S předstihem před obhajobami se koná workshop k tvorbě posterů. V rámci ÚČJTK je rovněž stanoven konzultant posterů (doc. Jan Chromý), na něhož se můžete v případě nejasností a žádostí o radu obracet.

Videonávod na Youtube k tvorbě posterů (připravila dr. Eva Lehečková)

Obecná diskuse

Po posterových prezentacích probíhají postupně diskuse s jednotlivými obhajujícími. Práci již znovu nepředstavujete. Diskuse začíná přečtením posudků vedoucího a oponenta. Poté budete vyzváni, abyste na vznesené připomínky reagovali. Není nutné reagovat na všechna tvrzení v posudcích, pokud ale oponent v posudku položil explicitní otázku, může se dožadovat odpovědi. Vedoucí či oponent mohou na vaše odpovědi dále reagovat (případně na svoje připomínky navzájem).

Předseda následně otevře debatu, do níž se mohou zapojit i členové ústavu, případně veřejnost.

Po skončení debaty vás a hosty z řad veřejnosti předseda komise vyzve, abyste opustili místnost. Členové ústavu se poradí o výsledku obhajoby, který vám bude vzápětí oznámen. Tím obhajoba končí.

Není třeba se obhajoby obávat, atmosféra bývá přátelská a uvolněná.