Obhájené diplomové práce

Diplomové práce obhájené v ÚČJTK od roku 2006

 

2006

 

Benediktová Soňa 
Porovnání stylu vědeckých a popularizačních textů
vedoucí: doc. Mareš
oponent: dr. Hošnová
Dobiáš Daniel
Posuny ve vyjadřování kategorie určenosti v současné spisovné a nespisovné češtině
vedoucí: prof. Čermák
oponent: Mgr. Zikánová
Fialová Karpenková Zuzana
České názvy ptáků z etymologického a slovotvorného hlediska
vedoucí: dr. Rejzek
oponent: dr. Vaňková
Herberková Kateřina
Práce s textem (umění číst) ve vybraných učebnicích českého jazyka
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Šlédrová
Jirásková Petra
Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku a komunikační kompetence vietnamských dětí v češtině
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: prof. Macurová
Kosová Hana
Specifika právního jazyka v psané a mluvené komunikaci
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: doc. Mareš
Krištofová Alena
Osobní webové stránky mladých lidí
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Saicová Římalová
Kubů Helena
Český jazyk v Deutsche Schule Prag
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: prof. Uličný
Lacinová Zuzana
Prezentace pádového systému ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Uličný
oponent: dr. Rejzek
Patočková Dorothea
Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: dr. Vaňková
oponent: doc. Nebeská
Sailerová Renata (provd. Zedníčková)
Jazykový rozbor díla „Třetí díl historií o obrácení pohanův na víru křesťanskou v Jáponě“ (pravopis, hláskosloví, tvarosloví)
vedoucí: prof. Kučera
oponent: Mgr. Andrlová Fidlerová
Sittová Gabriela
Jak mluví Zábřežané doma a jak v Praze. Proměny mluvy mladé generace z oblasti středomoravského nářečí v prestižním jazykovém prostředí
vedoucí: dr. Jančák
oponent: prof. Uličný
Veselý Vojtěch
Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
vedoucí: dr. Bozděchová
oponent: doc. Nebeská
Zajíčková Hana
Gramatické kategorie „jmen“ v učebnicích pro cizince – k metodologii výuky češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: doc. Šebesta
Zirhutová Martina
Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Hrabří, Hradců a Oříkova – příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů
vedoucí: dr. Harvalík
oponent: dr. Rejzek
Znamenáčková Eva
Opozitnost v jazyce a (českém) jazykovém obrazu světa
vedoucí: dr. Vaňková
oponent: prof. Macurová

2007

 

Flanderková Eva
Jazykové jevy v mluvených projevech afatiků
vedoucí: dr. Vaňková
oponent: doc. Nebeská
Frausová Lenka
Syntax právních textů z diachronního hlediska
vedoucí: dr. Hošnová
oponent: Mgr. Zikánová
Hánová Kristina (provd. Karasová)
České názvy hub z etymologického a slovotvorného hlediska
vedoucí: dr. Rejzek
oponent: prof. Kučera
Chromý Jan
 Jiří Haller v kontextu české jazykovědy
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: dr. Adam
Jindra Vojtěch
Vidová struktura slovesných derivátů kořene -pad-
vedoucí: prof. Uličný
oponent: dr. Bozděchová
Jelínková Ivana
Vliv syntaktické stavby (spojek) na mluvenou řeč (promluvový úsek, intonaci, pauzy). Poslechové analýzy
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: prof. Palková
Kadlecová Kateřina
Jazyk dívek a girls podle českých dívčích časopisů
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Vaňková
Motejzíková Jitka
Simultánnost v českém znakovém jazyce
vedoucí: prof. Macurová
oponent: Mgr. Hudáková
Podruhová Eva (provd. Beková)
Internacionální prefixoidy s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: Mgr. Lehečková
Šormová Kateřina
Český jazyk v Nové škole, o. p. s.
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: Mgr. Hudáková
Turková Táňa
Jazykový rozbor tisku Legenda blahoslavené Anýžky… z roku 1666
vedoucí: prof. Kučera
oponent: Mgr. Koupil
Vejvodová Jana (provd. Šindlerová)
 Zachycení koordinace v závislostním popisu: se zvláštním zřetelem ke koordinaci nestejných kategorií
vedoucí: prof. Panevová
oponent: dr. Hošnová
Veselá Kateřina 
Kontrastivní základ v češtině
vedoucí: prof. Hajičová
oponent: prof. Uličný
Vobecká Alena (provd. Vavřičková)
Reklama a děti: ke kritické gramotnosti dětí na ZŠ
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Šlédrová
Voňková Karolina
Textové zprávy a e-maily. Stylistická a pragmalingvistická analýza
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: prof. Mareš
Zápotocká Pavlína
Jazykový obraz větru v češtině
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: dr. Vaňková

2008

 

Bajerová Zuzana (provd. Jurenková Bajerová)
Styl próz Jiřího Gruši
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková
Doleželová Barbora
Popis spojovacích prostředků v mluvnických pracích od 2. poloviny 20. století
vedoucí: dr. Hošnová
oponent: dr. Adam
Dřímal Jakub (Kopecký)
Otázky a otázkové věty v češtině
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: dr. Hošnová
Hobstová Alžběta
Syntax próz Bohumila Hrabala
vedoucí: dr. Hošnová
oponent: prof. Uličný
Hronková Libuše
Metafora a emoce. „Zatanči emoce“ – interpretace verbálního projevu tancem
vedoucí: dr. Šlédrová
oponent: doc. Vaňková
Jiranová Pavlína (provd. Jínová
Morfologická a syntaktická charakteristika českých číslovek vyjadřujících počet entit, jejich souborů a druhů
vedoucí: dr. Zikánová
konzultant: RNDr. Hlaváčová
oponent: dr. Adam
Klímová Ivana
Vícejazyčnost v próze K. M. Čapka Choda
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Hošnová
Marková Jana
Učebnice češtiny pro německé mluvčí
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: prof. Mareš
Martínek František
Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541)
vedoucí: dr. Adam
oponent: prof. Kučera
Mazúrková Barbora
Časoprostorové vztahy v dětském vyprávění
vedoucí: dr. Šlédrová
oponent: doc. Nebeská
Mladová Lucie (provd. Poláková)
Od hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům (diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu)
vedoucí: prof. Hajičová
oponent: Mgr. Zikánová
Poňavičová Ilona
K slovanskému základu -prav- ve vyjádřování morálních kategorií správnosti, spravedlnosti a práva (ve světle kognitivní lingvistiky)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Rejzek
Přerostová Barbora
Koheze a koherence v reklamních textech
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Hošnová
Říhová Milada (provd. Boháčková)
Normy internetové komunikace
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: Mgr. Táborský

2009

 

Beneš Martin
Epistemologické limity vybraných přístupů k jazyku
vedoucí: prof. Macurová
oponent: Mgr. Lehečková
Čermáková Alena
Sloveso smět a jeho konkurenty v odpovídajících modálních významech v současných textech a textech z let 1550-1650
vedoucí: prof. Kučera
oponent: dr. Rejzek
Granátová Zuzana
Stylová analýza editorialů v současných časopisech
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Šebesta
Holmanová Anna (provd. Christou) 
Žena v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Pacovská
Chlumská Lucie
Řadové číslovky v současné češtině
vedoucí: dr. Adam
oponent: dr. Bozděchová
Janíková Lucie
Parenteze z hlediska stylového
vedoucí: dr. Hošnová
oponent: prof. Uličný
Kačerová Hana
Komunikační strategie v Skácelově korespondenci s Jiřím Friedem
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: doc. Vaňková
Kozmová Kateřina
Stereotypy v publicistice z hlediska persvazivní funkce
vedoucí: dr. Šlédrová
oponent: doc. Šebesta
Lužická Michaela
Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny
vedoucí: dr. Harvalík
oponent: dr. Rejzek
Malá Michaela
Jazyk hip hopu
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: dr. Bozděchová
Pečený Pavel
Konkurence užití různých syntaktických prostředků při vyjadřování srovnání (na materiálu česko-německém)
vedoucí: doc. Hošnová
oponent: prof. Mareš
Pohlreichová Michaela
Strach v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Nebeská
Pospíšilová Dominika (provd. Rýparová)
Ironie v češtině a její vnímání
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: doc. Vaňková
Provázková Karla (provd. Tvrdá)
Mediální dialogické sítě před rokem 1989
vedoucí: doc. Nekvapil
konzultant: doc. Šubrt
oponent: doc. Šebesta
Richterová Klára
Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících
vedoucí: prof. Macurová
oponent: dr. Saicová Římalová
Rysová Kateřina
Vliv valence predikátového slovesa na slovosledné uspořádání adverbiálií
vedoucí: dr. Zikánová
oponent: doc. Hošnová
Sedláček Miroslav
Slovosled ve větách vedlejších
vedoucí: doc. Hošnová
oponent: dr. Zikánová
Sedláčková Lucie
Islám v médiích (mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES)
vedoucí: doc. Šebesta
oponent: prof. Mareš
Voleková Kateřina
Latinsko-český slovník Klementinský (obecná charakteristika, analýza překladu sloves, edice)
vedoucí: prof. Kučera
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

2010

 

Hájková Marcela
Sociolingvistické aspekty češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Chromý
Hlobilová Lenka
Metoda zrcadlení z hlediska psychoterapeutické komunikace
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: doc. Vaňková
Kleňhová Eliška (provd. Chvalovská)
Interjekce v českém jazykovém systému
vedoucí: doc. Adam
oponent: doc. Hošnová
Koulová Ilona
Komunikace v jazykové třídě
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Lehečková
Lebeda Jiří
Morfematická struktura češtiny: od lingvistické teorie k automatickému počítačovému zpracování
vedoucí: doc. Petkevič
oponent: prof. Kučera
Lehoučková Zuzana
Sémantická analýza vybraných českých slovesných předpon
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: doc. Vaňková
Lišková Lydie (provd. Boháčová)
Stylistický a rétorický rozbor žďárských barokních kázání se zvláštním zřetelem k tautologii
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: prof. Kučera
Luňáčková Michaela
Jazyk a styl současných politických textů
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Šebesta
Svobodová Andrea
Teoretické otázky související s přípravou edice prokopských legend: s návrhem edice Života sv. Prokopa
vedoucí: dr. Černá
konzultanti: dr. Zikánová, doc. Adam
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
Švíbková Zuzana
Eufemismy v současné publicistice
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: prof. Mareš
Veselovská Kateřina
Členská negace a způsob jejího vyjadřování v současné češtině
vedoucí: Medová, M.Phil.
oponent: Mgr. Lehečková
Záleská Michaela
Čeština pro cizince online
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Hrdlička
Žáková Denisa
Jazyková analýza časopisu Dirtbiker
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Mareš

2011

 

Bodlák Ondřej
Jazyk hudebního magazínu SPARK
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Mareš
Čurdová Veronika (provd. Vodrážková)
Jazykový obraz nohy/nohou v češtině
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Pacovská
Dvořáková Jana
K interferenci češtiny, ruštiny a angličtiny v jazykové výuce
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Bozděchová
Havrlantová Markéta
Ediční zásahy do vybraných pohádek Boženy Němcové v 19. a 20. století
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: doc. Adam
Honková Tereza (provd. Randáková)
Funkce inferencí při porozumění textu
vedoucí: doc. Nebeská
oponent: dr. Saicová Římalová
Hniličková Eva (provd. Lehne)
Jazykový rozbor Cestopisu Bedřicha z Donína
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: doc. Rejzek
Klimešová Petra
Syntaktický vztah shody (se zvláštním zřetelem ke shodě predikátu se subjektem)
vedoucí: doc. Hošnová
oponent: doc. Adam
Klimtová Barbora
Skloňování maskulin s tvarotvorným základem zakončeným na obojetnou souhlásku v současné češtině
vedoucí: doc. Adam
oponent: doc. Bozděchová
Kojetínová Martina
 Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana
vedoucí: prof. Mareš
oponent: Mgr. Lehečková
Krajíčková Zuzana
Politická komunikace a marketing – volby 2010
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Adam
Kubová Kateřina
Jazyk a styl undergroundové dětské literatury
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Vaňková
Lukáčová Marie
Produktor a recipient v reklamní komunikaci
vedoucí: prof. Mareš
oponent: prof. Šebesta
Malimánková Martina (provd. Chudobová)
Větosled v současné češtině
vedoucí: Mgr. Lehečková
oponent: dr. Zikánová
Prokšová Hana
Pes v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová
Smithová Simona
Uplatnění generického maskulina v českém textu
vedoucí: dr. Čmejrková
oponent: Mgr. Chromý
Zdeňková Jana
Užití aoristu, imperfekta a perfekta v česky psané próze poloviny 14. století
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: prof. Kučera

2012

 

Bauerová Jan
Nikita I. Tolstoj a moskevská etnolingvistická škola v evropském a českém kontextu (základní charakteristika a překlad textů
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Mistrová
Drengubáková Jana
Jazykový obraz rodiny v evangeliích ekumenického překladu
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: dr. Dittmann
Frnochová Adéla (provd. Jiříková)
Jazyk české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: Mgr. Lehečková
Hamerlová Dana
Vícejazyčnost ve zvukovém filmu
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Bozděchová
Hořejší Michal
Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: dr. Dufek
Jelínková Blanka
Vybrané aspekty jazyka rozhlasových pořadů o vaření
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: doc. Adam
Kejvalová Barbora
Kulturní reálie a stereotypy ve vyučování cizímu jazyku
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Mareš
Lopatová Lucie
Osvojovování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny) – souvislosti s teorií dětského jazykového obrazu světa
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: dr. Filippová
Matějka Štěpán
Jazyková relativita a gramatický rod v češtině
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Vaňková
Olivová Jana
Jazykový management učitelů českého jazyka na středních školách a jejich podíl na utváření podoby spisovné češtiny
vedoucí: dr. Dovalil
konzultant: dr. Chromý
oponent: doc. Adam
Paldusová Michaela
Postavení číslovek v systému slovních druhů
vedoucí: dr. Cvrček
oponent: doc. Adam
 
Pirnerová Helen
Aktuální členění věty v psaných médiích
vedoucí: prof. Hajičová
oponent: dr. Zikánová
Pernicová Jana
Jmenné derivační sufixy ve slovanštině a latině
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: Mgr. Voleková
Přikrylová Jana
K současnému policejnímu slangu
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: prof. Šebesta
Rysová Magdaléna
Alternativní vyjádření konektorů v češtině
vedoucí: dr. Zikánová
oponent: dr. Lehečková
Sedláčková Hana
Aspekty variace předložek na a v(e) v současné češtině
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Adam
Šálená Ivana
Problematika testů a testování ve výuce češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta
Vrbová Anna
Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu.
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Andrlová Fidlerová

2013

 

Bartošová Ivana
Poslech s porozuměním jako jedna ze základních řečových dovedností výuky češtiny jako druhého jazyka
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta
Boháčková Linda
Člověk v hádankách. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Janeček
 
Drtinová Simona
Učení se češtiny v důchodovém věku
vedoucí: dr. Sherman
oponent: prof. Šebesta
Hejlová Tereza
K užití vybraných prepozic v současné češtině z perspektivy češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta
Hromadová Magdalena Antonia
Language management in the process of reception of literary texts from the perspective of a native and a non-native speaker of the Czech language
vedoucí: doc. Nekvapil
oponent: dr. Sherman
Choulíková Klára
Cesty k porozumění
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Šormová
Kapitolová Zuzana
Dynamika textu v biblích melantrišské řady (1549-1613)
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
Komrsková Zuzana
Souvýskyt primárních předložek v soudobých publicistických textech (korpusová sonda)
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: doc. Adam
Kratochvílová Veronika
Konceptualizace lásky v textech české populární hudby (Jazykový obraz lásky v textech skupiny Lucie)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová
Kříž Adam
Vliv představitelnosti slov na osvojování slovních tvarů v češtině
vedoucí: dr. Smolík
oponent: dr. Chromý
Křížová Adéla
Stylové tendence současných vědeckých textů
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
Kunová Kateřina
Role učitele v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta
Levorová Eva
Mluvnická kategorie času v učebnicích češtiny pro neslyšící žáky a pro cizince
vedoucí: dr. Petráňová
oponent: prof. Šebesta
Lundáková Kateřina (provd. Loginova)
Čtecí kompetence nerodilých mluvčích češtiny
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta
Machková Klára
Specifické rysy chování a komunikace adolescentů
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: doc. Vaňková
Náhlíková Anežka
Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí
vedoucí: dr. Štěpán
oponent: doc. Vaňková
Najbrtová Barbora
K prezentaci vybraných gramatických kategorií ve výuce češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta
Pergler Jiří
Distribuce a funkční využití staročeského reflexiva „sě“
vedoucí: doc. Friedová
oponent: dr. Lehečková
Poncarová Alena
Pozice antecedentu zájmena třetí osoby: tendence v současné češtině
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: dr. Saicová Římalová
Šmídová Kateřina
Ortografie Augustova Summovníku
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
Štichová Kateřina
Vývoj české tabákové reklamy
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Chromý
Šťastná Kamila
Formy hodnocení žáků ve výuce českého jazyka a literatury
vedoucí: dr. Pacovská
oponent: prof. Šebesta
Vlášková Jana
Analýza jazykových kurzů češtiny pro německy mluvící studenty
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Pierścieniak
Zikmundová Klára
Možnosti komunikace dětí s dětskou mozkovou obrnou
vedoucí: dr. Saicová Římalová
oponent: dr. Hudáková

2014

 

Albrechtová Barbora
Problémy s jazykem administrativy z pohledu tazatelů jazykové poradny
vedoucí: dr. Pravdová
oponent: doc. Adam
Breburdová Johana
Předpony s-, z- v historickém vývoji češtiny
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: Mgr. Martínek
Bušková Petra
Ruskojazyčná komunita v České republice
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Macurová
Hladíková Helena
Obrazová složka učebnic češtiny pro cizince – analýza a evaluace
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Hudáková
konzultant: Mgr. Pierścieniak
Hudečková Hana
Český jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
 
Jehlička Jakub
Prostorová kognice mluvčích češtiny a českého znakového jazyka: Jak mezijazyková diverzita ovlivňuje nejazykovou kognici
vedoucí: dr. Smolík
oponent: dr. Chromý
Kučera Petr
Integrace Vietnamců v České republice
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: prof. Macurová
Kaushiková Martin
Reálie v učebnicích češtiny pro cizince z pohledu rozvoje interkulturní kompetence
vedoucí: prof. Šebesta
konzultant: Mgr. Šormová
oponent: doc. Saicová Římalová
Kubeková Michaela
Typy jazykových cvičení a jejich využití ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: Mgr. Šormová
Láznička Michal
Structural Iconicity and Possessive Constructions: Explorations in Artificial Language Learning
vedoucí: doc. Friedová
oponent: dr. Chromý
Luhanová Eliška
Čeština v L-balíčku
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Hrdlička
konzultant: Mgr. Pierścieniak
Mazůrková Ilona
Využití hry ve výuce českých reálií
vedoucí: prof. Šebesta
konzultant: Mgr. Šormová
oponent: doc. Saicová Římalová
Měkotová Barbora
Český jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: prof. Ecketová
Nachtmanová Barbora
Vizualizace ve výuce češtiny pro cizince
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Hrdlička
Nováková Veronika
Identifikace autora ve forenzní lingvistice
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Saicová Římalová
Pospíšilová Lucie
Znělost v češtině německých mluvčích
vedoucí: dr. Machač
oponent: Mgr. Martínek
Skoumalová Jana
Rozvíjení sociokulturní kompetence žáků a vybrané učebnice češtiny pro cizince
vedoucí: prof. Šebesta
konzultant: Mgr. Šormová
oponent: doc. Saicová Římalová
Svašková Jana
Cykličnost a linearita času v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Saicová Římalová
 
Tesařová Kristýna
Krystalizace historických okamžiků v mediálních dialogických sítích: etnometodologická analýza českého mediálního diskurzu
vedoucí: dr. Kaderka
oponent: dr. Lehečková
Uhlířová Markéta
Vyjadřování komunikačních záměrů (raná dětská řeč)
vedoucí. dr. Saicová Římalová
oponent: dr. Filippová
Vlková Michaela
Děti a reklama
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Adam
Vyskočilová Karolína
Tvorba specializovaného korpusu banátské češtiny a jazyková analýza vybraných jevů
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: dr. Dittmann
Zitová Anna
Výstavba odborného textu ve starší a v současné češtině: srovnávací syntaktický rozbor
vedoucí: dr. Zikánová
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
konzultant: Mgr. Jínová

2015

 

Bednářová Hana
Hypertext jako lingvistický pojem
vedoucí: prof. Macurová
oponent: prof. Mareš
Černá Eliška
Nos v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Rejzek
Čížková Klára
Hlava v českém jazykovém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová
Dušek Jan
Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona
vedoucí: doc. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
Dvořáková Klára
Komplimenty v soukromé neformální komunikaci
vedoucí: dr. Filippová
oponent: doc. Saicová Římalová
Dušková Jana
Zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Štindlová
Fojtíčková Eva
Osobnostní a sociální rozvoj ve výuce českého jazyka na základní škole
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová
Frontzová Kateřina
Specifika výuky češtiny pro řecké rodilé mluvčí
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta
Hakenová Barbora
Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Andrlová Fidlerová
 
Hlaváčková Eva
Kompenzační strategie ve výuce češtiny jako cizího jazyka: Porovnání mluvených a psaných komunikátů
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: dr. Škodová
Hušáková Barbora
Čeština jako cizí jazyk v předškolním zařízení
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová
Janovská Zuzana
Konceptualizace života v českých populárních písních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Saicová Římalová
Kaprasová Karolína
Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Chromý
Kojecká Veronika
Karel Kojecký: Kniha pamětí – ediční zpracování, jazyková a stylová analýza
vedoucí: doc. Adam
oponent: Mgr. Martínek
Kovařík Tadeáš
Lidské tělo v české paremiologii (Etnolingvistická studie)
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová
Lehovcová Eva
Čeština mluvčích s ruštinou jako prvním jazykem
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: Mgr. Rosová
Mokrá Lucie
Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Filippová
Mráčková Milena
Komunikace otce s dětmi
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: doc. Adam
Petáková Helena
Řečtina jako zdroj obohacení české slovní zásoby
vedoucí: doc. Rejzek
oponent: dr. Dittmann
Plísková Kamila
Zpětná vazba ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Šormová
Smrčková Tereza
Audiosložka ve vyučování češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: dr. Mašín
Svatoňová Eva
Metody vyučování bilingvních žáků v České škole Manchester
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: doc. Bozděchová
 
Šafratová Kamila (provd. Homolková)
Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysgrafií na 2. stupni základní školy
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová
Šťastná Lucie
Opozice „člověk – zvíře“ v jazyce. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: doc. Bozděchová
Štěpánová Marie
Management uchovávání a posunu jazyka v české komunitě v Chicagu
vedoucí: dr. Sherman
oponent: dr. Dittmann
Švarcová Hana
Čas a prostor v psaných dětských projevech
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: Mgr. Jínová
Toufarová Dagmar
Psaná komunikace a výuka češtiny pro cizince
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: prof. Šebesta
Tůmová Markéta
Tandemová metoda při výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: dr. Šormová
Valná Martina
Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová

2016

 

Bulak Patrik
 Spánek a snění v českém obrazu světa
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Martínek
Burianová Markéta
Referenční vlastnosti holé jmenné fráze v češtině
vedoucí: dr. Šimík
oponent: dr. Lehečková
Dandová Tereza
České frazémy a cizinci
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová
Hubková Helena
Názvy současných profesí ve zdravotnictví
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: doc. Adam
Hupáková Kateřina
Lexikálně-chuťová synestézie českých mluvčích
vedoucí: dr. Chromý
oponent: dr. Lehečková
Kafka Ivan
Ideologie purismu v příspěvcích o jazykové kultuře v časopisech Slovo a slovesnost a Naše řeč v letech 1949–1968
vedoucí: dr. Chromý
oponent: doc. Adam
Karlová Alena
Studenti a učitelé v českých filmech ze školního prostředí. Jejich řeč a vzájemná komunikace
vedoucí: prof. Mareš
oponent: dr. Lehečková
Khýrová Lenka
Podpora souvislého mluveného projevu žáků ZŠ
vedoucí: doc. doc. Saicová Římalová
oponent: prof. Šebesta
Kotková Kateřina
Neverbální komunikace v komunikačněpřístupové výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová
Kožuriková Daniela
Nové názvy profesí
vedoucí: doc. Bozděchová
oponent: dr. Martínek
Kukrechtová Barbora
Mlčeti stříbro, mluviti zlato. Rozvíjení mluvních dovedností v současných učebnicích češtiny pro cizince
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová
Maierová Jana
Současný stav mluvy nejstarší generace v lomnickém mikroregionu podkrkonošského okrajového úseku
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: Mgr. Synková
Manukjanová Hana
Atributivní a predikativní funkce adjektiv v češtině
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: Mgr. Synková
Marek Jakub
Česká toponyma v perspektivě kognitivní etnolingvistiky
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Štěpán
Neubergová Daniela
Efekty výuky češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová
Novotná Gabriela
Výslovnost hlásky r v českých projevech cizinců s mateřštinou němčinou a jeho percepční přijatelnost
vedoucí: dr. Veroňková
oponent: dr. Martínek
Ostrýžová Martina
Současný stav tradičního teritoriálního dialektu v mluvě staré generace v obci Vír
vedoucí: dr. Dittmann
oponent: dr. Martínek
Skoumalová Anna
Využití překladu ve výuce češtiny pro frankofonní mluvčí
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: dr. Lehečková
Staňková Lucie (provd. Dusová)
Projektové vyučování v předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na SŠ
vedoucí: dr. Šormová
oponent: doc. Kasíková
Šturmová Kateřina
Didaktické zapojení videa do výuky češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: dr. Mašín
oponent: dr. Šormová
Šullová Zuzana
Komunikace dvojčat v různých komunikačních situacích
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová
Vilímová Tereza
Vyučující češtiny jako cizího jazyka pro děti předškolního věku
vedoucí:doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová
Vokáčová Martina
Vliv gramatických profilů českých substantiv na jejich osvojování nerodilými mluvčími
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: dr. Nagy
Zábojová Lenka
Česká šumová vibranta /ř/ a její realizace nerodilými mluvčími češtiny
vedoucí: dr. Machač
oponent: dr. Štěpánová

2017

 

Baštová Bateřina
Rodinný jazykový management česko-anglických rodin v Lancashire
vedoucí: dr. Sherman
oponent: doc. Bozděchová
Bažantová Olga
Zpracování vět s věrohodnými a nevěrohodnými aktanty v češtině
vedoucí: dr. Chromý
oponent: Mgr. Láznička
Biňovcová Barbora
Lidová slovesnost v kontextu etnolingvistiky a její využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Vaňková
oponent: dr. Janeček
Boháčová Gabriela
Komunikace bilingvních dětí mladšího školního věku žijících v Severním Porýní-Vestfálsku
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: prof. Šebesta
Böhmová Veronika (provd. Vytlačilová)
Grafická a hláskoslovná analýza písní Valentina Šubara: perspektiva kvantity vokálů
vedoucí: dr. Andrlová Fidlerová
oponent: dr. Dittmann
Čepelíková Monika
Realizace konsonantů v češtině vietnamských mluvčích
vedoucí: dr. Machač
oponent: dr. Štěpánová
Dusilová Tereza
Audio-kurz jako prostředek výuky češtiny pro cizince
vedoucí: dr. Škodová
oponent: Mgr. Prokšová
Filiačová Sylva
Sémantika prefixů ve slovesných neologismech
vedoucí: dr. Martínek
oponent: doc. Saicová Římalová
Herbsová Adéla
Metodika jazykové výuky bilingvních dětí (případová studie)
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Saicová Římalová
Honců Hana
Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza úloh čtenářské gramotnosti v učebnicích pro střední školy a didaktickém testu
vedoucí: dr. Šormová
oponent: doc. Adam
Josífková Lenka
Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Šormová
Kamenová Alena
Sociokulturní kompetence a jazykové vyučování studentů programu Erasmus
vedoucí: dr. Šormová
oponent: doc. Hrdlička
Khomenko Barbora
Místo obecné češtiny ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: doc. Bozděchová
Kindlová Šárka
Feminismus v českém mediálním diskurzu: případová studie
vedoucí: dr. Lehečková
oponent: doc. Adam
Kočová Kateřina
Alternativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka
vedoucí: doc. Hrdlička
oponent: dr. Valková
Machurová Martina
Jazyková stránka projevů moderátorů pořadu Klub Rádia Junior
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Synková
Marklová Anna
Koncové body v řeči orientované na dítě u českých rodilých mluvčích
vedoucí: prof. Mertins
oponent: dr. Lehečková
Pémová Petra
Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích
vedoucí: dr. Hasil
oponent: dr. Lehečková
Panochová Anna
Zděděný jazyk a základní slovní zásoba češtiny
vedoucí: prof. Nekula
oponent: dr. Chromý
Šimůnková Pavla
Písně jako doplňkový materiál k výuce češtiny pro cizince
vedoucí: dr. Valková
oponent: doc. Rejzek
 
Valčíková Tereza
Tituly filmů a jejich překlady
vedoucí: prof. Mareš
oponent: doc. Bozděchová
Vaněčková Lenka
Využití materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka v terapii afázií
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: Mgr. Láznička
Vršková Barbora
Rodinná komunikace při jídle
vedoucí: doc. Saicová Římalová
oponent: dr. Lehečková

2018

 

Vrbenská Veronika
České školy bez hranic. Vícečetná případová studie
vedoucí: prof. Šebesta
oponent: doc. Bozděchová
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Obhájené diplomové práce