Obhájené diplomové práce

Diplomové práce obhájené v ÚČJTK od roku 2006

 

 

 

Jméno řešitele Rok obhájení Téma práce Vedoucí práce
Benediktová, Soňa 2006 Porovnání stylu vědeckých a popularizačních textů Mareš, Petr
Dobiáš, Daniel 2006 Posuny ve vyjadřování kategorie určenosti v současné spisovné a nespisovné češtině
Čermák, František
Fialová Karpenková, Zuzana 2006 České názvy ptáků z etymologického a slovotvorného hlediska Rejzek, Jiří
Herberková, Kateřina 2006 Práce s textem (umění číst) ve vybraných učebnicích českého jazyka
Šebesta, Karel
Jirásková, Petra 2006 Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku a komunikační kompetence vietnamských dětí v češtině
Šebesta, Karel
Kosová, Hana 2006 Specifika právního jazyka v psané a mluvené komunikaci
Nebeská, Iva
Krištofová, Alena 2006 Osobní webové stránky mladých lidí
Šebesta, Karel
Kubů, Helena 2006 Český, jazyk v Deutsche Schule Prag
Šebesta, Karel
Lacinová, Zuzana 2006 Prezentace pádového systému ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Uličný, Oldřich
Patočková, Dorothea 2006 Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Veselý, Vojtěch 2006 Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
Bozděchová, Ivana
Zajíčková, Hana 2006 Gramatické kategorie „jmen“ v učebnicích pro cizince – k metodologii výuky češtiny jako cizího jazyka
Saicová Římalová, Lucie
Zedníčková, Renata 2006 Jazykový rozbor díla „Třetí díl historií o obrácení pohanův na víru křesťanskou v Jáponě“ (pravopis, hláskosloví, tvarosloví)
Kučera, Karel
Zelená Sittová, Gabriela 2006 Jak mluví Zábřežané doma a jak v Praze. Proměny mluvy mladé generace z oblasti středomoravského nářečí v prestižním jazykovém prostředí
Jančák, Pavel
Zirhutová, Martina 2006 Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Hrabří, Hradců a Oříkova – příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů
Harvalík, Milan
Znamenáčková, Eva 2006 Opozitnost v jazyce a (českém) jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Beková, Eva 2007 Internacionální prefixoidy s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině
Saicová Římalová, Lucie
Čechová, Ivana 2007 Vliv syntaktické stavby (spojek) na mluvenou řeč (promluvový, úsek, intonaci, pauzy). Poslechové analýzy
Saicová Římalová, Lucie
Flanderková, Eva 2007 Jazykové jevy v mluvených projevech afatiků
Vaňková, Irena
Frausová, Lenka 2007 Syntax právních textů z diachronního hlediska
Hošnová, Eva
Chromý, Jan 2007 Jiří Haller v kontextu české jazykovědy
Nebeská, Iva
Jindra, Vojtěch 2007 Vidová, struktura slovesných derivátů kořene -pad-
Uličný, Oldřich
Kadlecová, Kateřina 2007 Jazyk dívek a girls podle českých dívčích časopisů
Šebesta, Karel
Motejzíková, Jitka 2007 Simultánnost v českém znakovém jazyce
Macurová, Alena
Sedláčková Půlpánová, Lucie 2007 Kategorizace v českém znakovém jazyce
Vaňková, Irena
Stránská, Kristina 2007 České názvy hub z etymologického a slovotvorného hlediska Rejzek, Jiří
Šindlerová, Jana 2007 Zachycení koordinace v závislostním popisu: se zvláštním zřetelem ke koordinaci nestejných kategorií
Panevová, Jarmila
Šormová, Kateřina 2007 Český jazyk v Nové škole, o.p.s.
Šebesta, Karel
Šůchová, Lucie 2007 Metafora v českém znakovém jazyce
Vaňková, Irena
Turková, Táňa 2007 Jazykový, rozbor tisku Legenda blahoslavené Anýžky… z roku 1666
Kučera, Karel
Vavřičková, Alena 2007 Reklama a děti: ke kritické gramotnosti dětí na ZŠ
Šebesta, Karel
Veselá, Kateřina 2007 Kontrastivní základ v češtině
Hajičová, Eva
Voňková, Karolina 2007 Textové zprávy a e-maily. Stylistická a pragmalingvistická analýza
Šebesta, Karel
Zápotocká, Pavlína 2007 Jazykový obraz větru v češtině
Vaňková, Irena
Andrejsková, Helena 2008 Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci
Macurová, Alena
Boháčková, Milada 2008 Normy internetové komunikace
Šebesta, Karel
Brožová, Milena 2008 Státní maturita pro sluchově postižené studenty
Pacovská, Jasňa
Doleželová, Barbora 2008 Popis spojovacích prostředků v mluvnických pracích od 2. poloviny 20. století
Hošnová, Eva
Hobstová, Alžběta 2008 Syntax próz Bohumila Hrabala
Hošnová, Eva
Hronková, Libuše 2008 Metafora a emoce. „Zatanči emoce“ – interpretace verbálního projevu tancem
Pacovská, Jasňa
Jurenková, Bajerová, Zuzana 2008 Styl próz Jiřího Gruši Mareš, Petr
Klímová, Barbora 2008 Koheze a koherence v reklamních textech Mareš, Petr
Klímová, Ivana 2008 Vícejazyčnost v próze K. M. Čapka Choda Mareš, Petr
Kopecký, Jakub 2008 Otázky a otázkové věty v češtině
Nebeská, Iva
Marková, Jana 2008 Učebnice češtiny pro německé mluvčí
Šebesta, Karel
Martínek, František 2008 Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541)
Adam, Robert
Mazúrková, Barbora 2008 Časoprostorové vztahy v dětském vyprávění
Pacovská, Jasňa
Poláková, Lucie 2008 Od hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům (diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu)
Hajičová, Eva
Poňavičová, Ilona 2008 K slovanskému základu -prav- ve vyjádřování morálních kategorií správnosti, spravedlnosti a práva (ve světle kognitivní lingvistiky)
Vaňková, Irena
Synková, Pavlína 2008 Morfologická a syntaktická charakteristika českých číslovek vyjadřujících počet entit, jejich souborů a druhů
Zikánová, Šárka
Wagnerová, Jana 2008 Kategorie rodu v češtině českých neslyšících
Macurová, Alena
Beneš, Martin 2009 Epistemologické limity vybraných přístupů k jazyku
Macurová, Alena
Čermáková, Alena 2009 Sloveso smět a jeho konkurenty v odpovídajících modálních významech v současných textech a textech z let 1550–1650
Kučera, Karel
Granátová, Zuzana 2009 Stylová analýza editorialů v současných časopisech Mareš, Petr
Christou, Anna 2009 Žena v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Kačerová, Hana 2009 Komunikační strategie v Skácelově korespondenci s Jiřím Friedem
Šebesta, Karel
Lukešová, Lucie 2009 Řadové číslovky v současné češtině
Adam, Robert
Lužická, Michaela 2009 Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny
Harvalík, Milan
Malá, Michaela 2009 Jazyk hip hopu
Šebesta, Karel
Nováková, Radka 2009 Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce
Macurová, Alena
Pečený, Pavel 2009 Konkurence užití různých syntaktických prostředků při vyjadřování srovnání (na materiálu česko-německém)
Hošnová, Eva
Pohlreichová, Michaela 2009 Strach v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Prachařová, Kateřina 2009 Stereotypy v publicistice z hlediska persvazivní funkce
Pacovská, Jasňa
Richterová, Klára 2009 Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících
Macurová, Alena
Rýparová, Dominika 2009 Ironie v češtině a její vnímání
Šebesta, Karel
Rysová, Kateřina 2009 Vliv valence predikátového slovesa na slovosledné uspořádání adverbiálií
Zikánová, Šárka
Sedláček, Miroslav 2009 Slovosled ve větách vedlejších
Hošnová, Eva
Sedláčková, Lucie 2009 Islám v médiích (mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES)
Šebesta, Karel
Tvrdá, Karla 2009 Mediální dialogické sítě před rokem 1989
Nekvapil, Jiří
Voleková, Kateřina 2009 Latinsko-český, slovník Klementinský, (obecná charakteristika, analýza překladu sloves, edice)
Kučera, Karel
Vysuček, Petr 2009 Specifické znaky
Macurová, Alena
Wiseman, Lucie 2009 Parenteze z hlediska stylového
Hošnová, Eva
Zahumenská, Jitka 2009 Adjektiva v českém znakovém jazyce?
Macurová, Alena
Ziebikerová, Wanda 2009 Interference z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících
Macurová, Alena
Boháčová, Lydie 2010 Stylistický a rétorický rozbor žďárských barokních kázání se zvláštním zřetelem k tautologii
Andrlová, Fidlerová, Alena
Daquila Hájková, Marcela 2010 Sociolingvistické aspekty češtiny jako cizího jazyka
Šebesta, Karel
Hlobilová, Lenka 2010 Metoda zrcadlení z hlediska psychoterapeutické komunikace
Pacovská, Jasňa
Chvalovská, Eliška 2010 Interjekce v českém jazykovém systému
Adam, Robert
Koulová, Ilona 2010 Komunikace v jazykové třídě
Šebesta, Karel
Lebeda, Jiří 2010 Morfematická struktura češtiny: od lingvistické teorie k automatickému počítačovému zpracování
Petkevič, Vladimír
Lehoučková, Zuzana 2010 Sémantická analýza vybraných českých slovesných předpon
Vaňková, Irena
Lesch, Kateřina 2010 Členská, negace a způsob jejího vyjadřování v současné češtině
Medová, Lucie
Luňáčková, Michaela 2010 Jazyk a styl současných politických textů Mareš, Petr
Svobodová, Andrea 2010 Teoretické otázky související s přípravou edice prokopských legend: s návrhem edice Života sv. Prokopa
Černá, Alena
Švíbková, Zuzana 2010 Eufemismy v současné publicistice
Nebeská, Iva
Záleská, Michaela 2010 Čeština pro cizince online
Šebesta, Karel
Žáková, Denisa 2010 Jazyková, analýza časopisu Dirtbiker
Šebesta, Karel
Bodlák, Ondřej 2011 Jazyk hudebního magazínu SPARK
Šebesta, Karel
Dvořáková, Jana 2011 K interferenci češtiny, ruštiny a angličtiny v jazykové výuce
Šebesta, Karel
Havrlantová, Markéta 2011 Ediční zásahy do vybraných pohádek Boženy Němcové v 19. a 20. století
Andrlová Fidlerová, Alena
Chudobová, Martina 2011 Větosled v současné češtině
Lehečková, Eva
Klimtová, Barbora 2011 Skloňování maskulin s tvarotvorným základem zakončeným na obojetnou souhlásku v současné češtině
Adam, Robert
Krajíčková, Zuzana 2011 Politická komunikace a marketing – volby 2010
Šebesta, Karel
Kubová, Kateřina 2011 Jazyk a styl undergroundové dětské literatury Mareš, Petr
Lehne, Eva 2011 Jazykový, rozbor Cestopisu Bedřicha z Donína
Andrlová Fidlerová, Alena
Lukáčová, Marie 2011 Produktor a recipient v reklamní komunikaci Mareš, Petr
Poukarová, Petra 2011 Syntaktický vztah shody (se zvláštním zřetelem ke shodě predikátu se subjektem)
Lehečková, Eva
Prokšová, Hana 2011 Pes v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Ptáčníková, Martina 2011 Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana Mareš, Petr
Randáková, Tereza 2011 Funkce inferencí při porozumění textu
Nebeská, Iva
Smithová, Simona 2011 Uplatnění generického maskulina v českém textu
Čmejrková, Světla
Vodrážková, Veronika 2011 Jazykový, obraz nohy/nohou v češtině
Vaňková, Irena
Zdeňková, Jana 2011 Užití aoristu, imperfekta a perfekta v česky psané próze poloviny 14. století
Dittmann, Robert
Bauerová, Jana 2012 Nikita I. Tolstoj a moskevská, etnolingvistická škola v evropském a českém kontextu (základní charakteristika a překlad textů
Vaňková, Irena
Drengubáková, Jana 2012 Jazykový, obraz rodiny v evangeliích ekumenického překladu
Bozděchová, Ivana
Hamerlová, Dana 2012 Vícejazyčnost ve zvukovém filmu Mareš, Petr
Hořejší, Michal 2012 Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny
Lehečková, Eva
Jelínková, Blanka 2012 Vybrané aspekty jazyka rozhlasových pořadů o vaření
Andrlová Fidlerová, Alena
Jiříková, Adéla 2012 Jazyk české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě
Dittmann, Robert
Kejvalová, Barbora 2012 Kulturní reálie a stereotypy ve vyučování cizímu jazyku
Šebesta, Karel
Krejčí, Lucie 2012 Osvojovování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny) – souvislosti s teorií dětského jazykového obrazu světa
Pacovská, Jasňa
Matějka, Štěpán 2012 Jazyková, relativita a gramatický rod v češtině
Chromý, Jan
Olivová, Jana 2012 Jazykový, management učitelů českého jazyka na středních školách a jejich podíl na utváření podoby spisovné češtiny Dovalil, Vít
Paldusová, Michaela 2012 Postavení číslovek v systému slovních druhů
Cvrček, Václav
Pernicová, Jana 2012 Jmenné derivační sufixy ve slovanštině a latině Rejzek, Jiří
Pirnerová, Helena 2012 Aktuální členění věty v psaných médiích
Hajičová, Eva
Přikrylová, Jana 2012 K současnému policejnímu slangu
Vaňková, Irena
Rysová, Magdaléna 2012 Alternativní vyjádření konektorů v češtině
Zikánová, Šárka
Sedláčková, Hana 2012 Aspekty variace předložek na a v(e) v současné češtině
Chromý, Jan
Šálená, Ivana 2012 Problematika testů a testování ve výuce češtiny pro cizince
Hrdlička, Milan
Vrbová, Anna 2012 Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu. Mareš, Petr
Benediktová, Diana 2013 Pracovní návody z hlediska porozumění textu
Hudáková, Andrea
Boháčková, Linda 2013 Člověk v hádankách. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa
Vaňková, Irena
Fuková, Veronika 2013 Výuka českého jazyka v 1. – 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené – popis současného stavu a možnosti inovace
Hudáková, Andrea
Hejlová, Tereza 2013 K užití vybraných prepozic v současné češtině z perspektivy češtiny jako cizího jazyka
Hrdlička, Milan
Hromadová, Magdalena Antonia 2013 Language management in the process of reception of literary texts from the perspective of a native and a non-native speaker of the Czech language
Nekvapil, Jiří
Choulíková, Klára 2013 Cesty k porozumění
Šebesta, Karel
Churaňová, Ivana 2013 Poslech s porozuměním jako jedna ze základních řečových dovedností výuky češtiny jako druhého jazyka
Hrdlička, Milan
Kapitolová, Zuzana 2013 Dynamika textu v biblích melantrišské řady (1549–1613)
Dittmann, Robert
Kozubková, Barbora 2013 K prezentaci vybraných gramatických kategorií ve výuce češtiny pro cizince
Hrdlička, Milan
Kratochvílová, Veronika 2013 Konceptualizace lásky v textech české populární hudby (Jazykový obraz lásky v textech skupiny Lucie)
Vaňková, Irena
Kříž, Adam 2013 Vliv představitelnosti slov na osvojování slovních tvarů v češtině
Smolík, Filip
Křížová, Adéla 2013 Stylové tendence současných vědeckých textů Mareš, Petr
Kubanová, Kateřina 2013 Ortografie Augustova Summovníku
Dittmann, Robert
Kubištová, Jitka 2013 Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce
Lehečková, Eva
Kunová, Kateřina 2013 Role učitele v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince
Hrdlička, Milan
Laco, Lenka 2013 Rozumí neslyšící žáci učebním textům?
Hudáková, Andrea
Laubeová, Zuzana 2013 Souvýskyt primárních předložek v soudobých publicistických textech (korpusová, sonda)
Lehečková, Eva
Levorová, Eva 2013 Mluvnická kategorie času v učebnicích češtiny pro neslyšící žáky a pro cizince
Petráňová, Romana
Loginova, Kateřina 2013 Čtecí kompetence nerodilých mluvčích češtiny
Hrdlička, Milan
Machková, Klára 2013 Specifické rysy chování a komunikace adolescentů
Pacovská, Jasňa
Náhlíková, Anežka 2013 Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí
Štěpán, Pavel
Pekáčková, Alena 2013 Pozice antecedentu zájmena třetí osoby: tendence v současné češtině
Lehečková, Eva
Pergler, Jiří 2013 Distribuce a funkční využití staročeského reflexiva „sě“
Friedová, Mirjam
Šťastná, Kamila 2013 Formy hodnocení žáků ve výuce českého jazyka a literatury
Pacovská, Jasňa
Štichová, Kateřina 2013 Vývoj české tabákové reklamy
Šebesta, Karel
Vlášková, Jana 2013 Analýza jazykových kurzů češtiny pro německy mluvící studenty
Šebesta, Karel
Zenčenková, Simona 2013 Učení se češtiny v důchodovém věku
Sherman, Tamah
Zikmundová, Klára 2013 Možnosti komunikace dětí s dětskou mozkovou obrnou
Saicová Římalová, Lucie
Breburdová, Johana 2014 Předpony s-, z- v historickém vývoji češtiny Rejzek, Jiří
Bušková, Petra 2014 Ruskojazyčná komunita v České republice
Šebesta, Karel
Hladíková, Helena 2014 Obrazová, složka učebnic češtiny pro cizince – analýza a evaluace
Šebesta, Karel
Hudečková, Hana 2014 Český, jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik
Dittmann, Robert
Jehlička, Jakub 2014 Prostorová, kognice mluvčích češtiny a českého znakového jazyka: Jak mezijazyková, diverzita ovlivňuje nejazykovou kognici
Chromý, Jan
Kubeková, Michaela 2014 Typy jazykových cvičení a jejich využití ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince
Hrdlička, Milan
Kučera, Petr 2014 Integrace Vietnamců v České republice
Šebesta, Karel
Láznička, Michal 2014 Structural Iconicity and Possessive Constructions: Explorations in Artificial Language Learning
Friedová, Mirjam
Luhanová, Eliška 2014 Čeština v L-balíčku
Šebesta, Karel
Martinkovičová, Barbora 2014 Problémy s jazykem administrativy z pohledu tazatelů jazykové poradny
Pravdová, Markéta
Měkotová, Barbora 2014 Český, jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA
Dittmann, Robert
Nebesářová, Barbora 2014 Vizualizace ve výuce češtiny pro cizince
Hrdlička, Milan
Nováková, Veronika 2014 Identifikace autora ve forenzní lingvistice Mareš, Petr
Pospíšilová, Lucie 2014 Znělost v češtině německých mluvčích
Machač, Pavel
Poulová, Kristýna 2014 Krystalizace historických okamžiků v mediálních dialogických sítí: etnometodologická analýza českého mediálního diskurzu
Kaderka, Petr
Řehořková, Anna 2014 Výstavba odborného textu ve starší a v současné češtině: srovnávací syntaktický rozbor
Zikánová, Šárka
Skoumalová, Jana 2014 Rozvíjení sociokulturní kompetence žáků a vybrané učebnice češtiny pro cizince
Šebesta, Karel
Slavík Kaushiková, Martina 2014 Reálie v učebnicích češtiny pro cizince z pohledu rozvoje interkulturní kompetence
Šebesta, Karel
Stranková, Ilona 2014 Využití hry ve výuce českých reálií
Šebesta, Karel
Svašková, Jana 2014 Cykličnost a linearita času v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Uhlířová, Markéta 2014 Vyjadřování komunikačních záměrů (raná dětská, řeč)
Saicová Římalová, Lucie
Vlková, Michaela 2014 Děti a reklama
Šebesta, Karel
Vyskočilová, Karolína 2014 Tvorba specializovaného korpusu banátské češtiny a jazyková, analýza vybraných jevů
Lehečková, Eva
Bednářová, Hana 2015 Hypertext jako lingvistický pojem
Macurová, Alena
Bergerhofová, Jana 2015 Zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Šebesta, Karel
Černá, Eliška 2015 Nos v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Čížková, Klára 2015 Hlava v českém jazykovém obrazu světa
Vaňková, Irena
Dušek Jan 2015 Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona
Dittmann, Robert
Dvořáková, Klára 2015 Komplimenty v soukromé neformální komunikaci
Filippová, Eva
Fojtíčková, Eva 2015 Osobnostní a sociální rozvoj ve výuce českého jazyka na základní škole
Saicová Římalová, Lucie
Frontzová, Kateřina 2015 Specifika výuky češtiny pro řecké rodilé mluvčí
Hrdlička, Milan
Frýbová, Milena (Mráčková) 2015 Komunikace otce s dětmi
Saicová Římalová, Lucie
Hakenová, Barbora 2015 Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři
Dittmann, Robert
Heřmánková, Eva 2015 Čeština mluvčích s ruštinou jako prvním jazykem
Šebesta, Karel
Hlaváčková, Eva 2015 Kompenzační strategie ve výuce češtiny jako cizího jazyka: Porovnání mluvených a psaných komunikátů
Hrdlička, Milan
Homolková, Kamila 2015 Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysgrafií na 2. stupni základní školy
Saicová Římalová, Lucie
Hušáková, Barbora 2015 Čeština jako cizí jazyk v předškolním zařízení
Šebesta, Karel
Janovská, Zuzana 2015 Konceptualizace života v českých populárních písních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
Vaňková, Irena
Kaprasová, Karolína 2015 Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
Šebesta, Karel
Kojecká, Veronika 2015 Karel Kojecký: Kniha pamětí – ediční zpracování, jazyková, a stylová, analýza
Adam, Robert
Kovařík, Tadeáš 2015 Lidské tělo v české paremiologii (Etnolingvistická studie)
Vaňková, Irena
Mokrá, Lucie 2015 Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra
Saicová Římalová, Lucie
Petáková, Helena 2015 Řečtina jako zdroj obohacení české slovní zásoby Rejzek, Jiří
Plísková, Kamila 2015 Zpětná vazba ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Šebesta, Karel
Smrčková, Tereza 2015 Audiosložka ve vyučování češtiny jako cizího jazyka
Šebesta, Karel
Svatoňová, Eva 2015 Metody vyučování bilingvních žáků v České škole Manchester
Saicová Římalová, Lucie
Šťastná, Lucie 2015 Opozice „člověk – zvíře“ v jazyce. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa
Vaňková, Irena
Štěpánová, Marie 2015 Management uchovávání a posunu jazyka v české komunitě v Chicagu
Sherman, Tamah
Švarcová, Hana 2015 Čas a prostor v psaných dětských projevech
Saicová Římalová, Lucie
Toufarová, Dagmar 2015 Psaná komunikace a výuka češtiny pro cizince
Hrdlička, Milan
Tůmová, Markéta 2015 Tandemová, metoda při výuce češtiny jako cizího jazyka
Hrdlička, Milan
Valná, Martina 2015 Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti
Saicová Římalová, Lucie
Bulak, Patrik 2016 Spánek a snění v českém obrazu světa
Vaňková, Irena
Burianová, Markéta 2016 Referenční vlastnosti holé jmenné fráze v češtině
Šimík, Radek
Dandová, Tereza 2016 České frazémy a cizinci
Šebesta, Karel
Dusová, Lucie 2016 Projektové vyučování v předmětu Český, jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Šormová, Kateřina
Hubková, Helena 2016 Názvy současných profesí ve zdravotnictví
Bozděchová, Ivana
Hupáková, Kateřina 2016 Lexikálně-chuťová, synestézie českých mluvčích
Chromý, Jan
Kafka, Ivan 2016 Ideologie purismu v příspěvcích o jazykové kultuře v časopisech Slovo a slovesnost a Naše řeč v letech 1949–1968
Chromý, Jan
Karlová, Alena 2016 Studenti a učitelé v českých filmech ze školního prostředí. Jejich řeč a vzájemná komunikace Mareš, Petr
Khýrová, Lenka 2016 Podpora souvislého mluveného projevu žáků ZŠ
Saicová Římalová, Lucie
Kotková, Kateřina 2016 Neverbální komunikace v komunikačněpřístupové výuce češtiny jako cizího jazyka
Saicová Římalová, Lucie
Kožuriková, Daniela Hana 2016 Nové názvy profesí
Bozděchová, Ivana
Kukrechtová, Barbora 2016 Mlčeti stříbro, mluviti zlato. Rozvíjení mluvních dovedností v současných učebnicích češtiny pro cizince
Šebesta, Karel
Lásková, Jana 2016 Současný stav mluvy nejstarší generace v lomnickém mikroregionu podkrkonošského okrajového úseku
Dittmann, Robert
Manukjanová, Hana 2016 Atributivní a predikativní funkce adjektiv v češtině
Lehečková, Eva
Marek, Jakub 2016 Česká toponyma v perspektivě kognitivní etnolingvistiky
Vaňková, Irena
Novotná, Gabriela 2016 Výslovnost hlásky r v českých projevech cizinců s mateřštinou němčinou a jeho percepční přijatelnost
Veroňková, Jitka
Ostrýžová, Martina 2016 Současný stav tradičního teritoriálního dialektu v mluvě staré generace v obci Vír
Dittmann, Robert
Pečenková, Daniela 2016 Efekty výuky češtiny jako cizího jazyka
Šebesta, Karel
Šnapková, Anna 2016 Využití překladu ve výuce češtiny pro frankofonní mluvčí
Hrdlička, Milan
Šturmová, Kateřina 2016 Didaktické zapojení videa do výuky češtiny jako cizího jazyka
Mašín, Jaroslav
Šullová, Zuzana 2016 Komunikace dvojčat v různých komunikačních situacích
Saicová Římalová, Lucie
Vilímová, Tereza 2016 Vyučující češtiny jako cizího jazyka pro děti předškolního věku
Saicová Římalová, Lucie
Vokáčová, Martina 2016 Vliv gramatických profilů českých substantiv na jejich osvojování nerodilými mluvčími
Lehečková, Eva
Zábojová, Lenka 2016 Česká šumová vibranta /ř/ a její realizace nerodilými mluvčími češtiny
Machač, Pavel
Baštová, Kateřina 2017 Rodinný jazykový management česko-anglických rodin v Lancashire
Sherman, Tamah
Bažantová, Olga 2017 Zpracování vět s věrohodnými a nevěrohodnými aktanty v češtině
Chromý, Jan
Biňovcová, Barbora 2017 Lidová, slovesnost v kontextu etnolingvistiky a její využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Vaňková, Irena
Boháčová, Gabriela 2017 Komunikace bilingvních dětí mladšího školního věku žijících v Severním Porýní-Vestfálsku
Saicová Římalová, Lucie
Čepelíková, Monika 2017 Realizace konsonantů v češtině vietnamských mluvčích
Machač, Pavel
Dusilová, Tereza 2017 Audio-kurz jako prostředek výuky češtiny pro cizince
Škodová, Svatava
Herbsová, Adéla 2017 Metodika jazykové výuky bilingvních dětí (případová studie)
Šebesta, Karel
Honců, Hana 2017 Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza úloh čtenářské gramotnosti v učebnicích pro střední školy a didaktickém testu.
Šormová, Kateřina
Josífková, Lenka 2017 Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace
Saicová Římalová, Lucie
Kamenová, Alena 2017 Sociokulturní kompetence a jazykové vyučování studentů programu Erasmus
Šormová, Kateřina
Khomenko, Barbora 2017 Místo obecné češtiny ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Hrdlička, Milan
Kindlová, Šárka 2017 Feminismus v českém mediálním diskurzu: případová studie
Lehečková, Eva
Kočová, Kateřina 2017 Alternativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Hrdlička, Milan
Machurová, Martina 2017 Jazyková stránka projevů moderátorů pořadu Klub Rádia Junior
Saicová Římalová, Lucie
Marklová, Anna 2017 Koncové body v řeči orientované na dítě u českých rodilých mluvčích
Mertins, Barbara
Nzimba, Sylva 2017 Sémantika prefixů ve slovesných neologismech
Martínek, František
Panochová, Anna 2017 Zděděný jazyk a základní slovní zásoba češtiny
Nekula Marek
Pémová, Petra 2017 Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích Hasil, Jiří
Šimůnková, Pavla 2017 Písně jako doplňkový materiál k výuce češtiny pro cizince
Valková, Jarmila
Valčíková, Tereza 2017 Tituly filmů a jejich překlady Mareš, Petr
Vaněčková, Lenka 2017 Využití materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka v terapii afázií
Saicová Římalová, Lucie
Vršková, Barbora 2017 Rodinná komunikace při jídle
Saicová Římalová, Lucie
Vytlačilová, Veronika 2017 Grafická a hláskoslovná analýza písní Valentina Šubara: perspektiva kvantity vokálů
Andrlová Fidlerová, Alena
Benešovský, Vít 2018 Vývoj češtiny Andreje Babiše z pohledu osvojování druhého jazyka
Valková, Jarmila
Bučková, Aneta 2018 Aplikace prvků dramatické výchovy ve výuce gramatiky v hodinách češtiny pro cizince
Boccou Kestřánková, Marie
Halanová, Eva 2018 Čeština jako cizí jazyk u mluvčích s mateřským jazykem španělština
Saicová Římalová, Lucie
Hladíková, Barbora 2018 Současné tendence obouvidových sloves v češtině
Chromý, Jan
Horáková, Kateřina 2018 Aktivity ve výuce rozvíjející plynulost ústní produkce u studentů češtiny jako cizího jazyka očima studentů a vyučujících
Šormová, Kateřina
Hunalová, Michaela 2018 Dynamika jazykových prostředků v současných masových médiích
Bozděchová, Ivana
Jeřichová, Tereza 2018 Jazykové klišé v současném televizním zpravodajství
Bozděchová, Ivana
Jonášová, Alena 2018 Metody podporující osobní a kulturní sebepojetí žáků ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Saicová Římalová, Lucie
Kolářová, Kristýna 2018 Práce s filmovým materiálem ve výuce češtiny jako cizího jazyka za účelem prezentace českých reálií
Škodová, Svatava
Kumžáková, Karolína 2018 Klíčové kompetence očima češtináře
Šebesta, Karel
Machačová, Veronika 2018 Možnosti odborného vzdělávání učitelů v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk
Šormová, Kateřina
Položijová, Jana 2018 Jazykový, humor lékařů
Bozděchová, Ivana
Rosenová, Anna 2018 Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích
Saicová Římalová, Lucie
Sláma, Jakub 2018 Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov
Bozděchová, Ivana
Sotlová, Jana 2018 Vliv edičních úprav na porozumění textu Babičky žáky ZŠ
Adam, Robert
Stanovská, Lucie 2018 Modální slovesa v psané češtině nerodilých mluvčích
Šebesta, Karel
Štrachová, Zuzana 2018 K využití Nepustilovy metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Hrdlička, Milan
Vaníčková, Klára 2018 Vokabuláře referenčních popisů úrovní znalosti češtiny jako cizího jazyka ve světle korpusových dat
Rosen, Alexandr
Vokálová, Eliška 2018 Recepce smrti u dětí
Saicová Římalová, Lucie
Vrbenská, Veronika 2018 České školy bez hranic. Vícečetná případová, studie
Šebesta, Karel
Walterová, Denisa 2018 Pomístní jména v katastru obce Hejnice
Harvalík, Milan
Bukovská, Šárka 2019 Penitenciál Někotoraja zapověď
Vepřek, Miroslav
Bůžková, Dominika 2019 Slova zastarávající, zastaralá a historismy ve vyučování ČJL v nižších ročnících osmiletého gymnázia (případová studie)
Šebesta, Karel
Cihlářová, Marcela 2019 Zapojení průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka na SŠ
Šormová, Kateřina
Fimanová, Barbora 2019 Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v České republice
Šormová, Kateřina
Gabrielová, Hana 2019 Konkurence vybraných lexikálních alternací: korpusová sonda
Lehečková, Eva
Hanáková, Karolína 2019 Neziskové organizace ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Sherman, Tamah
Henyš, Jan 2019 Registrová variabilita českých internetových textů
Cvrček, Václav
Janoušková, Barbora 2019 Nereferenční to v češtině jako expletivum?
Lehečková, Eva
Lisá, Markéta 2019 Jazykové hry rozvíjející kompetenci v českém jazyce žáků mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem
Škodová, Svatava
Matiasovitsová, Klára 2019 Vývojová, dysfázie u česky mluvících dětí předškolního věku
Smolík, Filip
Melnikova, Nora 2019 Bidirectional transfer in Hindi/Urdu speakers with Czech as a Second Language
Mertins, Barbara
Nováková Tomášková, Tereza 2019 Vybrané aspekty sémantiky barev v lidové slovesnosti sebrané v 19. století
Saicová Římalová, Lucie
Park, Minyoung 2019 Neúmyslné přepínání kódu mezi druhým a třetím jazykem
Sherman, Tamah
Pavlová, Hana 2019 Jazykovědné termíny v mediálním diskurzu (Studie determinologizace)
Bozděchová, Ivana
Pecková, Františka 2019 Asimilace znělosti v češtině rodilých mluvčích angličtiny
Skarnitzl, Radek
Piknerová Vlasáková, Magdalena 2019 České historické reálie ve výuce češtiny pro cizince
Bozděchová, Ivana
Průšová, Pavlína 2019 Styl současných reklamních textů publikovaných na internetu Mareš, Petr
Rozhkova, Anastasia 2019 Odraz probíhajících hláskoslovných změn 14. století v Bibli drážďanské
Dittmann, Robert
Synková, Kateřina 2019 Prezentace číslovek ve výuce češtiny pro cizince
Škodová, Svatava
Šoltésová, Tereza 2019 Komunikace a postoj k jazyku u vícejazyčných dětí
Saicová Římalová, Lucie
Špádová, Barbora 2019 Svatojimramská, modlitba jako svědek slovansko-germánského jazykového kontaktu
Andrlová Fidlerová, Alena
Víchová, Martina 2019 Výuka češtiny ve Vídni na příkladu bilingvních škol Školského spolku Komenský
Bozděchová, Ivana
Zahornadská, Eva 2019 Didaktické zpracování reklamních spotů ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Starý Kořánová, Ilona
Zelená, Sára 2019 Komunikace dětí s Tourettovým syndromem
Saicová Římalová, Lucie
Blahnová, Barbora 2020 Porozumění vybrané slovní zásobě u žáků 1. stupně základních škol (Na materiále pořadu Zprávičky)
Saicová Římalová, Lucie
Filipová, Jitka 2020 Diftongizace ý > ej v moravských smolných knihách
Dittmann Robert
Hamanová, Marie-Anna 2020 Bilingvismus jako nevýhoda? Lexikální vybavování v prvním jazyce bilingvních mluvčích
Chromý, Jan
Hilgardová, Kateřina 2020 Komunikace lektorů při doučování českého jazyka
Saicová Římalová, Lucie
Hrubá, Andrea 2020 Slovní zásoba internetové komunikace chovatelů domácích zvířat
Bozděchová, Ivana
Jupová, Andrea 2020 Mateřský jazyk u dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Paříži
Saicová Římalová, Lucie
Nedbalová, Žofie 2020 Využití videí s titulky ve výuce českého jazyka pro české neslyšící žáky
Škodová, Svatava
Ouřadová, Zdeňka 2020 Kvalitativní a kvantitativní parametry prezentace lexikální zásoby ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince
Hrdlička, Milan
Pechová, Michaela 2020 Výuka českého jazyka a reálií v Czech and Slovak School & Community Manchester
Škodová, Svatava
Pokorná, Karla 2020 Slovesné morfologické kategorie v učebnicích českého jazyka
Šormová, Kateřina
Praisler, Jaroslav 2020 Psaní velkých písmen v toponymech na turistických mapách české části Krkonoš
Beneš, Martin
Preininger, Mikuláš 2020 Topoi v kritické analýze diskurzu
Lehečková, Eva
Bayerová, Petra 2021 Vztah neverbální a verbální komunikace v projevech lektorů češtiny jako cizího jazyka
Saicová Římalová, Lucie
Boumová, Eliška 2021 Osobnost a dílo Václava Havla ve výuce češtiny pro cizince
Šormová, Kateřina
Brabcová, Pavlína 2021 Komunikace žáků staršího školního věku při skupinové práci
Saicová Římalová, Lucie
Brázdová, Kateřina 2021 Současný stav českého jazyka v obci Veselynivka na Ukrajině
Dittmann, Robert
Ceháková, Markéta 2021 Zpracování vět se slepou kolejí u studentů středních škol s češtinou jako mateřským jazykem
Chromý, Jan
Černá, Michaela 2021 Textová složka v učebnicích češtiny jako cizího jazyka
Hrdlička, Milan
Doležalová, Dominika 2021 Variace na čtení s porozuměním na úrovni B1 ve třech vybraných učebnicích češtiny pro cizince
Šormová, Kateřina
Halaštová, Andrea 2021 Moravská nářečí u nejstarší generace mluvčích v argentinské provincii Chaco
Dittmann, Robert
Hanzelková, Eva 2021 Slovní zásoba videoher
Bozděchová, Ivana
Hasserová, Tereza 2021 Komunikační chování žáků a učitele na základní škole speciální
Saicová Římalová, Lucie
Horký, Václav 2021 Principy českého pravopisu
Adam, Robert
Hromek, Jan 2021 Analýza japonských učebnic češtiny
Šormová, Kateřina
Jagošová, Anna 2021 Současný dětský folklor Saicová Římalová, Lucie
Jelínek, Ivo 2021 Srovnání úrovně znalostí pravopisu žáků 1. a 2. stupně ZŠ Šormová, Kateřina
Kohoutková, Jolana 2021 Analýza slovosledu v korpusu spontánních konverzací matek s dětmi Smolík, Filip
Komárková, Linda 2021 Verbální komunikace mezi vyučujícími a žáky na střední škole (Dialog při výuce českého jazyka) Saicová Římalová, Lucie
Maslova, Alexandra 2021 Lexikální vybavování u bilingvních mluvčích ruštiny a češtiny Chromý, Jan
Matoušová, Tereza 2021 Komentovaná edice rukopisné povídky Černej Honza aneb V starým zbořeným zámku Radyně nad Plzencem zaklený kolomazník Andrlová, Fidlerová Alena
Michalcová, Anna 2021 Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou Voleková, Kateřina
Namestnikova, Svetlana 2021 Prezentace časování sloves v přítomném čase v učebnicích češtiny pro cizince (pro rusky mluvící studenty) Škodová, Svatava
Parashchak, Yuliia 2021 Ukrajinsko-české interference (syntax) Šebesta, Karel
Pohorská, Iva 2021 Zrádná slova v češtině a polštině a práce s nimi ve výuce češtiny jako cizího jazyka Bozděchová, Ivana
Stuchlá, Anna 2021 Vzájemné hodnocení ve výuce češtiny jako cizího jazyka Šindlerová, Jana
Štochlová, Tereza 2021 Večerníček jako didaktický nástroj pro výuku žáků s OMJ Šormová, Kateřina

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Obhájené diplomové práce