Empirická a komparativní lingvistika

Výchozí informace pro studenty programu Empirická a komparativní lingvistika

 

Studijní program Empirická a komparativní lingvistika je koncipován tak, aby měli studenti možnost se co nejvíce specializovat. Obsahuje tedy pouze několik povinných předmětů. V samostatném i sdruženém studiu mají studenti povinnost absolvovat kurzy Empirické metody v lingvistice a Current Approaches in Linguistics. Oba kurzy doporučujeme absolvovat co nejdříve, ideálně hned v zimním semestru prvního ročníku.

V samostatném studiu je pak povinný ještě Diplomový seminář a Specializační seminář. Specializační seminář byste si měli zapsat ideálně hned v zimním semestru prvního ročníku. Výstupem tohoto semináře je zadání Vaší diplomové práce. Samotný diplomový seminář byste měli navštěvovat ve druhém roce studia, přičemž je možné na něj chodit v jednom ze semestrů, anebo v obou semestrech.

Kromě povinných předmětů jsou v samostatném i sdruženém studiu čtyři skupiny povinně volitelných předmětů (PVP). Zde si volíte podle svých vlastních zájmů. Předměty vypisované v rámci jednotlivých skupin pro aktuální semestr najdete vždy v rozvrhu na webu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. V případě, že byste tápali s tím, co si vybrat, obraťte se na garanta programu doc. Jana Chromého (jan.chromy@ff.cuni.cz), který Vám rád poradí. Počty kreditů, které je třeba získat v rámci jednotlivých skupin předmětů, najdete ve studijním plánu.

V rámci samostatného studia je oproti jiným studijním programům navýšen počet kreditů za volitelné předměty (VP). Cílem je, abyste si případně mohli doplnit znalosti z kurzů bakalářského studia, na které jste v rámci předchozího studia nechodili. Může se například jednat o úvodní bohemistické předměty, anebo naopak předměty obecnělingvistické. Kredity určené na VP můžete pochopitelně získat i plněním PVP nad požadovaný počet kreditů. V případě, že byste si nebyli jisti, jaké VP zvolit, obraťte se opět na garanta programu.

Některé předměty v nabídce mohou mít relativně vyšší vstupní předpoklady. V každém případě si proto v předstihu pročtěte sylaby kurzů, na které se chcete zapsat, a případně se spojte s vyučujícím daného předmětu.

Průvodce studijním plánem

 

Studijní plán je členěn do několika výchozích skupin: povinné předměty (PP), povinně volitelné předměty (PVP) a volitelné předměty.

Volitelné předměty (samostatné studium: 20 kreditů, sdružené: 6 kreditů + další kredity z druhého programu)

Uchazeči o studium EKL mají velmi různorodý lingvistický základ – někteří studovali bohemistiku a může jim chybět obecně lingvistický rozměr. Jiní naopak studovali jiné lingvistické obory a postrádají hlubší vhled do výzkumu češtiny. A v některých případech uchazeči dosud lingvistiku nestudovali. Aby bylo možné dohnat základní věci, s nimiž se studenti dosud nesetkali, vyhradili jsme pro volitelné předměty poměrně velké množství kreditů a předpokládáme, že je studenti využijí pro absolvování úvodnějších, bakalářských kurzů z různých oborů.

V případě, že pociťujete nejistotu v základních věcech, doporučujeme Vám absolvovat tyto předměty:

 • Fonetika a fonologie češtiny (ABO100888) – úvod do fonetiky a fonologie (češtiny)
 • Morfologie (ALINP117B) – úvod do morfologie (obecně, ale s ohledem na češtinu)
 • Syntax (ABO500804) – úvod do české syntaxe
 • Lexikální sémantika (ALINP107B) – úvod do lexikologie
 • Jazyk a kognice (ALINP114B) – úvod do vztahu jazyka a myšlení
 • Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I (ABO700101) – online kurz úvodu do interdisciplinárních přístupů (psycholingvistika, kognitivní lingvistika)
 • Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II (ABO700102) – online kurz úvodu do interdisciplinárních přístupů (pragmatika, variační sociolingvistika)
 • Dějiny češtiny (ABO500801) – úvod do vývoje češtiny
 • Úvod do lingvistiky (ALINUVOD1) – obecný úvod do lingvistiky

Povinné předměty

Empirická a komparativní lingvistika má velmi málo povinných předmětů, abychom umožnili studentům/studentkám se odborně specializovat. Jde o tyto předměty:

 • Diplomový seminář – doporučujeme zapsat si až v 2. roce studia v letním semestru
 • Empirické metody v lingvistice – ideální je zapsat si hned v zimním semestru 1. ročníku
 • Current Approaches in Linguistics – ideální je zapsat si hned v zimním semestru 1. ročníku
 • Specializační seminář – je třeba zapsat si ho v zimním semestru 1. ročníku (technicky vzato povinný pouze pro studenty samostatného studia; pro studenty sdruženého studia je volitelný, ale velmi doporučujeme si ho zapsat, pokud se chystáte psát diplomku v rámci EKL)

Povinně volitelné předměty

PVP jsou rozděleny do čtyř nestejně velkých skupin: Skupina 1 – Empirická metodologie; Skupina 2 – Bohemistická lingvistika; Skupina 3 – Obecná a komparativní lingvistika; Skupina 4 – Struktura typologicky odlišného jazyka. Pro každou skupinu je určen určitý počet kreditů, který je třeba potřeba získat.

Skupina 1 – Empirická metodologie (samostatné studium: 34 kreditů, sdružené: 17 kreditů)

Jedná se o skupinu s největším množstvím kreditů a zároveň o skupinu s nejstálejší nabídkou předmětů (meziročně se příliš nemění). Předměty v této skupině se věnují především metodologickým a technickým otázkám lingvistického výzkumu, jako jsou výzkumný design, zpracování dat apod.

Doporučujeme zapsat si zkraje studia tyto klíčové předměty:

 • Akustika řeči I
 • Empirické metody v gramatické analýze
 • Statistické metody ve fonetickém výzkumu I
 • Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R
 • Úvod do práce s jazykovými korpusy (pokud jste tento předmět neabsolvovali v předchozím studiu)

Skupina 2 – Bohemistická lingvistika (samostatné studium: 22 kreditů, sdružené: 12 kreditů)

Tato skupina zahrnuje předměty zaměřené primárně na češtinu. Na rozdíl od předmětů v první skupině je důraz kladen na teoretické aspekty lingvistického výzkumu a popis češtiny. Předměty v této skupině se mohou meziročně do jisté míry obměňovat. Volba předmětů záleží na vlastních zájmech (nedáváme žádná doporučení).

Pravidelněji vypisované předměty:

 • Analýza diskurzu
 • Dialektologie a jazyková variace
 • Historie jazykového systému češtiny
 • Korpus a syntax
 • Úvod do formální sémantiky a pragmatiky
 • Úvod do generativní syntaxe

Skupina 3 – Obecná a komparativní lingvistika (samostatné studium: 22 kreditů, sdružené: 12 kreditů)

V této skupině najdete předměty zaměřené primárně na obecnou lingvistiku, komparativní výzkum, respektive na jiné jazyky než češtinu. Předměty v této skupině jsou nejvíce variabilní. Volba předmětů záleží na vlastních zájmech (nedáváme žádná doporučení).

Pravidelněji vypisované předměty:

 • Kognitivní gramatika a sémantika
 • Language acquisition
 • Psycholinguistics
 • Srovnávací fonetika
 • Úvod do lingvistiky znakových jazyků

Skupina 4 – Struktura typologicky odlišného jazyka (samostatné studium: 6 kreditů, sdružené: 3 kreditů)

Cílem této skupiny je, aby se studenti blíže seznámili se strukturou typologicky specifického jazyka. Nabídka těchto předmětů se může měnit, ale poměrně pravidelně se vypisují arabština, romština, turečtina a staroslověnština.

Závěrem

Rozhodně doporučujeme se u všech předmětů, o nichž uvažujete, podívat předem do Studijního informačního systému (všechny předměty by měly mít vyplněný sylabus, podle kterého byste se měli být schopni dobře zorientovat v obsahu předmětu).

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte ptát (kontakt: doc. Jan Chromý, jan.chromy@ff.cuni.cz).

Průvodce studijním plánem ke stažení

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Empirická a komparativní lingvistika