Informace k pedagogickým praxím (UČCJ/UČDJ)

Učitelství češtiny jako druhého jazyka

Pro studijní program Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ jsou povinné tyto typy praxí (studenti si je mohou zapsat nejdříve ve 2. semestru studia):

Sdružené studium:

  • Průběžná praxe I.
  • Souvislá praxe v rozsahu 54 hodin (z toho 2 hodiny náslechů, 36 hodin přímé výuky, další činnosti – dozor, přípravy apod.).

Na začátku akademického roku (zpravidla během prvního týdne semestru) se koná informační setkání studentů programů Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ k pedagogickým praxím.

Průběžná praxe

Předměty Průběžná praxe jsou realizovány ve spolupráci se zahraničním oddělením formou výuky studentů v programu Erasmus+. Studenti Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ vyučují v semestrálních kurzech v učitelském tandemu po dobu celého semestru pod dohledem mentora/mentorky z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Praxi průběžnou si studenti zapisují nejdříve v letním semestru 1. ročníku studia. Pro přihlášení je nutné zapsat si předmět v SIS a kontaktovat koordinátorku praxí (silvie.prevratilova@ff.cuni.cz). Předmět si nelze plnit jiným způsobem (ani praktickou stáží v zahraničí).

Souvislá praxe

Pro přihlášení na souvislou praxi je nutné udělat následující kroky:

  • Student si před začátkem semestru, ve kterém chce praxi vykonávat, zapíše v SISu předmět Praxe souvislá.
  • Student vyplní informace do tohoto formuláře, kde potvrdí i výběr školy.
  • Dalším krokem je administrativní příprava praxe – upozorňujeme, že tento krok může trvat 3-4 týdnů a není z naší strany možné jej urychlit (je nutné podepsat se všemi zapojenými stranami smlouvy). Studijní oddělení vás bude kontaktovat v okamžiku, až budou smlouvy připravené.
  • Před začátkem praxe student předá provázejícímu učiteli tyto materiály:
  • Provázející učitel pro každou hodinu, kterou student odučí, vyplní hospitační protokol, na konci praxe navíc vypracuje celkové hodnocení studenta (formulář záznam o souvislé předmětové praxi). Součástí pedagogické praxe je také společná reflexe odučených hodin mezi studentem a učitelem. Reflexe by měla probíhat po každé odučené hodině, vzhledem k organizaci vyučovacího dne ale minimálně na konci daného dne.
  • Student si během praxe zaznamenává hodiny a jejich reflexi do formuláře Deník z praxe, který slouží jako podklad pro rozhovor s garantkou praxí.
  • Po dokončení praxe student kontaktuje dr. Převrátilovou a domluví si s ní konzultaci o vykonané praxi.

Garantkou pedagogických praxí UČDJ je Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (silvie.prevratilova@ff.cuni.cz).

Praxe v rámci volitelných předmětů

Studenti si mohou nad rámec povinných předmětů splnit volitelné kurzy Pedagogická praxe II (AUC500245) a Pedagogická praxe III (ABO500986).

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Informace k pedagogickým praxím > Informace k pedagogickým praxím (UČCJ/UČDJ)