Státní závěrečná zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k SZZK v SIS (obhajoba je jednou z částí SZZK)

Termín pro odevzdání diplomových prací
Kontrola plnění studijních povinností před SZZK Obhajoby diplomových prací Ústní část SZZK

6. 12. 2023

27. 12. 2023 (do 23:59 do SIS) 10. 1. 2024 5. 2. 2024 6. a 7. 2. 2024

9. 5. 2024

8. 5. 2024 (do 23:59 do SIS) 29. 5. 2024 17. 6. 2024 18. a 19. 6. 2024
9. 7. 2024 24. 7. 2024 (do 23:59 do SIS) 13. 8. 2024 9. 9. 2024 10. a 11. 9. 2023

Pozdější termíny odevzdání diplomové práce ÚČJTK nepovoluje.
Odevzdávání tištěných exemplářů diplomových praxí bylo zrušeno.
Student odevzdává pouze elektronickou verzi do SIS.

Informace k přihlašování k SZZK a k jejich průběhu

 

V všech oborů navazujícího magisterského studia lze jednotlivé části SZZK absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat; které části SZZK má, lze zjistit v příslušném studijním plánu). Při neúspěšném absolvování určité části SZZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

K SZZK se přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Seznam četby k státní závěrečné zkoušce z jazyka:
pokyny a rady pro studenty oborů ČJS, ČJL, UČSŠ, UČCJ

 

K čemu seznam slouží a kdy jej odevzdávat

  • Studenti všech oborů dostávají jednu teoretickou otázku předem, a to právě na základě seznamu literatury. 14 dní před termínem SZZK student přihlášený k ústní části SZZK e-mailem zašle seznam literatury garantovi jazykovědné části SZZK. Teoretická otázka bude studentovi zadána nejpozději 7 dní před konáním SZZK.
  • V den ústní části SZZK student poskytne svůj seznam státnicové komisi, která na jeho základě studentovi přidělí otázku z vývoje českého jazyka (obory ČJL a ČJS), respektive z didaktiky a vyučování českého jazyka (obory UČSŠ a UČCJ; otázka bude zároveň vycházet ze státnicových okruhů). Seznam může být oproti předchozí (zaslané) verzi doplněn o další položky. Komise se při pokládání otázky nemusí řídit seznamem, pokud ho shledá nedostatečným.
  • Kvalita výsledného seznamu se může promítnout do závěrečného hodnocení, a to zejména v případě, že je seznam značně omezený.

Struktura seznamu

  • Seznam četby k státní závěrečné zkoušce výrazně doporučujeme průběžně konzultovat s členy ústavu, a to nejlépe v době, kdy je dostatek času na to seznam zásadně doplnit.
  • Seznam má obsahovat literaturu probíranou v rámci povinných předmětů navazujícího magisterského studia. Zároveň by měl odrážet odborné zájmy studenta, je tedy vhodné zařazovat literaturu přečtenou v rámci povinně volitelných předmětů či jakoukoliv literaturu přečtenou „navíc“.
  • Součástí seznamu mohou být i texty přečtené v rámci předchozího bakalářského studia.
  • Součástí seznamu by měly být především texty vědecké. Popularizační, informační texty či texty z novin či blogů uvádět spíše nedoporučujeme.
  • Jednotlivé tituly v seznamu je třeba uvádět v jednotném bibliografickém formátu.
  • V případě formálních nedostatků může být seznam studentovi vrácen k přepracování.
  • Seznam doporučujeme řadit podle jednotlivých jazykovědných disciplín (studenti učitelských oborů se při tvorbě seznamu řídí příslušnými okruhy).

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Státní závěrečná zkouška