Tematické okruhy SZZK – EKL

Výchozím materiálem pro zkoušku je seznam prostudované literatury, který student/ka zašle nejpozději 10 dní před termínem ústní části SZZK na adresu jan.chromy@ff.cuni.cz. Seznam literatury musí vycházet z absolvovaných povinných a povinně volitelných předmětů. Je však doporučeno zařadit i okruhy vycházející z vlastních odborných zájmů. V plném studiu se předpokládá seznam o počtu alespoň 80 vědeckých studií, ve sdruženém studiu 50 studií. Jako samostatné studie se započítávají i kapitoly z knih, zejména pokud jde o kolektivní monografie. Přečtená monografie se počítá jako 5 studií. Učebnice se do tohoto počtu nezapočítávají, ale lze je v seznamu uvést.

Samotná zkouška se skládá ze dvou okruhů

  1. Empirická metodologie

Student/ka nejpozději týden před zkouškou dostane od předsedy/předsedkyně zkušební komise zadané téma výzkumu (nesouvisející s tématem diplomové práce) a v rámci zkoušky představí návrh výzkumu, nad kterým je následně vedena rozprava. Téma se odvíjí od odborného zaměření, které vyplývá z předloženého seznamu prostudované literatury. Hodnotí se koncepce a metodologická promyšlenost návrhu a schopnost reagovat na kritické připomínky k němu.

  1. Odborné zaměření

Student/ka nejpozději týden před zkouškou dostane od předsedy/předsedkyně zkušební komise na základě seznamu prostudované literatury komplexní téma (nesouvisející s tématem diplomové práce), které v rámci zkoušky představí v ústní prezentaci o délce max. 15 minut (předpokládá se využití Powerpointu nebo podobného prezentačního nástroje). Následně se vede odborná rozprava. Hodnotí se především schopnost představit danou tematiku a schopnost fundovaně reagovat na kritické připomínky či otázky k tomu.

V případě dotazů se obracejte na doc. Jana Chromého (jan.chromy@ff.cuni.cz).