Erasmus+ praktické stáže

Základní informace k výjezdům v rámci programu Erasmus+ vizte na této stránce: http://erasmus.ff.cuni.cz/

ÚČJTK má uzavřeny smlouvy s následujícími institucemi. Všechna uvedená místa jsou určena pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Tabulka uvádí počet míst na každý semestr akademického roku a počet měsíců na každé místo (např. 2 místa na 5 měsíců znamená: každý semestr mohou vyjet 2 studenti, každý na 5 měsíců).

Belgie
Brusel, Česká škola bez hranic 1 místo na 5 měsíců
Brusel, Université Libre de Bruxelles 2 místa na 5 měsíců
Dánsko
Kodaň, Česká škola bez hranic 1 místo na 5 měsíců
Francie
Paříž, Česká škola bez hranic 2 místa na 5 měsíců
Chorvatsko
Daruvar, Nakladatelská jednota 2 místa na 5 měsíců
Daruvar, Česká základní škola 2 místa na 5 měsíců
Končanica, Česká základní škola 2 místa na 5 měsíců
Záhřeb, Univerzita v Záhřebu 1 místo na 5 měsíců
Německo
Mnichov, České centrum 1 místo na 5 měsíců
Polsko
Krakov, Uniwersytet Jagielloński 1 místo na 3 měsíce
Rakousko
Vídeň, Veselá škola (Prolingua)  1 místo na 5 měsíců
Rumunsko
Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku 3 místa na 5 měsíců
Španělsko
Madrid, Česká škola bez hranic 1 místo na 5 měsíců
Valladolid, Universidad de Valladolid 1 místo na 5 měsíců
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela 2 místa na 5 měsíců
Švédsko
Stockholm, Stockholms universitet 1 místo na 5 měsíců
Velká Británie
Londýn, Česká škola bez hranic 3 místa na 5 měsíců
Londýn, Česká škola Okénko 3 místa na 5 měsíců
Manchester, Česká škola 3 místa na 5 měsíců

 

Výběrové řízení je vyhlašováno obvykle v první polovině dubna (pohovor s uchazeči probíhá na začátku května) pro nadcházející zimní semestr a na začátku listopadu (pohovor na začátku prosince) pro letní semestr. 

Praktická stáž Erasmus+ (= Student Mobility Traineeships) je obdoba známých studijních pobytů Erasmus+. Možnost absolvovat stáž se týká všech studentů ÚČJTK, včetně doktorandů. Na rozdíl od studijních pobytů se student při stáži neúčastní výuky, nýbrž pracuje v oboru, který studuje. Stáž je možné realizovat nejen na univerzitě, ale i v jakékoli soukromé firmě či organizaci (vždy se však musí týkat studijního oboru). Student si praxi obvykle domlouvá sám (je nutné uzavřít individuální smlouvu mezi UK a zahraniční institucí, vždy musí být informován katederní koordinátor Erasmus) nebo může využít smluv, které se zahraničními institucemi má ÚČJTK, v tomto případě je vypisováno výběrové řízení. Od jara 2014, kdy praktické stáže byly v programu Erasmus+ zavedeny, tuto formu spolupráce ÚČJTK intenzivně rozvíjí. Absolvováním praktické stáže (typicky výuka češtiny v zahraničí, administrativní činnost s tím spojená, organizační činnost apod.) získají studenti pracovní zkušenost v zahraničí, což jim zvýší možnosti uplatnění na pracovním trhu.

Oproti studijním pobytům je praktická stáž dotována vyšším stipendiem (měsíčně vždy o 100 eur víc pro danou skupinu zemí, tj. 400/500/600 eur za měsíc). 600 eur platí např. pro Velkou Británii, Francii, 500 eur pro Belgii, Chorvatsko a Španělsko, 400 eur pro Polsko. FF UK nezajišťuje ubytování ani dopravu a finančně podporuje stáže v délce 2-5 měsíců. Výhodou oproti studijním pobytům je časová flexibilita – vyjet je možné po domluvě např. i během prázdnin. V případě výběrového řízení na ÚČJTK je obvyklé, že se stáž kryje se semestrem, v některých případech je to preferováno zahraniční partnerskou stranou, a to včetně konkrétních dat příjezdu a odjezdu.

 

Kvalifikační podmínky UK pro praktické stáže Erasmus+

 

1. Účastnit se může každý student, který je zapsán do akreditovaného bc., mgr. nebo doktorandského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na UK.
2. Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu.
3. V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia.
4. Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit praktická stáž, studijní pobyt nebo kombinace těchto aktivit. Možnost druhého výjezdu mohou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.
5. U pětiletých mgr. oborů je celkové penzum 24 měsíců.
6. FF UK standardně podpoří stáže do délky 5 měsíců.

 

Administrativní postup

 

Zájemce o praktickou stáž v zahraničí si může buď domluvit stáž sám, nebo se ve výběrovém řízení na ÚČJTK ucházet o místa na dlouhodobých smlouvách.

1. Student, který by rád na praxi vyjel, kontaktuje zahraniční pracoviště a domluví si možnost realizace, rozsah a náplň praxe. Konzultovat ji může s katederním koordinátorem či svým vedoucím nebo vedoucím katedry/ústavu, v každém případě musí katederního koordinátora programu Erasmus o svém záměru informovat.
2. Praktické stáže jsou koncipovány tak, že za studenta v zahraničí odpovídá vedoucí praxe, který je v Protokolu a Training Agreementu určen.
3. Když je praktická stáž předběžně domluvena, kontaktuje student fakultního koordinátora a ten v součinnosti s katedrou připraví návrh bilaterální smlouvy.
4. Podepsaná smlouva je přidána do webové aplikace, kde si následně student založí přihlášku.
5. Další postup je stejný jako u studijních pobytů, s tím rozdílem, že místo Protokolu o studijním plánu student po dohodě s partnerskou stranou sestaví (a katederní koordinátor svým podpisem potvrdí) Protokol o praktické stáži.
6. Kromě potvrzeného dokumentu Training Agreement (ekvivalent dokumentu Learning Agreement v případě studijních pobytů) musí zahraniční instituce poslat zvací dopis (Letter of Acceptance). Následně zahraniční oddělení FF připraví Rozhodnutí děkana a v Evropské kanceláři RUK student podepíše Finanční dohodu.
7. Student si založí účet u Komerční banky (stejně jako u studijních pobytů) a sjedná si pojištění proti způsobené škodě (požadavek UK).

 

Administrativní postup při zájmu o místa na dlouhodobých smlouvách ÚČJTK

 

1. Student se přihlásí do výběrového řízení vypsaného ÚČJTK (obvykle v listopadu a dubnu).
2. Založí si přihlášku ve webové aplikaci, další postup viz body 5-7 výše.

 

Kritéria výběrového řízení na ÚČJTK

 

Kritéria jsou konzultována s partnerskou stranou v zahraničí a jsou tato:

  • motivační dopis (uveďte i dosavadní zkušenosti s výukou)
  • reference o dosavadních pedagogických zkušenostech studenta (např. z výuky v jazykové agentuře apod.), případně hodnocení od mentora domácí praxe
  • ročník studia (vyšší ročník = větší šance)
  • absolvování pedagogické praxe doma (větší počet = výhoda; v obou školách v Londýně je explicitně vyžadována ochota pracovat i s předškolními dětmi)
  • znalost jazyka (pokročilejší = výhoda) a doklad o ní; studijní výsledky na ÚČJTK (výpis známek)
  • životopis (nezapomeňte uvést kontaktní údaje, zejm. email; studijní kombinace, rok studia)
  • student UČCJ má při rovném počtu bodů a ekvivalentní motivaci přednost před studentem UČSŠ, ten před ČJL, ČJSS

Vaše materiály budou u destinací Londýn, Manchester a Paříž poslány, ve shodě s požadavky zahraničních partnerských stran, tamější kontaktní osobě (garantu stáže).

 

Uznávání ekvivalentů za zahraniční stáž na ÚČJTK

 

Ekvivalentem zahraniční praktické stáže Erasmus+ jsou (při trvání stáže 5 měsíců):
V ZS:
ABO500399 Praktická stáž I (zimní) (PVS, 10 kreditů)
ABO500400 Praktická stáž II (zimní) (PVS, 10 kreditů)
V LS:
ABO500399 Praktická stáž I (letní) (PVS, 10 kreditů)
ABO500400 Praktická stáž II (letní) (PVS, 10 kreditů)

Do předmětů se zapište v obvyklé době zápisů do předmětů na FF UK. Po návratu ze stáže je třeba obrátit se na dr. Kateřinu Šormovou, garantku praktických stáží a pedagogických praxí v ÚČJTK, ohledně zápisu atestace SIS (je třeba zaslat e-mailem potvrzení o absolvování stáže), jinak může hrozit nutnost vrátit stipendium.

Kontaktní osoba pro administrativu na ÚČJTK: Robert Dittmann, robert.dittmann@ff.cuni.cz

 

Zkušenosti z praktických stáží Erasmus+
Adéla Herbsová, Zuzana Šullová, Bára Havlátová Londýn (Česká škola bez hranic)
Kateřina Horáková Brusel (Université Libre de Bruxelles)
Kateřina Hupáková Manchester
Cecílie Jansová Bristol
Lenka Marxová Madrid
Lenka Marxová Londýn (Česká škola bez hranic)
Lenka Marxová Kodaň
Tereza Němcová Paříž
Vendula Nováková Postupim
Anna Panochová Valladolid
Tereza Smrčková Santiago de Compostela
Eva Šenkýřová Manchester
Martina Valná Londýn (Česká škola Okénko)
Martin Veselka Krakov
Martina Víchová Vídeň
Veronika Vrbenská Brusel

 

Propagační materiály
Na setkání zazní informace o českých školách v Dublinu, rumunském Banátu (Eibenthál, Gerník, Svatá Helena), Mnichově, Madridu, Drážďanech, Bruselu, Paříži, chorvatském Daruvaru a konečně Santiagu de Compostela. Omluvte, prosím, v prvních cca 13 minutách záznamu nižší kvalitu a drobné technické potíže.
Brusel – Česká škola bez hranic (leták)
Dublin – Česká škola (prezentace)
Londýn – Česká škola bez hranic (reportáž na Youtube)
Londýn – Česká škola Okénko (zpravodaj)
Londýn – Česká škola Okénko (prezentace)
Manchester – Česká škola (propagační video na Facebooku)
Paříž – Česká škola bez hranic (prezentace)
Santiago de Compostela – Universidad de Santiago de Compostela (prezentace)
Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Erasmus+ praktické stáže