Doporučená literatura k přijímací zkoušce

Doporučená literatura k přijímací zkoušce

 

V jazykové části přijímacího testu očekáváme znalosti české mluvnice přinejmenším v rozsahu Základní mluvnice českého jazyka. Výhodou může být alespoň rámcová znalost některé nové, podrobnější mluvnice (Čeština – řeč a jazyk, popř. Příruční mluvnice češtiny).

Užitečné je seznámit se s dalšími pravopisnými, slovníkovými a mluvnickými příručkami (např. Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český, Slovníkem spisovné češtiny, Pravidly českého pravopisu), dále s vybranými jazykovědnými časopisy (Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura) a podle vlastního zájmu výběrově číst popularizační práce o českém jazyce, které shrnuje a komentuje Databáze popularizačních knih o češtině, např. publikaci kolektivu pracovníků ÚČJTK O jazyce bez hranic nebo knihu J. Táborského Jazykové jednohubky.

Vítanou pomoc při nácviku řešení testových úloh mohou poskytnout cvičebnice opatřené klíčem, jako jsou Komplexní jazykové rozbory nebo Hrátky s češtinou.

Citovaná literatura

  • Adam, Robert a kol.: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny, Praha 2017.
  • Adam, Robert a kol.: Databáze popularizačních knih o češtině. Dostupná na http://popularizace.ff.cuni.cz/.
  • Čechová, Marie a kol.: Čeština – řeč a jazyk, Praha 2012 (1. vyd. 1996).
  • Čechová, Marie; Oliva, Karel, st.; Nejedlý, Petr: Hrátky s češtinou, Praha 2010.
  • Internetová jazyková příručka, dostupná na http://prirucka.ujc.cas.cz/; knižně jako Pravdová, Markéta; Svobodová, Ivana (ed.): Akademická příručka českého jazyka, Praha 2014.
  • Karlík, Petr a kol.: Příruční mluvnice češtiny, Praha 2012 (1. vydání1995).
  • Pravidla českého pravopisu – z nakladatelství Academia, Pansofia nebo Fortuna po roce 1993.
  • Slovník spisovné češtiny, Praha 2006 (1. vyd. 1978).
  • Táborský, Jan: Jazykové jednohubky, Brno 2014.
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Doporučená literatura k přijímací zkoušce