Podrobnosti přijímacího řízení v roce 2018/2019 (ČJ)

Podrobnosti přijímacího řízení v roce 2018/2019

ČESKÝ JAZYK

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 10 (prezenční i kombinované studium dohromady)

Termín pro přihlašování do doktorského studia: 30. 4. 2018

Podrobnosti o doktorském studiu na FF UK: zde

Přihlašovací formulář: zde

 

Forma přijímací zkoušky: jednokolová, ústní

Obsah, předmět přijímací zkoušky:

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:

• Vybrané kapitoly z gramatiky současné češtiny (s použitím materiálu z Českého národního korpusu)
• Vývoj české gramatiky, ortografie, slovní zásoby (též s použitím korpusového materiálu)
• Vybrané kapitoly z českého jazykového obrazu světa
• Mluvená a psaná komunikace v současné češtině
• Vztahy mezi užíváním češtiny a cizích jazyků v současné komunikaci (např. v rámci mezinárodních podniků)
• Čeština v současných literárních textech
• Čeština jako cizí jazyk (učebnice, problematika výuky atd.)

Další témata zvolená na základě konzultací s pracovníky Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a členy oborové rady pro obor Český jazyk.

Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., kontakt: petr.mares@ff.cuni.cz.

Podmínky přijetí

 

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro obě formy studia společně. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

Informace o uplatnění absolventů

 

Absolvent doktorského studia oboru Český jazyk

  • disponuje širokým přehledem po celé oblasti lingvistické bohemistiky a obecné jazykovědy včetně nových lingvistických oborů;
  • má hluboké znalosti zvolené specializace v rámci jazykovědné bohemistiky;
  • prokazuje schopnost odborného myšlení a tvůrčího uplatnění jazykovědné metodologie;
  • prokazuje schopnost aplikace získaných poznatků a schopností na další okruhy jazykovědných otázek.

Absolvent se může uplatnit v rozmanitých vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucích, zejména na vyšších a vysokých školách, v akademických ústavech, dále v nakladatelské a editorské činnosti, v expertní činnosti při posuzování jazykové praxe apod.

 

 

 

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Český jazyk > Podrobnosti přijímacího řízení v roce 2018/2019 (ČJ)