Podrobnosti přijímacího řízení v roce 2018/2019 (DKJ)

Podrobnosti přijímacího řízení v roce 2018/2019 (DKJ)

DIDAKTIKA KONKRÉTNÍHO JAZYKA

 

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 10 (prezenční i kombinované studium dohromady)

Termín pro přihlašování do doktorského studia: 30. 4. 2018

Podrobnosti o doktorském studiu na FF UK: zde

Přihlašovací formulář: zde

 

Didaktika konkrétního jazyka (s výjimkou didaktiky angličtiny, která se v letošním roce neotvírá), umožňuje tento obor studium didaktiky všech jazyků, které se na FF UK vyučují, primárně, ale ne pouze, jazyků germánských, románských, slovanských, semitských, ugrofinských, dálněvýchodních a klasických.

Možné tematické okruhy projektu připravované disertační práce (nejedná se o okruhy doporučené; oborová rada uchazečům umožňuje individuální volbu):

  • pluralita kultur jako didaktický fenomén
  • pojetí vybraného jevu v české germanistice/hispanistice atd. (podle jazykového zaměření studenta a jeho didaktické aplikace)
  • výuka odbornému jazyku (se zřetelem ke specifice příslušného stupně vzdělání)
  • metodika tvorby didaktických textů pro jazykovou výuku
  • čeština (nebo jiný jazyk) jako druhý/cizí jazyk u vybrané skupiny mluvčích/žáků
  • rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků 2. stupně ZŠ

Projekt připravované disertační práce uchazeč předem konzultuje s předsedou oborové rady, případně s jejím relevantním členem (který zajišťuje didaktiku příslušné filologie).

Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., kontakt: karel.sebesta@ff.cuni.cz.

Podmínky přijetí

 

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro obě formy studia společně. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

Informace o uplatnění absolventů

 

Absolvent oboru: se bezpečně orientuje v celé šíři pedagogicky orientované aplikované lingvistiky a ve filologii příslušného konkrétního jazyka; má hluboké znalosti zvolené vědní oblasti; je schopen samostatného vědeckého myšlení a tvůrčího uplatnění oborové metodologie; je schopen aplikovat získané kompetence na oborové problémy různého typu; může se úspěšně uplatnit v různých vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucích, zvl. na vyšších a vysokých školách, v akademických ústavech; ve státní správě, v soukromém sektoru jako autor, redaktor a posuzovatel učebnic a dalších didaktických materiálů, jako odborný poradce v mezinárodních institucích; v nakladatelské a editorské činnosti, v expertním posuzování jazykové praxe apod.

 

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Didaktika konkrétního jazyka > Podrobnosti přijímacího řízení v roce 2018/2019 (DKJ)