Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2018/2019 (ČJL)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 

Typ studijního programu: navazující magisterský
Forma: prezenční
Studijní obor lze studovat jednooborově i v kombinaci s jiným oborem.

Den otevřených dveří: 13. 1. 2018

Počty uchazečů: Ke studiu v akademickém roce 2017/2018 bylo přijato 20 uchazečů z 54 přihlášených.

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost lze se všemi dvouoborovými obory magisterského studia, kromě oborů Český jazyk – specializační studium, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství češtiny jako cizího jazyka 

Termín přihlašování (pro navazující magisterské obory): 31. 3. 2018

Přihlašovací formulář: zde

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; přijímací zkoušku nelze prominout.

1)  Český jazyk  (motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu odborné činnosti; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže); maximálně 50 bodů

2) Literatura  (posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury); maximálně 50 bodů

Další požadavky ke zkoušce:

  • seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou lingvistických textů vybraných ze seznamu povinné literatury (viz níže)
  • seznam přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z české a světové literatury a literární vědy

Seznamy literatury a přehled odborné činnosti v den konání ústního kola přijímací zkoušky předložit přijímací komisi.

 

Texty k přijímací zkoušce – Český jazyk a literatura (NMgr.)

 

  • BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193.
  • CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109.
  • DOLESCHAL, Ursula (2002): Aspekty ohebnosti a neohebnosti substantiv v češtině. In: A. Krausová – M. Slezáková – Z. Svobodová (eds.): Setkání s češtinou, Praha: Ústav pro jazyk český, s. 8–12.
  • FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, s. 1126–1143.
  • HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72, s. 243–267.
  • PERISSUTTI ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: Vladimír P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 211–218.

 

Texty jsou dostupné zde. Pro získání hesla kontaktujte tajemníka ÚČJTK (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Český jazyk a literatura > Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2018/2019 (ČJL)