Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2018/2019 (UČSŠ)

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 

Typ studijního programu: navazující magisterský

Forma: prezenční

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s jinými obory učitelství pro střední školy (Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ)

Den otevřených dveří: 13. 1. 2018

Počty uchazečů: Ke studiu v akademickém roce 2017/2018 bylo přijato 24 uchazečů z 39 přihlášených.

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; přijímací zkoušku nelze prominout.

Přihlašovací formulář: zde

Termín přihlašování (pro navazující magisterské studium): 31. 3. 2018

Oblasti přijímací zkoušky:

  • Český jazyk (motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury; lingvistická analýza krátkého českého textu; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže); maximálně 50 bodů
  • Literatura (posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury); maximálně 50 bodů

Další požadavky ke zkoušce:  

  • seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou vybraných lingvistických textů ze seznamu povinné literatury (viz níže)
  • seznam přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z české a světové literatury a literární vědy

Seznam literatury a přehled dosavadní odborné činnosti v den konání ústního kola přijímací zkoušky předložit přijímací komisi.


 

Texty k přijímací zkoušce
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.)

 

  • BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193.
  • BEDŘICHOVÁ, Zuzana – ŠORMOVÁ, Kateřina (2013): Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky, 2/2013.
  • FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.), Kapitoly z české gramatiky, 1126-1143. Praha: Academia.
  • SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie (2012): Intertextualita v procesu osvojování: raná dětská řeč. Slovo a slovesnost, 73, s. 345–366.
  • SMOLÍK, Filip (2006): Časná znalost jazyka: Vývoj receptivní znalosti jazyka v prvních dvou letech života. Československá psychologie, 50, s. 238–250.
  • ŠKODOVÁ, Svatava (2012): Nástin využití žákovských korpusů pro jazykové vyučování. In: K. Šebesta – S. Škodová (eds.): Čeština – cílový jazyk a korpusy. TUL: Liberec, s. 125-138.

Texty jsou dostupné zde. Pro získání hesla kontaktujte tajemníka ÚČJTK (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy > Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2018/2019 (UČSŠ)