Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy

Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2023/2024
Základní charakteristika a cíle studijního programu

Studijní program reaguje na rychle se měnící podmínky společnosti v České republice, která se stává společností v rostoucí míře multikulturní. Potřeba integrovat členy jazykových a kulturních minorit do české společnosti, zabránit jejich sociálnímu vyloučení, rozvinout jejich komunikační kompetence tak, aby mohli získat odpovídající kvalifikaci, aby se mohli dále vzdělávat, získávat odpovídající pracovní pozici, podnikat, aby se mohli účastnit veřejného života a stát se plnoprávnými občany, vyžaduje novou učitelskou kvalifikaci, kvalifikaci v programu Čeština jako druhý (cizí) jazyk. Roste také poptávka po testování a hodnocení komunikační kompetence jinojazyčných mluvčích v češtině, které rovněž vyžaduje jazykové specialisty s didaktickou aprobací orientované na češtinu jako jazyk cizí/druhý.

Cílem studijního programu je připravit studenty tak, aby mohli kvalifikovaně působit v oblasti jazykové, resp. šíře komunikační přípravy členů jazykových menšin, starých i nových, primárně v přípravě žáků na středních školách a na školách základních (na druhém stupni), druhotně i v dalších vzdělávacích kurzech pro dospělé.

Program vychází zároveň z dosavadních zkušeností s kurzy takto zaměřenými. Zájem zvl. posluchačů bohemistiky o ně, jsou-li vypisovány jako kurzy volitelné, je pravidelně vysoký. Výrazně roste rovněž počet magisterských projektů zaměřených na osvojování a vyučování češtiny jako druhého jazyka a podobně zaměřených projektů doktorských.

Studijní program je určen všem zájemcům o vzdělání v tomto oboru; primárně studentům učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, ale také studentům dalších učitelských programů.

Základní charakteristika koncepce studijního programu v SP Učitelství pro střední školy:

Koncepce studijního programu vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Jde o pojetí profesionality učitele, který

  • prohlubuje a rozšiřuje své kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik),
  • se vzdělává v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době,
  • se rozvíjí prostřednictvím styku se svými kolegy, v procesu sdílení, příp. konstruktivní kolegiální konfrontací různorodých přístupů k vyučovací činnosti,
  • je partnerem vedení školy v rozpracování školských programů, specifikaci kurikula.
Základní profil studenta studijního programu

Absolvent studijního programu má založeny základní kompetence pro vykonávání učitelské profese, tj.

  • oborové odborné kompetence,
  • pedagogicko-psychologické kompetence včetně příslušné sociálně profesní kompetence,
  • oborově didaktické a metodické kompetence.

Rozumí vzdělávacímu prostředí a svému místu v něm, má vytvořeny komplexy dovedností vážících se k výukové činnosti, rozvoji školské instituce i vlastnímu sebevzdělávání a na základě těchto dovedností je schopen konat ve prospěch žáků i optimalizace vzdělávacího prostředí.

Absolventi se dle zákona č. 563/2004 Sb. uplatňují jako učitelé na všech druzích a typech středních škol, dále na vyšších odborných školách; tj. absolvent navazujícího magisterského studia programu UČDJ je vybaven tak, aby byl schopen úspěšně vyučovat na středních školách všech typů a v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé, pro rodilé mluvčí i cizince.

Absolvent navazujícího magisterského studia programu Učitelství češtiny jako druhého jazyka je vybaven jak obecnými pedagogicko-psychologickými dovednostmi, tak speciálními znalostmi, aby byl schopen úspěšně vyučovat cizince v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé.

Student v průběhu studia získá následující znalosti a kompetence

a) má dobrou praktickou i teoretickou znalost současného českého jazyka, budovanou se zvláštním zřetelem ke srovnání s jinými jazyky;

b) na dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový aparát potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech, zná základní odbornou literaturu z oboru a je schopen ji využívat pro svou práci;

c) orientuje se dobře v problematice osvojování, kultivování a vývoje jazykové a šířeji komunikační kompetence uživatelů češtiny jako prvního i druhého jazyka i v problematice jazykového vzdělávání a je schopen v této oblasti provádět samostatný výzkum;

d) orientuje se v problematice pedagogické komunikace a komunikace ve škole; je schopen posoudit a zhodnotit komunikační prostředí školy a třídy, volit vhodné komunikační strategie; je schopen v této oblasti provádět samostatný výzkum;

e) orientuje se v problematice národnostních a jazykových menšin, rozumí jejich specifikům a je schopen z nich vyvodit důsledky pro pedagogickou praxi.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolventi se mohou v praxi uplatnit primárně při vzdělávání žáků středních i základních škol (na druhém stupni), kteří nejsou rodilými mluvčími češtiny, ale díky své kvalifikaci mohou úspěšně působit i v kurzech určených dospělým nerodilým mluvčím.

Jako součást učitelské aprobace zvýší Čeština jako druhý jazyk možnosti uplatnění absolventa na trhu práce.

Mimoto se absolvent může uplatnit i v jiných oblastech určených absolventům jazykovědné bohemistiky, v neposlední řadě jako badatel, jazykový expert, redaktor, korektor atd.

U přijímací zkoušky se předkládá seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka, lingvistiky a didaktiky jazyka. Seznam je vizitkou uchazečových znalostí a zájmů a ÚČJTK nevydává žádné pokyny k jeho obsahu, počtu titulů apod. 

Studijní plán naleznete zde.

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy