Doktorandi

Doktorandi ÚČJTK v akademickém roce 2017/2018

 

Obor Český jazyk

Jméno Příjmení Název doktorského projektu
Školitel Ročník
Olga Bažantová Jazykové dysfluence a tzv. dostatečně dobré zpracování jazyka dr. Chromý 1.
Hana Bednářová Problematika hypertextu a citačních sítí prof. Mareš 3.
Ondřej Dufek Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu prof. Šebesta 8.
Jan Dušek Diachronní tematika ve výuce českého jazyka a literatury dr. Andrlová Fidlerová 2.
Sylva Filiačová Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech doc. Bozděchová 1.
Irena Fuková (Stejskalová) Deverbální adjektiva tvořená od minulého slovesného kmene příponou -c(í) ve staročeském období a v češtině doby střední doc. Adam 3.
Hana Herrmannová (Nedbalová) Čeština obyvatel vesnice Eibenthal v rumunském Banátu v kontextu jazykového kontaktu doc. Bozděchová 2.
Michal Hořejší Kritická analýza diskurzu o Národním parku Šumava dr. Lehečková 6.
Anna Christou (Holmanová) Žena a muž v českém jazykovém obrazu světa doc. Vaňková 8.
Eliška Chvalovská (Kleňhová) Komunikace ve škole a její specifika. (Učební styl – samostatný styl funkční?) prof. Hoffmannová
(ÚJČ AV ČR; ÚTRL FF UK)
8.
Martina Jamborová (Husáková) Jazyk českých právních textů švábského okruhu 2. pol. 15.století doc. Rejzek 6.
Marek Janosik-Bielski Tomáš ze Štítného a jeho práce s jazykem: příspěvek k debatě o charakteru a specifikách štítenského jazyka doc. Rejzek 1.
Barbora Klimtová Pomístní jména v oblasti bývalého soudního okresu Křivoklát dr. Harvalík (ÚJČ AV ČR) 7.
Zuzana Komrsková Mluvenost v dialogické elektronické komunikaci prof. Mareš 5.
Marta Koutová (Holmanová) Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových v češtině prof. Panevová (ÚFAL MFF UK) 7.
Adam Kříž Jazykové chování slovenských rodilých mluvčích v Čechách dr. Chromý 5.
Kateřina Kubová Jazyková analýza mediálního obrazu českého kulturního undergroundu prof. Mareš 7.
Michaela Lišková (Černá) Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa doc. Vaňková 4.
Barbora Martinkovičová (Albrechtová) Vnímání příznakovosti lexikálních jednotek doc. Adam 3.
Štěpán Matějka Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů: elektronický dotazník doc. Smolík (PsÚ AV ČR) 5.
Anežka Náhlíková Specifika narace dětí mladšího školního věku doc. Saicová Římalová 4.
Daniela Neubergová Neúspěšnost studentů češtiny jako cizího jazyka a jazyková fosilizace prof. Šebesta 2.
Jiří Pergler Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu doc. Friedová (ÚOL FF UK) 5.
Kristýna Poulová Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu dr. Kaderka (ÚJČ AV ČR) 2.
Hana Prokšová Vývoj a konkurence vybraných typů předložkových vazeb v současné češtině doc. Adam 7.
Jana Přikrylová Policejní slang v současné komunikaci doc. Bozděchová 4.
Maja Rančigaj Česká terminologie ve srovnání se slovinskou (se zaměřením na terminologii ekologického zemědělství) doc. Bozděchová 4.
Iuliia Safiullina Ekonomická terminologie od 90. let 20. století (na materiálu českého, ruského a ukrajinského jazyka) doc. Bozděchová 6.
Galina Shchelokova Vývoj sémantiky slovesných prefixů v češtině, slovinštině a ruštině doc. Rejzek 2.
Štěpán Šimek Římská kronika aneb Martimiani ve starověkém překladu Beneše z Hořovic doc. Rejzek 7.
Lucie Šťastná Zvířata v češtině. Etnolingvistická studie doc. Vaňková 2.
Dmitriy Timofeev Jazyk a sloh lidových kronik středního Polabí dr. Andrlová Fidlerová 8.
Danica Todorović Komenského vlivy v Rosově slovníku Thesaurus linguae bohemicae doc. Rejzek 2.
Miloslava Vajdlová (Dvořáková) Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň dr. Dittmann 6.
Martin Veselka Syntax a interpunkce v češtině a polštině prof. Mareš 6.
Veronika Vitkovskaya OKO/OČI v českém naivním a vědeckém obrazu světa (ve srovnání s ruštinou) doc. Vaňková (ÚJKN FF UK) 4.
Martina Vokáčová Metonymie v gramatice dr. Lehečková 2.
Karolína Vyskočilová Kategoriální slovesa v češtině a morfologická a syntaktická anotace českých textů doc. Petkevič (ÚTKL FF UK) 4.
Yekaterina Yevsyukova Vývoj české atletické terminologie doc. Rejzek 1.
Nataliya Zaněgina Somatismy v ruštině a češtině v srovnávacím aspektu (na materiálu konceptu „ruka“) doc. Vaňková 7.
Jana Zdeňková Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. století dr. Dittmann 5.

Obor Didaktika konkrétního jazyka

Jméno Příjmení Název doktorského projektu
Školitel Ročník
Ivan Alonso Gayoso Nuevos horizontes en la enseñanza online del Español como lengua extranjera prof. Králová (ÚTRL FF UK) 3.
Pavel Bluďovský Přenos gramatického učiva prof. Králová (ÚTRL FF UK) 7.
Renata Bromová (Vadlejchová) Řečová dovednost čtení jako instrument k nácviku kritického myšlení na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletého gymnázia prof. Mánek (PedF UHK) 7.
Ivana Čepková (Pilařová) Vývoj vypravování u dětí staršího školního věku dr. Pacovská
(PF TUL; FF UPOL)
6.
Ana María García de Muñoz Učebnice španělského jazyka: hodnocení na pozadí státních maturitních zkoušek prof. Králová (ÚTRL FF UK) 2.
Margarita Gianino Sanchez Didáctica del espanol como lengua extranjera prof. Králová (ÚTRL FF UK) 4.
Kamila Homolková (Šafratová) Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem doc. Saicová Římalová 1.
Magdalena Antonia Hromadová (Reuter) hInkluzivní vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem prof. Šebesta 4.
Kaoru Ishida Vývoj a budoucnost učebnic japonského jazyka v České republice doc. Sýkora (ÚDV FF UK) 1.
Ondřej Janeček Výuka češtiny jako cizího jazyka pro španělsky mluvící obyvatelstvo prof. Králová (ÚTRL FF UK) 1.
Romana Kratochvílová (Hrušková) Český jazyk pro cizince dr. Škodová (ÚBS FF UK) 5.
Barbora Kukrechtová Onomaziologická gramatika češtiny pro cizince prof. Šebesta 2.
Karel Kulich Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince dr. Hasil (ÚBS FF UK) 6.
Tomáš Kupka Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk doc. Valeš (PF TUL) 6.
Kateřina Loginova (Lundáková) Čtení pro akademické účely u nerodilých mluvčích češtiny prof. Šebesta 5.
Jana Němečková Integrace evropských a globálních témat do gymnaziální výuky AJ doc. Kasíková (KPED FF UK) 7.
Anna Panova Nové formy a metody výuky cizích jazyků v mezinárodním podniku na příkladu ŠKODA AUTO a.s. dr. Škodová (ÚBS FF UK) 1.
Eva Píšová (Palacká) Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ. doc. Betáková (PF JČU) 8.
Varvara Ponomareva Metodika výuky flexe vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na základě homonymie koncovek doc. Hrdlička (ÚBS FF UK) 1.
Silvie Převrátilová (Bousková) Motivace a postoje studentů v kurzech ČCJ prof. Šebesta 2.
Tamara Russkina Výuka cizích jazyků prostřednictvím překladu. Funkce a metody překladu při současné výuce cizích jazyků dr. Hasil (ÚBS FF UK) 2.
Yulia Semyachkina Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty prof. Šebesta 3.
Zdeňka Suchá Správnost a plynulost mluveného a psaného projevu u nerodilých mluvčích na úrovni B1 prof. Šebesta 1.
Marie Štěpánová České vesnice v Bosně a Vojvodině: mechanismy uchovávání a předávání jazyka a identity krajanů prof. Šebesta 3.
Dagmar Vrběcká (Umáčená) Maximalizace mluveného projevu doc. Valeš (PF TUL) 6.

 

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi