Doktorandi

Doktorandi ÚČJTK v akademickém roce 2018/2019

 

Obor Český jazyk

Jméno Příjmení Název doktorského projektu
Školitel
Hana Bednářová Problematika hypertextu a citačních sítí prof. Mareš
Ondřej Dufek Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu prof. Šebesta
Jan Dušek Diachronní tematika ve výuce českého jazyka a literatury dr. Andrlová Fidlerová
Irena Fuková (Stejskalová) Deverbální adjektiva tvořená od minulého slovesného kmene příponou -c(í) ve staročeském období a v češtině doby střední doc. Adam
Hana Herrmannová (Nedbalová) Čeština obyvatel vesnice Eibenthal v rumunském Banátu v kontextu jazykového kontaktu doc. Bozděchová
Michal Hořejší Kritická analýza diskurzu o Národním parku Šumava dr. Lehečková
Anna Christou (Holmanová) Žena a muž v českém jazykovém obrazu světa doc. Vaňková
Martina Jamborová (Husáková) Jazyk českých právních textů švábského okruhu 2. pol. 15.století doc. Rejzek
Marek Janosik-Bielski Tomáš ze Štítného a jeho práce s jazykem: příspěvek k debatě o charakteru a specifikách štítenského jazyka doc. Rejzek
Zuzana Komrsková Mluvenost v dialogické elektronické komunikaci prof. Mareš
Adam Kříž Jazykové chování slovenských rodilých mluvčích v Čechách dr. Chromý
Kateřina Kubová Jazyková analýza mediálního obrazu českého kulturního undergroundu prof. Mareš
Michaela Lišková (Černá) Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa doc. Vaňková
Barbora Martinkovičová (Albrechtová) Vnímání příznakovosti lexikálních jednotek doc. Adam
Štěpán Matějka Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů: elektronický dotazník doc. Smolík (PsÚ AV ČR)
Anežka Náhlíková Specifika narace dětí mladšího školního věku doc. Saicová Římalová
Sylva Nzimba (Filiačová) Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech doc. Bozděchová
Daniela Pečenková (Neubergová) Neúspěšnost studentů češtiny jako cizího jazyka a jazyková fosilizace prof. Šebesta
Jiří Pergler Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu doc. Friedová (ÚOL FF UK)
Žaneta Pixová Jazyk a styl soudních rozhodnutí prof. Kořenský
Kristýna Poulová (Tesařová) Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu dr. Kaderka (ÚJČ AV ČR)
Maja Rančigaj Česká terminologie ve srovnání se slovinskou (se zaměřením na terminologii ekologického zemědělství) doc. Bozděchová
Klára Richterová Motivace pojmenování v mluvených jazycích a znakových jazycích prof. Macurová
Galina Shchelokova Vývoj sémantiky slovesných prefixů v češtině, slovinštině a ruštině doc. Rejzek
Jakub Sláma Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě dr. Lehečková
Štěpán Šimek Římská kronika aneb Martimiani ve starověkém překladu Beneše z Hořovic doc. Rejzek
Lucie Šťastná Zvířata v češtině. Etnolingvistická studie doc. Vaňková
Danica Todorović Komenského vlivy v Rosově slovníku Thesaurus linguae bohemicae doc. Rejzek
Miloslava Vajdlová (Dvořáková) Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň dr. Dittmann
Martin Veselka Syntax a interpunkce v češtině a polštině prof. Mareš
Martina Vokáčová Metonymie v gramatice dr. Lehečková
Karolína Vyskočilová Kategoriální slovesa v češtině a morfologická a syntaktická anotace českých textů doc. Petkevič (ÚTKL FF UK)
Veronika Vytlačilová (Böhmová) Pravopis pražských českojazyčných tisků v době činnosti veleslavínské tiskárny (1578–1620) dr. Andrlová Fidlerová
Soňa Wojnarová Označení barev v českých a finských toponymech dr. Štěpán (ÚJČ AV ČR)
Nataliya Zaněgina Somatismy v ruštině a češtině v srovnávacím aspektu (na materiálu konceptu „ruka“) doc. Vaňková (ÚJKN FF UK)
Jana Zdeňková Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. století dr. Dittmann

Obor Didaktika konkrétního jazyka

Jméno Příjmení Název doktorského projektu
Školitel
Ivan Alonso Gayoso Nuevos horizontes en la enseñanza online del Español como lengua extranjera prof. Králová (ÚTRL FF UK)
Renata Bromová (Vadlejchová) Řečová dovednost čtení jako instrument k nácviku kritického myšlení na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletého gymnázia prof. Mánek (PedF UHK)
Ivana Čepková (Pilařová) Vývoj vypravování u dětí staršího školního věku dr. Pacovská
(PF TUL; FF UPOL)
Ana María García de Muñoz Učebnice španělského jazyka: hodnocení na pozadí státních maturitních zkoušek prof. Králová (ÚTRL FF UK)
Margarita Gianino Sanchez Didáctica del espanol como lengua extranjera prof. Králová (ÚTRL FF UK)
Kamila Homolková (Šafratová) Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem doc. Saicová Římalová
Magdalena Antonia Hromadová (Reuter) hInkluzivní vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem prof. Šebesta
Kaoru Ishida Vývoj a budoucnost učebnic japonského jazyka v České republice doc. Sýkora (ÚDV FF UK)
Ondřej Janeček Výuka češtiny jako cizího jazyka pro španělsky mluvící obyvatelstvo prof. Králová (ÚTRL FF UK)
Šárka Kociánová Podpora čtenářské gramotnosti na 2. stupni s využitím interaktivní práce s textem a uplatněním mnemotechnik doc. Saicová Římalová
Romana Kratochvílová (Hrušková) Český jazyk pro cizince dr. Škodová (ÚBS FF UK)
Barbora Kukrechtová Onomaziologická gramatika češtiny pro cizince prof. Šebesta
Karel Kulich Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince dr. Hasil (ÚBS FF UK)
Tomáš Kupka Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk doc. Valeš (PF TUL)
Kateřina Loginova (Lundáková) Čtení pro akademické účely u nerodilých mluvčích češtiny prof. Šebesta
Jana Němečková Integrace evropských a globálních témat do gymnaziální výuky AJ doc. Kasíková (KPED FF UK)
Anna Panova Nové formy a metody výuky cizích jazyků v mezinárodním podniku na příkladu ŠKODA AUTO a.s. dr. Škodová (ÚBS FF UK)
Martina Pánová Specifika syntaxe u bilingvních dětí, jejichž prvním jazykem je angličtina prof. Šebesta
Varvara Ponomareva Metodika výuky flexe vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na základě homonymie koncovek doc. Hrdlička (ÚBS FF UK)
Tomáš Pozler Systémy výuky cizích jazyků (zaměřeno na němčinu) a jejich úspěšnost prof. Semrádová (Pedf UK)
Silvie Převrátilová (Bousková) Motivace a postoje studentů v kurzech ČCJ prof. Šebesta
Tamara Russkina Výuka cizích jazyků prostřednictvím překladu. Funkce a metody překladu při současné výuce cizích jazyků dr. Hasil (ÚBS FF UK)
Yulia Semyachkina Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty prof. Šebesta
Zdeňka Suchá Správnost a plynulost mluveného a psaného projevu u nerodilých mluvčích na úrovni B1 prof. Šebesta
Marie Štěpánová České vesnice v Bosně a Vojvodině: mechanismy uchovávání a předávání jazyka a identity krajanů prof. Šebesta
Pavlína Vondráčková Výukové materiály pro asijské studenty češtiny jako cizího jazyka dr. Valková
Dagmar Vrběcká (Umáčená) Maximalizace mluveného projevu doc. Valeš (PF TUL)
Zuzana Vykoukalová Kooperativní vyučování ve výuce španělštiny jako cizího jazyka doc. Valeš (PF TUL)
Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi