Robert Adam

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail: robert.adam@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 216

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests

Zabývá se češtinou 19. století, morfologií a pravopisem současné češtiny a teorií jazykové regulace. Jako editor připravuje edice prózy a korespondence českých autorů 19. století (B. Němcové, K. Havlíčka, K. V. Raise). Je členem redakčních rad časopisů Naše řeč a Český jazyk a literatura, členem Rady ÚJČ AV ČR a členem vědecké rady České knižnice. Spolupracuje s CZVV jako odborný revizor didaktických testů státní maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky na SŠ.

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • magisterské studium český jazyk a literatura – anglistika a amerikanistika, FF UK Praha, 1995

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti:

 • Doc. – FF UK v Praze, 2009
 • Ph.D. – FF UK v Praze, 2002

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • od 2007: PedF UK Praha
 • 2003–2007: FPed TU Liberec
 • od 1996: FF UK Praha

Granty

 • 2017–2019 Publicistika a korespondence Karla Havlíčka. 17-13671S (GA ČR). Řešitel.
 • 2012–2016 Korespondence Karla Havlíčka. 406/12/0691 (GA ČR). Řešitel.
 • 2011–2013 Psaní velkých písmen v češtině. 406/11/2017 (GA ČR). Konzultant; řešitelka Ivana Svobodová (ÚJČ AV ČR, v. v. i.).
 • 2010–2012 Korpus nahrávek českých řečových vzorů. 26410 (GA UK). Vedoucí; řešitelka Veronika Štěpánová.
 • 2006–2007 Korespondence Boženy Němcové. 405/06/0386 (GA ČR). Řešitel.
 • 2004–2011 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor. MSM-0021620825 (výzkumný záměr MŠMT ČR). Člen výzkumného týmu, 2009–2011 vedoucí dílčího úkolu.
 • 2001–2003 Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza. (MK ČR). Člen výzkumného týmu.
 • 2001 Veřejná komunikace. Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace. (Rozvojový projekt MŠMT ČR). Řešitel.
 • 2000–2002 Čeština: slova a svět. (GA UK). Člen výzkumného týmu.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • v roce 2019 předseda hodnoticí komise Ceny Milady Paulové, udělované MŠMT ČR
 • od 2019 garant bakalářského studijního programu český jazyk a literatura na FF UK
 • od 2018 člen vědecké rady České knižnice
 • od 2017 člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • od 2016 člen Matice české
 • od 2014 garant navazujícího magisterského oboru český jazyk – specializační studium na FF UK
 • od 2013 člen oborové rady doktorského studia oboru didaktika českého jazyka na PedF UK
 • od 2009 člen odborné rady časopisu Naše řeč
 • od 2007 člen redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
 • od 2004 člen oborové rady doktorského studia oboru český jazyk na FF UK
 • od 2003 člen Jazykovědného sdružení ČR
 • 2003–2021 předseda kolegia Kruhu přátel českého jazyka
 • 1997–2006 výkonný redaktor časopisu Čeština doma a ve světě
Publikační činnost / Bibliography

Monografie

 • O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 288 s. [S A. Andrlovou Fidlerovou, I. Bozděchovou, R. Dittmannem, J. Chromým, P. Marešem, J. Rejzkem, P. Synkovou a K. Šormovou.]
 • Perspektiva vyprávění v obrozenské próze. Praha: UK FF, 2002. 86 s. [Nepublikovaná disertační práce.]

Kapitoly v monografiích

 • Podání řeči v korespondenci Karla Havlíčka. In: Jílková, L.; Mrázková, K.; Özörencik, H. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 123–139.
 • Sbírka na vzorovou českou průmyslovou školu: okno do redakční praxe Havlíčkových Pražských novin. In: Adam, R., a kol. Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. Praha: FF UK, 2019, s. 13–28.
 • Ozvěny tlukotu srdcí přátelských: korespondence Karla Havlíčka a jeho přátel ze semináře. In: Rychnovská, L., Adam, R. a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 69–84.
 • Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové). In: Hladká, Z. a kol.: Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 137–152. [S J. Janáčkovou, A. Macurovou a F. Martínkem.]

Výukové materiály

 • Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019. [S M. Benešem, I. Bozděchovou, F. Martínkem, H. Prokšovou a P. Synkovou.]
 • Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.
 • Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. [S M. Benešem, I. Bozděchovou, F. Martínkem, H. Prokšovou a P. Synkovou.]
 • Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017.
 • Pravopis českého jazyka. In HÁJKOVÁ, E., a kol. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: PedF UK, 2017, s. 75–108. [S O. Palkoskovou.]
 • Karel V. Rais: Poslední radosti (1894). Edice Seminář České knižnice, sv. 6. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2017.
 • Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL. Praha: Karolinum, 2015.
 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [Elektronický zdroj; s M. Benešem, I. Bozděchovou, P. Jínovou, F. Martínkem, H. Prokšovou, L. Saicovou Římalovou.]
 • Václav Rodomil Kramerius: Železná košile / populárně naučný styl (Jaroslav Spirhanzl-Duriš: Z ptačí říše). In: Ibrahim, R. a kol.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010, s. 39–46.
 • Karel V. Rais: Když se připozdívá / prostě sdělovací styl (Karel V. Rais & Svatopluk Čech: Výběr z listů přátel). In: Ibrahim, R. a kol.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010, s. 47–53.
 • Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními. 3. vyd. Praha: FF UK, 2001. [S J. Jančákovou, O. Koupilem, K. Kučerou a J. Rejzkem.]

Články

 • Vyjmenovaná slova v češtině: podstata, kontext, vývoj. Bohemistyka, 2022, roč. 22, č. 1, s. 3–20. [pdf]
 • Slabá místa při určování větných členů. Český jazyk a literatura, 2021/2022, roč. 72, s. 20–24.
 • Přísloví a antipřísloví: terminologická úvaha. In JANOVEC, L. (ed.). Svět v obrazech a ve frazeologii II. Praha: PedF UK, 2021, s. 97–102.
 • Variantní tvary sloves vzoru „sází“ a procesuální adjektiva od nich utvořená. Korpus – gramatika – axiologie, 2021, č. 24, s. 27–37. [S T. Nádassy.] [pdf]
 • V karanténě s Novou školou aneb Říkej věty v množném čísle, slepče! Český jazyk a literatura, 2019/2020, roč. 70, s. 235–240. [pdf]
 • „Bůh Vás siliž Čechům k zdaru!“ Etablování Karla Havlíčka jako veřejné osobnosti. In HAVLÍČEK, K. Korespondence III (1845–1847). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, ISBN 978-80-7422-473-1, s. 35–46. [S M. Pokornou.]
 • Postup při morfologickém rozboru slovesných tvarů. Český jazyk a literatura, 2019/2020, roč. 70, s. 116–122.
 • Určování morfologických kategorií sloves: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 2019, roč. 11, č. 1, s. 56–80.
 • Výzkum porozumění textu Babičky žáky ZŠ: srovnání kritické edice a vydání jazykově aktualizovaného. Český jazyk a literatura, 2018/2019, roč. 69, s. 163–171. [S J. Sotlovou.] [pdf]
 • Jazyková kultura očima studentů bohemistiky. In BLÁHA, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, ISBN 978-80-244-5465-8, s. 9–18.
 • Postup při morfologickém rozboru jmenných tvarů. Český jazyk a literatura, 2017/2018, roč. 68, s. 222–229. [pdf]
 • Určování morfologických kategorií jmen: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 2018, roč. 10, č. 1, s. 13–30. [pdf]
 • Autorská produkce literárních proprií: romány Anny Bolavé. Acta onomastica, 2017, roč. 58, s. 6–15. [pdf]
 • Národní pochod pro život 2016 a jeho mediální obraz. Nová Čeština doma & ve světě, 2017, roč. 7, č. 2, s. 7–16. [pdf]
 • K mediálnímu obrazu CzechTeku (Polemika se studií Kateřiny Kubové). Studie z aplikované lingvistiky, 2016, 7, s. 131–136. [pdf]
 • Příspěvek k popisu významů novočeských stupňovacích forem (na materiále korespondenčních korpusů). Korpus – gramatika – axiologie, 2015, č. 11, s. 6–27. [pdf]
 • To jste tomu dala, vy trdla! K tzv. shodě s vokativem. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 51–55. [pdf]
 • Vlastní jména osob a míst v Raisových povídkách. Acta onomastica, 2013, roč. 54, s. 7–14.
 • Autorské textové změny a jazyková kultura: povídky K. V. Raise. Naše řeč, 2013, roč. 96, s. 197–209. [pdf]
 • Deset tisícovek diváků? Český jazyk a literatura, 2013/2014, roč. 64, s. 21–25
 • Máme se obávat anglicizace češtiny? In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Karolinum, 2012, s. 831–837.
 • Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 2012, 4, s. 14–19.
 • Anglicizace češtiny a českého komunikačního prostoru. In: Hasil, J. (ed): Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2012, s. 21–36. [pdf]
 • Grafická stránka korespondence Boženy Němcové. In: Čornejová, M. – Rychnovská, L. – Zemanová, J. (eds.): Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno: Host; Masarykova univerzita, 2011, s. 386–401.
 • Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 8–14. [S I. Bozděchovou, R. Dittmannem a E. Lehečkovou.]
 • Jak se v Česku jazykově upravují vydávané texty. In: Hasil, J. (ed): Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2010, s. 85–93. [pdf]
 • Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? Naše řeč, 2010, 93, s. 139–146. [pdf]
 • K otázce měkkosti, tvrdosti a obojetnosti v pravopise. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.): Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010, s. 93–98. [pdf]
 • Jacquese je špatně. Naše řeč, 2009, 92, s. 101–104. [pdf]
 • Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace. Slovo a slovesnost, 2009, 70, s. 221–230. [pdf]
 • O čárce před spojkou nebo. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 119–127. [pdf]
 • Ledovka. Naše řeč, 2008, 91, s. 267–268. [pdf]
 • Matná světla na periférii české interpunkce. Bohemistyka, 2008, 8, s. 339–353. [pdf]
 • Variantnost obyvatelských jmen a jazyková kultura (Nad článkem P. Chalupové a F. Štíchy). Naše řeč, 2008, 91, s. 21–25. [pdf]
 • Korespondenční postoje a dopisové podoby dětí Boženy Němcové. In: Van Leeuwen-Turnovcová, J. – Rudolf, S. – Röhrborn, U. (eds.): Standardisierung und Destandardisierung. (De)Standardisierungsphänomene im Russischen und Tschechischen. Specimina philologiae slavicae, Bd. 148. München: Verlag Otto Sagner, 2008, s. 81–91. [pdf]
 • Jak psaly dopisy matce děti Boženy Němcové. Český jazyk a literatura, 2007/2008, 58, s. 169–177.
 • Výročí pozapomenutého obrozence. Josef Franta Šumavský v textech Boženy Němcové i vlastních. Dějiny a současnost, 2007, 29, č. 11, s. 17–20.
 • Datum narození a původ Boženy Němcové ve světle její korespondence. In: Adam, R. (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 115–121. [pdf]
 • K diskusi o spisovné a „standardní“ češtině. Slovo a slovesnost, 2007, 68, s. 184–189. [pdf]
 • „Senátorka umřela.“ K jazykové kultuře veřejnoprávního televizního a rozhlasového zpravodajství. In: Lábus, V. – Váňová, K. (eds.): Eurolingua & Eurolitteraria 2006. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, s. 108–115. [pdf]
 • Průvodce komunikací ztvárněnou v Bendlově humoresce Tatínkovy juchty. In: Mareš, P. – Vaňková, I. (eds.): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: UK FF, 2007, s. 27–33.
 • Několik vlastních jmen z korespondence Boženy Němcové. Čeština doma a ve světě, 2007, 15, s. 109–112.
 • O nejvlastnější mateřštině. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 244–246.
 • Řeč postav ve vyprávění. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 174–180.
 • Předmluva II. In: Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 21–36. [pdf]
 • Znovu a šířeji o formě kodifikace. Naše řeč, 2006, 89, s. 198–203. [pdf]
 • Jazykové okolí Boženy Němcové: Podoby češtiny v listech Němcové adresovaných. In: Horký, M. – Horký, R. (eds.): Božena Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 12–20. [pdf]
 • Dopisy Leopolda Hansmanna Boženě Němcové. Bohemistyka, 2005, 5, s. 171–184. [pdf]
 • Obhajoba měrových výrazů typu až tak. Naše řeč, 2005, 88, s. 221–223. [pdf]
 • K otázce kodifikační pravomoci. Naše řeč, 2005, 88, s. 198–201. [pdf]
 • Máte něco proti mámině sezení v tátovu křesle? (Dativ a lokál singuláru maskulina a neutra přídavných jmen přivlastňovacích). Naše řeč, 2005, 88, s. 67–70. [pdf]
 • Spisovnost/nespisovnost v Pravidlech českého pravopisu. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, s. 185–188. [pdf]
 • Spisovnost/nespisovnost a pravopis. In: Minářová, E. – Ondrášková, K. (eds.): Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 178–180. [pdf]
 • Dvě kapitoly z dějin vyprávěcí perspektivy v české literatuře. Česká literatura, 2004, 52, s. 172–193.
 • Honorifikační výraz Vašnosti v korespondenci Boženy Němcové: měla čeština před sto padesáti lety víc osobních zájmen než dnes? In: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis, Series Bohemistica, Vol. I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 9–12.
 • Klíšťová encefalitida. Naše řeč, 2003, 86, s. 267–268.
 • „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné? Naše řeč, 2003, 86, s. 169–180. [pdf]
 • Stručné novější dějiny a současná situace výzkumu podání řeči. Slovo a slovesnost, 2003, 64, s. 128–132. [pdf]
 • Formy podání řeči. Slovo a slovesnost, 2003, 64, s. 119–128. [pdf]
 • Máme psát čárku před a tím? Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 34–36.
 • „…hledal Smrž vhodný příměr“ aneb Jak české deníky uvozují přímou řeč. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 14–17. [pdf]
 • Kdy zdvojujeme deiktická slova. Češtinář, 2001/2002, 12, s. 71–72. [pdf]
 • Jak a proč se proměňuje vypravěčská perspektiva v Máchových Obrazech ze života mého. In: U jednoho stolu. Sborník prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. Praha, 2000, s. 156–159. [Soukromý tisk; vydáno s podporou ÚČL AV ČR.] Přetištěno v Česká literatura, 2001, roč. 49, s. 387–389.
 • Pokus o slohový rozbor Babičky. Česká literatura, 2000, 48, s. 227–233.
 • Jazyk Rakovnické hry vánoční. Slovo a slovesnost, 1998, 59, s. 200–206; 249–256.
 • K vypravěčské perspektivě v Máchových Cikánech. Česká literatura, 1998, 46, s. 490–497.
 • Vyprávění o vyprávění („Hlasy“ v komunikační struktuře fragmentu B. Němcové Urozený a neurozený). Česká literatura, 1997, 45, s. 44–56.
 • Klasický typ epické struktury? (Postavy a vypravěč v Babičce Boženy Němcové). Česká literatura, 1995, 43, s. 422–437.

Recenze

 • V čem se navzájem liší české komunikáty a jak je lze jazykově klasifikovat? Český jazyk a literatura, 2021/2022, roč. 72, s. 100–102. [CVRČEK, V.; LAUBEOVÁ, Z.; LUKEŠ, D.; POUKAROVÁ, P.; ŘEHOŘKOVÁ, A.; ZASINA, A. J.: Registry v češtině. Praha: NLN, 2020.]
 • Edice jako diagnóza? Naše řeč, 2020, roč. 103, s. 264–270. [VELČOVSKÝ, V. (ed.). Jazyk jako fetiš. Texty o Češích a českých Němcích 1880–1948. Praha: FF UK, 2019.] [pdf]
 • Mitter, Patrik – Marvan, Jiří: Slovotvorná paradigmatika českých sloves. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2016, 204 s. Didaktické studie, 2017, roč. 9, č. 1, s. 77–79.
 • Čtení optimistické. Český jazyk a literatura, 2017/2018, roč. 68, s. 206. [ČIHÁKOVÁ, B.; KUBEC, D. (ed.). Moje řeč. Fejtónky Dobré češtiny. Brno: CPress, 2016.]
 • Popisy nepřeskakovat. Český jazyk a literatura, 2017/2018, roč. 68, s. 45–47. [FEDROVÁ, S.; JEDLIČKOVÁ, A. Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Praha: Akropolis, 2016.]
 • F. Xavier Vila – Vanessa Bretxa (eds.): Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters, 2014. 232 s. Slovo a slovesnost, 2017, roč. 78, s. 77–81. [pdf]
 • Jak dnes komunikujeme v jednotlivých oblastech sociálního života. Český jazyk a literatura, 2016/2017, roč. 67, s. 103–104. [Hoffmannová, J., a kol. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.]
 • Katalog starších českých mluvnic. Český jazyk a literatura, 2015/2016, roč. 66, s. 154–155. [Koupil, O. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století. Praha: Akropolis, 2015.]
 • Nové, korpusově založené mluvnice češtiny. Český jazyk a literatura, 2015/2016, roč. 66, s. 44–50, 96–99. [Cvrček, V. a kol. Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010; Panevová, J. a kol. Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, 2014; Štícha, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.] [S I. Bozděchovou, P. Jínovou a E. Lehečkovou.]
 • Život a dílo filologa. Český jazyk a literatura, 2015/2016, roč. 66, s. 103–104. [Šmejkalová, M. Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Praha: Academia, 2015.]
 • Novelizace normy pro úpravu písemností. Český jazyk a literatura, 2014/2015, roč. 65, s. 139–141. [ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: ÚNMZ, 2014.]
 • Výklady o pravopisu v korpusových mluvnicích češtiny. Korpus – gramatika – axiologie, 2014, č. 10, s. 68–74. [Cvrček, V. a kol.: Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010; Štícha, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.]
 • Prvňi reč bilo to Čech. Studie z aplikované lingvistiky, 2014, č. 1, s. 143–145. [Zajícová L.: Český jazyk v Paraguayi: Studie o jazykovém kontaktu a zániku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.]
 • F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities. Prospects and Challenges. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters, 2012. 218 s. Slovo a slovesnost, 2014, roč. 75, s. 59–64. [pdf]
 • Bohemistické miniatury. Český jazyk a literatura, 2013/2014, roč. 64, s. 51–52. [Hrdlička, M.: Bohemistické miniatury. Praha: Karolinum, 2013.]
 • K přemýšlení o jazyce. Český jazyk a literatura, 2012/2013, 63, s. 204–206. [Pastyřík, S.: (Roz)hovory o češtině. Liberec: Bor, 2012.]
 • Dobrý „šafář“ spisovné češtiny. Český jazyk a literatura, 2011/2012, 62, s. 203–205. [Ertl, V.: Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. Praha: Akropolis, 2011.]
 • Monografie/edice o dějinách/vývoji textologie. Česká literatura, 2012, 60, s. 460–466. [Kosák, M. – Flaišman, J.: Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.] [pdf]
 • Jak přistupovat k novým jazykovým prostředkům cizího, zejména anglického původu? Český jazyk a literatura, 2011/2012, 62, s. 97–100. [Svobodová, D.: Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009.]
 • Popularizace popularizace. Studie z aplikované lingvistiky, 2011, 2, s. 162–163. [Svobodová, J. – Svobodová, D. – Gejgušová, I.: Zdroje a cíle jazykové popularizace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010.]
 • Konec ideje vzdělání? Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 253–255. [Liessmann, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008.]
 • Neobyčejný muž Boženy Němcové. Český jazyk a literatura, 2009/2010, 60, s. 205–206. [Pokorná, M.: Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy. Praha: Academia, 2009.]
 • Nad knihou o jazykové regulaci. Naše řeč, 2009, 92, s. 145–155. [Cvrček, V.: Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.] [pdf]
 • Slovenské výzkumy řeči předškolních dětí. Jazykovědné aktuality, 2009, 46, s. 61–63. [Slančová, D. (ed.): Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008.]
 • O nejstarších českých mluvnicích objevně a čtivě. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 102–104. [Koupil, O.: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. Praha: Karolinum, 2007.]
 • Desatero statí Jiřího Hallera v nové edici. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 50–52. [Haller, J. Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové, 2007.]
 • Čeština jako duchovní poklad a morální závazek. Český jazyk a literatura, 2007/2008, 58, s. 103–104. [Marvan, J.: Cesty ke spisovné češtině – prvních tisíc let (800–1800). 2., rozšířené vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006.]
 • Sborník k jubileu prof. Jiřího Krause. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 58–60. [Čmejrková, S. – Svobodová, I. (eds.): Oratio et ratio. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005.]
 • „Antilingvistika“? Velmi opožděná recenze, sepsaná výkonným redaktorem ČDS v desátém a posledním roce jeho redakční činnosti namísto rozloučení. Čeština doma a ve světě, 2006, 14, s. 158–162. [Gethin, A.: Antilinguistics. London: Intellect, 1990.] [pdf]
 • Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914–1918. In: Gebhart, J. – Kuklík, J. – Tomeš, J. (eds.): Masarykův sborník XIII (2004–2006). Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2006, s. 476–479. [Hájková, D. – Šedivý, I. (eds.): Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914–1918. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2004.]
 • Nová monografie o dopisech (B. Němcové). Čeština doma a ve světě, 2005, 13, s. 163–164. [Saicová Římalová, L.: Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové. Praha: Karolinum, 2005.]
 • O přirozeném písemném vyjadřování a o bubáku zvaném knižnost. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, s. 247–252. [Sgall, P. – Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004.]
 • Vydání Březinovy korespondence jako ediční počin. Česká literatura, 2004, 52, s. 698–701. [Březina, O.: Korespondence I, II. Ed. P. Holman. Brno: Host, 2004.]
 • Jak s námi komunikují politikové v médiích. Čeština doma a ve světě, 2004, 12, s. 239–242. [Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (ed.): Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003.]
 • Nová německá monografie o vyprávěcích technikách Boženy Němcové. Česká literatura, 2003, 51, s. 521–525. [Berwanger, K. Die szenische Poetik Božena Němcovás. Theatralische Medialität in ihren Briefen, Reiseskizzen und Erzählwerken. München: Verlag Otto Sagner, 2001.]
 • Co vyjevují dopisy Boženy Němcové. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 202–204. [Janáčková, J. a kol.: Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha: ISV, 2001.]
 • Obraz světa v jazyce. Slovo a slovesnost, 2002, 63, s. 218–219. [Vaňková, I. (ed.): Obraz světa v jazyce. Praha: FF UK, 2001.]
 • Výborně dobrý způsob, jak se kdysi psalo o češtině. Český jazyk a literatura, 2001/2002, 52, s. 205–207. [Štejer, M. V.: Žáček. Ed. D. Nečas. Praha: Akropolis, 2001.]
 • Pro dobrou vůli netřeba na hvězdičky. Čeština doma a ve světě, 2001, 9, s. 221–224. [Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi. Praha: Academia, 2000.]
 • Kognitivně pojatý úvod do jazykovědy. Naše řeč, 2001, 84, s. 143–146. [Dirven, R. – Verspoor, M. (eds.): Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1998.]
 • Ústecké analýzy jinakosti. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 129–131. [Čechová, M. – Moldanová, D. (eds.): Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 1999.]
 • Více než místopis Máchových Cikánů. Česká literatura, 1998, 46, s. 205–207. [Wágner, J.: K. H. Mácha v dějišti svých Cikánů. Česká Lípa: -END-, 1996.]

Zprávy

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019. Naše řeč, 2019, roč. 102, s. 347–349. [S O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]
 • Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 65–69. Naše řeč, 2019, roč. 102, s. 284–286.
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018. Naše řeč, 2018, roč. 101, s. 299–302. [S O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017. Naše řeč, 2018, roč. 101, s. 55–57. [S R. Dittmannem, M. Harvalíkem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]
 • Výzkumy na FF UK zaměřené na texty Karla Havlíčka. Studie z aplikované lingvistiky, 2017, roč. 8, č. 1, s. 141–144. [pdf]
 • Jazyková situace Moravy a Slezska. Český jazyk a literatura, 2016/2017, roč. 67, s. 196–198.
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016. Naše řeč, 2017, roč. 100, s. 51–53. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015. Naše řeč, 2016, roč. 99, s. 49–51. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]
 • Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 61–64. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 152–155.
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 48–50. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem a I. Vaňkovou.]
 • ÚČJTK a KPČJ po Stichovi. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2014, č. 3, Slavica Pragensia XLII, s. 35–38.
 • Do škol míří Babička pálící obrázky. Český jazyk a literatura, 2014/2015, roč. 65, s. 35–38. [Text je dostupný na stránkách Asociace středoškolských češtinářů; odkaz je zde.]
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013. Naše řeč, 2014, roč. 97, s. 46–49. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem a I. Vaňkovou.]
 • Vydávání korespondence a jeho reflexe. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, roč. 4, s. 113–115.
 • Edice a analýza korespondence Karla Havlíčka: úvodní informace. Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, s. 151–158.
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012. Naše řeč, 2013, 96, s. 50–53. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, V. Petrbokem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou.]
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011. Naše řeč, 2012, 95, s. 47–50. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou.]
 • Setkání nad soukromou korespondencí. Český jazyk a literatura, 2011/2012, 62, s. 196–197.
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010. Naše řeč, 2011, 94, s. 43–45. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, V. Petrbokem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou.]
 • Dva nové časopisy o jazyce. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 247–249.
 • Jubileum Jaroslavy Janáčkové. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 97–99.
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009. Naše řeč, 2010, 93, s. 50–52. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem a V. Petrbokem.]
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008. Naše řeč, 2009, 92, s. 48–51. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, V. Petrbokem a V. Šmilauerem.]
 • Čeština v médiích. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 96–97. [Čeština v médiích. JS ČR a ÚJČ AV ČR, Praha 29. 5. 2008.]
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2006/2007. Naše řeč, 2008, 91, s. 49–51. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem a V. Petrbokem.]
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2005/2006. Naše řeč, 2007, 90, s. 47–49. [S O. Koupilem a V. Petrbokem.]
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2004/2005. Naše řeč, 2006, 89, s. 47–48. [S O. Koupilem.]
 • Patnáct let hradeckého Češtináře. Český jazyk a literatura, 2005/2006, 56, s. 194–196.
 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2003/2004. Naše řeč, 2005, 88, s. 102–104. [S O. Koupilem a V. Petrbokem.]
 • Zpráva o jazykové části letošní přijímací zkoušky z češtiny na Filozofickou fakultu UK. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, s. 1–4.
 • Šlapanická konference o spisovnosti a nespisovnosti. Český jazyk a literatura, 2003/2004, 54, s. 199–200. [Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy. KČJ PedF MU v Brně, Šlapanice 10.–12. 2. 2004.]

Popularizační články

 • V únoru (snad) uplyne 200 let od narození Boženy Němcové. Literární noviny, únor 2020, příloha Biblio, s. 10–11.
 • Spisovatelé velmi neradi psaní píšou. Literární noviny, příloha Biblio, listopad 2019, s. 10–11.
 • Žáci nejsou totéž co žactvo. Víkend Dnes, příloha MF Dnes, 17. 7. 2010, s. 38–40. [pdf]
 • O Boryšovi, půrku a kozím přístupu k lingvistické argumentaci. Čeština doma a ve světě, 2005, 13, s. 146–149.
 • Vyškoleni vyzinou. Čeština doma a ve světě, 2004, 12, s. 55–57. [pdf]
 • Chcete přijít do nebe? Čeština doma a ve světě, 2004, 12, s. 26–28. [pdf]
 • Střípky z Radiožurnálu v roce 2001. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 25–26.
 • Cikánsky snadno a rychle. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 56.
 • Glóbus se štítkem. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 7–9. [pdf]
 • Zlobivá reklama. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 216–217.
 • Josef Zubatý. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 39–40.
 • Žárovkami s kuklami. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, č. 4, s. 73–74.
 • „Holubička na podobenství starého ducha“. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, č. 4, s. 53.
 • Čeština dědka kořenáře. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, č. 3, s. 67–69.
 • Odhalíte tajnou dvojhlásku? Čeština doma a ve světě, 1997, 5, č. 2, s. 52–53.

Edice

 • HAVLÍČEK, K. Korespondence IV (1848). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, ISBN 978-80-7422-477-5. [Ediční příprava s F. Martínkem, P. Palackým, M. Pokornou a L. Rychnovskou. Ediční poznámka, část I s P. Palackým, a část II.]
 • HAVLÍČEK, K. Korespondence III (1845–1847). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, ISBN 978-80-7422-476-8. [Ediční příprava s F. Martínkem, M. Pokornou, P. Píšou a L. Rychnovskou. Ediční poznámka, části I a II.]
 • HAVLÍČEK, K. Korespondence II (1843–1844). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, ISBN 978-80-7422-475-1. [Ediční příprava s F. Martínkem, P. Píšou, M. Pokornou a L. Rychnovskou. Ediční poznámka, části I, II a III.]
 • Němcová, B. Babička. Obrazy venkovského života. Brno: Host, 2017. Edice Česká knižnice (upravená reedice), sv. 94. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka a vysvětlivky.]
 • Havlíček, K.: Korespondence I (1831–1842). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [Ediční příprava s F. Martínkem, P. Píšou, M. Pokornou a L. Rychnovskou. Ediční poznámka, části I a II.]
 • Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [Editor kolektivní monografie s L. Rychnovskou.]
 • Šustíková, V.: Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, 2016. [Vědecký redaktor edice.]
 • „Buďte zdráv a pište hodně proti kněžím“ (Dopisy P. Františka Mudry Karlu Havlíčkovi z let 1845–1847). Souvislosti, 2016, roč. 27, č. 1, s. 60–87. [Ediční zpracování textu, komentář.]
 • Rais, K. V.: Povídky. Brno: Host, 2013, ISBN 978-80-7294-801-7. Edice Česká knižnice. [Ediční zpracování textu, komentář, ediční poznámka, slovníček a vysvětlivky.]
 • Winter, Z.: Povídky. Ed. V. Brožová. Brno: Host, 2009. [Vědecký redaktor edice.]
 • Mácha, K. H.: Prózy. Ed. M. Stluka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Edice Česká knižnice. [Vědecký redaktor edice.]
 • Příloha [= Baladický obrázek z novely J. V. Friče Život sváteční]. In: Janáčková, J.: Božena Němcová: Příběhy, situace, obrazy. Praha: Academia, 2007, s. 205–218. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka.]
 • Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007. [Editace a redakce sborníku.]
 • Němcová, B.: Korespondence IV (1859–1862). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. [Ediční zpracování textu s J. Janáčkovou, M. Pokornou, L. Saicovou Římalovou a S. Wimmerem. Ediční poznámka.]
 • Corneille, P.: Cid. První dějství. Přeložil F. L. Rieger. Divadelní revue, 2006, 17, č. 4, s. 111–117. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka.]
 •  „Milý muži!“ Dopis Boženy Němcové z 13. června 1857. Praha: Nakladatelství grafické školy, 2006. [Ediční zpracování textu.]
 • Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. [Ediční zpracování textu s J. Janáčkovou, M. Pokornou, L. Saicovou Římalovou a S. Wimmerem. Ediční poznámka, část I.]
 • Němcová, B.: Korespondence II (1853–1856). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. [Ediční zpracování textu s J. Janáčkovou, M. Pokornou, L. Saicovou Římalovou a S. Wimmerem. Vysvětlivky s J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem. Ediční poznámka.]
 • Rais, K. V.: Západ. Praha: Akropolis, 2004. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka a vysvětlivky.]
 • Němcová, B.: Korespondence I (1844–1852). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. [Ediční zpracování textu s J. Janáčkovou, M. Pokornou, L. Saicovou Římalovou a S. Wimmerem. Ediční poznámka, část II, s L. Saicovou Římalovou. Ediční poznámka, části III a IV.]
 • Němcová, B.: Babička. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka a vysvětlivky.] Edičně zpracovaný text a vysvětlivky převzaty v Němcová, B.: Babička. Praha: Euromedia Group, 2005. Edičně zpracovaný text a vysvětlivky převzaty pirátsky v Němcová, B.: Babička; Chyže pod horami; Pohorská vesnice. Bratislava: Petit Press, 2006.

Webové aplikace a počítačové korpusy

 • Databáze popularizačních knih o češtině. Praha: FF UK, 2017. Dostupná z WWW: <http://popularizace.ff.cuni.cz>. [S M. Bogoczovou, K. Ederem, J. Henyšem, V. Kinterem, E. Kobylkovou, K. Merthovou, K. Novákovou, J. Slámou a J. Zamorou.]
 • Korpus korespondence Karla Havlíčka. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>. [S F. Martínkem, P. Píšou, L. Rychnovskou a kol.]
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Morfologie (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Teorie jazykové kultury / Přístupy k regulaci jazyka (povinný magisterský seminář)
 • Lingvistická analýza pro učitele (povinný magisterský seminář)
 • Komplexní jazykové rozbory (povinně volitelný seminář)
 • Současný český jazyk I – gramatika a lexikologie (předmět vyučovaný pro ÚJKN FF UK)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Schejbalová, Edita 2020 Význam a vazba předložek kromě a mimo
Švíbková, Zuzana 2017 Kolísání samohláskové kvantity v maskulinech tvořených sufixem -č ve veřejných tištěných textech
Henyš, Jan 2016 Krácení v dvojslabičných apelativech deklinačního typu „žena“ (korpusový výzkum)
Janoušková, Barbora 2014 Ediční zpracování korespondence Karla Havlíčka: srovnání dosavadních edic
Kojecká, Veronika 2013 Ediční zpracování písňových textů Karla Kryla a Jaromíra Nohavici
Zavadilová, Anna 2013 Konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný v současné češtině
Brožová, Ladislava 2011 Pravopis přejatých slov v současném denním tisku
Kafka, Ivan 2011 Nesklonné výrazy v pozici shodného přívlastku v současné češtině
Špinková, Tereza 2009 Přechodníky v současné češtině
Diplomové práce
Horký, Václav 2021
Lišková, Kateřina (ÚJKN FF UK) 2019
Šimková, Kristýna (ÚJKN FF UK) 2019
Sotlová, Jana 2018 Vliv edičních úprav na porozumění textu Babičky žáky ZŠ
Weiserová, Hana (ÚJKN FF UK) 2016 Úpravy textů pro děti a mládež pro neslyšící děti
Kojecká, Veronika 2015 Karel Kojecký: Kniha pamětí – ediční zpracování, jazyková, a stylová, analýza
Klimtová, Barbora 2011 Skloňování maskulin s tvarotvorným základem zakončeným na obojetnou souhlásku v současné češtině
Chvalovská, Eliška 2010 Interjekce v českém jazykovém systému
Lukešová, Lucie 2009 Řadové číslovky v současné češtině
Martínek, František 2008 Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541)
Disertační práce
Prokšová, Hana 2018 Vývoj a konkurence vybraných typů předložkových vazeb v současné češtině
Beneš, Martin 2017 Úvod do teorie jazykové správnosti
Štěpánová, Veronika 2016 Česká ortoepická kodifikace
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Robert Adam