Robert Adam

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail: robert.adam@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 216

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests

Zabývá se češtinou 19. století, morfologií a pravopisem současné češtiny a teorií jazykové regulace. Jako editor připravuje edice prózy a korespondence českých autorů 19. století (B. Němcové, K. Havlíčka, K. V. Raise). Je členem redakčních rad časopisů Naše řeč a Český jazyk a literatura, členem Rady ÚJČ AV ČR a členem vědecké rady České knižnice. Spolupracuje s CZVV jako odborný revizor didaktických testů státní maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky na SŠ.

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • magisterské studium český jazyk a literatura – anglistika a amerikanistika, FF UK Praha, 1995

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti:

 • Doc. – FF UK v Praze, 2009
 • Ph.D. – FF UK v Praze, 2002

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • od 2007: PedF UK Praha
 • 2003–2007: FPed TU Liberec
 • od 1996: FF UK Praha

Granty

 • 2024–2026 Strategie adaptace na neoabsolutismus v soukromé a veřejné komunikaci na příkladě Karla Havlíčka. 24-11408S (GA ČR). Řešitel.
 • 2017–2019 Publicistika a korespondence Karla Havlíčka. 17-13671S (GA ČR). Řešitel.
 • 2012–2016 Korespondence Karla Havlíčka. 406/12/0691 (GA ČR). Řešitel.
 • 2011–2013 Psaní velkých písmen v češtině. 406/11/2017 (GA ČR). Konzultant; řešitelka Ivana Svobodová (ÚJČ AV ČR, v. v. i.).
 • 2010–2012 Korpus nahrávek českých řečových vzorů. 26410 (GA UK). Vedoucí; řešitelka Veronika Štěpánová.
 • 2006–2007 Korespondence Boženy Němcové. 405/06/0386 (GA ČR). Řešitel.
 • 2004–2011 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor. MSM-0021620825 (výzkumný záměr MŠMT ČR). Člen výzkumného týmu, 2009–2011 vedoucí dílčího úkolu.
 • 2001–2003 Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza. (MK ČR). Člen výzkumného týmu.
 • 2001 Veřejná komunikace. Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace. (Rozvojový projekt MŠMT ČR). Řešitel.
 • 2000–2002 Čeština: slova a svět. (GA UK). Člen výzkumného týmu.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • v roce 2019 předseda hodnoticí komise Ceny Milady Paulové, udělované MŠMT ČR
 • od 2019 garant bakalářského studijního programu český jazyk a literatura na FF UK
 • od 2018 člen vědecké rady České knižnice
 • od 2017 člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • od 2014 garant navazujícího magisterského oboru český jazyk – specializační studium na FF UK
 • od 2013 člen oborové rady doktorského studia oboru didaktika českého jazyka na PedF UK
 • od 2009 člen odborné rady časopisu Naše řeč
 • od 2007 člen redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
 • od 2004 člen oborové rady doktorského studia oboru český jazyk na FF UK
 • od 2003 člen Jazykovědného sdružení ČR
 • 2003–2021 předseda kolegia Kruhu přátel českého jazyka
 • 1997–2006 výkonný redaktor časopisu Čeština doma a ve světě
Publikační činnost / Bibliography

Monografie

 • Adam, R., Andrlová Fidlerová, A., Bozděchová, I., Dittmann, R., Chromý, J., Mareš, P., Rejzek, J., &. Synková, P., & Šormová, K. (2017). O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Adam, R. (2002). Perspektiva vyprávění v obrozenské próze. Praha: FF UK. [Nepublikovaná disertační práce.]

Kapitoly v monografiích

 • Adam, R. (2020). Podání řeči v korespondenci Karla Havlíčka. In L. Jílková, K. Mrázková, & H. Özörencik, Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové (s. 123–139). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Adam, R. (2019). Sbírka na vzorovou českou průmyslovou školu: okno do redakční praxe Havlíčkových Pražských novin. In R. Adam et al., Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy (s. 13–28). Praha: FF UK.
 • Adam, R. (2016). Ozvěny tlukotu srdcí přátelských: korespondence Karla Havlíčka a jeho přátel ze semináře. In L. Rychnovská, R. Adam et al., Karel Havlíček ve světle korespondence (s. 69–84). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Adam, R., Janáčková, J, Macurová, A., & Martínek, F. (2013). Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové). In Z. Hladká et al., Soukromá korespondence jako lingvistický pramen (s. 137–152). Brno: Masarykova univerzita.

Výukové materiály

 • Adam, R. (2023). Karel V. Rais: Když se připozdívá (1892). Edice Dílna České knižnice, sv. 21. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. [pdf]
 • Adam, R. (2023). Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními) (4. vyd.). Praha: Karolinum.
 • Adam, R. (2022). Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními) (3. vyd.). Praha: Karolinum.
 • Adam, R., Beneš, M., Bozděchová, I., Martínek, F., Prokšová, H., & Synková, P. (2019). Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními) (2. vyd.). Praha: Karolinum.
 • Adam, R. (2019). Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními) (2. vyd.). Praha: Karolinum.
 • Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. [S M. Benešem, I. Bozděchovou, F. Martínkem, H. Prokšovou a P. Synkovou.]
 • Adam, R. (2017): Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum.
 • Adam, R., & Palkosková, O. (2017). Pravopis českého jazyka. In E. Hájková et al., Čeština pro vzdělávací praxi (s. 75–108). Praha: PedF UK.
 • Adam, R. (2017). Karel V. Rais: Poslední radosti (1894). Edice Seminář České knižnice, sv. 6. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. [pdf]
 • Adam, R. (2015). Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL. Praha: Karolinum.
 • Adam, R., Beneš, M., Bozděchová, I., Synková, P., Martínek, F., Prokšová, H., &. Saicová Římalová, L. (2014). Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum.
 • Adam, R. (2010). Václav Rodomil Kramerius: Železná košile / populárně naučný styl (Jaroslav Spirhanzl-Duriš: Z ptačí říše). In R. Ibrahim et al., Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě (s. 39–46). Praha: Akropolis.
 • Adam, R. (2010). Karel V. Rais: Když se připozdívá / prostě sdělovací styl (Karel V. Rais & Svatopluk Čech: Výběr z listů přátel). In R. Ibrahim et al., Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě (s. 47–53). Praha: Akropolis.
 • Adam, R., Jančáková, J., Koupil, O., Kučera, K., & Rejzek, J. (2001). Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními (3. vyd.). Praha: FF UK.

Články

 • Adam, R. (2023). Slovotvorba ve výuce ČJ na ZŠ na příkladu učebnicové řady nakladatelství Nová škola. Didaktické studie, 15 (2), 51–60. [pdf]
 • Adam, R. (2023). Slovotvorný význam a slovotvorný rozbor: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 15 (2), 17–31. [pdf]
 • Adam, R., & Synková, P. (2023). Větněčlenský status forem typu pět z hlediska závislostních vztahů (Reakce na článek L. Veselého). Český jazyk a literatura, 74, 65–68. [pdf]
 • Schejbalová, E., & Adam, R. (2023). Kromě lidem v krizové situaci pomáhá charita také opuštěným matkám s dětmi. Analýza nestandardních vazeb výrazů krom(ě) a mimo. Naše řeč, 106, 143–164. [pdf]
 • Adam, R. (2023). Analýza souvětí: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 15 (1), 137–149. [pdf]
 • Adam, R. (2023): Nepravé věty hlavní? Český jazyk a literatura, 73, 187–189. [pdf]
 • Adam, R. (2022). K složitějším případům shody – reakce na článek Jiřího Kostečky. Český jazyk a literatura, 73, 70–75.
 • Šebesta, K., Čechová, M., Lederbuchová, L., Šmejkalová, M., Hník, O., Soukal, J., Adam, R., Chýlová, H. (2022). Revize RVP a oborové bohemistické kompetence – úvod k diskusi. Český jazyk a literatura, 72, 209–214.
 • Adam, R. (2022). Vyjmenovaná slova v češtině: podstata, kontext, vývoj. Bohemistyka, 22(1), 3–20. [pdf]
 • Adam, R. (2021/2022). Slabá místa při určování větných členů. Český jazyk a literatura, 72, 20–24.
 • Adam, R. (2021). Přísloví a antipřísloví: terminologická úvaha. In L. Janovec (ed.), Svět v obrazech a ve frazeologii II (s. 97–102). Praha: PedF UK.
 • Adam, R., & Nádassy, T. (2021). Variantní tvary sloves vzoru „sází“ a procesuální adjektiva od nich utvořená. Korpus – gramatika – axiologie, 24, 27–37. [pdf]
 • Adam, R. (2019/2020). V karanténě s Novou školou aneb Říkej věty v množném čísle, slepče! Český jazyk a literatura, 70, 235–240. [pdf]
 • Adam, R., & Pokorná, M. (2019). „Bůh Vás siliž Čechům k zdaru!“ Etablování Karla Havlíčka jako veřejné osobnosti. In K. Havlíček, Korespondence III (1845–1847) (s. 35–46). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Adam, R. (2019/2020). Postup při morfologickém rozboru slovesných tvarů. Český jazyk a literatura, 70, 16–122. [pdf]
 • Adam, R. (2019). Určování morfologických kategorií sloves: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 11(1), 56–80.
 • Adam, R., & Sotlová, J. (2018/2019). Výzkum porozumění textu Babičky žáky ZŠ: srovnání kritické edice a vydání jazykově aktualizovaného. Český jazyk a literatura, 69, 163–171. [pdf]
 • Adam, R. (2018). Jazyková kultura očima studentů bohemistiky. In O. Bláha (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (s. 9–18). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5465-8.
 • Adam, R. (2017/2018). Postup při morfologickém rozboru jmenných tvarů. Český jazyk a literatura, 68, 222–229. [pdf]
 • Adam, R. (2018). Určování morfologických kategorií jmen: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 10(1), 13–30. [pdf]
 • Adam, R. (2017). Autorská produkce literárních proprií: romány Anny Bolavé. Acta onomastica, 58, 6–15. [pdf]
 • Adam, R. (2017). Národní pochod pro život 2016 a jeho mediální obraz. Nová čeština doma a ve světě, 7(2), 7–16. [pdf]
 • Adam, R. (2016). K mediálnímu obrazu CzechTeku (Polemika se studií Kateřiny Kubové). Studie z aplikované lingvistiky, 7, 131–136. [pdf]
 • Adam, R. (2015). Příspěvek k popisu významů novočeských stupňovacích forem (na materiále korespondenčních korpusů). Korpus – gramatika – axiologie, 11, 6–27. [pdf]
 • Adam, R. (2015). To jste tomu dala, vy trdla! K tzv. shodě s vokativem. Naše řeč, 98, 51–55. [pdf]
 • Adam, R. (2013). Vlastní jména osob a míst v Raisových povídkách. Acta onomastica, 54, 7–14.
 • Adam, R. (2013). Autorské textové změny a jazyková kultura: povídky K. V. Raise. Naše řeč, 96, 197–209. [pdf]
 • Adam, R. (2013/2014). Deset tisícovek diváků? Český jazyk a literatura, 64, 21–25
 • Adam, R. (2012). Máme se obávat anglicizace češtiny? In S. Čmejrková, J. Hoffmannová, & J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český) (s. 831–837). Praha: Karolinum.
 • Adam, R. (2012). Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 14–19.
 • Adam, R. (2012). Anglicizace češtiny a českého komunikačního prostoru. In J. Hasil (ed.), Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií (s. 21–36). Praha: FF UK. [pdf]
 • Adam, R. (2011). Grafická stránka korespondence Boženy Němcové. In M. Čornejová, L. Rychnovská, & J. Zemanová (eds.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) (s. 386–401). Brno: Host – Masarykova univerzita.
 • Adam, R., Bozděchová, I., Dittmann, R., & Lehečková, E. (2010/2011). Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 61, 8–14.
 • Adam, R. (2010). Jak se v Česku jazykově upravují vydávané texty. In J. Hasil (ed.), Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií (s. 85–93). Praha: FF UK. [pdf]
 • Adam, R. (2010). Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? Naše řeč, 93, 139–146. [pdf]
 • Adam, R. (2010). K otázce měkkosti, tvrdosti a obojetnosti v pravopise. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová, & E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše (s. 93–98). Praha: Karolinum. [pdf]
 • Adam, R. (2009). Jacquese je špatně. Naše řeč, 92, 101–104. [pdf]
 • Adam, R. (2009). Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace. Slovo a slovesnost, 70, 221–230. [pdf]
 • Adam, R. (2008/2009). O čárce před spojkou nebo. Český jazyk a literatura, 59, 119–127. [pdf]
 • Adam, R. (2008). Ledovka. Naše řeč, 91, 267–268. [pdf]
 • Adam, R. (2008). Matná světla na periférii české interpunkce. Bohemistyka, 8, 339–353. [pdf]
 • Adam, R. (2008). Variantnost obyvatelských jmen a jazyková kultura (Nad článkem P. Chalupové a F. Štíchy). Naše řeč, 91, 21–25. [pdf]
 • Adam, R. (2008). Korespondenční postoje a dopisové podoby dětí Boženy Němcové. In J. Van Leeuwen-Turnovcová, S. Rudolf, & U. Röhrborn (eds.), Standardisierung und Destandardisierung. (De)Standardisierungsphänomene im Russischen und Tschechischen. Specimina philologiae slavicae, Bd. 148 (s. 81–91) . München: Verlag Otto Sagner. [pdf]
 • Adam, R. (2007/2008). Jak psaly dopisy matce děti Boženy Němcové. Český jazyk a literatura, 58, 169–177.
 • Adam, R. (2007). Výročí pozapomenutého obrozence. Josef Franta Šumavský v textech Boženy Němcové i vlastních. Dějiny a současnost, 29(11), 17–20.
 • Adam, R. (2007). Datum narození a původ Boženy Němcové ve světle její korespondence. In R. Adam (ed.), Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu (s. 115–121). Praha: FF UK. [pdf]
 • Adam, R. (2007). K diskusi o spisovné a „standardní“ češtině. Slovo a slovesnost, 68, 184–189. [pdf]
 • Adam, R. (2007). „Senátorka umřela.“ K jazykové kultuře veřejnoprávního televizního a rozhlasového zpravodajství. In V. Lábus, & K. Váňová (eds.), Eurolingua & Eurolitteraria 2006 (s. 108–115). Liberec: Technická univerzita v Liberci. [pdf]
 • Adam, R. (2007). Průvodce komunikací ztvárněnou v Bendlově humoresce Tatínkovy juchty. In P. Mareš, & I. Vaňková (eds.), Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové (s. 27–33). Praha: FF UK. 
 • Adam, R. (2007). Několik vlastních jmen z korespondence Boženy Němcové. Čeština doma a ve světě, 15, 109–112.
 • Adam, R. (2006/2007). O nejvlastnější mateřštině. Český jazyk a literatura, 57, 244–246. [pdf]
 • Adam, R. (2006/2007). Řeč postav ve vyprávění. Český jazyk a literatura, 57, 174–180.
 • Adam, R. (2006). Předmluva II. In B. Němcová, Korespondence III (1857–1858) (s. 21–36). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [pdf]
 • Adam, R. (2006). Znovu a šířeji o formě kodifikace. Naše řeč, 89, 198–203. [pdf]
 • Adam, R. (2006). Jazykové okolí Boženy Němcové: Podoby češtiny v listech Němcové adresovaných. In M. Horký, & R. Horký (eds.), Božena Němcová – život, dílo, doba (s. 12–20). Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové. [pdf]
 • Adam, R. (2005). Dopisy Leopolda Hansmanna Boženě Němcové. Bohemistyka, 5, 171–184. [pdf]
 • Adam, R. (2005). Obhajoba měrových výrazů typu až tak. Naše řeč, 88, 221–223. [pdf]
 • Adam, R. (2005). K otázce kodifikační pravomoci. Naše řeč, 88, 198–201. [pdf]
 • Adam, R. (2005). Máte něco proti mámině sezení v tátovu křesle? (Dativ a lokál singuláru maskulina a neutra přídavných jmen přivlastňovacích). Naše řeč, 88, 67–70. [pdf]
 • Adam, R. (2004/2005). Spisovnost/nespisovnost v Pravidlech českého pravopisu. Český jazyk a literatura, 55, 185–188. [pdf]
 • Adam, R. (2004). Spisovnost/nespisovnost a pravopis. In E. Minářová, & K. Ondrášková (eds.), Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny, perspektivy (s. 178–180). Brno: Masarykova univerzita. [pdf]
 • Adam, R. (2004). Dvě kapitoly z dějin vyprávěcí perspektivy v české literatuře. Česká literatura, 52, 172–193.
 • Adam, R. (2003). Honorifikační výraz Vašnosti v korespondenci Boženy Němcové: měla čeština před sto padesáti lety víc osobních zájmen než dnes? In Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis, Series Bohemistica, Vol. I (s. 9–12). Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Adam, R. (2003). Klíšťová encefalitida. Naše řeč, 86, 267–268.
 • Adam, R. (2003). „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné? Naše řeč, 86, 169–180. [pdf]
 • Adam, R. (2003). Stručné novější dějiny a současná situace výzkumu podání řeči. Slovo a slovesnost, 64, 128–132. [pdf]
 • Adam, R. (2003). Formy podání řeči. Slovo a slovesnost, 64, 119–128. [pdf]
 • Adam, R. (2002/2003). Máme psát čárku před a tím? Český jazyk a literatura, 53, 34–36.
 • Adam, R. (2002). „…hledal Smrž vhodný příměr“ aneb Jak české deníky uvozují přímou řeč. Čeština doma a ve světě, 10, 14–17. [pdf]
 • Adam, R. (2001/2002). Kdy zdvojujeme deiktická slova. Češtinář, 12, 71–72. [pdf]
 • Adam, R. (2000). Jak a proč se proměňuje vypravěčská perspektiva v Máchových Obrazech ze života mého. In U jednoho stolu. Sborník prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám (s. 156–159). Praha. [Soukromý tisk; vydáno s podporou ÚČL AV ČR.] Přetištěno v Česká literatura, 2001, 49, 387–389.
 • Adam, R. (2000). Pokus o slohový rozbor Babičky. Česká literatura, 48, 227–233.
 • Adam, R. (1998). Jazyk Rakovnické hry vánoční. Slovo a slovesnost, 59, 200–206; 249–256.
 • Adam, R. (1998). K vypravěčské perspektivě v Máchových Cikánech. Česká literatura, 46, 490–497.
 • Adam, R. (1997). Vyprávění o vyprávění („Hlasy“ v komunikační struktuře fragmentu B. Němcové Urozený a neurozený). Česká literatura, 45, 44–56.
 • Adam, R. (1995). Klasický typ epické struktury? (Postavy a vypravěč v Babičce Boženy Němcové). Česká literatura, 43, 422–437.

Recenze

 • ADAM, R. (2023). Reflexe interakcí jazykové poradny s tazateli. Naše řeč, 106, 124–128. [DUFEK, O., a kol. Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích. Praha: NLN, 2022.] [pdf]
 • Adam, R. (rec.) (2022). O spisovném tvarosloví na téměř tisíci stranách. [F. Štícha et al. (2021). Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe. Praha: Academia.] Naše řeč, 105, 287–297. [pdf]
 • Adam, R. (rec.) (2021/2022). V čem se navzájem liší české komunikáty a jak je lze jazykově klasifikovat? [V. Cvrček, Z. Laubeová, D. Lukeš, P. Poukarová, A. Řehořková, & A. J. Zasina (2020). Registry v češtině. Praha: NLN.]. Český jazyk a literatura, 72, 100–102.
 • Adam, R. (rec.) (2020). Edice jako diagnóza? [V. Velčovský (ed.). (2019). Jazyk jako fetiš. Texty o Češích a českých Němcích 1880–1948. Praha: FF UK.]. Naše řeč, 103, 264–270. [pdf]
 • Adam, R. (rec.) (2017). [P. Mitter, & J. Marvan (2016). Slovotvorná paradigmatika českých sloves. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.]. Didaktické studie, 9(1), 77–79.
 • Adam, R. (rec.) (2017/2018). Čtení optimistické. [B. Čiháková, & D. Kubec (eds.). (2016). Moje řeč. Fejtónky Dobré češtiny. Brno: CPress.]. Český jazyk a literatura, 68, s. 206. 
 • Adam, R. (rec.) (2017/2018). Popisy nepřeskakovat. [S. Fedrová, & A. Jedličková (2016). Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Praha: Akropolis.]. Český jazyk a literatura, 68, 45–47. 
 • Adam, R. (rec.) (2017). [F. Xavier Vila, & V. Bretxa (eds.). (2014). Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters.]. Slovo a slovesnost, 78, 77–81. [pdf]
 • Adam, R. (rec.) (2016/2017). Jak dnes komunikujeme v jednotlivých oblastech sociálního života. [J. Hoffmannová et al. (2016). Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia.]. Český jazyk a literatura, 67, 103–104.
 • Adam, R. (rec.) (2015/2016). Katalog starších českých mluvnic. [O. Koupil (2015). Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století. Praha: Akropolis.]. Český jazyk a literatura, 66, 154–155. 
 • Adam, R., Bozděchová, I., Jínová, P., & Lehečková, E. (rec.) (2015/2016). Nové, korpusově založené mluvnice češtiny. [V. Cvrček et al. (2010). Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.; J. Panevová et al. (2014). Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum.; F. Štícha et al. (2013). Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.]. Český jazyk a literatura, 66, 44–50, 96–99. 
 • Adam, R. (rec.) (2015/2016). Život a dílo filologa. [M. Šmejkalová (2015). Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Praha: Academia.]. Český jazyk a literatura, 66, 103–104.
 • Adam, R. (rec.) (2014/2015). Novelizace normy pro úpravu písemností. ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: ÚNMZ.]. Český jazyk a literatura, 65, 139–141. 
 • Adam, R. (rec.) (2014). Výklady o pravopisu v korpusových mluvnicích češtiny. [V. Cvrček et al. (2010). Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.; F. Štícha et al. (2013). Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.]. Korpus – gramatika – axiologie, (10), 68–74. 
 • Adam, R. (rec.) (2014). Prvňi reč bilo to Čech. [L. Zajícová. Český jazyk v Paraguayi: Studie o jazykovém kontaktu a zániku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.]. Studie z aplikované lingvistiky, (1), 143–145.
 • Adam, R. (rec.) (2014). [F. Xavier Vila (ed.). (2012). Survival and Development of Language Communities. Prospects and Challenges. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters.]. Slovo a slovesnost, 75, 59–64. [pdf]
 • Adam, R. (rec.) (2013/2014). Bohemistické miniatury. [M. Hrdlička (2013). Bohemistické miniatury. Praha: Karolinum.]. Český jazyk a literatura, 64, 51–52. 
 • Adam, R. (rec.) (2012/2013). K přemýšlení o jazyce. [S. Pastyřík (2012). (Roz)hovory o češtině. Liberec: Bor.]. Český jazyk a literatura, 63, 204–206.
 • Adam, R. (rec.) (2011/2012). Dobrý „šafář“ spisovné češtiny. [V. Ertl (2011). Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. Praha: Akropolis.]. Český jazyk a literatura, 62, 203–205.
 • Adam, R. (rec.) (2012). Monografie/edice o dějinách/vývoji textologie. [M. Kosák, & J. Flaišman (2010). Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR.]. Česká literatura, 60, 460–466. [pdf]
 • Adam, R. (rec.) (2011/2012). Jak přistupovat k novým jazykovým prostředkům cizího, zejména anglického původu? [D. Svobodová (2009). Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava: Ostravská univerzita.]. Český jazyk a literatura, 62, 97–100.
 • Adam, R. (rec.) (2011). Popularizace popularizace. [J. Svobodová, D. Svobodová, & I. Gejgušová (2010). Zdroje a cíle jazykové popularizace. Ostrava: Ostravská univerzita.]. Studie z aplikované lingvistiky, 2011, 2, 162–163.
 • Adam, R. (rec.) (2010/2011). Konec ideje vzdělání? [K. P. Liessmann (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia.]. Český jazyk a literatura, 61, 253–255. 
 • Adam, R. (rec.) (2009/2010). Neobyčejný muž Boženy Němcové. [M. Pokorná (2009). Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy. Praha: Academia.]. Český jazyk a literatura, 60, 205–206.
 • Adam, R. (rec.) (2009). Nad knihou o jazykové regulaci. [V. Cvrček (2008). Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.]. Naše řeč, 92, 145–155. [pdf]
 • Adam, R. (rec.) (2009). Slovenské výzkumy řeči předškolních dětí. [D. Slančová (ed.). (2008). Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.]. Jazykovědné aktuality, 46, 61–63.
 • Adam, R. (rec.) (2008/2009). O nejstarších českých mluvnicích objevně a čtivě. [O. Koupil (2007). Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. Praha: Karolinum.]. Český jazyk a literatura, 59, 102–104. 
 • Adam, R. (rec.) (2008/2009). Desatero statí Jiřího Hallera v nové edici. [J. Haller (2007). Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové.]. Český jazyk a literatura, 59, 50–52.
 • Adam, R. (rec.) (2007/2008). Čeština jako duchovní poklad a morální závazek. [J. Marvan (2006). Cesty ke spisovné češtině – prvních tisíc let (800–1800) (2., rozšířené vyd.). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.]. Český jazyk a literatura, 58, 103–104.
 • Adam, R. (rec.) (2006/2007). Sborník k jubileu prof. Jiřího Krause. [S. Čmejrková, & I. Svobodová (eds.). (2005). Oratio et ratio. Praha: ÚJČ AV ČR.]. Český jazyk a literatura, 57, 58–60.
 • Adam, R. (rec.) (2006). „Antilingvistika“? Velmi opožděná recenze, sepsaná výkonným redaktorem ČDS v desátém a posledním roce jeho redakční činnosti namísto rozloučení. [A. Gethin (1990). Antilinguistics. London: Intellect.]. Čeština doma a ve světě, 14, 158–162. [pdf]
 • Adam, R. (rec.) (2006). Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914–1918. [D. Hájková, & I. Šedivý (eds.). (2004). Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914–1918. Praha: Ústav T. G. Masaryka.]. In J. Gebhart, J. Kuklík, & J. Tomeš (eds.). Masarykův sborník XIII (2004–2006) (s. 476–479). Praha: Ústav T. G. Masaryka.
 • Adam, R. (rec.) (2005). Nová monografie o dopisech (B. Němcové). [L. Saicová Římalová (2005). Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové. Praha: Karolinum.]. Čeština doma a ve světě, 13, 163–164.
 • Adam, R. (rec.) (2004/2005). O přirozeném písemném vyjadřování a o bubáku zvaném knižnost. [P. Sgall, & J. Panevová (2004). Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum.]. Český jazyk a literatura, 55, 247–252.
 • Adam, R. (rec.) (2004). Vydání Březinovy korespondence jako ediční počin. [O. Březina (2004). Korespondence I, II. P. Holman (ed.). Brno: Host.]. Česká literatura, 52, 698–701.
 • Adam, R. (rec.) (2004). Jak s námi komunikují politikové v médiích. [S. Čmejrková, & J. Hoffmannová (eds.). (2003). Jazyk, média, politika. Praha: Academia.]. Čeština doma a ve světě, 12, 239–242.
 • Adam, R. (rec.) (2003). Nová německá monografie o vyprávěcích technikách Boženy Němcové. [K. Berwanger (2001). Die szenische Poetik Božena Němcovás. Theatralische Medialität in ihren Briefen, Reiseskizzen und Erzählwerken. München: Verlag Otto Sagner.]. Česká literatura, 51, 521–525.
 • Adam, R. (rec.) (2002/2003). Co vyjevují dopisy Boženy Němcové. [J. Janáčková et al. (2001). Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha: ISV.]. Český jazyk a literatura, 53, 202–204.
 • Adam, R. (rec.) (2002). Obraz světa v jazyce. [I. Vaňková (ed.). (2001). Obraz světa v jazyce. Praha: FF UK.]. Slovo a slovesnost, 63, 218–219.
 • Adam, R. (rec.) (2001/2002). Výborně dobrý způsob, jak se kdysi psalo o češtině. [M. V. Štejer (2001). Žáček. D. Nečas (ed.). Praha: Akropolis.]. Český jazyk a literatura, 52, 205–207.
 • Adam, R. (rec.) (2001). Pro dobrou vůli netřeba na hvězdičky. [J. Hoffmannová, & O. Müllerová (2000). Jak vedeme dialog s institucemi. Praha: Academia.]. Čeština doma a ve světě, 9, 221–224.
 • Adam, R. (rec.) (2001). Kognitivně pojatý úvod do jazykovědy. [R. Dirven, & M. Verspoor (eds.). (1998). Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.]. Naše řeč, 84, 143–146.
 • Adam, R. (rec.) (2000). Ústecké analýzy jinakosti. [M. Čechová, & D. Moldanová (eds.). (1999). Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP.]. Čeština doma a ve světě, 8, 129–131.
 • Adam, R. (rec.) (1998). Více než místopis Máchových Cikánů. [J. Wágner (1996). K. H. Mácha v dějišti svých Cikánů. Česká Lípa: -END-.]. Česká literatura, 46, 205–207.

Zprávy

 • Adam, R. (2023). Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 70–73. Naše řeč, 106, 232–234.
 • Adam, R., Dittmann, R., Koupil, O., Nejedlý, P., Vaňková, I. (2022). Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Naše řeč, 105, 297–303.
 • Adam, R., Koupil, O., Nejedlý P., & Vaňková, I. (2019). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019. Naše řeč, 102, 347–349.
 • Adam, R. (2019). Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 65–69. Naše řeč, 102, 284–286.
 • Adam, R., Koupil, O., Nejedlý P., & Vaňková, I. (2018). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018. Naše řeč, 101, 299–302.
 • Adam, R., Dittmann, R., Harvalík, M., Koupil, O., Nejedlý P., & Vaňková, I. (2018). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017. Naše řeč, 101, 55–57.
 • Adam, R. (2017). Výzkumy na FF UK zaměřené na texty Karla Havlíčka. Studie z aplikované lingvistiky, 8(1), 141–144. [pdf]
 • Adam, R. (2016/2017). Jazyková situace Moravy a Slezska. Český jazyk a literatura, 67, 196–198.
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., Nejedlý P., & Vaňková, I. (2017). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016. Naše řeč, 100, 51–53.
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., Nejedlý P., & Vaňková, I. (2016). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015. Naše řeč, 99, 49–51.
 • Adam, R. (2015). Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 61–64. Naše řeč, 98, 152–155.
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., & Vaňková, I. (2015). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014. Naše řeč, 98, 48–50.
 • Adam, R. (2014). ÚČJTK a KPČJ po Stichovi. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Slavica Pragensia XLII, (3), 35–38.
 • Adam, R. (2014/2015). Do škol míří Babička pálící obrázky. Český jazyk a literatura, 65, 35–38. [Text je dostupný na stránkách Asociace středoškolských češtinářů; odkaz je zde.]
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., & Vaňková, I. (2014). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013. Naše řeč, 97, 46–49.
 • Adam, R. (2013). Vydávání korespondence a jeho reflexe. Studie z aplikované lingvistiky, 4, 113–115.
 • Adam, R. (2013). Edice a analýza korespondence Karla Havlíčka: úvodní informace. Práce z dějin Akademie věd, 5, 151–158.
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., Petrbok, V., Šmilauer, V., & Vaňková, I. (2013). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012. Naše řeč, 96, 50–53.
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., Šmilauer, V., & Vaňková, I. (2012). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011. Naše řeč, 95, 47–50.
 • Adam, R. (2011/2012). Setkání nad soukromou korespondencí. Český jazyk a literatura, 62, 196–197.
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., Petrbok, V., Šmilauer, V., & Vaňková, I. (2011). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010. Naše řeč, 94, 43–45.
 • Adam, R. (2010/2011). Dva nové časopisy o jazyce. Český jazyk a literatura, 61, 247–249.
 • Adam, R. (2010/2011). Jubileum Jaroslavy Janáčkové. Český jazyk a literatura, 61, 97–99.
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., & Petrbok, V. (2010). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009. Naše řeč, 93, 50–52.
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., Petrbok, V., & Šmilauer, V. (2009). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008. Naše řeč, 92, 48–51.
 • Adam, R. (2008/2009). Čeština v médiích. Český jazyk a literatura, 59, 96–97. [Čeština v médiích. JS ČR a ÚJČ AV ČR, Praha 29. 5. 2008.]
 • Adam, R., Harvalík, M., Koupil, O., & Petrbok, V. (2008). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2006/2007. Naše řeč, 91, 49–51.
 • Adam, R., Koupil, O., & Petrbok, V. (2007). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2005/2006. Naše řeč, 90, 47–49.
 • Adam, R., & Koupil, O. (2006). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2004/2005. Naše řeč, 89, 47–48.
 • Adam, R. (2005/2006). Patnáct let hradeckého Češtináře. Český jazyk a literatura, 56, 194–196.
 • Adam, R., Koupil, O., & Petrbok, V. (2005). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2003/2004. Naše řeč, 88, 102–104.
 • Adam, R. (2004/2005). Zpráva o jazykové části letošní přijímací zkoušky z češtiny na Filozofickou fakultu UK. Český jazyk a literatura, 55, 1–4.
 • Adam, R. (2003/2004). Šlapanická konference o spisovnosti a nespisovnosti. Český jazyk a literatura, 54, 199–200. [Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy. KČJ PedF MU v Brně, Šlapanice 10.–12. 2. 2004.]

Popularizační články

 • Adam, R. (2020). V únoru (snad) uplyne 200 let od narození Boženy Němcové. Literární noviny, příloha Biblio, únor, 10–11.
 • Adam, R. (2019). Spisovatelé velmi neradi psaní píšou. Literární noviny, příloha Biblio, listopad, 10–11.
 • Adam, R. (2010). Žáci nejsou totéž co žactvo. MF Dnes, příloha Víkend Dnes, 17. 7. 2010, 38–40. [pdf]
 • Adam, R. (2005). O Boryšovi, půrku a kozím přístupu k lingvistické argumentaci. Čeština doma a ve světě, 13, 146–149.
 • Adam, R. (2004). Vyškoleni vyzinou. Čeština doma a ve světě, 12, 55–57. [pdf]
 • Adam, R. (2004). Chcete přijít do nebe? Čeština doma a ve světě, 12, 26–28. [pdf]
 • Adam, R. (2002). Střípky z Radiožurnálu v roce 2001. Čeština doma a ve světě, 10, 25–26.
 • Adam, R. (2000). Cikánsky snadno a rychle. Čeština doma a ve světě, 8, s. 56.
 • Adam, R. (2000). Glóbus se štítkem. Čeština doma a ve světě, 8, 7–9. [pdf]
 • Adam, R. (1998). Zlobivá reklama. Čeština doma a ve světě, 6, 216–217.
 • Adam, R. (1998). Josef Zubatý. Čeština doma a ve světě, 6, 39–40.
 • Adam, R. (1997). Žárovkami s kuklami. Čeština doma a ve světě, 5(4), 73–74.
 • Adam, R. (1997). „Holubička na podobenství starého ducha“. Čeština doma a ve světě, 5(4), s. 53.
 • Adam, R. (1997). Čeština dědka kořenáře. Čeština doma a ve světě, 5(3), 67–69.
 • Adam, R. (1997). Odhalíte tajnou dvojhlásku? Čeština doma a ve světě, 5(2), 52–53.

Edice

 • Adam, R. (2022). Dopisy Jana Karla Haeringa Karlu Havlíčkovi z jara 1848. Vodňany a Vodňansko 12. Vodňany: Městské muzeum a galerie, 137–150.
 • Havlíček, K. (2021). Korespondence IV (1848). R. Adam, F. Martínek, P. Palacký, M. Pokorná, & L. Rychnovská (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-477-5. [Ediční poznámka, část I s P. Palackým, a část II.]
 • Havlíček, K. (2019). Korespondence III (1845–1847). R. Adam, F. Martínek, M. Pokorná, P. Píša, & L. Rychnovská (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-476-8. [Ediční poznámka, části I a II.]
 • Havlíček, K. (2018). Korespondence II (1843–1844). R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, & L. Rychnovská (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-475-1. [Ediční poznámka, části I, II a III.]
 • Němcová, B. (2017). Babička. Obrazy venkovského života. R. Adam (ed.). Edice Česká knižnice (upravená reedice), sv. 94. Brno: Host. [Ediční poznámka a vysvětlivky.]
 • Havlíček, K. (2016). Korespondence I (1831–1842). R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, & L. Rychnovská (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [Ediční poznámka, části I a II.]
 • Adam, R., & Rychnovská, L. (eds). (2016). Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Šustíková, V. (2016). Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. R. Adam (ed.). Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby. [Vědecký redaktor edice.]
 • Adam, R. (ed.). (2016). „Buďte zdráv a pište hodně proti kněžím“ (Dopisy P. Františka Mudry Karlu Havlíčkovi z let 1845–1847). Souvislosti, 27(1), 60–87. [Komentář.]
 • Rais, K. V. (2013). Povídky. R. Adam (ed.). Edice Česká knižnice. Brno: Host. ISBN 978-80-7294-801-7. [Komentář, ediční poznámka, slovníček a vysvětlivky.]
 • Winter, Z. (2009). Povídky. V. Brožová (ed.). Brno: Host. [Vědecký redaktor edice.]
 • Mácha, K. H. (2008). Prózy. M. Stluka (ed.). Edice Česká knižnice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [Vědecký redaktor edice.]
 • Adam, R. (2007). Příloha [= Baladický obrázek z novely J. V. Friče Život sváteční]. In J. Janáčková, Božena Němcová: Příběhy, situace, obrazy (s. 205–218) . Praha: Academia. [Ediční poznámka.]
 • Adam, R. (ed.). (2007). Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: FF UK. [Editace a redakce sborníku.]
 • Němcová, B. (2007). Korespondence IV (1859–1862). R. Adam, J. Janáčková, F. Martínek, M. Pokorná, L. Saicová Římalová, & S. Wimmer (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [Ediční poznámka.]
 • Corneille, P. (2006). Cid. První dějství. R. Adam (ed.). Přeložil F. L. Rieger. Divadelní revue, 2006, 17, č. 4, s. 111–117. [Ediční poznámka.]
 • Adam, R. (ed.). (2006). „Milý muži!“ Dopis Boženy Němcové z 13. června 1857. Praha: Nakladatelství grafické školy.
 • Němcová, B. (2006). Korespondence III (1857–1858). R. Adam, J. Janáčková, F. Martínek, M. Pokorná, L. Saicová Římalová, & S. Wimmer (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, [Ediční poznámka, část I.]
 • Němcová, B. (2004). Korespondence II (1853–1856). R. Adam, J. Janáčková, M. Pokorná, L. Saicová Římalová, & S. Wimmer (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [Vysvětlivky s J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem. Ediční poznámka.]
 • Rais, K. V. (2004). Západ. R. Adam (ed.). Praha: Akropolis. [Ediční poznámka a vysvětlivky.]
 • Němcová, B. (2003). Korespondence I (1844–1852). R. Adam, J. Janáčková, M. Pokorná, L. Saicová Římalová, & S. Wimmer (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [Ediční poznámka, část II, s L. Saicovou Římalovou. Ediční poznámka, části III a IV.]
 • Němcová, B. (1999). Babička. R. Adam (ed.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [Ediční poznámka a vysvětlivky.] Edičně zpracovaný text a vysvětlivky převzaty v Němcová, B. (2005). Babička. Praha: Euromedia Group. Edičně zpracovaný text a vysvětlivky převzaty pirátsky v Němcová, B. (2006). Babička; Chyže pod horami; Pohorská vesnice. Bratislava: Petit Press.

Webové aplikace a počítačové korpusy

 • Adam, R., Bogoczová, M., Eder, K., Henyš, J., Kinter, V., Kobylková, E., Merthová, K., Nováková, K., Sláma, J., & Zamora, J. (2017). Databáze popularizačních knih o češtině. Praha: FF UK. http://popularizace.ff.cuni.cz
 • Adam, R., Martínek, F., Píša, P., Rychnovská, L. et al. (2017). Korpus korespondence Karla Havlíčka. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. http://.korpus.cz
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Morfologie (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Teorie jazykové kultury / Přístupy k regulaci jazyka (povinný magisterský seminář)
 • Dějiny češtiny (povinný bakalářský seminář)
 • Lingvistická analýza pro učitele (povinný magisterský seminář)
 • Komplexní jazykové rozbory (povinně volitelný seminář)
 • Teorie českého pravopisu (povinně volitelný seminář)
 • Současný český jazyk I – gramatika a lexikologie (předmět vyučovaný pro ÚJKN FF UK)
 • Analýza edičního zpracování e-knih vydávaných Městskou knihovnou v Praze (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Frýdl, Hynek 2022 Rozbor jazykové krajiny v centru Hrádku nad Nisou
Mitrengová, Barbara 2022 Ediční změny ve vybraných pohádkách Beneše Methoda Kuldy
Vrábelová, Veronika 2022 Vliv edičních úprav na porozumění textu vybraných pohádek K. J. Erbena žáky 2. stupně ZŠ
Schejbalová, Edita 2020 Význam a vazba předložek kromě a mimo
Švíbková, Zuzana 2017 Kolísání samohláskové kvantity v maskulinech tvořených sufixem -č ve veřejných tištěných textech
Henyš, Jan 2016 Krácení v dvojslabičných apelativech deklinačního typu „žena“ (korpusový výzkum)
Janoušková, Barbora 2014 Ediční zpracování korespondence Karla Havlíčka: srovnání dosavadních edic
Kojecká, Veronika 2013 Ediční zpracování písňových textů Karla Kryla a Jaromíra Nohavici
Zavadilová, Anna 2013 Konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný v současné češtině
Brožová, Ladislava 2011 Pravopis přejatých slov v současném denním tisku
Kafka, Ivan 2011 Nesklonné výrazy v pozici shodného přívlastku v současné češtině
Špinková, Tereza 2009 Přechodníky v současné češtině
Diplomové práce
Nováková, Anna Josefína 2022
Horký, Václav 2021
Lišková, Kateřina (ÚJKN FF UK) 2019
Šimková, Kristýna (ÚJKN FF UK) 2019
Sotlová, Jana 2018 Vliv edičních úprav na porozumění textu Babičky žáky ZŠ
Weiserová, Hana (ÚJKN FF UK) 2016 Úpravy textů pro děti a mládež pro neslyšící děti
Kojecká, Veronika 2015 Karel Kojecký: Kniha pamětí – ediční zpracování, jazyková, a stylová, analýza
Klimtová, Barbora 2011 Skloňování maskulin s tvarotvorným základem zakončeným na obojetnou souhlásku v současné češtině
Chvalovská, Eliška 2010 Interjekce v českém jazykovém systému
Lukešová, Lucie 2009 Řadové číslovky v současné češtině
Martínek, František 2008 Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541)
Disertační práce
Fuková, Irena 2023 Adjektiva tvořená od infinitivního/minulého slovesného kmene příponou -c(í) v češtině staré a v češtině doby střední
Prokšová, Hana 2018 Vývoj a konkurence vybraných typů předložkových vazeb v současné češtině
Beneš, Martin 2017 Úvod do teorie jazykové správnosti
Štěpánová, Veronika 2016 Česká ortoepická kodifikace
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Robert Adam