Ivana Bozděchová

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail: ivana.bozdechova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 216

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se současnou lexikologií, slovotvorbou, frazeologií a terminologií češtiny, zaměřuje se na dynamiku a aktuální procesy české slovní zásoby, zejména na projevy její internacionalizace a neologizace. Je mj. autorkou řady hesel v NESČ z těchto tematických oblastí a aktivně vystupuje na konferencích Komise pro slovanskou slovotvorbu, jejíž je členkou. Druhou oblastí profesního zájmu je výuka a metodika výuky češtiny jako cizího jazyka, bohemistika na zahraničních univerzitách a čeština v krajanských školách.
Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • dipl. čeština a angličtina, FF UK Praha, 1985
 • PhDr., FF UK Praha, 1985

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK Praha, 2009
 • CSc. – FF UK Praha, 1993

Praxe od ukončení VŠ studia  

 • od 1985: FF UK Praha
 • 2010–2012: Hankuk Univesity of Foreign Studies, Seoul
 • 1991–1992: Stanford University, CA
 • 1990–1991: University of Nebraska at Omaha, NE

Granty

 • 2019–2022 projekt TA ČR TL02000480 „Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT“ (členka řešitelského týmu)
 • 2018–2022 projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ (členka řešitelského týmu)
 • 2017–2021 program Progres „Jazyk v proměnách času, místa, kultury“ (členka řešitelského týmu)
 • od 2012 „Jazykový management v jazykových situacích“ Projekt v rámci PRVOUK – Lingvistika (členka řešitelského týmu)
 • 2003–2005 grant GA ČR „Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu“ (členka řešitelského týmu)
 • 1998–2000 grant GA ČR „Čeština v jazykovědných pojmech“ (členka řešitelského týmu)
 • 1998 grant Research Support Scheme „Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90’s“
 • 1994–1996 grant GA ČR „Český jazyk na přelomu tisíciletí“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity              

 • předsedkyně oborové rady studijního doktorského programu Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka, FF UK
 • členka oborové rady studijního programu Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání v bohemistice, PF UJEP v Ústí nad Labem
 • členka oborové rady doktorského studijního programu filologie, obor český jazyk FF UK
 • členka Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů
 • členka Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, MŠMT
 • členka Komise pro krajanské záležitosti, MŠMT
 • členka odborné rady časopisu Naše řeč
 • členka redakční rady časopisu Krajiny češtiny
 • členka Jazykovědného sdružení ČR
 • členka správního výboru Československého ústavu zahraničního
 • předsedkyně Evropské maturity 2014/2015
 • členka Komise pro slovanskou terminologii při Mezinárodním komitétu slavistů

Účast na mezinárodních konferencích

 • K derivaci přejatých adjektiv v češtině. Konference slovotvorné komise při Mezinárodním komitétu slavistů, Prešov, Slovensko, 2021.
 • Slovotvorné typy neologických substantiv v Hacknuté češtině (K otázce analogie a anomálie ve slovotvorbě). Konference slovotvorné komise při Mezinárodním komitétu slavistů, Varšava, Polsko, 2020.
 • Intercultural Communication in school and support of foreigners in the Czech Republic. Culture, Language and Identity Formation: Diaspora in a Globalizing World. Dillí, Indie, 2019.
 • Názvy osob v neologických slovnících češtiny. Славянская дериватология: словари производных слов и производные слова в словарях, Minsk, Bělorusko 2019.
 • Bozděchová, I. – Klégr, A.: Pseudo-Anglicisms in Czech. X International Conference on Corpus Linguistics. University of Extremadura, Caceres, Španělsko, 2018.
 • Slovotvorná adaptace nových anglicismů v češtině. XVI. sjezd Mezinárodního komitétu slavistů, Bělehrad, Srbsko, 2018.
 • Univerbizace a (kvazi)kompozice v současné češtině. Konference slovotvorné komise při Mezinárodním komitétu slavistů, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, 2017
 • The Language Education Policy of the Czech Republic as a Member of the European Union. Language Technology and Human Well-being. International Language and Culture Forum, Beijing Foreign Studies University, Čína 2017.
 • Czech Language Policy in the Czech Republic and Its Values (Teaching Czech as a Second Language). The 7th International Conference of Slavic Languages, Literatures and Cultures: Transforming Slavic Value System in Slavic Languages and Cultures, NCCU, Tchaj-pej, Tchaj-wan, 2017.
 • Osvojování, vyučování a poznávání češtiny (nové publikace a elektronické zdroje). 4. sympozium o českém jazyce, Daruvar, Chorvatsko, 2016.
 • Slovotvorná regulérnost a anomálie kompozičních prostředků a postupů v internetových textech. 17. konference Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů: Wortbildung und Internet., Graz, Rakousko, 2016.
 • K potenciálu tvoření deminutiv v současné češtině (na materiálu běžné mluvy mládeže) 16. konference Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů Deminutiva ve slovanských jazycích: forma a funkce. Maribor, Slovinsko, 2015.
 • K současnému tvoření složených názvů osob v češtině. 15. konferenci Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů Slovanská slovotvorba ve srovnání: teoretické a pragmatické aspekty. Wittenberg, SRN, 2014.
 • O dynamice současné české slovní zásoby. Sympozium o českém jazyce, Daruvar, Chorvatsko, 2013.
 • Cognitive linguistics and theory of terminology. Fall Conference: Celebration of the 20th anniversary of the East European and Balkan Institute HUFS, Soul, Korejská republika, 2011.
 • Changes in the Czech specialised vocabulary. Spring Conference for the 20th year celebration of the East European and Balkan Institute HUFS, Soul, Korejská republika, 2011.
 • On Spiritual Czech Poetry (from Mácha to Zahradníček). 2010 Fall Conference, East European and Balkan Institute, HUFS, Soul, Korejská republika, 2010.
 • Kompozita v proměnách moderní české slovní zásoby odborné a neologické. Zasedání Komise pro slovanskou slovotvorbu, Kyjev 2010.
 • On Communication of Cultures and Languages. Multiculture of Central & Eastern Europe and Balkan Region in the Age of Globalization. HUFS, Soul, Korejská republika, 2010.
 • Onomaziologie, slovotvorba a jazykový obraz světa. Mezinárodní sympozium Jazyky a kultury v nové Evropě – kontakty a svébytnosti. Institut filologie Kyjevské státní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě a Národní akademie věd Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina, 2009.
 • Internacionalizační tendence a typ češtiny. Mezinárodní sympozium Slovanské jazyky a kultury v současném světě. MGU Moskva, Ruská federace, 2009.
 • Intertextovost, interpretace a překlad uměleckého textu. Mezinárodní konference na téma Interkulturní dialog – tradice a perspektivy. Plovdivská univerzita Paisije Chilendarského, Plovdiv, Bulharsko, 2008.
 • Slovotvorba a terminologie. 10. mezinárodní konference výboru pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů na téma Slovotvorba a lexikologie. Bulharská akademie věd, Bulharský národní výbor slavistů a Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ohridského, Sofie, Bulharsko, 2007.
 • Ivana. Proměny v terminologii české medicíny. Mezinárodní konference na téma Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polsko, 2007.
 • The Origins of Czech Surgery, Its Terminology and Contribution to European and World Surgery. 10th Czech and Japanese Surgical Symposium, Kyoto, Japonsko, 2006. [s K. Novákem]
 • Víceslovné odborné názvy v češtině (se zaměřením na lékařskou terminologii). 9. mezinárodní konference výboru pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů na téma Funkční aspekty slovanské slovotvorby, Minsk, Bělorusko, 2006.
 • Anglicisms in Contemporary Czech Medical Terminology and in Specialized Medical Texts. Mezinárodní konference Anglicisms in Europe, Regensburg, SRN, 2006.
 • Literary and Specific Communication between Cultures and Languages. Mezinárodní konference The Third International Conference on Literary Criticism and Cultural Criticism. Ain Shams University, Cairo, Egypt, 2003.
 • Linguistic Ambiguities of Author and Translator in the case of Desmond Egan. Ján Smrek International Literary Festival Author and His Translation, Bratislava, 2003.
 • Proměny odborné slovní zásoby českého jazyka (na materiálu lékařské terminologie). Mezinárodní konference na téma Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Walbrzych–Szczawno Zdrój, Polsko, 2003.
 • Public Oral Speech in Media Dialogue of Czech TV. Mezinárodní konference The Second International Conference on Literary Criticism on the Threshold of the Century. Ain Shams University, Cairo, Egypt, 2000.
 • The English Half-rhyme: Compensatory Strategies in Translation. Mezinárodní konference Literary and Sci-Tech Translation in Inter-Cultural Relations, Universita Prešov, Slovenská republika, 1997. [s E. Osersem]
 • Translating Seamus Heaney, Slavonic Language Problems. The Second ITI International Colloquium: The Practices of Literary Translation, the University of East Anglia, Norwich, Velká Británie, 1996. [s E. Osersem]
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

 • Bozděchová, I. (2009). Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). Praha: Karolinum. [pdf]
 • Bozděchová, I. (1994). Tvoření slov skládáním. Praha: ISV nakladatelství. [pdf]

Kapitoly v monografiích

 • Bozděchová, I. (2021). Slovotvorné typy neologických substantiv v Hacknuté češtině (K otázce analogie a anomálie ve slovotvorbě). In P. Kowalski (ed.), Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej (s. 21–37). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Bozděchová, I. & Klégr, A. (2021). Pseudoanglicisms in Czech. Between borrowing and neology. In R. Martí-Solano & P. R. San Segundo (eds.), Anglicisms and Corpus Linguistics (s. 137–157). Berlin/Bern/Bruxelles/New York/ Oxford/Warszawa/Wien: Peter Lang.
 • Bozděchová, I. (2020). Názvy osob v neologických slovnících češtiny. In A. A. Lukašanec (ed.), Славянская дэрыватаграфия. Slavic Derivatography (s. 194–210). Minsk: Prava i èkanomika.
 • Bozděchová, I. (2019). Slovotvorná adaptace nových anglicismů v češtině. In Глабалізацыя і славянскае словаўтварэнне: ХVI Міжнародны з’езд славістаў (Бялград, 19.–27. 08. 2018): Тэматычны блок / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа. Беларускі камітэт славістаў. Камісія па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў (s. 50–73). – Minsk: Prava i èkanomika.
 • Bozděchová, I., & Kocourek, R. (2018). O novodobém vývoji a principech české terminologické práce. In Слов’янське термінознавство. Кінця хх – початку ххі століть. Міжнародна колективна монографія, Головний редактор: Вікторія Іващенко (s. 74–88). Київ.
 • Bozděchová, I. (2018). Teoretické aspekty slovotvorby; Tvoření substantiv: Kompozita; Tvoření adjektiv: Kompozita; Tvoření adverbií: kompozita. In F. Štícha et al., Velká akademická gramatika současné češtiny (s. 111–179; 717–760; 915–942; 1099–1101). Academia, Praha. 
 • Bozděchová, I. (2018). Univerbizace a (kvazi)kompozice v současné češtině. In Univerbacija/univerbizacija u slavenskim jezicima. Slavistički komitet (s. 68–103). Sarajevo.
 • Bozděchová, I. (2016). K pojetí, vymezení a terminologickému označování slovotvorných prostředků přechodného charakteru. In E. Koriakowcewa (ed.), Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań I Słowotwórstwo (s. 23–32). Siedlce.
 • Bozděchová, I. (2016). Czech. In P. O. Müller, I. Ohnheiser, S. Olsen, & F. Rainer (eds.), Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 4 (s. 2872–2891). Berlin/New York/Boston: De Gruyter Mouton. (= Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK 40.1–5). [pdf]
 • Bozděchová, I. (2015). Adjektivum složené; Adverbium složené; Anglicismus; Číslovky, zájmena, předložky, spojky, částice, citoslovce složené; Člen kompozita; Dekompozice; Kompozice; Kompozice čistá; Kompozice derivační; Kompozice hybridní; Kompozice nevlastní; Kompozice vlastní; Kompozitum; Kompozitum nevlastní; Kompozitum podřaďovací; Kompozitum přiřaďovací; Kompozitum vlastní; Kompozitum vnější; Kompozitum vnitřní; Kvazikompozice; Rekompozice; Samohláska spojovací; Sloveso složené; Spřežka citátová; Spřežka příslovečná; Substantivum složené; Šev kompoziční; Termín; Terminografie; Terminologie. In P. Karlík, M. Nekula, & J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopedic Dictionary of Czech]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Bozděchová, I. (2015). Word-formation and technical languages. In P. O. Müller, I. Ohnheiser, S. Olsen, & F. Rainer (eds.), Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 3 (s. 2251–2266). Berlin/New York/Boston: De Gruyter Mouton. (= Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK 40.1–5). [pdf]
 • Bozděchová, I. (2015). K potenciálu tvoření deminutiv v současné češtině (na materiálu běžné mluvy mládeže). In Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga/Деминутивы в славянских языках: форма и роль/Diminutives in Slavic Languages: Form and Role (s. 61–73). Maribor: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2014). K současnému tvoření složených názvů osob v češtině. In S. Mengel (Hg.), Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte (s. 506–526). Berlin: LIT-Verlag Dr. W Hopf, 2014 (= Slavica Varia Halensia, Bd. 12). [pdf]
 • Bozděchová, I. (2003). K jazykové úrovni současných televizních debat. In Jazyk, média, politika (s. 157–173). Praha: Academia.
 • Bozděchová, I. (2002). Adjektivum složené; Adverbium složené; Číslovky, zájmena, předložky, spojky, částice, citoslovce složené; Člen složeniny; Dekompozice; Postup kompoziční komplexní; Rekompozice; Samohláska spojovací; Skládání; Skládání čisté; Skládání nevlastní; Skládání vlastní; Sloveso složené; Složenina; Složenina nepřímá; Složenina nevlastní; Složenina podřaďovací; Složenina přiřaďovací; Složenina vlastní; Složenina vnější; Složenina vnitřní; Spřežka citátová; Spřežka příslovečná; Substantivum složené; Šev kompoziční. In P. Karlík, M. Nekula, & J. Pleskalová (eds.), Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Bozděchová, I. (1997). Vliv angličtiny na češtinu. In Český jazyk na přelomu tisíciletí (s. 271–279). Praha: Academia.
 • Bozděchová, I. (1997). Jazyk počítačů. In Český jazyk na přelomu tisíciletí (s. 105–113). Praha: Academia.
 • Bozděchová, I. (1997). Jazyk managementu. In Český jazyk na přelomu tisíciletí (s. 97–104). Praha: Academia.
 • Bozděchová, I. (1997). Onomasiologische Typen von Komposita und ihre Stellung im Benennungssystem des heutigen Tschechisch. In A. Šimečková, & M. Vachková (eds.), Wortbildung Theorie und Anwendung (s. 90–95). Praha: Karolinum.
 • Bozděchová, I., & Mazálková, I. (1996). Komunikace o počítačích a její proměny, především z hlediska sociolingvistického. In Osobní počítače a lidský potenciál (s. 92–116). Praha: FF UK.

Učebnice a skripta

 • Bozděchová, I. (2017). Slovotvorba. In R. Adam, M. Beneš, I. Bozděchová, F. Martínek, P. Synková, & H. Prokšová, Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními) (s. 43–66). Praha, Karolinum.
 • Bozděchová, I. (2015). Korespondence v češtině: příručka pro cizince. Praha: Karolinum.
 • Adam, R., Beneš, M., Bozděchová, I., Martínek, F., Prokšová, H., Synková, P., &. Saicová Římalová, L. (2014).Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum. [online]
 • Bozděchová, I., Mareš, P. & Svobodová, I. (2013). Český jazyk 9 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I. et al. (2013). Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Učebnice. Brno: Didaktis.
 • Bozděchová, I. et al. (2011). Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Učebnice. Brno: Didaktis.
 • Bozděchová, I. et al. (2011). Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Pracovní sešit. Brno: Didaktis.
 • Bozděchová, I. et al. (2011). Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Průvodce pro učitele. Brno: Didaktis.
 • Bozděchová, I., Hošnová, E., Mareš, P., Svobodová, I., & Buriánková M. (2011). Český jazyk 8 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., & Hošnová, E. (2010). Český jazyk 9 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., Hošnová, E., Mareš, P., & Svobodová, I. (2010). Český jazyk 9 pro základní školy. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., Hošnová, E., Mareš, P., & Svobodová, I. (2010). Český jazyk 7 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., & Hošnová, E. (2009). Český jazyk 8 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., Hošnová, E., Mareš, P., & Svobodová, I. (2009). Český jazyk 8 pro základní školy. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., & Hošnová, E. (2008). Český jazyk 7 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., Hošnová, E., Mareš, P., & Svobodová, I. (2008). Český jazyk 7 pro základní školy. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., Hošnová, E., Mareš, P., & Svobodová, I. (2007). Český jazyk 6 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., & Hošnová, E. (2006). Český jazyk 6 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., Hošnová, E., Mareš, P., Styblík, V., & Svobodová, I. (2006). Český jazyk 6 pro základní školy. Praha: SPN.
 • Bozděchová, I., & Šašková–Pierce, M. (1995). Čeština pro komunikaci. Pracovní sešit. Praha: Karolinum.

Studie a odborné články v časopisech a sbornících

 • Bozděchová, I. & Klégr, A. (2022). Pseudoanglicismy: české neologismy z anglických slov.  Slovo a slovesnost 83, 3–27. [pdf]
 • Klégr, A. & Bozděchová, I. (2022). Opomíjené kategorie českých anglicismů: lexikální a sémantické kalky. Časopis pro moderní filologii 104, 208–229.
 • Klégr, A. & Bozděchová, I. (2022). Hybrids – a redundant category of anglicisms? Hybrids in Czech texts. Espaces Linguistiques N° 4: Anglicismes: variétés diatopiques et genres textuels https://www.unilim.fr/espaces-linguistiques/500
 • Bozděchová, I. (2021/2022). Slovotvorba nejen, ale i hrou. Český jazyk a literatura 72, 13–19.
 • Bozděchová, I. (2020/2021). Kam se slovotvorbou – v teorii a ve výuce. Český jazyk a literatura, 71, 116–122.
 • Bozděchová, I. (2021). Česká Amerika známá a neznámá. In G. Bakardžieva, G. Markus, & K. Lah (eds.), Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové (s. 161–167). Pavel Mervart.
 • Bozděchová, I. (2020). Možnosti a meze slovotvorby češtiny (K neologickým a okazionálním názvům osob). In J. Bílková, I. Kolářová, & M. Vondráček (eds.), Lingvistika korpus empirie (s. 140–150). Praha: ÚJČ AV ČR.
 • Bozděchová, I. (2019). Co je užitečné vědět o české lékařské terminologii. CASALC Review, 9(1), 46–54.
 • Klégr, A., & Bozděchová, I. (2019). Sports Terminology as a Source of Synonymy in Language: the Case of Czech. Alicante Journal of English Studies, 32, 163–186.
 • Bozděchová, I. (2018). Výuka češtiny v zahraničí – proměny a současnost. In S. Škodová, & M. Hrdlička, Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů (s. 57–69). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2017). Prague School of Terminology. In M. Małachowicz, S. Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne (s. 108–120). Seria Studi@ Naukowe 38. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2017). Osvojování, vyučování a poznávání češtiny (nové publikace a elektronické zdroje). In Přehled kulturních a historických, literárních a školních otázek, 35 (s. 73–79). Daruvar: Jednota.
 • Bozděchová, I. (2017). K současné výuce češtiny v zahraničí. In Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové (s. 33–38.). Praha: Nakladatelství Pavel Mervart.
 • Bozděchová, I. O korespondenci v češtině. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015 (s. 135–150). Praha: Akropolis.
 • Bozděchová, I. Internationalization and terminologization: driving forces of the dynamics of contemporary Czech vocabulary. In Slavic Humanities and New Era for Eurasia (s. 197–204). Soul: Korean Association of Slavic-Eurasian Studies.
 • Bozděchová, I. (2016). Z historie letních kurzů češtiny pro krajany. In I. Starý Kořánová, & T. Vučka (eds.), Čeština jako cizí jazyk VIII. Sborník příspěvků z VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku (s. 333–344). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2016). Kompoziční slovotvorné procesy v češtině. In Т. Б. Радбиль, Л. В. Рацибурская, Л. И. Ручина, Е. В. Щеникова, & Е. А. Жданова (eds.), Научное наследие Б.Н. Головина в свете актуальных проблем современного языкознания (s. 266–272). Nižnij Novgorod: ДЕКОМ. [pdf]
 • Bozděchová, I., & Gambarov, G. (2015–2016). Výuka češtiny v Ázerbájdžánu. Český jazyk a literatura, 66, 149–151.
 • Bozděchová, I. (2015). Lidské tělo v naivním jazykovém obrazu světa a v české lékařské terminologii. In J. Hasil (ed.), Přednášky z 58. běhu LŠSS (s. 93–101). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2014). O dynamice současné české slovní zásoby. In Přehled kulturních a historických, literárních a školních otázek, 32 (s. 55–60). Daruvar: Jednota.
 • Bozděchová, I. (2013). Kompozice a její potenciál v současné slovní zásobě češtiny. Korpus – gramatika – axiologie, 3–21. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2012). 21. století a čeština. In J. Hasil (ed.), Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály ze VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí (s. 35–42). Praha: Euroslavica.
 • Bozděchová, I. (2012). On cognitive and structural linguistics – nomination, definition and categorization in terminology. East European Studies, 30, East European and Balkan Institute, 33–52.
 • Bozděchová, I. (2011). O češtině v Jižní Koreji. Bohemistyka, 11, 14–26.
 • Bozděchová, I. (2011). Nejnovější slovní zásoba a kompozita. In J. Hasil (ed.), Přednášky z 54. běhu LŠSS, (s. 36–44). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2010–2011). O češtině a její výuce v Jižní Koreji. Český jazyk a literatura, 61, 241–245.
 • Bozděchová, I. (2011). The Role of Anglicisms in Czech Specialised Discourse. East European Studies, 26, East European and Balkan Institute, HUFS, 65–78.
 • Bozděchová, I., Adam, R., Dittmann, R., & Lehečková, E. (2010/2011). Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 61, 8–14.
 • Bozděchová, I. (2010). Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace. Slovo a slovesnost, 71, 163–175.
 • Bozděchová, I. (2010). On Communication of Cultures and Languages. In Multiculture of Central & Eastern Europe and Balkan Region in the Age of Globalization (s. 9–15). Seoul: HUFS.
 • Bozděchová, I. (2010). Kompozita v proměnách moderní české slovní zásoby odborné a neologické. In Vidobraženja istoriji ta kulturi narodu v slovotvoreni (s. 35–46). Kyjev: Vydavnychyj Dim Dmytra Burago.
 • Bozděchová, I. (2010). Internacionalizační tendence a typ češtiny. In Novije javlenija v slavjanskom slovoobrazovaniji. Sistema i funkcionirovanije (s. 257–269). Moskva: Izdavatelstvo Moskovskogo universiteta. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2010). Contemporary Czech language and its specialised vocabulary. East European Studies, 24, East European and Balkan Institute, HUFS, 83–103.
 • Bozděchová, I. (2010). K interpretaci a intertextovosti. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová, & E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše (s. 415–421). Praha: Karolinum. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2010). Obraz lidského těla v lékařském názvosloví. In I. Vaňková, & J. Pacovská (eds), Obraz člověka v jazyce (s. 101–108). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2009). Onomaziologie, slovotvorba a jazykový obraz světa. In Movy ta kultury u novij Jevropi: kontakty i samobutnist‘ (s. 57–65). Kyjev: Vydavnychyj Dim Dmytra Burago. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2009). Intertextovost, interpretace a překlad uměleckého textu. In Ž. Čolakova et al. (eds.), Paisievi četenija. Meždunarodna slavistična konferencija. Interkulturnijat dialog – tradicii i perspektivi. Ezikoznanie. Plovdiv 27–28 noemvri 2008 g. Naučni trudove tom 46, kn. 1, sb. A, 2008. Filologija (s. 666–674). Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet.
 • Bozděchová, I. (2009). Anglicisms in Czech Specialised Discourse with the Focus on Medicine. In J. Kuklík (ed.), Přednášky z 52. běhu LŠSS (s. 54–62). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2009). Projevy internacionalizace v současné české odborné komunikaci, zejména lékařské. In Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Spis treści (s. 53–62). Siedlce: Wydawnictwo akademii Podlaskiej.
 • Bozděchová, I. (2009). Slovotvorba a terminologie. In Slovoobrazuvane i leksikologija. Dokladi ot Desetata meždunarodna konferencija na Komisijata po slavjansko slovoobrazuvane pri Meždunarodnija komitet na slavistite, Sofia, 1–6 oktomvri 2007 g (s. 199–208). Sofia: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2009). Vývoj moderní teorie terminologie a česká terminologická tradice. In Issledovanija po slavjanskim jezikam (s. 19–27). Seoul: Korejskaja associacija slavistov.
 • Bozděchová, I. (2008). Recept na zkratky a značky. Naše řeč, 91, 220–222. [online]
 • Bozděchová, I. (2008). Proměny v terminologii české medicíny. In M. Balowski, & J. Svoboda (eds.), Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym (s. 23–31). Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
 • Bozděchová, I., Kachlík, D., Báča, V., Čech, P., & Musil, V. (2008). Anatomical Terminology and Nomenclature: Past, Presence and Highlights. Surgical and Radiologic Anatomy, 30, 459–466.
 • Bozděchová, I., Kachlík, D., Báča, V., Čech, P., & Musil, V. (2008). Deset let nového anatomického názvosloví. Časopis lékařů českých, 147, 287–294.
 • Bozděchová, I. (2007). Teorie terminologie v historických a obsahových proměnách. In D. Moldanová, & M. Balowski (eds.), Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc (s. 65–71) . Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2007). Tohle je přece takovej terminus technicus! (Pojmenovací poznámka lexikograficko-korpusová). In P. Mareš, & I. Vaňková (eds.), Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové (s. 45–55) . Praha: Univerzita Karlova. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2006). Víceslovné odborné názvy v češtině (se zaměřením na lékařskou terminologii). In Funkcyjanal´nyja aspekty slovautvarennja (s. 288–301). Minsk: VTAA „Prava i èkanomika“.
 • Bozděchová, I. (2006). Terminological Collocations in (Czech) Medical Texts. In Hermeneus (s. 67–84). Soria: Universidad de Valladolid. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2006). Terminology and Its Roots (On the International and Figurative Aspects of Czech Medical Terms). In J. Kuklík (ed.), Přednášky z XLIX. běhu Letní školy slovanských studií (s. 35–46). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2006). Morbus professionalis (K motivovanosti českých názvů nemocí). Naše řeč, 89, 113–122. [online]
 • Bozděchová, I. (2005). Iluze o aluzích v uměleckých, odborných a publicistických textech. In S. Čmejrková, & I. Svobodová (eds.), Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause (s. 51–61). Praha: ÚJČ AV ČR.
 • Bozděchová, I. (2005). On Literary Communication and Translation. In J. Kuklík (ed.), Přednášky z XLVIII. běhu LŠSS (s. 65–72). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2005). O lexikálních kolokacích jazzově laděných. In Jazyky a jazykověda. Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka (s. 179–191). Praha: FF UK.
 • Bozděchová, I. (2004). Nad tratolištěm krve. Naše řeč, 87, s. 107. [online]
 • Bozděchová, I. (2004). Český národní korpus v mezinárodních (zejména anglických) souvislostech. Čeština doma a ve světě, 12, 75–80.
 • Bozděchová, I. (2004). Proměny odborné slovní zásoby českého jazyka (na materiálu lékařské terminologie). In M. Balowski, & J. Svoboda (eds.), Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15.–16. 5. 2003 ve Walbrzychu (s. 35–39). Ostrava.
 • Bozděchová, I. (2004). Syndromy v medicíně i jinde (k tvoření víceslovných termínů). In P. Karlík, & J. Pleskalová (eds.), Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové (s. 19–28). Brno: Masarykova univerzita v Brně.
 • Bozděchová, I. (2003). Nové internacionalismy v odborném stylu. In A. Rangelova, & Z. Tichá (eds.), Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16.–18. června 2003 (s. 42–47). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
 • Bozděchová, I. (2003). Public Oral Speech in Media Dialogue of Czech TV Debates and Discussions. In E. E. Ismail (ed.), Literary Criticism at the Threshold of the Century. Globalism. Literary Theory. Criticism and Meta-Criticism. Cultural Criticism. Feminism and Post-Colonialism. Text Analysis (s. 451–476). Cairo. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2003). Poslanecká imunita v slovotvorných souvislostech. Naše řeč, 86, 164–166. [online]
 • Bozděchová, I. (2003). Relační (desubstantivní) adjektiva v odborné lékařské terminologii. Naše řeč, 86, 71–81. [online]
 • Bozděchová, I. (2001). Pexeso, rexeso a jaké další eso? Naše řeč, 84, 51–52. [online]
 • Bozděchová, I. (2001). Do Evropy terminologicky i neterminologicky. In M. Žemlička (ed.), Termina 2000 (s. 216–222). Praha: Galén.
 • Bozděchová, I. (2000). Nad překlady rané poezie J. Seiferta do angličtiny. Časopis pro moderní filologii, 82, 29–43.
 • Bozděchová, I. (1999). Co se vejde do překladů poezie. Časopis pro moderní filologii, 81, 89–94.
 • Bozděchová, I., & Osers, E. (1998). Translating Seamus Heaney into Czech. Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal (USA), 13(1), 201–210.
 • Bozděchová, I. (1998). Překládala jsem Seamuse Heaneyho. Souvislosti, 9(36), 103–109.
 • Bozděchová, I. (1998). K tvořivosti básnické. Časopis pro moderní filologii, 80, 83–91.
 • Bozděchová, I. (1998). Čeština je jazyk tvořivý. Čeština doma a ve světě, 6, 36–37.
 • Bozděchová, I. (1997). Známkoprávní spory. Naše řeč, 80, 107–109. [online]
 • Bozděchová, I., & Osers, E. (1996/1997). O počítačové češtině a komunikaci. Český jazyk a literatura, 46, 109–115.
 • Bozděchová, I., & Osers, E. (1996). Seamus´s rhymes. British Czech and Slovak Association Newsletter (Velká Británie), (34), 4–5.
 • Bozděchová, I. (1996). Ještě jednou koláče. Čeština doma a ve světě, 4, s. 167.
 • Bozděchová, I. (1996). Proč se učíte česky? Čeština doma a ve světě, 4, 156–161.
 • Bozděchová, I. (1996). Na slovíčko, pane překladateli. 1. a 2. část. Čeština doma a ve světě, 4, 110–113; 172–176.
 • Bozděchová, I., & Šašková–Pierce, M. (1995). Vyučování jazyku komunikativní metodou. Časopis pro moderní filologii, 77, 30–38.
 • Bozděchová, I. (1995). Poznámky k manažerské „hantýrce“. In Termina 94, Sborník z mezinárodní konference o odborné terminologii a stylu (s. 183–191). Liberec.
 • Bozděchová, I. (1994). Čeština ve světě popelkou – byla, jest a bude? Čeština doma a ve světě, 2, 80–81.
 • Bozděchová, I., & Mazálková, I. (1994). Sociologicko-lingvistické harašení. Naše řeč, 77, 198–201. [online]
 • Bozděchová, I. (1993/1994). S češtinou ve Spojených státech. Český jazyk a literatura, 44, 27–29. [pdf]

Recenze

 • Bozděchová, I. (2022). Marie Čechová: Svět v češtině a svět češtiny. Za češtinou a pro češtinu. Krajiny češtiny, 14, 72–73.
 • Bozděchová, I. (2022). O houbách a lidech aneb Markéta Pilátová realisticky pohádková. Krajiny češtiny, 14, 76–77.
 • Bozděchová, I. (2021). Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. SALi 21, 83–86.
 • Bozděchová, I. (2021). Milota Haláková, Marína Kšiňanová, Janka Bábelová (2019): Slovenčina ako liek. Bratislava: Univerzita Komenského. Milota Haláková, Marína Kšiňanová, Janka
 • Bábelová (2019): Slovenčina ako diagnóza. Bratislava: Univerzita Komenského. Milota Haláková, Marína Kšiňanová (2020): Slovenčina ako cvičenie. Bratislava: Univerzita Komenského. Nová čeština doma a ve světě (1), 9–14.
 • Bozděchová, I. (2021). Čeština vskutku hrou. Krajiny češtiny 13, 76–77.
 • Bozděchová, I. (2021). Riita. Krajiny češtiny 13, 78.
 • Bozděchová, I. (2021). Iveta Čermáková (2018, 2020): Talking medicine: Czech for medical students. Praha: Karolinum. Iveta Čermáková, Tereza Bakusová (2021): Talking medicine 2: Case reports in Czech. Praha: Karolinum. Nová čeština doma a ve světě (2), 11–13.
 • Bozděchová, I. (2020). Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Krajiny češtiny, 12, s. 87.
 • Bozděchová, I. (2020/2021). O Pohádkovém slovníčku. Český jazyk a literatura, 71(1), 50–52.
 • Bozděchová, I. (2020). Z pohádky do pohádky lexikograficky. Krajiny češtiny, 12, 90–91.
 • Bozděchová, I. (rec.) (2020). [M. Hrdlička, Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském]. Čeština doma a ve světě, 1, 9–12.
 • Bozděchová, I. (rec.) (2019). [M. Nekula, & K. Šichová (eds.), Variety češtiny a čeština jako cílový jazyk]. Studie z aplikované lingvistiky, (10), 87–91.
 • Bozděchová, I. (rec.) (2017). [J. Šimandl (ed.). (2017). Slovník afixů užívaných v češtině]. Časopis pro moderní filologii, 99(2), 304–307.
 • Bozděchová, I. (2017). O Ž/životě s češtinou. Krajiny češtiny, 9, 91–92. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2016). Nekončící příběhy s češtinou. Naše řeč, 99(2), 101–103.
 • Bozděchová, I. (2016). Čeština nově od A do Ž. Krajiny češtiny, 8, s. 77.
 • Bozděchová, I. (2016). Nově poučně i hravě o češtině. Naše řeč, 99(5), 269–270.
 • Bozděchová, I., Adam, R., Jínová, P., & Lehečková, E. (2015/2016). Nové, korpusově založené mluvnice češtiny. Český jazyk a literatura, 66, 44–50; 96–99.
 • Bozděchová, I. (2014/2015). Příručka nejen pro školy. Český jazyk a literatura, 65, 256–258.
 • Bozděchová, I. (2014). O naší řeči. Naše řeč, 97, 43–44.
 • Bozděchová, I. (2013/2014). Jsme v češtině doma? Český jazyk a literatura, 64, 102–103.
 • Bozděchová, I. (rec.) (2013). [Z. Hladká, & O. Martincová (2012). Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. Brno: MU 2012.]. Korpus – gramatika – axiologie, 8, 71–75. [pdf]
 • Bozděchová, I. (rec.) (2011). [Ka Man Aman Chiu (2009). An Approach to Standardization. An Analysis of Chinese IT Technology Problems in Hong Kong. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. ]. Slovo a slovesnost, 72, 229–234.
 • Bozděchová, I., & Niševa, B. (2010). Monografie o bulharské slovotvorbě. Naše řeč, 93, 37–43.
 • Bozděchová, I. (2009). O jazyce a lékařství. Naše řeč, 92, 94–97. [online]
 • Bozděchová, I. (2008/2009). Česká i obecná frazeologie a idiomatika komplexně. Český jazyk a literatura, 59, 152–154.
 • Bozděchová, I. (rec.) (2008). [F. Čermák, Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology]. International Journal of Lexicography, 21, 198–202.
 • Bozděchová, I. (2007). Nová kniha o internacionalizaci v polské slovotvorbě. Naše řeč, 90, 97–99.
 • Bozděchová, I. (2006). Neologizmy v dnešní češtině. Naše řeč, 89, 147–149.
 • Bozděchová, I. (2004/2005). Nová publikace o složených hybridních substantivech. Český jazyk a literatura, 55, 273–275.
 • Bozděchová, I. (2004/2005). Internacionalismy v nové slovní zásobě. Český jazyk a literatura, 55(1), 38–40.
 • Bozděchová, I. (2003/2004). Janu Horálkovi nejde tentokrát jen o slova. Český jazyk a literatura, 54(1), 51–52.
 • Bozděchová, I. (2002). Pojednání o polské slovotvorbě z diachronního hlediska. Čeština doma a ve světě, 10, 322–324.
 • Bozděchová, I. (2002/2003). Jazyková poradna odpovídá tentokrát knižně. Český jazyk a literatura, 53, 106–107.
 • Bozděchová, I. (rec.) (2002). [S. Gester, Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen]. Čeština doma a ve světě, 10, 74–76.
 • Bozděchová, I. (2000). Dvě práce frazeologické z dílny ruských bohemistů. Naše řeč, 83, 264–268. [online]
 • Bozděchová, I. (2000). Čeština v zeleni. Čeština doma a ve světě, 8, 25–26.
 • Bozděchová, I. (2000). Lyrika bez zbytečných ornamentů. Lidové noviny, 13(109), s. 20.
 • Bozděchová, I. (2000). Seifertovy rané verše vyšly v USA anglicky. Lidové noviny, 13(38), s. 20.
 • Bozděchová, I. (rec.) (1999). [M. Dokulil, Content – Expression – Meaning (Reading from Linguistic Studies)]. Czech Language News (USA), (12), 6–7.
 • Bozděchová, I. (rec.) (1998/1999). [M. Dokulil, Obsah – výraz – význam]. Český jazyk a literatura, 49, 198–200.
 • Bozděchová, I. (rec.) (1998). [M. Čechová et al. Stylistika současné češtiny]. Czech Language News (USA), (11), s. 7.
 • Bozděchová, I. (rec.) (1998). [K. Gammelgaard, Spoken Czech in Literature. The Case of Bondy, Hrabal, Placák and Topol]. Čeština doma a ve světě, 6, 52–53.
 • Bozděchová, I. (1996). Manuál lexikologie. Slovo a slovesnost, 57, 297–300. [online]
 • Bozděchová, I. (1996). Slovník z velkolíhně neologismů – recenze poněkud opožděná a nemístná, zato však on–line. Čeština doma a ve světě, 4, 141–144.
 • Bozděchová, I. (rec.) (1996). [M. Čechová et al. Čeština – řeč a jazyk]. Czech Language News (USA), (6), 7–8.
 • Bozděchová, I. (rec.) (1996). [J. Horecký, Semantics of Derived Words (Sémantika odvodených slov)]. Slovo a slovesnost, 57, 125–127.
 • Bozděchová, I. (1996). A multi-level course for advanced learners. Slovo a slovesnost, 57, 67–70.
 • Bozděchová, I. (1996). Spisovná čeština a jazyková kultura. Sborník z olomoucké konference, 23.–27. 8. 1993. Czech Language News (USA), (6), 8–9.
 • Bozděchová, I. (1995). Nová učebnice a zásobník textů. Čeština doma a ve světě, 3, 215–216.
 • Bozděchová, I. (1995). To je jiná písnička mezi učebnicemi. Čeština doma a ve světě, 3, 60–62.
 • Bozděchová, I. (rec.) (1993/1994). [M. C. McKenna, & R. D. Robinson (1993). Teaching through Text. New York: Longman Publishing Group.]. Český jazyk a literatura, 44, 189–191.

Zprávy

 • Bozděchová, I.  (2022). Sto let češtiny v Lublani. Bulletin ČSÚZ, leden – únor, 12–13.
 • Bozděchová, I. (2022). Ázerbájdžánské povídky v prvním českém výboru Sari gelin. Bulletin ČSÚZ, červenec – srpen 2022, 19–20.
 • Bozděchová, I. (2021/2022). Prostor pro setkávání jazyků, literatur a kultur. Český jazyk a literatura, 72, 95–97.
 • Bozděchová, I. (2021). Společně česky napříč světadíly. Bulletin ČSÚZ, červenec – srpen 16–17.
 • Bozděchová, I., & Niševa, B. (2020). K životnímu jubileu Olgy Martincové. Slovo a slovesnost 81(4), 324–330.
 • Bozděchová, I. (2020). První online burza nápadů českých škol v USA a Kanadě 2020. Bulletin ČSÚZ, květen–červen, 13–15.
 • Bozděchová, I. (2020). Po stopách výuky češtiny na východě USA. Bulletin ČSÚZ, březen–duben, 8–13.
 • Bozděchová, I. (2019). Z XI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí. Bulletin ČSÚZ, srpen, 9–11.
 • Bozděchová, I. (2019/2020). Česká škola bez hranic a česká jazyková budoucnost v zahraničí. Český jazyk a literatura, 2.
 • Bozděchová, I. (2019). Na výuce češtiny v Indii. Krajiny češtiny, 11, s. 9.
 • Bozděchová, I. (2019). Omán a Česko – kultury vzdálené i blízké. Bulletin ČSÚZ, červen, 15–17.
 • Bozděchová, I. (2019). Vzdělávací program EU napomáhá výuce českého jazyka v Ázerbájdžánu. Bulletin ČSÚZ, duben, 11–15.
 • Bozděchová, I. (2019). Česko a čeština v Indii. Bulletin ČSÚZ, březen, 16–18.
 • Bozděchová, I. (2018). Češích ve světě. Bulletin ČSÚZ, prosinec, 26–28.
 • Bozděchová, I. (2018). Odešel doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. Bulletin ČSÚZ, srpen, 17–18.
 • Bozděchová, I. (2018). Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. Bulletin ČSÚZ, srpen, 14–16.
 • Bozděchová, I. (2018). Setkání v Domu zahraniční spolupráce a nové kroje pro studenty z Tchaj-wanu. Bulletin ČSÚZ, srpen, 10–13.
 • Bozděchová, I. (2018). Čeština u Kaspického moře. Bulletin ČSÚZ, květen, 19–21.
 • Bozděchová, I. (2018). Čeština na Tchaj-wanu. Bulletin ČSÚZ, leden, 8–9.
 • Bozděchová, I. (2017). Zájem o češtinu je i na Blízkém východu. Bulletin ČSÚZ, listopad, 14–16.
 • Bozděchová, I. (2017). Jazyk činí svět harmoničtější a kulturu pestřejší. Bulletin ČSÚZ, září, 10–12. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2017). Čeština ve Velké Británii. Studie z aplikované lingvistiky, 8(2), 102–103.
 • Bozděchová, I. (2017). Čeština v Číně. Studie z aplikované lingvistiky, zvláštní vydání, 141–142.
 • Bozděchová, I. (2017). Čeština v Ázerbájdžánu. Studie z aplikované lingvistiky, zvláštní vydání, 139–140.
 • Bozděchová, I., & Gambarov, G. (2016). Z návštěvy předsedy PS PČR v Centru českého jazyka a kultury v Baku. Bulletin ČSÚZ, březen, 16–17.
 • Bozděchová, I. (2016). České Daruvarsko se vzdělává, diskutuje a slaví. Bulletin ČSÚZ, květen, 21–24.
 • Bozděchová, I. (2016). V Praze se opět sešli zástupci Českých škol bez hranic. Bulletin ČSÚZ, srpen, 11–12.
 • Bozděchová, I. (2016). Čeština – jazyk evropský a světový? Bulletin ČSÚZ, srpen, 13–14.
 • Bozděchová, I. (2016). V Pekingu se rozšiřuje výuka češtiny. Bulletin ČSÚZ, říjen, 14–15.
 • Bozděchová, I. (2016). Podpora výuce češtiny v Ázerbájdžánu. Bulletin ČSÚZ, listopad, 12–13.
 • Bozděchová, I. (2015). Předsednictví ČR v Nejvyšší radě Evropských škol a spolupráce s UK. Studie z aplikované lingvistiky, 6, 164–165. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2015). Týden češtiny ve světě 2015. Studie z aplikované lingvistiky, 6, 170–172. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2015). Odkaz Hejdara Alijeva stále živý. Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií, 10, září, 34–38.
 • Bozděchová, I. (2015). Čeština v Ázerbájdžánu. Bulletin ČSÚZ, září, 15–17. [pdf]
 • Bozděchová, I. (2015). Evropské maturity 2015. Bulletin ČSÚZ, srpen, 14–15.
 • Bozděchová, I. (2015). Dvě pražské konference o češtině ve světě. Bulletin ČSÚZ, srpen, 10–11.
 • Bozděchová, I. (2015). Na zdraví do další stovky let! Bulletin ČSÚZ, červenec, 14–17.
 • Bozděchová, I. (2015). Oslava století češtiny na Texaské univerzitě v Austinu. Bulletin ČSÚZ, duben, 13–15.
 • Bozděchová, I. (2015). Čeština v Texasu se učí už 100 let. Bulletin ČSÚZ, únor, 9–13.
 • Bozděchová, I. (2014). České školy bez hranic – letní setkání v Praze. Bulletin ČSÚZ, srpen, 14–15.
 • Bozděchová, I. (2013). Sympozium o českém jazyku v Daruvaru. Bulletin ČSÚZ, květen, 16–17.
 • Bozděchová, I. (2012/2013). Gramatika a korpus 2012. Český jazyk a literatura, 63, 196–199.
 • Bozděchová, I. (2012). Konference na Korejské univerzitě cizích jazyků v Soulu. Slovo a slovesnost, 73, 82–84.
 • Bozděchová, I. (2012). Česká literatura v korejštině na mezinárodním knižním veletrhu v Soulu. Bulletin ČSÚZ, červenec, 19–21.
 • Bozděchová, I. (2012). Jízda králů a česká polka v Korejské republice. Bulletin ČSÚZ, duben, 22–23.
 • Bozděchová, I. (2012). České knihy v Korejské republice. Bulletin ČSÚZ, březen, 14–15.
 • Bozděchová, I. (2012). Czech-Korean poetry evening. The Argus, 444, 2. 3., 8–9.
 • Bozděchová, I. (2011). Festival české kultury v Jižní Koreji. Bulletin ČSÚZ, prosinec, 37–40.
 • Bozděchová, I. (2011). Za češtinou do Číny. Bulletin ČSÚZ, říjen, 25–26.
 • Bozděchová, I. (2011). Česko-korejské kulturně-historické jaro v Soulu. Bulletin ČSÚZ, duben, 21–23.
 • Bozděchová, I. (2010). Český jazyk v zahraničí. Bulletin ČSÚZ, listopad, 16–19.
 • Bozděchová, I. (2010). Česká literatura a politika v Jižní Koreji aneb Dvakrát poprvé. Bulletin ČSÚZ, září, 25–28.
 • Bozděchová, I. (2010/2011). Za Evou Hošnovou. Český jazyk a literatura, 61, 47–49.
 • Bozděchová, I. (2010). České střípky, ba střepy v Jižní Koreji. Bulletin ČSÚZ, duben, 28–31.
 • Bozděchová, I. (2009/2010). Mezinárodní odborný internetový seminář. Český jazyk a literatura, 60, 100–102.
 • Bozděchová, I. (2008). Deset konferencí Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů. Naše řeč, 91, 260–266. [online]
 • Bozděchová, I. (2007/2008). Zasedání komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů. Český jazyk a literatura, 58, 244–245.
 • Bozděchová, I. (2006/2007). Konference o anglicismech v Evropě. Český jazyk a literatura, 57, 202–204.
 • Bozděchová, I. (2006/2007). Za Josefem Hrbáčkem. Český jazyk a literatura, 57, 196–198.
 • Bozděchová, I. (2004). Třetí mezinárodní konference o literární kritice (Káhira 10.–14. 12. 2003). Naše řeč, 87, 104–106. [online]
 • Bozděchová, I. (2003/2004). Irská prozaička Edna O’Brienová na Festivalu spisovatelů Praha. Český jazyk a literatura, 54, 93–94.
 • Bozděchová, I. (2003). PEN klub – mezinárodní organizace spisovatelů. Informační bulletin ČSÚZ, 8, 16–18.
 • Bozděchová, I. (2002/2003). Irský básník Seamus Heaney v Praze. Český jazyk a literatura, 53, 148–150.
 • Bozděchová, I. (2001). Mezinárodní konference o literární kritice (Káhira, 20.–24. 11. 2000). Časopis pro moderní filologii, 83, 47–50.
 • Bozděchová, I., & Hošnová, E. (1999/2000). Učitel a kolega Josef Hrbáček. Český jazyk a literatura, 50, 195–196.
 • Bozděchová, I. (1997). Hopkinsova letní škola. Salon, (33), s. 3.

Popularizační články a jiné texty

 • Bozděchová, I. – Choulíková, K. (eds.) (2022). Sari gelin. Antologie povídek z Ázerbájdžánu. Praha: Karolinum.
 • Bozděchová, I. (2017). Slovo/neslovo, jazyk/nejazyk; Aluze bez hranic; V krátkosti o obšírnosti názvů; Termíny doma a za hranicemi; O znovutatínkovství, myčkosporáku a NIMBY syndromech; Internetová jazyková příručka + Akademická příručka českého jazyka. In O jazyce bez hranic (a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny) (s. 19–23, 170–175; 175–181; 185–193; 201–205; 221). Praha: NLN.
 • Bozděchová, I. (2015). Dáme vám kovbojský klobouk… / We shall give you a cowboy hat… In L. Cope, & M. Hopkins (eds.), Centennial of Czech Studies at the University of Texas at Austin (s. 83–90). Fort Woth, Texas: NorTex Press.
 • Bozděchová, I. (2011). Tisíciletý čtenářský příběh. In I. Bozděchová, & J. Olša, jr. (eds.), Short Stories of Czech Classic (s. 411–437). Seoul: Happy Reading Books.
 • Bozděchová, I. (2011). Voice of Wisdom: Stories of Foreign Cities. HUFS students on modern Czech literature with the Czech writer Michal Ajvaz. The Argus, 441, 12. 10., 26–27.
 • Bozděchová, I. (2011). On modern Czech literature with Czech writer Michal Ajvaz. The Korea Post, 24, s. 48.
 • Bozděchová, I. Stories of Foreign Cities.
 • Bozděchová, I. On Location In Seoul: Michal Ajvaz In Korea.
 • Bozděchová, I. (2011). Bez revolty v duši člověk nemůže být básníkem (Rozhovor s básníkem Ko Un). Festival spisovatelů Praha. [online]
 • Bozděchová, I. (2011). Mé jediné jméno je básník (Rozhovor s básníkem Ko Un). Festival spisovatelů Praha. [online]
 • Bozděchová, I. (2011). Dění na zemi je odrazem dění na nebi. Divadelní noviny, 20, 1.6., s. 11.
 • Bozděchová, I. (2010). Czech Literature in Korea and at HUFS. The Argus, 435, 30–31.
 • Bozděchová, I., Hančil, J. (2004/2005). Virginia Woolfová a drama lidské duše. Informační zpravodaj Národního divadla, (7), s. 23.
 • Bozděchová, I. (2004). Nemám v úmyslu přestat pracovat… TOP, 15(72), s. 11.
 • Bozděchová, I. (2004). Virginia Woolfová v divadle. Tvar, 15(15), s. 19.
 • Bozděchová, I. (2003). Spisovatelé žijí v mysli a v hotelích duše. Tvar, 14(9), s. 9.
 • Bozděchová, I. (2002). Dvojjediné vzpomínání. In S. Čmejrková, & Z. Svobodová (eds.), In memoriam Miloše Dokulila (s. 61–62). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
 • Bozděchová, I. (2002). Chvalořečení Josefa Škvoreckého. In A. Lustig, & F. Cinger (eds.), 3 x 18 (portréty a postřehy) (s. 188–193). Praha: HAK. 
 • Bozděchová, I. (2002). Mezinárodní variace na téma G. M. Hopkins. Tvar, 13(17), 8–9.
 • Bozděchová, I. (1998). Vzpomínka na renesančního člověka s básnickým citem a láskou k vědě. Hospodář (USA), 108(12), 13–14.
 • Bozděchová, I. (1997). Co je hladomor. Salon, (42), s. 3.
 • Bozděchová, I. (1995). Czech – Czinglish/Czenglish – English: A New Confusion of Tongues in the Tower of Babel? CCSC Noviny (USA), (1), 4–5.

Překlady

 • Plovoucí čas: Měsíc jsou nejstarší hodiny. Floating Hours: Moon is the Oldest Clock. (2010). Přeložila I. Bozděchová. Korea: National Museum of Contemporary Art, Korean Foundation. s. 5–21.
 • Vassilikos, V. (2006). Opuštěná žena a postel plná dolarů. Přeložila I. Bozděchová. Salon, 470, 25. 5., s. 4.
 • Vaculík, L. (2005). Přeložila I. Bozděchová. In M. March (ed.), Nelze-li jinak. 25 rozhovorů s hosty Festivalu spisovatelů Praha (s. 97–101). Praha: Prague Writers’ Festival.
 • Osers, E. (2004). Golden City. Zlaté město. Přeložila I. Bozděchová. Praha: Carpe diem.
 • Osers, E. (2004). Loňské sněhy. Přeložila I. Bozděchová. Praha: Karolinum.
 • O’Brien, E. (2004). Virginia. Přeložila I. Bozděchová. Praha: Evropský literární klub.
 • Člověk je dítě svého teritoria; Amerika je romantická země; Chci ukázat. (2004). Přeložila I. Bozděchová. In A. Lustig, Interview II. Vybrané rozhovory 1979–2003 (s. 56–72; 126–136; 137–153). Praha: Devět bran.
 • Primo Levi a Arnošt Lustig o morálních aspektech holocaustu. (2003). Přeložila I. Bozděchová. In A. Lustig, Odpovědi (s. 77–96). Praha: Prostor.
 • Crichton Smith, I. (2003). Gaelské písně, Má gaelština zemřít? Přeložila I. Bozděchová. Tvar, 14(5), s. 1, 19.
 • O’Brien, E. (2003). V lese. Přeložila I. Bozděchová. Salon, 310, s. 3.
 • Být umělcem v roce 2002 znamená být plný pochybností: rozhovor s D. Eganem. (2002). Přeložili I. Bozděchová, & Z. Pavelka. Salon, 274, s. 8.
 • DESpektrum. (2002). Přeložila I. Bozděchová. Brumovice: Carpe diem. [Komponované pásmo poezie D. Egana, esejů o něm a hudby jeho poezií inspirované.]
 • Paměť. (2001). Přeložila I. Bozděchová. In A. Lustig (ed.), Eseje (s. 64–121). Praha.
 • Uměl jsem číst z oblohy. (2001). Přeložila I. Bozděchová. Souvislosti, 12(3–4), 51–55.
 • McCabe, P. (2001). Špásování v kuchyni. Courting in the Kitchen. Přeložila I. Bozděchová. Tvar, 12(12), s. 12–13.
 • Vzdálené tóny naděje. Antologie irské poezie. (2000). Přeložila I. Bozděchová. Brno: Host. [Uspořádání ve spolupráci s O. Pilným a J. Quinnem; překlad 5 básníků.]
 • Zatracený chlapi: Wendy Cope – výbor poezie. (1999). Přeložili I. Bozděchová, & E. Osers. Praha: Dita.
 • Jasanová hůl: Seamus Heaney – výbor poezie. (2008). Přeložili I. Bozděchová, & E. Osers. Praha: Volvox Globator.
 • Smiluj se nad básníkem: Desmond Egan – výbor poezie. (1997). Přeložila I. Bozděchová. Praha: Volvox Globator,.
 • Wendy Cope. (1997). Přeložili I. Bozděchová, & E. Osers. Salon, (46), s. 4.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Lexikologie (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Vyučování češtiny jako cizího jazyka I a II (povinné magisterské semináře)
 • Čeština na vlnách (povinně volitelný seminář)
 • Lexikologie (pro Ústav bohemistických studií FF UK)
 • Základy slovotvorby (pro Ústav bohemistických studií FF UK)
 • Základy české frazeologie a idiomatiky (pro Ústav bohemistických studií FF UK)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Trojanová, Markéta 2023 Neosémantismy na portálu Čeština 2.0 a jejich užívání v současné komunikaci
Kobylková, Eva 2019 Neologická kompozita s prvním členem číslovkového původu
Ceháková, Markéta 2018 Lexikální výrazy pro popis barvy hudebního zvuku v češtině
Vlasáková, Lucie 2018 Obrazná pojmenování v současné české křesťanské literatuře pro děti
Mráčková, Michaela 2017 Slovní zásoba současné české sci-fi povídky
Klímová, Lucie 2016 Internacionalizace české sportovní slovní zásoby
Minaříková, Nikola 2015 Mluva českých jeskyňářů
Kožuriková, Daniela Hana 2014 Přechylování nových názvů profesí
Kožuriková, Daniela Hana 2012 Konkurence slovotvorných sufixů při přechylování názvů profesí
Choulíková, Klára 2011 Deminutiva, jejich typy, užívání a proměny v současné češtině
Pekáčková, Alena 2011 K sémantice základních číslovek
Poulová, Kristýna 2011 Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě
Černá, Eliška 2010 Specifika jazykové stránky blogů na českém internetu
Fischerová, Simona 2010 Frazeologie v současné sportovní publicistice
Kříž, Adam 2010 Aktuální procesy apelativizace proprií
Diplomové práce
Hanzelková, Eva 2021 Slovní zásoba videoher
Pohorská, Iva 2021 Zrádná slova v češtině a polštině a práce s nimi ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Hrubá, Andrea 2020 Slovní zásoba internetové komunikace chovatelů domácích zvířat
Pavlová, Hana 2019 Jazykovědné termíny v mediálním diskurzu (Studie determinologizace)
Piknerová Vlasáková, Magdalena 2019 České historické reálie ve výuce češtiny pro cizince
Víchová, Martina 2019 Výuka češtiny ve Vídni na příkladu bilingvních škol Školského spolku Komenský
Hunalová, Michaela 2018 Dynamika jazykových prostředků v současných masových médiích
Jeřichová, Tereza 2018 Jazykové klišé v současném televizním zpravodajství
Položijová, Jana 2018 Jazykový, humor lékařů
Sláma, Jakub 2018 Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov
Hubková, Helena 2016 Názvy současných profesí ve zdravotnictví
Kožuriková, Daniela Hana 2016 Nové názvy profesí
Drengubáková, Jana 2012 Jazykový, obraz rodiny v evangeliích ekumenického překladu
Veselý, Vojtěch 2006 Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Ivana Bozděchová