Ivana Bozděchová

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail: ivana.bozdechova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 216

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření

 

Zabývá se současnou lexikologií, slovotvorbou, frazeologií a terminologií češtiny, zaměřuje se na dynamiku a aktuální procesy české slovní zásoby, zejména na projevy její internacionalizace a neologizace. Je mj. autorkou řady hesel v NESČ z těchto tematických oblastí a aktivně vystupuje na konferencích Komise pro slovanskou slovotvorbu, jejíž je členkou. Druhou oblastí profesního zájmu je výuka a metodika výuky češtiny jako cizího jazyka, bohemistika na zahraničních univerzitách a čeština v krajanských školách.

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • dipl. čeština a angličtina, FF UK Praha, 1985
 • PhDr., FF UK Praha, 1985

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK Praha, 2009
 • CSc. – FF UK Praha, 1993

Praxe od ukončení VŠ studia  

 • od 1985: FF UK Praha
 • 2010–2012: Hankuk Univesity of Foreign Studies, Seoul
 • 1991–1992: Stanford University, CA
 • 1990–1991: University of Nebraska at Omaha, NE

Granty

 • od 2012 „Jazykový management v jazykových situacích“ Projekt v rámci PRVOUK – Lingvistika (členka řešitelského týmu)
 • 2003–2005 grant GA ČR „Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu“ (členka řešitelského týmu)
 • 1998–2000 grant GA ČR „Čeština v jazykovědných pojmech“ (členka řešitelského týmu)
 • 1998 grant Research Support Scheme „Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90’s“
 • 1994–1996 grant GA ČR „Český jazyk na přelomu tisíciletí“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity              

 • členka oborové rady studijního programu Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání v bohemistice, PF UJEP v Ústí nad Labem
 • členka oborové rady doktorského studijního programu filologie, obor český jazyk FF UK
 • členka Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů
 • členka Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, MŠMT
 • členka Komise pro krajanské záležitosti, MŠMT
 • členka odborné rady časopisu Naše řeč
 • členka redakční rady časopisu Krajiny češtiny
 • členka Jazykovědného sdružení ČR
 • členka správního výboru Československého ústavu zahraničního
 • předsedkyně Evropské maturity 2014/2015
 • členka Komise pro slovanskou terminologii při Mezinárodním komitétu slavistů

Účast na mezinárodních konferencích

 • Osvojování, vyučování a poznávání češtiny (nové publikace a elektronické zdroje). 4. sympozium o českém jazyce, Daruvar, Chorvatsko, 2016.
 • Slovotvorná regulérnost a anomálie kompozičních prostředků a postupů v internetových textech. 17. konference Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů: Wortbildung und Internet., Graz, Rakousko, 2016.
 • K potenciálu tvoření deminutiv v současné češtině (na materiálu běžné mluvy mládeže) 16. konference Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů Deminutiva ve slovanských jazycích: forma a funkce. Maribor, Slovinsko, 2015.
 • K současnému tvoření složených názvů osob v češtině. 15. konferenci Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů Slovanská slovotvorba ve srovnání: teoretické a pragmatické aspekty. Wittenberg, SRN, 2014.
 • O dynamice současné české slovní zásoby. Sympozium o českém jazyce, Daruvar, Chorvatsko, 2013.
 • Cognitive linguistics and theory of terminology. Fall Conference: Celebration of the 20th anniversary of the East European and Balkan Institute HUFS, Soul, Korejská republika, 2011.
 • Changes in the Czech specialised vocabulary. Spring Conference for the 20th year celebration of the East European and Balkan Institute HUFS, Soul, Korejská republika, 2011.
 • On Spiritual Czech Poetry (from Mácha to Zahradníček). 2010 Fall Conference, East European and Balkan Institute, HUFS, Soul, Korejská republika, 2010.
 • Kompozita v proměnách moderní české slovní zásoby odborné a neologické. Zasedání Komise pro slovanskou slovotvorbu, Kyjev 2010.
 • On Communication of Cultures and Languages. Multiculture of Central & Eastern Europe and Balkan Region in the Age of Globalization. HUFS, Soul, Korejská republika, 2010.
 • Onomaziologie, slovotvorba a jazykový obraz světa. Mezinárodní sympozium Jazyky a kultury v nové Evropě – kontakty a svébytnosti. Institut filologie Kyjevské státní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě a Národní akademie věd Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina, 2009.
 • Internacionalizační tendence a typ češtiny. Mezinárodní sympozium Slovanské jazyky a kultury v současném světě. MGU Moskva, Ruská federace, 2009.
 • Intertextovost, interpretace a překlad uměleckého textu. Mezinárodní konference na téma Interkulturní dialog – tradice a perspektivy. Plovdivská univerzita Paisije Chilendarského, Plovdiv, Bulharsko, 2008.
 • Slovotvorba a terminologie. 10. mezinárodní konference výboru pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů na téma Slovotvorba a lexikologie. Bulharská akademie věd, Bulharský národní výbor slavistů a Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ohridského, Sofie, Bulharsko, 2007.
 • Ivana. Proměny v terminologii české medicíny. Mezinárodní konference na téma Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polsko, 2007.
 • The Origins of Czech Surgery, Its Terminology and Contribution to European and World Surgery. 10th Czech and Japanese Surgical Symposium, Kyoto, Japonsko, 2006. [s K. Novákem]
 • Víceslovné odborné názvy v češtině (se zaměřením na lékařskou terminologii). 9. mezinárodní konference výboru pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů na téma Funkční aspekty slovanské slovotvorby, Minsk, Bělorusko, 2006.
 • Anglicisms in Contemporary Czech Medical Terminology and in Specialized Medical Texts. Mezinárodní konference Anglicisms in Europe, Regensburg, SRN, 2006.
 • Literary and Specific Communication between Cultures and Languages. Mezinárodní konference The Third International Conference on Literary Criticism and Cultural Criticism. Ain Shams University, Cairo, Egypt, 2003.
 • Linguistic Ambiguities of Author and Translator in the case of Desmond Egan. Ján Smrek International Literary Festival Author and His Translation, Bratislava, 2003.
 • Proměny odborné slovní zásoby českého jazyka (na materiálu lékařské terminologie). Mezinárodní konference na téma Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Walbrzych–Szczawno Zdrój, Polsko, 2003.
 • Public Oral Speech in Media Dialogue of Czech TV. Mezinárodní konference The Second International Conference on Literary Criticism on the Threshold of the Century. Ain Shams University, Cairo, Egypt, 2000.
 • The English Half-rhyme: Compensatory Strategies in Translation. Mezinárodní konference Literary and Sci-Tech Translation in Inter-Cultural Relations, Universita Prešov, Slovenská republika, 1997. [s E. Osersem]
 • Translating Seamus Heaney, Slavonic Language Problems. The Second ITI International Colloquium: The Practices of Literary Translation, the University of East Anglia, Norwich, Velká Británie, 1996. [s E. Osersem]

Publikační činnost

Monografie

 • Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). Praha: Karolinum, 2009. [pdf]
 • Tvoření slov skládáním. Praha: ISV nakladatelství, 1994. [pdf]

Kapitoly v monografiích

 • Názvy osob v neologických slovnících češtiny. In: Lukašanec, Aleksandr Aleksandrovič (ed.): Славянская дэрыватаграфия. Slavic Derivatography. Minsk: Prava i èkanomika, 2020, s. 194–210.
 • Slovotvorná adaptace nových anglicismů v češtině. In: Глабалізацыя і славянскае словаўтварэнне: ХVI Міжнародны з’езд славістаў (Бялград, 19–27. 08. 2018): Тэматычны блок / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа. Беларускі камітэт славістаў. Камісія па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў. – Мінск: Права і эканоміка, 2019, s. 50–73.
 • Bozděchová, I. – Kocourek, R.: O novodobém vývoji a principech české terminologické práce. In: Слов’янське термінознавство. Кінця хх – початку ххі століть. Міжнародна колективна монографія, Головний редактор: Вікторія Іващенко, Київ 2018, s. 74–88.
 • Teoretické aspekty slovotvorby; Tvoření substantiv: Kompozita; Tvoření adjektiv: Kompozita; Tvoření adverbií: kompozita. In: Štícha, F. a kol.: Velká akademická gramatika současné češtiny. Academia, Praha 2018, s. 111–179; 717–760; 915–942; 1099–1101. Univerbizace a (kvazi)kompozice v současné češtině. In: Univerbacija/univerbizacija u slavenskim jezicima. Slavistički komitet, Sarajevo 2018, s. 68–103.
 • K pojetí, vymezení a terminologickému označování slovotvorných prostředků přechodného charakteru. In: Koriakowcewa, E. (ed.):  Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań I Słowotwórstwo. Siedlce, 2016, s. 23–32.
 • Czech. In: Müller, P. O. – Ohnheiser, I. – Olsen, S. – Rainer, F. (eds.): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 4, Berlin/New York/Boston: De Gruyter Mouton. (= Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK 40.1–5), 2016, s. 2872–2891. [pdf]
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopedic Dictionary of Czech]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. [autorka hesel Adjektivum složené; Adverbium složené; Anglicismus; Číslovky, zájmena, předložky, spojky, částice, citoslovce složené; Člen kompozita; Dekompozice; Kompozice; Kompozice čistá; Kompozice derivační; Kompozice hybridní; Kompozice nevlastní; Kompozice vlastní; Kompozitum; Kompozitum nevlastní; Kompozitum podřaďovací; Kompozitum přiřaďovací; Kompozitum vlastní; Kompozitum vnější; Kompozitum vnitřní; Kvazikompozice; Rekompozice; Samohláska spojovací; Sloveso složené; Spřežka citátová; Spřežka příslovečná; Substantivum složené; Šev kompoziční; Termín; Terminografie; Terminologie.]
 • Word-formation and technical languages. In: Müller, P. O. – Ohnheiser, I. – Olsen, S. – Rainer, F. (eds.): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 3, Berlin/New York/Boston: De Gruyter Mouton. (= Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK 40.1–5), 2015, s. 2251–2266. [pdf]
 • K potenciálu tvoření deminutiv v současné češtině (na materiálu běžné mluvy mládeže). In: Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga/Деминутивы в славянских языках: форма и роль/Diminutives in Slavic Languages: Form and Role. Maribor: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2015, s. 61–73. [pdf]
 • K současnému tvoření složených názvů osob v češtině. In: Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. Berlin: LIT-Verlag Dr. W Hopf, 2014 (= Slavica Varia Halensia, Bd. 12), 2014, s. 506–526. [pdf]
 • K jazykové úrovni současných televizních debat. In: Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003, s. 157–173.
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. [autorka hesel Adjektivum složené; Adverbium složené; Číslovky, zájmena, předložky, spojky, částice, citoslovce složené; Člen složeniny; Dekompozice; Postup kompoziční komplexní; Rekompozice; Samohláska spojovací; Skládání; Skládání čisté; Skládání nevlastní; Skládání vlastní; Sloveso složené; Složenina; Složenina nepřímá; Složenina nevlastní; Složenina podřaďovací; Složenina přiřaďovací; Složenina vlastní; Složenina vnější; Složenina vnitřní; Spřežka citátová; Spřežka příslovečná; Substantivum složené; Šev kompoziční.]
 • Vliv angličtiny na češtinu. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 271–279.
 • Jazyk počítačů. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 105–113.
 • Jazyk managementu. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 97–104.
 • Onomasiologische Typen von Komposita und ihre Stellung im Benennungssystem des heutigen Tschechisch. In: Šimečková, A. – Vachková, M. (eds.): Wortbildung Theorie und Anwendung. Praha: Karolinum, 1997, s. 90–95.
 • Komunikace o počítačích a její proměny, především z hlediska sociolingvistického. In: Osobní počítače a lidský potenciál. Praha: FF UK, 1996, s. 92–116. [s I. Mazálkovou]

Učebnice a skripta

 • Adam, R. – Beneš, M. – Bozděchová, I. – Martínek, F. – Prokšová, H. – Synková, P.: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha, Karolinum 2017, s. 43–66 (Slovotvorba).
 • Korespondence v češtině: příručka pro cizince. Praha: Karolinum, 2015.
 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [elektronický zdroj; s R. Adamem. M. Benešem, P. Jínovou, F. Martínkem, H. Prokšovou, L. Saicovou Římalovou] [dostupné online]
 • Český jazyk 9 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN, 2013. [s P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Učebnice. Brno: Didaktis, 2013. [kol.]
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2011. [kol.]
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2011. [kol.]
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Průvodce pro učitele. Brno: Didaktis, 2011. [kol.]
 • Český jazyk 8 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN, 2011. [s E. Hošnovou, P. Marešem, I. Svobodovou a M. Buriánkovou]
 • Český jazyk 9 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN, 2010. [s E. Hošnovou]
 • Český jazyk 9 pro základní školy. Praha: SPN, 2010. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 7 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN, 2010. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 8 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN, 2009. [s E. Hošnovou]
 • Český jazyk 8 pro základní školy. Praha: SPN, 2009. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 7 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN, 2008. [s E. Hošnovou]
 • Český jazyk 7 pro základní školy. Praha: SPN, 2008. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 6 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN, 2007. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 6 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN, 2006. [s E. Hošnovou]
 • Český jazyk 6 pro základní školy. Praha: SPN, 2006. [s E. Hošnovou, P. Marešem, V. Styblíkem a I. Svobodovou]
 • Čeština pro komunikaci. Pracovní sešit. Praha: Karolinum, 1995. [s M. Šaškovou–Pierce]

Studie a odborné články v časopisech a sbornících

 • Česká Amerika známá a neznámá. In: Bakardžieva, G. – Markus, G. – Lah, K. (eds.): Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové. Pavel Mervart 2021, s. 161–167.
 • Možnosti a meze slovotvorby češtiny (K neologickým a okazionálním názvům osob). In: Bílková, J. – Kolářová, I. – Vondráček, M. (eds.): Lingvistika korpus empirie. Praha: ÚJČ AV ČR, 2020, s. 140–150.
 • Co je užitečné vědět o české lékařské terminologii. CASALC Review, Vol 9, No 1, 2019, s. 46–54.
 • Klégr, A. – Bozděchová, I.: Sports Terminology as a Source of Synonymy in Language: the Case of Czech. Alicante Journal of English Studies 32, 2019, s. 163–186.
 • Výuka češtiny v zahraničí – proměny a současnost. In: Škodová, S. – Hrdlička, M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. UK FF, Praha 2018, s. 57–69.
 • Prague School of Terminology. In: Marta Małachowicz, Sambor Grucza (red.): Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Seria Studi@ Naukowe 38, Wydawnictwo naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, s. 108–120. [pdf]
 • Osvojování, vyučování a poznávání češtiny (nové publikace a elektronické zdroje). Přehled kulturních a historických, literárních a školních otázek 35, Jednota, Daruvar 2017, s. 73–79.
 • K současné výuce češtiny v zahraničí. In: Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Nakladatelství Pavel Mervart, Praha 2017, s. 33–38.
 • O korespondenci v češtině. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015. Praha: Akropolis, s. 135–150.
 • Internationalization and terminologization: driving forces  of the dynamics of contemporary Czech vocabulary. In: Slavic Humanities and New Era for Eurasia. Soul: Korean Association of Slavic-Eurasian Studies, s. 197–204.
 • Z historie letních kurzů češtiny pro krajany. In: I. Starý Kořánová – T. Vučka (eds.): Čeština jako cizí jazyk VIII. Sborník příspěvků z VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: FF UK, 2016, s. 333–344.
 • Kompoziční slovotvorné procesy v češtině. In: Т.Б. Радбиль, Л.В. Рацибурская, Л.И. Ручина, Е.В. Щеникова, Е.А. Жданова.(eds.): Научное наследие Б.Н. Головина в свете актуальных проблем современного языкознания, Nižnij Novgorod: ДЕКОМ, 2016, s. 266–272. [pdf]
 • Výuka češtiny v Ázerbájdžánu. Český jazyk a literatura, 2015–2016, 66, s. 149–151. [s G. Gambarovem]
 • Lidské tělo v naivním jazykovém obrazu světa a v české lékařské terminologii. In: Hasil, J. (ed.): Přednášky z 58. běhu LŠSS, Praha: FF UK, 2015, s. 93–101.
 • O dynamice současné české slovní zásoby In: Přehled kulturních a historických, literárních a školních otázek, 32, Jednota, Daruvar 2014, s. 55–60.
 • Kompozice a její potenciál v současné slovní zásobě češtiny. Korpus – gramatika – axiologie, 2013, 7, s. 3–21. [pdf]
 • Pražské setkání se Seamusem Heaneym [odkaz zde]
 • 21. století a čeština. In: Hasil, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály ze VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha: Euroslavica, 2012, s. 35–42.
 • On cognitive and structural linguistics – nomination, definition and categorization in terminology. East European Studies 30, East European and Balkan Institute, 2012, s. 33–52.
 • O češtině v Jižní Koreji. Bohemistyka, 11, 2011, s. 14–26.
 • Nejnovější slovní zásoba a kompozita. In: Hasil, J. (ed.): Přednášky z 54. běhu LŠSS, 2011, Praha: FF UK, s. 36–44.
 • O češtině a její výuce v Jižní Koreji. Český jazyk a literatura, 2010–2011, 61, s. 241–245.
 • The Role of Anglicisms in Czech Specialised Discourse. East European Studies. 26, East European and Balkan Institute, HUFS, 2011, s. 65–78.
 • Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61 s. 8–14. [s R. Adamem, R. Dittmannem a E. Lehečkovou]
 • Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace. Slovo a slovesnost, 2010, 71, s. 163–175.
 • On Communication of Cultures and Languages. In: Multiculture of Central & Eastern Europe and Balkan Region in the Age of Globalization. Seoul: HUFS, 2010, s. 9–15.
 • Kompozita v proměnách moderní české slovní zásoby odborné a neologické. In: Vidobraženja istoriji ta kulturi narodu v slovotvoreni. Kyjev: Vydavnychyj Dim Dmytra Burago, 2010, s. 35–46.
 • Internacionalizační tendence a typ češtiny. In: Novije javlenija v slavjanskom slovoobrazovaniji. Sistema i funkcionirovanije. Moskva: Izdavatelstvo Moskovskogo universiteta, 2010, s. 257–269. [pdf]
 • Contemporary Czech language and its specialised vocabulary. East European Studies 24, East European and Balkan Institute, HUFS, 2010, s. 83–103.
 • K interpretaci a intertextovosti. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E Havlová (eds.): Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010, s. 415–421. [pdf]
 • Obraz lidského těla v lékařském názvosloví. In: Vaňková, I., Pacovská, J. (eds): Obraz člověka v jazyce. Praha: FF UK, 2010, s. 101–108.
 • Onomaziologie, slovotvorba a jazykový obraz světa. In: Movy ta kultury u novij Jevropi: kontakty i samobutnist‘. Kyjev: Vydavnychyj Dim Dmytra Burago, 2009, s. 57–65. [pdf]
 • Intertextovost, interpretace a překlad uměleckého textu. In: Čolakova, Ž. a kol. (eds.): Paisievi četenija. Meždunarodna slavistična konferencija. Interkulturnijat dialog – tradicii i perspektivi. Ezikoznanie. Plovdiv 27–28 noemvri 2008 g. Naučni trudove tom 46, kn. 1, sb. A, 2008. Filologija. Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet, 2009, s. 666–674.
 • Anglicisms in Czech Specialised Discourse with the Focus on Medicine. In: Kuklík, J. (ed.): Přednášky z 52. běhu LŠSS. Praha: FF UK, 2009, s. 54–62.
 • Projevy internacionalizace v současné české odborné komunikaci, zejména lékařské. In: Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Spis treści. Siedlce: Wydawnictwo akademii Podlaskiej, 2009, s. 53–62.
 • Slovotvorba a terminologie. In: Slovoobrazuvane i leksikologija. Dokladi ot Desetata meždunarodna konferencija na Komisijata po slavjansko slovoobrazuvane pri Meždunarodnija komitet na slavistite, Sofia, 1–6 oktomvri 2007 g. Sofia: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski, 2009, s. 199–208. [pdf]
 • Vývoj moderní teorie terminologie a česká terminologická tradice. In: Issledovanija po slavjanskim jezikam. Seoul: Korejskaja associacija slavistov, 2009, 14–2, s. 19–27.
 • Recept na zkratky a značky. Naše řeč, 2008, 91, s. 220–222. [online]
 • Proměny v terminologii české medicíny. In: Balowski, M. – Svoboda, J. (eds.): Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, s. 23–31.
 • Anatomical Terminology and Nomenclature: Past, Presence and Highlights. Surgical and Radiologic Anatomy, 2008, 30, s. 459–466. [s D. Kachlíkem, V. Báčou, P. Čechem, V. Musilem]
 • Deset let nového anatomického názvosloví. Časopis lékařů českých, 2008, 147, s. 287–294. [s D. Kachlíkem, P. Čechem, V. Musilem, V. Báčou]
 • Teorie terminologie v historických a obsahových proměnách. In Moldanová, D. – Balowski, M. (eds.): Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2007, s. 65–71. [pdf]
 • Tohle je přece takovej terminus technicus! (Pojmenovací poznámka lexikograficko-korpusová). In: Mareš, P. – Vaňková, I. (eds.): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: Univerzita Karlova, 2007, s. 45–55. [pdf]
 • Víceslovné odborné názvy v češtině (se zaměřením na lékařskou terminologii). In: Funkcyjanal´nyja aspekty slovautvarennja. Minsk: VTAA „Prava i èkanomika“, 2006, s. 288–301.
 • Terminological Collocations in (Czech) Medical Texts. In: Hermeneus. Soria: Universidad de Valladolid, 2006, s. 67–84. [pdf]
 • Terminology and Its Roots (On the International and Figurative Aspects of Czech Medical Terms). In: Kuklík, J. (ed.): Přednášky z XLIX. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2006, s. 35–46.
 • Morbus professionalis (K motivovanosti českých názvů nemocí). Naše řeč, 2006, 89, s. 113–122. [online]
 • Iluze o aluzích v uměleckých, odborných a publicistických textech. In: Čmejrková, S. – Svobodová, I. (eds.): Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 51–61.
 • On Literary Communication and Translation. In: Kuklík, J. (ed.): Přednášky z XLVIII. běhu LŠSS. Praha: UK FF, 2005, s. 65–72.
 • O lexikálních kolokacích jazzově laděných. In: Jazyky a jazykověda. Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: UK FF, 2005, s. 179–191.
 • Nad tratolištěm krve. Naše řeč, 2004, 87, s. 107. [online]
 • Český národní korpus v mezinárodních (zejména anglických) souvislostech. Čeština doma a ve světě, 2004, 12, s. 75–80.
 • Proměny odborné slovní zásoby českého jazyka (na materiálu lékařské terminologie). In: Balowski, M. – Svoboda, J. (eds.): Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15.–16. 5. 2003 ve Walbrzychu. Ostrava, 2004, s. 35–39.
 • Syndromy v medicíně i jinde (k tvoření víceslovných termínů). In: Karlík, P. – Pleskalová, J. (eds.): Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 19–28.
 • Nové internacionalismy v odborném stylu. In: Rangelova, A. – Tichá, Z. (eds.): Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16.–18. června 2003. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, s. 42–47.
 • Public Oral Speech in Media Dialogue of Czech TV Debates and Discussions. In: Ismail, E. E. (ed.): Literary Criticism at the Threshold of the Century. Globalism. Literary Theory. Criticism and Meta-Criticism. Cultural Criticism. Feminism and Post-Colonialism. Text Analysis. Cairo, 2003, s. 451–476. [pdf]
 • Poslanecká imunita v slovotvorných souvislostech. Naše řeč, 2003, 86, s. 164–166. [online]
 • Relační (desubstantivní) adjektiva v odborné lékařské terminologii. Naše řeč, 2003, 86, s. 71–81. [online]
 • Pexeso, rexeso a jaké další eso? Naše řeč, 2001, 84, s. 51–52. [online]
 • Do Evropy terminologicky i neterminologicky. In: Žemlička, M. (ed.): Termina 2000. Praha: Galén, 2001, s. 216–222.
 • Nad překlady rané poezie J. Seiferta do angličtiny. Časopis pro moderní filologii, 2000, 82, s. 29–43.
 • Co se vejde do překladů poezie. Časopis pro moderní filologii, 1999, 81, s. 89–94.
 • Translating Seamus Heaney into Czech. Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal (USA), 1998, 13, č. 1, s. 201–210. [s E. Osersem]
 • Překládala jsem Seamuse Heaneyho. Souvislosti, 1998, 9, č. 36, s. 103–109.
 • K tvořivosti básnické. Časopis pro moderní filologii, 1998, 80, s. 83–91.
 • Čeština je jazyk tvořivý. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 36–37.
 • Známkoprávní spory. Naše řeč, 1997, 80, s. 107–109. [online]
 • O počítačové češtině a komunikaci. Český jazyk a literatura, 1996/1997, 46, s. 109–115. [s E. Osersem]
 • Seamus´s rhymes. British Czech and Slovak Association Newsletter (Velká Británie), 1996, č. 34, s. 4–5. [s E. Osersem]
 • Ještě jednou koláče. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 167.
 • Proč se učíte česky? Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 156–161.
 • Na slovíčko, pane překladateli. 1. a 2. část. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 110–113; 172–176.
 • Vyučování jazyku komunikativní metodou. Časopis pro moderní filologii, 1995, 77, s. 30–38. [s M. Šaškovou–Pierce]
 • Poznámky k manažerské „hantýrce“. In: Termina 94, Sborník z mezinárodní konference o odborné terminologii a stylu. Liberec, 1995, s. 183–191.
 • Čeština ve světě popelkou – byla, jest a bude? Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 80–81.
 • Sociologicko-lingvistické harašení. Naše řeč, 1994, 77, s. 198–201. [s I. Mazálkovou] [online]
 • S češtinou ve Spojených státech. Český jazyk a literatura, 1993/1994, 44, s. 27–29. [pdf]

Recenze

 • Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Krajiny češtiny 12, 2020, s. 87.
 • O Pohádkovém slovníčku. Český jazyk a literatura 71, 2020–2021, č. 1, s. 50–52.
 • Josef Šimandl (ed.): Slovník afixů užívaných v češtině. Časopis pro moderní filologii 99, č. 2, 2017, s. 304–307.
 • Z pohádky do pohádky lexikograficky. Krajiny češtiny 12, 2020, s. 90–91.
 • Milan Hrdlička: Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. NČDS 2020, 1, s. 9–12.
 • Marek Nekula a Kateřina Šichová (eds.): Variety češtiny a čeština jako cílový jazyk. SALi 2019, č. 10, s. 87–91.
 • O Ž/životě s češtinou. Krajiny češtiny 9, 2017, s. 91–92. [pdf]
 • Nekončící příběhy s češtinou. Naše řeč 99, 2, 2016, s. 101–103.
 • Čeština nově od A do Ž. Krajiny češtiny, 8, 2016, s. 77.
 • Nově poučně i hravě o češtině. Naše řeč 99, 5, 2016, s. 269–270.
 • Nové, korpusově založené mluvnice češtiny. Český jazyk a literatura, 2015–2016, 66, s. 44–50; s. 96–99. [s R. Adamem P. Jínovou, E. Lehečkovou]
 • Příručka nejen pro školy. Český jazyk a literatura, 2014–2015, 65, s. 256–258.
 • O naší řeči. Naše řeč, 2014, 97, s. 43–44.
 • Jsme v češtině doma? Český jazyk a literatura, 2013–2014, 64, s. 102–103.
 • Hladká, Z. – Martincová, O.: Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. Brno: MU 2012. Korpus – gramatika – axiologie, 2013, 8, s. 71–75. [pdf]
 • Ka Man Aman Chiu: An Approach to Standardization. An Analysis of Chinese IT Technology Problems in Hong Kong. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 181 s. Slovo a slovesnost, 2011, 72, s. 229–234.
 • Monografie o bulharské slovotvorbě. Naše řeč, 2010, 93, s. 37–43. [s B. Niševou]
 • O jazyce a lékařství. Naše řeč, 2009, 92, s. 94–97. [online]
 • Česká i obecná frazeologie a idiomatika komplexně. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 152–154.
 • F. Čermák. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology. International Journal of Lexicography, 21, 2008, s. 198–202.
 • Nová kniha o internacionalizaci v polské slovotvorbě. Naše řeč, 2007, 90, s. 97–99.
 • Neologizmy v dnešní češtině. Naše řeč, 2006, 89, s. 147–149.
 • Nová publikace o složených hybridních substantivech. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, s. 273–275.
 • Internacionalismy v nové slovní zásobě. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, č. 1, s. 38–40.
 • Janu Horálkovi nejde tentokrát jen o slova. Český jazyk a literatura, 2003/2004, 54, č. 1, s. 51–52.
 • Pojednání o polské slovotvorbě z diachronního hlediska. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 322–324.
 • Jazyková poradna odpovídá tentokrát knižně. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 106–107.
 • S. Gester: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 74–76.
 • Dvě práce frazeologické z dílny ruských bohemistů. Naše řeč, 2000, 83, s. 264–268. [online]
 • Čeština v zeleni. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 25–26.
 • Lyrika bez zbytečných ornamentů. Lidové noviny, 2000, 13, č. 109, s. 20.
 • Seifertovy rané verše vyšly v USA anglicky. Lidové noviny, 2000, 13, č. 38, s. 20.
 • M. Dokulil: Content – Expression – Meaning (Reading from Linguistic Studies). Czech Language News (USA), 1999, č. 12, s. 6–7.
 • M. Dokulil: Obsah – výraz – význam. Český jazyk a literatura, 1998/1999, 49, s. 198–200.
 • M. Čechová a kol.: Stylistika současné češtiny. Czech Language News (USA), 1998, č. 11, s. 7.
 • K. Gammelgaard: Spoken Czech in Literature. The Case of Bondy, Hrabal, Placák and Topol. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 52–53.
 • Manuál lexikologie. Slovo a slovesnost, 1996, 57, s. 297–300. [online]
 • Slovník z velkolíhně neologismů – recenze poněkud opožděná a nemístná, zato však on–line. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 141–144.
 • M. Čechová a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Czech Language News (USA), 1996, č. 6, s. 7–8.
 • J. Horecký: Semantics of Derived Words (Sémantika odvodených slov). Slovo a slovesnost, 1996, 57, s. 125–127.
 • A multi-level course for advanced learners. Slovo a slovesnost, 1996, 57, s. 67–70.
 • Spisovná čeština a jazyková kultura. Sborník z olomoucké konference, 23. – 27. 8. 1993. Czech Language News (USA), 1996, č. 6, s. 8–9.
 • Nová učebnice a zásobník textů. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 215–216.
 • To je jiná písnička mezi učebnicemi. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 60–62.
 • M. C. McKenna, R. D. Robinson: Teaching through Text. Longman Publishing Group, New York, 1993. Český jazyk a literatura, 1993/1994, 44, s. 189–191.

Zprávy

 • Bozděchová, I. – Niševa, B.: K životnímu jubileu Olgy Martincové. Slovo a slovesnost 81, č. 4, 2020, s. 324–330.
 • První online burza nápadů českých škol v USA a Kanadě 2020. Bulletin ČSÚZ, květen–červen 2020, s. 13–15.
 • Po stopách výuky češtiny na východě USA. Bulletin ČSÚZ, březen–duben 2020, s. 8–13.
 • Z XI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí. Bulletin ČSÚZ, srpen 2019, s. 9–11.
 • Česká škola bez hranic a česká jazyková budoucnost v zahraničí. ČJL 2, 2019/2020, s. 88–
 • Na výuce češtiny v Indii. Krajiny češtiny 11, 2019, s. 9.
 • Omán a Česko – kultury vzdálené i blízké. Bulletin ČSÚZ, červen 2019, s. 15–17.
 • Vzdělávací program EU napomáhá výuce českého jazyka v Ázerbájdžánu. Bulletin ČSÚZ, duben 2019, s. 11–15.
 • Česko a čeština v Indii. Bulletin ČSÚZ, březen 2019, s. 16–18.
 • Češích ve světě. Bulletin ČSÚZ, prosinec 2018, s. 26–28.
 • Odešel doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. Bulletin ČSÚZ, srpen 2018, s. 17–18.
 • Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. Bulletin ČSÚZ, srpen 2018, s. 14–16.
 • Setkání v Domu zahraniční spolupráce a nové kroje pro studenty z Tchaj-wanu. Bulletin ČSÚZ, srpen 2018, s. 10–13.
 • Čeština u Kaspického moře. Bulletin ČSÚZ, květen 2018, s. 19–21.
 • Čeština na Tchaj-wanu. Bulletin ČSÚZ, leden 2018, s. 8–9.
 • Zájem o češtinu je i na Blízkém východu. Bulletin ČSÚZ, listopad 2017, s. 14–16.
 • Jazyk činí svět harmoničtější a kulturu pestřejší. Bulletin ČSÚZ, září 2017, s. 10–12.
 • Čeština ve Velké Británii. SALi 8 (2), 2017, s.102–103.
 • Čeština v Číně. SALi – Zvláštní vydání, 2017, s. 141–142.
 • Čeština v Ázerbájdžánu. SALi – Zvláštní vydání, 2017, s. 139–140.
 • Jazyk činí svět harmoničtější a kulturu pestřejší. Bulletin ČSÚZ, září 2017, s. 10-12. [pdf]
 • Z návštěvy předsedy PS PČR v Centru českého jazyka a kultury v Baku. Bulletin ČSÚZ, březen 2016, s. 16–17. [s G. Gambarovem]
 • České Daruvarsko se vzdělává, diskutuje a slaví. Bulletin ČSÚZ, květen 2016, s. 21–24.
 • V Praze se opět sešli zástupci Českých škol bez hranic. Bulletin ČSÚZ, srpen 2016, s. 11–12.
 • Čeština – jazyk evropský a světový? Bulletin ČSÚZ, srpen 2016, s. 13–14.
 • V Pekingu se rozšiřuje výuka češtiny. Bulletin ČSÚZ, říjen 2016, s. 14–15.
 • Podpora výuce češtiny v Ázerbájdžánu. Bulletin ČSÚZ, listopad 2016, s. 12–13.
 • Předsednictví ČR v Nejvyšší radě Evropských škol a spolupráce s UK. SALi 2015, 6, s. 164–165. [pdf]
 • Týden češtiny ve světě 2015. SALi 2015, 6, s. 170–172. [pdf]
 • Odkaz Hejdara Alijeva stále živý. Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií 10, září 2015, s. 34–38.
 • Čeština v Ázerbájdžánu. Bulletin ČSÚZ, září 2015, s. 15–17. [pdf]
 • Evropské maturity 2015. Bulletin ČSÚZ, srpen 2015, s. 14–15.
 • Dvě pražské konference o češtině ve světě. Bulletin ČSÚZ, srpen 2015, s. 10–11.
 • Na zdraví do další stovky let! Bulletin ČSÚZ, červenec 2015, s. 14–17.
 • Oslava století češtiny na Texaské univerzitě v Austinu. Bulletin ČSÚZ, duben 2015, s. 13–15.
 • Čeština v Texasu se učí už 100 let. Bulletin ČSÚZ, únor 2015, s. 9–13.
 • České školy bez hranic – letní setkání v Praze. Bulletin ČSÚZ, srpen 2014, s. 14–15.
 • Sympozium o českém jazyku v Daruvaru. Bulletin ČSÚZ, květen 2013, s. 16–17.
 • Gramatika a korpus 2012. Český jazyk a literatura, 2012–2013, 63, s. 196–199.
 • Konference na Korejské univerzitě cizích jazyků v Soulu. Slovo a slovesnost, 2012, 73, s. 82–84.
 • Česká literatura v korejštině na mezinárodním knižním veletrhu v Soulu. Bulletin ČSÚZ, červenec 2012, s. 19–21.
 • Jízda králů a česká polka v Korejské republice. Bulletin ČSÚZ, duben 2012, s. 22–23.
 • České knihy v Korejské republice. Bulletin ČSÚZ, březen 2012, s. 14–15.
 • Czech-Korean poetry evening. The Argus, 444, 2. 3. 2012, s. 8–9.
 • Festival české kultury v Jižní Koreji. Bulletin ČSÚZ, prosinec 2011, s. 37–40.
 • Za češtinou do Číny. Bulletin ČSÚZ, říjen 2011, s. 25–26.
 • Česko-korejské kulturně-historické jaro v Soulu. Bulletin ČSÚZ, duben 2011, s. 21–23.
 • Český jazyk v zahraničí. Bulletin ČSÚZ, listopad 2010, s. 16–19.
 • Česká literatura a politika v Jižní Koreji aneb Dvakrát poprvé. Bulletin ČSÚZ, září 2010, s. 25–28.
 • Za Evou Hošnovou. Český jazyk a literatura, 2010/11, 61, s. 47–49.
 • České střípky, ba střepy v Jižní Koreji. Bulletin ČSÚZ, duben 2010, s. 28–31.
 • Mezinárodní odborný internetový seminář. Český jazyk a literatura, 2009/2010, 60, s. 100–102.
 • Deset konferencí Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů. Naše řeč, 2008, 91, s. 260–266. [online]
 • Zasedání komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů. Český jazyk a literatura, 2007/2008, 58, s. 244–245.
 • Konference o anglicismech v Evropě. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 202–204.
 • Za Josefem Hrbáčkem. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 196–198.
 • Třetí mezinárodní konference o literární kritice (Káhira 10.–14. 12. 2003). Naše řeč, 2004, 87, s. 104–106. [online]
 • Irská prozaička Edna O’Brienová na Festivalu spisovatelů Praha. Český jazyk a literatura, 2003/2004, 54, s. 93–94.
 • PEN klub – mezinárodní organizace spisovatelů. Informační bulletin ČSÚZ, 2003, 8, s. 16–18.
 • Irský básník Seamus Heaney v Praze. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 148–150.
 • Mezinárodní konference o literární kritice (Káhira, 20.–24. 11. 2000). Časopis pro moderní filologii, 2001, 83, s. 47–50.
 • Učitel a kolega Josef Hrbáček. Český jazyk a literatura, 1999/2000, 50, s. 195–196. [s E. Hošnovou]
 • Hopkinsova letní škola. Salon, 1997, č. 33, s. 3.

Popularizační články a jiné texty

 • Slovo/neslovo, jazyk/nejazyk; Aluze bez hranic; V krátkosti o obšírnosti názvů; Termíny doma a za hranicemi; O znovutatínkovství, myčkosporáku a NIMBY syndromech; Internetová jazyková příručka + Akademická příručka českého jazyka. In: (kol.) O jazyce bez hranic (a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny), NLN, Praha 2017, s.  19–23, 170–175; 175–181; 185–193; 201–205; 221.
 • Dáme vám kovbojský klobouk… / We shall give you a cowboy hat..). In: L. Cope – M. Hopkins (eds.): Centennial of Czech Studies at the University of Texas at Austin. Fort Woth, Texas: NorTex Press, 2015, s. 83–90.
 • Tisíciletý čtenářský příběh. In: I. Bozděchová a J. Olša, jr. (eds.): Short Stories of Czech Classic. Seoul: Happy Reading Books, 2011, s. 411–437.
 • Voice of Wisdom: Stories of Foreign Cities. HUFS students on modern Czech literature with the Czech writer Michal Ajvaz. The Argus, 441, 12. 10. 2011, s. 26–27.
 • On modern Czech literature with Czech writer Michal Ajvaz. The Korea Post 24, 2011, s. 48.
 • Stories of Foreign Cities. [odkaz zde]
 • On Location In Seoul: Michal Ajvaz In Korea.
 • Bez revolty v duši člověk nemůže být básníkem (Rozhovor s básníkem Ko Un, odkaz zde)
 • Mé jediné jméno je básník (Rozhovor s básníkem Ko Un.)
 • Dění na zemi je odrazem dění na nebi. Divadelní noviny 20, 1.6. 2011, s. 11.
 • Czech Literature in Korea and at HUFS. The Argus, 435, 2010, s. 30–31.
 • Virginia Woolfová a drama lidské duše. Informační zpravodaj Národního divadla, 2004/2005, č. 7, s. 23. [s J. Hančilem]
 • Nemám v úmyslu přestat pracovat… TOP, 2004, 15, č. 72, s. 11.
 • Virginia Woolfová v divadle. Tvar, 2004, 15, č. 15, s. 19.
 • Spisovatelé žijí v mysli a v hotelích duše. Tvar, 2003, 14, č. 9, s. 9.
 • Dvojjediné vzpomínání. In: Čmejrková, S. – Svobodová, Z. (eds.): In memoriam Miloše Dokulila. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2002, s. 61–62.
 • Chvalořečení Josefa Škvoreckého. In: Lustig, A. – Cinger, F. (eds.): 3 x 18 (portréty a postřehy). Praha: HAK, 2002, s. 188–193.
 • Mezinárodní variace na téma G. M. Hopkins. Tvar, 2002, 13, č. 17, s. 8–9.
 • Vzpomínka na renesančního člověka s básnickým citem a láskou k vědě. Hospodář (USA), 1998, 108, č. 12, s. 13–14.
 • Co je hladomor. Salon, 1997, č. 42, s. 3.
 • Czech – Czinglish/Czenglish – English: A New Confusion of Tongues in the Tower of Babel? CCSC Noviny (USA), 1995, č. 1, s. 4–5.

Překlady (z angličtiny do češtiny)

 • Plovoucí čas: Měsíc jsou nejstarší hodiny. Floating Hours: Moon is the Oldest Clock. Korea: National Museum of Contemporary Art, Korean Foundation, 2010, s. 5–21.
 • V. Vassilikos: Opuštěná žena a postel plná dolarů. Salon 470, 25. 5. 2006, s. 4.
 • L. Vaculík. In: March, M. (ed.): Nelze-li jinak. 25 rozhovorů s hosty Festivalu spisovatelů Praha. Praha: Prague Writers’ Festival, 2005, s. 97–101.
 • E. Osers: Golden City / Zlaté město. Praha: Carpe diem, 2004.
 • E. Osers: Loňské sněhy. Praha: Karolinum, 2004.
 • E. O’Brien: Virginia. Praha: Evropský literární klub, 2004.
 • Člověk je dítě svého teritoria; Amerika je romantická země; Chci ukázat. In: Lustig, A.: Interview II. Vybrané rozhovory 1979–2003. Praha: Devět bran, 2004, s. 56–72; 126–136; 137–153.
 • Primo Levi a Arnošt Lustig o morálních aspektech holocaustu. In: Lustig, A.: Odpovědi. Praha: Prostor, 2003, s. 77–96.
 • I. Crichton Smith: Gaelské písně, Má gaelština zemřít? Tvar, 2003, 14, č. 5, s. 1, 19.
 • E. O’Brien: V lese. Salon, 2003, č. 310, s. 3.
 • Být umělcem v roce 2002 znamená být plný pochybností: rozhovor s D. Eganem. Salon, 2002, č. 274, s. 8. [se Z. Pavelkou]
 • DESpektrum. Brumovice: Carpe diem, 2002. [Komponované pásmo poezie D. Egana, esejů o něm a hudby jeho poezií inspirované.]
 • Paměť. In: Lustig, A. (ed.): Eseje. Praha, 2001, s. 64–121.
 • Uměl jsem číst z oblohy. Souvislosti, 2001, 12, č. 3–4, s. 51–55.
 • Špásování v kuchyni. Tvar, 2001, 12, č. 12, s. 12–13. [McCabe, P.: Courting in the Kitchen.]
 • Vzdálené tóny naděje. Antologie irské poezie. Brno: Host, 2000. [Uspořádání ve spolupráci s O. Pilným a J. Quinnem; překlad 5 básníků.]
 • Zatracený chlapi: Wendy Cope – výbor poezie. Praha: Dita, 1999. [s E. Osersem]
 • Jasanová hůl: Seamus Heaney – výbor poezie. Praha: Volvox Globator, 1998. [s E. Osersem]
 • Smiluj se nad básníkem: Desmond Egan – výbor poezie. Praha: Volvox Globator, 1997.
 • Wendy Cope. Salon, 1997, č. 46, s. 4. [s E. Osersem]

 

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Lexikologie (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Vyučování češtiny jako cizího jazyka I a II (povinné magisterské semináře)
 • Čeština na vlnách (povinně volitelný seminář)
 • Lexikologie (pro Ústav bohemistických studií FF UK)
 • Základy slovotvorby (pro Ústav bohemistických studií FF UK)
 • Základy české frazeologie a idiomatiky (pro Ústav bohemistických studií FF UK)

 

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2006)

 

Bakalářské práce
Kobylková, Eva 2019 Neologická kompozita s prvním členem číslovkového původu
Ceháková, Markéta 2018 Lexikální výrazy pro popis barvy hudebního zvuku v češtině
Vlasáková, Lucie 2018 Obrazná pojmenování v současné české křesťanské literatuře pro děti
Mráčková, Michaela 2017 Slovní zásoba současné české sci-fi povídky
Klímová, Lucie 2016 Internacionalizace české sportovní slovní zásoby
Minaříková, Nikola 2015 Mluva českých jeskyňářů
Kožuriková, Daniela Hana 2014 Přechylování nových názvů profesí
Kožuriková, Daniela Hana 2012 Konkurence slovotvorných sufixů při přechylování názvů profesí
Choulíková, Klára 2011 Deminutiva, jejich typy, užívání a proměny v současné češtině
Pekáčková, Alena 2011 K sémantice základních číslovek
Poulová, Kristýna 2011 Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě
Černá, Eliška 2010 Specifika jazykové stránky blogů na českém internetu
Fischerová, Simona 2010 Frazeologie v současné sportovní publicistice
Kříž, Adam 2010 Aktuální procesy apelativizace proprií
Diplomové práce
Hrubá, Andrea 2020 Slovní zásoba internetové komunikace chovatelů domácích zvířat
Pavlová, Hana 2019 Jazykovědné termíny v mediálním diskurzu (Studie determinologizace)
Piknerová Vlasáková, Magdalena 2019 České historické reálie ve výuce češtiny pro cizince
Víchová, Martina 2019 Výuka češtiny ve Vídni na příkladu bilingvních škol Školského spolku Komenský
Hunalová, Michaela 2018 Dynamika jazykových prostředků v současných masových médiích
Jeřichová, Tereza 2018 Jazykové klišé v současném televizním zpravodajství
Položijová, Jana 2018 Jazykový, humor lékařů
Sláma, Jakub 2018 Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov
Hubková, Helena 2016 Názvy současných profesí ve zdravotnictví
Kožuriková, Daniela Hana 2016 Nové názvy profesí
Drengubáková, Jana 2012 Jazykový, obraz rodiny v evangeliích ekumenického překladu
Veselý, Vojtěch 2006 Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Ivana Bozděchová