doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

FF-8822-version1-_2_5_sicova2_full

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: lucie.rimalova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 2002
 • magisterské studium český jazyk a literatura + anglistika a amerikanistika, FF UK Praha, 1998

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK Praha, 2014
 • Ph.D. – FF UK Praha, 2002

Praxe od ukončení VŠ studia                   

 • od 1998: FF UK Praha

Granty

 • 2014 řešitelka Inovace bloku předmětů o osvojování jazyka. Vnitřní rozvojový program FF UK pro rok 2014
 • od 2012 spolupráce na vnitřním VZ UK PRVOUK, sekce P10 Lingvistika, podprogram Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence populace ČR
 • 2012–2013 účast na projektu Operačního programu Praha – Adaptabilita, Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka (hlavní řešitelka E. Lehečková)
 • 2005–2007 spolupráce na projektu VZ MSM 0021620825
 • spolupráce na grantu GAUK 267/2000 Čeština: slova a svět (hlavní řešitelka I. Vaňková)
 • 2006–2007 spoluřešitelka grantu GA ČR „Korespondence Boženy Němcové“
 • 2001–2003 řešitelka grantu MK ČR DA01P01OUK023 „Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza“ (spoluřešitelé R. Adam, J. Janáčková, A. Macurová, M. Pokorná, S. Wimmer)

Záštita studentských projektů

 • 2014 Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí: role motivační transparentnosti (řešitelka A. Kadlecová)
 • 2015 Využití metody Instrumentálního obohacení prof. Reuvena Feuersteina ve výuce českého jazyka (řešitelka H. Voralová)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2015 členka oborové rady oboru český jazyk na FF UK
 • od 2015 členka oborové rady oboru didaktika konkrétního jazyka na FF UK
 • od 2018 členka redakční rady časopisu Jazyk a kultúra
 • od 2016 Slavic Cognitive Linguistic Association
 • od 2003 Jazykovědné sdružení ČR, 2003–2006 a od 2015 členka hlavního výboru
 • od 2003 International Society of Applied Psycholinguistics
 • 1992–2004 porotkyně obvodních a krajských kol a 2002–2004 členka ústřední komise Olympiády v českém jazyce

Publikační činnost

Monografie

 • Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013.
 • Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum 2010.
 • Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005. [spoluautorka]
 • Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové. AUC Philologica – Monographia CXLVI. Praha:  Karolinum, 2005.
 • Komunikační strategie (Dopisy B. Němcové). Praha: UK FF, 2002. [nepublikovaná disertační práce (Ph.D.); L. Římalová]

Skripta

 • Osvojování jazyka dítětem. Praha: Karolinum, 2016.
 • Pragmatika. Studijní příručka. Praha: Karolinum, 2015 [pdf]
 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [s R. Adamem. M. Benešem, I. Bozděchovou, P. Jínovou, F. Martínkem, H. Prokšovou] [pdf]

Studie a články

 • Walencja czasowników określających relacje międzyludzkie w języku czeskim. Prace filologiczne LXX, 2017, s. 361–375.
 • Co se stalo s Otesánkem? K edicím Erbenovy pohádky. Studie z aplikované lingvistiky 8, 2017, č. 1, s. 32–42.
 • Komunikace vyučujících českého jazyka a literatury (Na příkladu jako v korpusu SCHOLA2010). In: K. Romaševská (ed.): Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Praha: NČDS – P. Mervart 2017, s. 69–77.
 • Gesta a jazyk vědy (K neverbální komunikaci doprovázející odborné projevy česky hovořících vědců). In: M. Stluka – M. Škrabal (eds.): Liška a čban. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha: NLN 2017, s. 110–116.
 • Boj s písmeny. Raná stádia čtení a psaní u dítěte s vývojovou dysfázií. In: O. Orgoňová a kol. (eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: UK v Bratislave 2017, s. 513–522.
 • The Pragmatics of Epistolary Communication: Context and Stylization. Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 27, 2017, č. 2, s. 71–83.
 • Valence českých sloves pohybu pohledem kognitivní lingvistiky. In: K. Skwarska – E. Kaczmarska (eds.): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2016, s. 247–256.
 • Děti a emoce – k výzkumu obrazu světa u česky hovořících dětí. In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.): Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, 2016, s. 139-143.
 • On A. Stich´s Analysis of Other Author´s Interference with Božena Němcová´s Letters. AUC Philologica Slavica Pragensia XLII, 3/2014, s. 203–210.
 • Stylistická analýza a raná dětská řeč. In: J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak (eds.): Registre jazyka a jazykovedy (II). Na počesť Daniely Slančovej. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2014, s. 10–15.
 • Výzkum rané dětské syntaxe a korpus. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference. Hradec Králové, 2013. (CD s ISBN 987-80-7435-243-0)
 • Negation in Early Child Communication. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, č. 2, s. 7–18.
 • Břicho v českém jazykovém obrazu světa. In: I. Vaňková – J. Wiendl (eds.): Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře. Praha: FF UK – FSV UK, 2012, s. 97–104.
 • Intertextualita v procesu osvojování. Slovo a slovesnost, 73, 2012, s. 345–365.
 • První „gramatika“ – o osvojování češtiny dítětem. In: S. Čmejrková a kol. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Karolinum, 2012 s. 669–672.
 • Kognitivní lingvistika a škola. Český jazyk a literatura, 62, 2011/2012, s. 21–26.
 • Metafory pýchy. Naše řeč, 2010, 93, s. 16–24.
 • „Pýcha“ v českém jazykovém obrazu světa. In: Vaňková, I. – Pacovská, J. (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha: FF UK, 2010, s. 144–154.
 • O významech sloves typu jít a typu chodit v češtině. Bohemistyka, 2009, 9, s. 161–176.
 • Představová schémata a popis jazyka (schéma cesty v češtině). Jazykovědné aktuality, 2009, 46, s. 12–20.
 • O ruchu człowieka. In Pojęcie – słowo – tekst. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2008, s. 27–44.
 • Texty z konce života Boženy Němcové. In: Adam, R. (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 62–67.
 • K jazykovému obrazu strachu v češtině. In: J. Šlédrová (ed.): Obraz světa v jazyce II. Praha: UK FF, 2007, s. 13–17.
 • Sny v korespondenci Boženy Němcové. In: P. Mareš – I. Vaňková (eds.). Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: UK FF, 2007, s. 153–165. [spolu s M. Saicem]
 • Zrát, zralý, zralost v českém jazykovém obraze světa. In: D. Moldanová – M. Balowski (eds.): Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných prof. PhDr. Marii Čechové, DrSc. Ústí nad Labem, 2007, s. 275–280.
 • Poslední dopisy Boženy Němcové. Bohemistyka, 2007, 7, s. 1–14.
 • Předmluva I. In: Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 7–20.
 • Genderové stereotypy v korespondenci Boženy Němcové. In: Horký, M. – Horký, R. (eds.): Božena Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 195–202.
 • „Naivní“ a vědecká psychologie z pohledu kognitivní lingvistiky. In: R. Šikl a kol. (eds.): Kognice 2006. Sborník příspěvků. Psychologický ústav AV ČR, 2006, s. 179–182.
 • Barunka a její sourozenci (K obrazu postav dětí v Babičce Boženy Němcové). Český jazyk a literatura, 2005–2006, 56, č. 2, s. 92–97.
 • Řekl…, nebo pateticky prohlásil? Ozvláštňování uvozovacích vět v publicistickém stylu. Čeština doma a ve světě, 2005, 13, s. 140–142.
 • Dopisy, které se neměly uchovat (Ke korespondenci Boženy Němcové). In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků, 2005, č. 30, s. 36–37.
 • Korespondence Boženy Němcové se sestrami Rottovými. In: Literární archiv č. 35–36. Ztěžklá křídla snů. Ženy v české  literatuře. Praha, 2003–2004, s. 61–73.
 • Co nám nevoní (Poznámky k jazykovému obrazu čichu v češtině). Čeština doma a ve světě, 2003, 11, s. 21-26.
 • K otázce sebestylizací subjektů narátora a produktora (Dopisy Boženy Němcové). In: Literární archiv č. 34. Praha, 2002, s. 173-182.
 • „Vyznavačkám chicstylu“ (Dnešní čeština podle časopisu Style). Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 22-25.
 • Silný a slabý v češtině. In: Vaňková, I. (ed.): Obraz světa v jazyce. Praha : UK FF, 2001, s. 88-95. [L. Římalová]
 • Komunikační perspektiva v dopisech B. Němcové. In: Janáčková a kol.: Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha : ISV nakladatelství, 2001, s. 25-37. [L. Římalová]
 • I vy můžete být slavní (Subjekty v časopise Spy). Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 106-109. [L. Římalová]
 • Sebestylizace Boženy Němcové v dopisech manželovi. Jazykovědné aktuality, 2000, 37, zvláštní číslo, s. 70-74. [L. Římalová]
 • „Píšte mi brzy, prosím velmi, a hodně mnoho“ (Prosby, omluvy a příkazy v dopisech Boženy Němcové ženám). In: U jednoho stolu. Sborník prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. Praha, 2000, s. 138-145. [Soukromý tisk, vydáno s podporou ÚČL AV ČR; L. Římalová]
 • Výpovědi s komunikační funkcí námitky, nesouhlasu, protestu, ohrazení, odmítnutí a slibu, závazku, souhlasu, dovolení. In: Komunikační a strukturní aspekty češtiny a jiných jazyků. Opera linguae bohemicae studentium, 2. Praha : UK FF, 1999, s. 9-21. [L. Římalová]
 • „Ženské“ a „mužské“ v komunikaci (korespondence B. Němcové). In: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce. Opera linguae bohemicae studentium, 1. Praha : UK FF, 1999, s. 86-93. [L. Římalová]
 • Dvě různé podoby B. Němcové v jejích dopisech ženám. Naše řeč, 1998, 81, s. 245-254. [L. Římalová]

Recenze

 • Saicová Římalová, L. (rec.): Daniela  Slančová – Terézia Slančová: Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénérskeho komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Slavia, 86, 2017, č. 1, s. 86–89.
 • Saicová Římalová, L. (rec.): Když čtvrťáci píší vyprávění… Studie z aplikované lingvistiky 8, 2017, č. 2, s. (bude doplněno)
 • Lze měřit metafory? Studie z aplikované lingvistiky, 2014, č. 2, s. 139–142. [Nacey, Susan: Metaphors in Learner English. Amsterdam – Philadelphia, PA: John Benjamins]
 • Komplexní pohled na teorie osvojování mateřského jazyka dítětem. Ambridge, Ben – Lieven, Elena V. M. (2011): Child Language Acquisition. Contrasting Theoretical Approaches. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 448 s. ISBN 978-0-521-74523-9. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, č. 1, s. 93–97. 
 • Tanja Anstatt – Boris Norman (edd.): Die slavischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik. Slavia, 81, 2012, s. 245–250.
 • Zdenka Rusínová: Pokušení struktury. Slavia, 80, 2011, s. 487–489.
 • Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Svetlana Kapalková – Daniela Slančová – Iveta Bónová – Jana Kesselová – Marína Mikulajová, Bratislava, Slovenská asociácia logopédov, 2010, 110 s. + CD. Jazykovědné aktuality, 48, 2011, s. 134–137.
 • Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči. Slovo a slovesnost, 72, 2011, s. 69–75.
 • Sydney Lamb: Language and Reality. Ed. by Jonathan Webster. London – New York: Continuum, 2004. xix + 524 s. Slovo a slovesnost, 2006, 67, s. 216–221.
 • David S. Danaher: The Semantics and Discourse Function of Habitual–Iterative Verbs in Contemporary Czech. München: LINCOM EUROPA, 2003. 114 s. Jazykovědné aktuality, 2005, XLII, č. 3 a 4, s. 57–59.
 • Monografie o textové vícejazyčnosti. Naše řeč, 2005, 88, s. 94–96.  [MAREŠ, P. Also, nazdar!…]
 • Alexander Levitsky – Masako Ueda (eds.): Brown Slavic Contributions. Volume XI: Modern Czech Studies. The Department of Slavic Languages, Brown University, Providence 1999. 165 s. Slovo a slovesnost, 2002, 63, s. 70-73. [L. Římalová]
 • Česká stylistika v zahraničí. Český jazyk a literatura, 2000/2001, 51, s. 203-205. [Stylistyka IX. Opole, 2000; L. Římalová]

Edice

 • Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, 2016. [s I. Vaňkovou]
 • Macurová, A.: Komunikace v textu a s textem. Praha: FF UK, 2016. [s P. Marešem, R. Adamem, K. Richterovou a I. Vaňkovou]
 • Němcová, B.: Korespondence IV. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného). AUC Philologica 3, 2003, Slavica Pragensia XXXVIII. Praha: Univerzita Karlova, 2006. [s D. Čapkovou (hlavní editorka)]
 • Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Praha: UK FF, 2004. [vědecká redakce I. Nebeská, redakční spolupráce I. Vaňková, J. Šlédrová]
 • Němcová, B.: Korespondence II (1853–1856). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Němcová, B.: Korespondence I (1844–1852). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Bádání o jazycích a literaturách. Opera linguae bohemicae studentium, 5. Praha: UK FF, 2002. [redakční spolupráce A. Hudáková, A. Nováková, A. Fidlerová, Š. Lešnerová]
 • Jazyk a text II. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Praha: UK FF, 2000. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]
 • Jazyk a text I. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Část 2. Praha: UK FF, 1999. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]
 • Jazyk a text I. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Část 1. Praha: UK FF, 1999. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]

Překlady

 • Falkowska, M.: „Obvinění někoho“ jako řečový akt. O významuý slovesa oskarżać (obviňovat / obžalovávat). In: Vaňková, I. – Pacovská, J. (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha: UKFF, 2010, s. 155-164. [překlad z polštiny Lucie Saicová Římalová, vědecká redakce Irena Vaňková]
 • Danaher, D.: Úvod do kognitivní gramatiky. In: Saicová Římalová, L. (ed.). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. Praha: UK FF, 2007. [překlad z angličtiny Martin Saic a Lucie Saicová Římalová]
 • Janda, L.: Kognitivní lingvistika. In: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Praha: UK FF, 2004, s. 9–58.

 

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2006)

 

Bakalářské práce
2015 Michaela Janů Koktavost u dospělých
2015 Tereza Laiblová Komunikace logopeda s dítětem
2015 Tereza Cajthamlová Komunikace v edukačních televizních pořadech pro děti
2015 Hana Puldová Gesta a mimika v různých kulturách
2014 Monika Traubová Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče
2013 Andrea Benešová Diagnostikování verbálních schopností dětí pohledem lingvistiky
2013 Eva Fojtíčková Rozvíjení slovní zásoby u dětí mladšího školního věku
Diplomové práce
2015 Hana Švarcová Čas a prostor v psaných dětských projevech
2015 Martina Valná Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti
2015 Milena Mráčková Komunikace otce s dětmi
2015 Eva Svatoňová Metody vyučování bilingvních žáků v České škole Manchester
2015 Eva Fojtíčková Osobnostní a sociální rozvoj ve výuce českého jazyka na základní škole
2015 Kamila Šafratová Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysgrafií na 2. stupni základní školy
2015 Lucie Mokrá Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra
2014 Markéta Uhlířová Vyjadřování komunikačních záměrů (raná dětská řeč)
2013 Klára Zikmundová Možnosti komunikace dětí s dětskou mozkovou obrnou
2007 Eva Beková Internacionální prefixoidy s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině
2007 Ivana Jelínková Vliv syntaktické stavby (spojek) na mluvenou řeč (promluvový úsek, intonaci, pauzy). Poslechové analýzy
2006 Hana Zajíčková Gramatické kategorie „jmen“ v učebnicích pro cizince – k metodologii výuky češtiny jako cizího jazyka
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.