doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: lucie.rimalova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 2002
 • magisterské studium český jazyk a literatura + anglistika a amerikanistika, FF UK Praha, 1998

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK Praha, 2014
 • Ph.D. – FF UK Praha, 2002

Praxe od ukončení VŠ studia                   

 • od 1998: FF UK Praha

Granty

 • od 2019  Cognitive Concepts in Czech Language and Culture (Kognitivní koncepty v českém jazyce kultuře), vnitřní rozvojový program FF UK (řešitelka)
 • od 2017 PROGRES Q10, Jazyk v proměnách místa, času, kultury (členka týmu a členka rady)
 • 2014 řešitelka Inovace bloku předmětů o osvojování jazyka. Vnitřní rozvojový program FF UK pro rok 2014
 • 2012–2016 spolupráce na vnitřním VZ UK PRVOUK, sekce P10 Lingvistika, podprogram Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence populace ČR
 • 2012–2013 účast na projektu Operačního programu Praha – Adaptabilita, Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka (hlavní řešitelka E. Lehečková)
 • 2005–2007 spolupráce na projektu VZ MSM 0021620825
 • spolupráce na grantu GAUK 267/2000 Čeština: slova a svět (hlavní řešitelka I. Vaňková)
 • 2006–2007 spoluřešitelka grantu GA ČR „Korespondence Boženy Němcové“
 • 2001–2003 řešitelka grantu MK ČR DA01P01OUK023 „Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza“ (spoluřešitelé R. Adam, J. Janáčková, A. Macurová, M. Pokorná, S. Wimmer)

Záštita studentských projektů

 • 2014 Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí: role motivační transparentnosti (řešitelka A. Kadlecová)
 • 2015 Využití metody Instrumentálního obohacení prof. Reuvena Feuersteina ve výuce českého jazyka (řešitelka H. Voralová)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2015 členka oborové rady oboru český jazyk na FF UK
 • od 2015 členka oborové rady oboru didaktika konkrétního jazyka na FF UK
 • od 2018 členka redakční rady časopisu Jazyk a kultúra
 • od 2016 Slavic Cognitive Linguistic Association
 • od 2003 Jazykovědné sdružení ČR, 2003–2006 a od 2015 členka hlavního výboru
 • od 2003 International Society of Applied Psycholinguistics
 • 1992–2004 porotkyně obvodních a krajských kol a 2002–2004 členka ústřední komise Olympiády v českém jazyce

Publikační činnost

Monografie

 • Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013.
 • Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum 2010.
 • Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005. [spoluautorka]
 • Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové. AUC Philologica – Monographia CXLVI. Praha:  Karolinum, 2005. [pdf]
 • Komunikační strategie (Dopisy B. Němcové). Praha: UK FF, 2002. [nepublikovaná disertační práce (Ph.D.); L. Římalová]

Skripta

 • Osvojování jazyka dítětem. Praha: Karolinum, 2016.
 • Pragmatika. Studijní příručka. Praha: Karolinum, 2015 [pdf]
 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [s R. Adamem. M. Benešem, I. Bozděchovou, P. Jínovou, F. Martínkem, H. Prokšovou] [pdf]

Studie a články

 • Naivní teorie osvojování jazyka v komunikaci česky hovořících matek. In: J. Klincková (ed.): Komunikácia v odborných reflexiách. Banská Bystrica: Ballianum 2019, s. 501–511.
 • Konceptualizace lidského věku v současné češtině a její reflexe ve veřejném prostoru. Prace Filologiczne, 73, 2019, s. 467–482. [pdf]
 • Doslov k českému vydání. In: Huang, Y.: Pragmatika. Praha: Karolinum 2019, s. 383–387.
 • Odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR. Soukromá písemná komunikace. Jazykovědné aktuality 2019, č. 1–2, s. 9–10.
 • Obraz dětské duše a jejích hodnot v komunikaci česky hovořících matek. In: J. Jurewicz – E. Masłowska – D. Pazio-Wlazłowska (eds.): Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektiwie międzykulturowej. Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze. Warszawa: ISPAN, 2018, s. 105-120. [odkaz]
 • Dětská řeč. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny I. Praha: NLN, 2016, s. 326–328. [odkaz]
 • Osvojování jazyka dítětem. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny II. Praha: NLN, 2016, s. 1273–1274. [odkaz]
 • Raná stádia osvojování slovesné valence u česky hovořících dětí. Slavia, 87, 2018, č. 1-3, s. 288301.
 • Nové žánry v komunikaci o sportu? (Hybridizace ve videonahrávkách hry FIFA u česky hovořících mluvčích). Jazyk a kultúra, 9, 2018, č. 35, s. 176-186. [pdf]
 • Is there such a thing as nonverbal valency? Prace Filologiczne, 72, 2018, s. 321–331.
 • „Já rozumím všem – a mně nerozumí nikdo“ (Komunikace dítěte s vývojovu dysfázií). In: P. Odaloš (ed.): Synchónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: UMB 2018, s. 291–297.
 • Rodina očima mladých mluvčích češtiny (K dotazníkovému šetření jako metodě výzkumu jazykového obrazu světa). In: I. Vaňková – L. Šťastná (eds.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha: FF UK 2018, s. 137–144.
 • Walencja czasowników określających relacje międzyludzkie w języku czeskim. Prace filologiczne LXX, 2017, s. 361–375.
 • Co se stalo s Otesánkem? K edicím Erbenovy pohádky. Studie z aplikované lingvistiky 8, 2017, č. 1, s. 32–42. [pdf]
 • Komunikace vyučujících českého jazyka a literatury (Na příkladu jako v korpusu SCHOLA2010). In: K. Romaševská (ed.): Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Praha: NČDS – P. Mervart 2017, s. 69–77.
 • Gesta a jazyk vědy (K neverbální komunikaci doprovázející odborné projevy česky hovořících vědců). In: M. Stluka – M. Škrabal (eds.): Liška a čban. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha: NLN 2017, s. 110–116.
 • Boj s písmeny. Raná stádia čtení a psaní u dítěte s vývojovou dysfázií. In: O. Orgoňová a kol. (eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: UK v Bratislave 2017, s. 513–522.
 • The Pragmatics of Epistolary Communication: Context and Stylization. Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 27, 2017, č. 2, s. 71–83. [pdf]
 • Valence českých sloves pohybu pohledem kognitivní lingvistiky. In: K. Skwarska – E. Kaczmarska (eds.): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2016, s. 247–256.
 • Děti a emoce – k výzkumu obrazu světa u česky hovořících dětí. In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.): Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, 2016, s. 139-143.
 • The Intepretation of Božena Němcová´s letters: The Linguistic Picture of the World and Image Schema. World Literature Studies 7, 2015, č. 4, s. 26-35. [pdf]
 • Jazykový obraz skromnosti v češtině. In: M. Falkowska – K. Waszakowa (eds.): Pojęcia zapisane v języku. Warszawa: WP UW 2015, s. 127–135 (+ překlad zkrácené verze do polštiny s. 136–138). [pdf]
 • On A. Stich´s Analysis of Other Author´s Interference with Božena Němcová´s Letters. AUC Philologica Slavica Pragensia XLII, 3/2014, s. 203–210.
 • Stylistická analýza a raná dětská řeč. In: J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak (eds.): Registre jazyka a jazykovedy (II). Na počesť Daniely Slančovej. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2014, s. 10–15.
 • Výzkum rané dětské syntaxe a korpus. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference. Hradec Králové, 2013. (CD s ISBN 987-80-7435-243-0)
 • Negation in Early Child Communication. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, č. 2, s. 7–18. [pdf]
 • Břicho v českém jazykovém obrazu světa. In: I. Vaňková – J. Wiendl (eds.): Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře. Praha: FF UK – FSV UK, 2012, s. 97–104.
 • Intertextualita v procesu osvojování. Slovo a slovesnost, 73, 2012, s. 345–365.
 • První „gramatika“ – o osvojování češtiny dítětem. In: S. Čmejrková a kol. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Karolinum, 2012 s. 669–672.
 • Kognitivní lingvistika a škola. Český jazyk a literatura, 62, 2011/2012, s. 21–26.
 • Metafory pýchy. Naše řeč, 2010, 93, s. 16–24.
 • „Pýcha“ v českém jazykovém obrazu světa. In: Vaňková, I. – Pacovská, J. (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha: FF UK, 2010, s. 144–154.
 • O významech sloves typu jít a typu chodit v češtině. Bohemistyka, 2009, 9, s. 161–176. [pdf]
 • Představová schémata a popis jazyka (schéma cesty v češtině). Jazykovědné aktuality, 2009, 46, s. 12–20. [pdf]
 • O ruchu człowieka. In Pojęcie – słowo – tekst. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2008, s. 27–44.
 • Texty z konce života Boženy Němcové. In: Adam, R. (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 62–67. [pdf]
 • K jazykovému obrazu strachu v češtině. In: J. Šlédrová (ed.): Obraz světa v jazyce II. Praha: UK FF, 2007, s. 13–17.
 • Sny v korespondenci Boženy Němcové. In: P. Mareš – I. Vaňková (eds.). Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: UK FF, 2007, s. 153–165. [spolu s M. Saicem] [pdf]
 • Zrát, zralý, zralost v českém jazykovém obraze světa. In: D. Moldanová – M. Balowski (eds.): Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných prof. PhDr. Marii Čechové, DrSc. Ústí nad Labem, 2007, s. 275–280.
 • Poslední dopisy Boženy Němcové. Bohemistyka, 2007, 7, s. 1–14. [pdf]
 • Předmluva I. In: Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 7–20.
 • Genderové stereotypy v korespondenci Boženy Němcové. In: Horký, M. – Horký, R. (eds.): Božena Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 195–202.
 • „Naivní“ a vědecká psychologie z pohledu kognitivní lingvistiky. In: R. Šikl a kol. (eds.): Kognice 2006. Sborník příspěvků. Psychologický ústav AV ČR, 2006, s. 179–182.
 • Barunka a její sourozenci (K obrazu postav dětí v Babičce Boženy Němcové). Český jazyk a literatura, 2005–2006, 56, č. 2, s. 92–97.
 • Řekl…, nebo pateticky prohlásil? Ozvláštňování uvozovacích vět v publicistickém stylu. Čeština doma a ve světě, 2005, 13, s. 140–142.
 • Dopisy, které se neměly uchovat (Ke korespondenci Boženy Němcové). In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků, 2005, č. 30, s. 36–37.
 • Korespondence Boženy Němcové se sestrami Rottovými. In: Literární archiv č. 35–36. Ztěžklá křídla snů. Ženy v české  literatuře. Praha, 2003–2004, s. 61–73.
 • Co nám nevoní (Poznámky k jazykovému obrazu čichu v češtině). Čeština doma a ve světě, 2003, 11, s. 21-26.
 • K otázce sebestylizací subjektů narátora a produktora (Dopisy Boženy Němcové). In: Literární archiv č. 34. Praha, 2002, s. 173-182.
 • „Vyznavačkám chicstylu“ (Dnešní čeština podle časopisu Style). Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 22-25.
 • Silný a slabý v češtině. In: Vaňková, I. (ed.): Obraz světa v jazyce. Praha : UK FF, 2001, s. 88-95. [L. Římalová]
 • Komunikační perspektiva v dopisech B. Němcové. In: Janáčková a kol.: Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha : ISV nakladatelství, 2001, s. 25-37. [L. Římalová]
 • I vy můžete být slavní (Subjekty v časopise Spy). Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 106-109. [L. Římalová]
 • Sebestylizace Boženy Němcové v dopisech manželovi. Jazykovědné aktuality, 2000, 37, zvláštní číslo, s. 70-74. [L. Římalová] [pdf]
 • „Píšte mi brzy, prosím velmi, a hodně mnoho“ (Prosby, omluvy a příkazy v dopisech Boženy Němcové ženám). In: U jednoho stolu. Sborník prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. Praha, 2000, s. 138-145. [Soukromý tisk, vydáno s podporou ÚČL AV ČR; L. Římalová]
 • Výpovědi s komunikační funkcí námitky, nesouhlasu, protestu, ohrazení, odmítnutí a slibu, závazku, souhlasu, dovolení. In: Komunikační a strukturní aspekty češtiny a jiných jazyků. Opera linguae bohemicae studentium, 2. Praha : UK FF, 1999, s. 9-21. [L. Římalová]
 • „Ženské“ a „mužské“ v komunikaci (korespondence B. Němcové). In: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce. Opera linguae bohemicae studentium, 1. Praha : UK FF, 1999, s. 86-93. [L. Římalová]
 • Dvě různé podoby B. Němcové v jejích dopisech ženám. Naše řeč, 1998, 81, s. 245-254. [L. Římalová] [online]

Recenze

 • Mucumi Imaiová: Jazyk a myšlení. Časopis pro moderní filologii, 100, 2018, č. 1, s. 128–130. [pdf]
 • Daniela  Slančová – Terézia Slančová: Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénérskeho komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Slavia, 86, 2017, č. 1, s. 86–89.
 • Když čtvrťáci píší vyprávění… Studie z aplikované lingvistiky 8, 2017, č. 2, s. 87–89. [pdf]
 • Lze měřit metafory? Studie z aplikované lingvistiky, 2014, č. 2, s. 139–142. [Nacey, Susan: Metaphors in Learner English. Amsterdam – Philadelphia, PA: John Benjamins]. [pdf]
 • Komplexní pohled na teorie osvojování mateřského jazyka dítětem. Ambridge, Ben – Lieven, Elena V. M. (2011): Child Language Acquisition. Contrasting Theoretical Approaches. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 448 s. ISBN 978-0-521-74523-9. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, č. 1, s. 93–97. [pdf]
 • Tanja Anstatt – Boris Norman (edd.): Die slavischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik. Slavia, 81, 2012, s. 245–250.
 • Zdenka Rusínová: Pokušení struktury. Slavia, 80, 2011, s. 487–489.
 • Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Svetlana Kapalková – Daniela Slančová – Iveta Bónová – Jana Kesselová – Marína Mikulajová, Bratislava, Slovenská asociácia logopédov, 2010, 110 s. + CD. Jazykovědné aktuality, 48, 2011, s. 134–137. [pdf]
 • Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči. Slovo a slovesnost, 72, 2011, s. 69–75.
 • Sydney Lamb: Language and Reality. Ed. by Jonathan Webster. London – New York: Continuum, 2004. xix + 524 s. Slovo a slovesnost, 2006, 67, s. 216–221.
 • David S. Danaher: The Semantics and Discourse Function of Habitual–Iterative Verbs in Contemporary Czech. München: LINCOM EUROPA, 2003. 114 s. Jazykovědné aktuality, 2005, XLII, č. 3 a 4, s. 57–59. [pdf]
 • Monografie o textové vícejazyčnosti. Naše řeč, 2005, 88, s. 94–96.  [MAREŠ, P. Also, nazdar!…] [online]
 • Alexander Levitsky – Masako Ueda (eds.): Brown Slavic Contributions. Volume XI: Modern Czech Studies. The Department of Slavic Languages, Brown University, Providence 1999. 165 s. Slovo a slovesnost, 2002, 63, s. 70-73. [L. Římalová] [online]
 • Česká stylistika v zahraničí. Český jazyk a literatura, 2000/2001, 51, s. 203-205. [Stylistyka IX. Opole, 2000; L. Římalová]

Edice

 • Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, 2016. [s I. Vaňkovou]
 • Macurová, A.: Komunikace v textu a s textem. Praha: FF UK, 2016. [s P. Marešem, R. Adamem, K. Richterovou a I. Vaňkovou]
 • Němcová, B.: Korespondence IV. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. Praha: UK FF, 2007. [vědecká redakce I. Nebeská]
 • Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného). AUC Philologica 3, 2003, Slavica Pragensia XXXVIII. Praha: Univerzita Karlova, 2006. [s D. Čapkovou (hlavní editorka)]
 • Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Praha: UK FF, 2004. [vědecká redakce I. Nebeská, redakční spolupráce I. Vaňková, J. Šlédrová]
 • Němcová, B.: Korespondence II (1853–1856). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Němcová, B.: Korespondence I (1844–1852). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Bádání o jazycích a literaturách. Opera linguae bohemicae studentium, 5. Praha: UK FF, 2002. [redakční spolupráce A. Hudáková, A. Nováková, A. Fidlerová, Š. Lešnerová]
 • Jazyk a text II. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Praha: UK FF, 2000. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]
 • Jazyk a text I. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Část 2. Praha: UK FF, 1999. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]
 • Jazyk a text I. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Část 1. Praha: UK FF, 1999. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]

Překlady

 • Falkowska, M.: „Obvinění někoho“ jako řečový akt. O významuý slovesa oskarżać (obviňovat / obžalovávat). In: Vaňková, I. – Pacovská, J. (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha: UKFF, 2010, s. 155-164. [překlad z polštiny Lucie Saicová Římalová, vědecká redakce Irena Vaňková]
 • Danaher, D.: Úvod do kognitivní gramatiky. In: Saicová Římalová, L. (ed.). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. Praha: UK FF, 2007. [překlad z angličtiny Martin Saic a Lucie Saicová Římalová]
 • Janda, L.: Kognitivní lingvistika. In: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Praha: UK FF, 2004, s. 9–58.

 

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2006)

 

Bakalářské práce
2017 Eva Flídrová Obraz otce v současné reklamě a jeho reflexe muži
2017 Barbora Bendíková Porozumění polysémním výrazům u předškolního dítěte
2017 Petra Bayerová Neverbální komunikace v televizních pořadech pro děti a mládež
2015 Tereza Cajthamlová Komunikace v edukačních televizních pořadech pro děti
2015 Michaela Hunalová (Janů) Koktavost u dospělých
2015 Tereza Laiblová Komunikace logopeda s dítětem
2015 Tereza Cajthamlová Komunikace v edukačních televizních pořadech pro děti
2015 Hana Puldová Gesta a mimika v různých kulturách
2014 Monika Traubová Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče
2013 Andrea Benešová Diagnostikování verbálních schopností dětí pohledem lingvistiky
2013 Eva Fojtíčková Rozvíjení slovní zásoby u dětí mladšího školního věku
Diplomové práce
2018 Eliška Vokálová Recepce smrti u dětí
2018 Eva Halanová Čeština jako cizí jazyk u mluvčích s mateřským jazykem španělština
2018 Anna Rosenová Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích
2018 Alena Jonášová Metody podporující osobní a kulturní sebepojetí žáků ve výuce češtiny jako cizího jazyka
2017 Martina Machurová Jazyková stránka projevů moderátorů pořadu Klub Rádia Junior
2017 Lenka Josífková Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace
2017 Barbora Vršková Rodinná komunikace při jídle
2017 Lenka Vaněčková Využití materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka v terapii afázií
2017 Gabriela Boháčová Komunikace bilingvních dětí mladšího školního věku žijících v Severním Porýní-Vestfálsku
2016 Kateřina Kotková Neverbální komunikace v komunikačněpřístupové výuce češtiny jako cizího jazyka
2016 Lenka Khýrová Podpora souvislého mluveného projevu žáků ZŠ
2016 Tereza Vilímová Vyučující češtiny jako cizího jazyka pro děti předškolního věku
2016 Zuzana Šullová Komunikace dvojčat v různých komunikačních situacích
2015 Eva Fojtíčková Osobnostní a sociální rozvoj ve výuce českého jazyka na základní škole
2015 Kamila Homolková Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysgrafií na 2. stupni základní školy
2015 Eva Svatoňová Metody vyučování bilingvních žáků v České škole Manchester
2015 Martina Valná Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti
2015 Hana Švarcová Čas a prostor v psaných dětských projevech
2015 Martina Valná Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti
2015 Milena Mráčková Komunikace otce s dětmi
2015 Eva Svatoňová Metody vyučování bilingvních žáků v České škole Manchester
2015 Eva Fojtíčková Osobnostní a sociální rozvoj ve výuce českého jazyka na základní škole
2015 Kamila Šafratová Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysgrafií na 2. stupni základní školy
2015 Lucie Mokrá Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra
2014 Markéta Uhlířová Vyjadřování komunikačních záměrů (raná dětská řeč)
2013 Klára Zikmundová Možnosti komunikace dětí s dětskou mozkovou obrnou
2007 Eva Beková Internacionální prefixoidy s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině
2007 Ivana Jelínková Vliv syntaktické stavby (spojek) na mluvenou řeč (promluvový úsek, intonaci, pauzy). Poslechové analýzy
2006 Hana Zajíčková Gramatické kategorie „jmen“ v učebnicích pro cizince – k metodologii výuky češtiny jako cizího jazyka
Disertační práce
2017 Hana Burešová Využití Feuersteinova instrumentálního obohacování pro rozvoj čtenářských strategií dospívajících s dyslexií
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.