Lucie Saicová Římalová

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: lucie.rimalova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se kognitivně orientovaným přístupem k jazyku (jazykovým obrazem světa i aplikací kognitivního přístupu na gramatická témata v češtině), stylistickou a pragmatickou analýzou textu a kvalitativně zaměřeným výzkumem osvojování jazyka u česky hovořících dětí. Dlouhodobě ji zajímá konceptualizace pohybu a slovesa pohybu a v poslední době také laické teorie jazyka. Jako vedoucí editorského kolektivu se podílela na vydání prvního úplného vydání korespondence Boženy Němcové; korespondenci také z různých hledisek analyzovala.

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 2002
 • magisterské studium český jazyk a literatura + anglistika a amerikanistika, FF UK Praha, 1998

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK Praha, 2014
 • Ph.D. – FF UK Praha, 2002

Praxe od ukončení VŠ studia 

 • od 1998: FF UK Praha
 • 10/2020-1/2021 a 10/2021-1/2022 Uniwersytet Warszawski, Wydzial Polonistyky, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej – externí vyučující předmětu Lingwistyka kulturowa dla slawistów
 • ZS 2023/2024 Prague City University, Prague City vysoká škola, School of Education – externí vyučující předmětu Psycholinguistics

Granty

 • 11/2023 – 10/2024 SEED4EU+/2023/F2/202 Naming for othering in a diversified Europe across selected European languages (členka týmu, vedení týmu z FF UK)
 • od 2022 Cooperatio – Lingvistika (členka rady)
 • 2019–2021 Cognitive Concepts in Czech Language and Culture (Kognitivní koncepty v českém jazyce kultuře), vnitřní rozvojový program FF UK (řešitelka)
 • 2017–2021 PROGRES Q10, Jazyk v proměnách místa, času, kultury (členka týmu a členka rady)
 • 2014 řešitelka Inovace bloku předmětů o osvojování jazyka. Vnitřní rozvojový program FF UK pro rok 2014
 • 2012–2016 spolupráce na vnitřním VZ UK PRVOUK, sekce P10 Lingvistika, podprogram Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence populace ČR
 • 2012–2013 účast na projektu Operačního programu Praha – Adaptabilita, Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka (hlavní řešitelka E. Lehečková)
 • 2005–2007 spolupráce na projektu VZ MSM 0021620825
 • spolupráce na grantu GAUK 267/2000 Čeština: slova a svět (hlavní řešitelka I. Vaňková)
 • 2006–2007 spoluřešitelka grantu GA ČR „Korespondence Boženy Němcové“
 • 2001–2003 řešitelka grantu MK ČR DA01P01OUK023 „Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza“ (spoluřešitelé R. Adam, J. Janáčková, A. Macurová, M. Pokorná, S. Wimmer)

Záštita studentských projektů

 • 2014 Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí: role motivační transparentnosti (řešitelka A. Kadlecová)
 • 2015 Využití metody Instrumentálního obohacení prof. Reuvena Feuersteina ve výuce českého jazyka (řešitelka H. Voralová)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2024 hlavní redakce časopisu Jazykovědné aktuality (s Marií Kopřivovou)
 • od 2022 Societas Linguistica Europaea
 • od 2021 členka oborové rady oboru didaktika českého jazyka na PedF UK
 • od 2021 členka oborové rady oboru aplikovaná lingvistika na FF UK
 • od 2015 členka oborové rady oboru český jazyk na FF UK
 • od 2015 členka oborové rady oboru didaktika konkrétního jazyka na FF UK
 • od 2018 členka redakční rady časopisu Jazyk a kultúra
 • od 2016 Slavic Cognitive Linguistic Association
 • od 2003 Jazykovědné sdružení ČR, 2003–2006 a od 2015 členka hlavního výboru
 • 2003 International Society of Applied Psycholinguistics
 • 1992–2004 porotkyně obvodních a krajských kol a 2002–2004 členka ústřední komise Olympiády v českém jazyce
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

 • Saicová Římalová, L. (2013). Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
 • Saicová Římalová, L. (2010). Vybraná slovesa pohybu v češtině: Studie z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum.
 • Vaňková, I., Nebeská, I., Saicová Římalová, L., & Šlédrová, J. (2005). Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum.
 • Saicová Římalová, L. (2005). Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové. AUC Philologica – Monographia CXLVI. Praha: Karolinum.
 • Římalová, L. (2002). Komunikační strategie: Dopisy B. Němcové. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. [nepublikovaná disertační práce (Ph.D.)]

Skripta

Studie a články

 • Nováková Schöffelová, M., Saicová Římalová, L., Mikulajová, M., Homolková, K. (2023): The Czech version of MAIN: adaptation, revision, pilot data from typically-developing and hearing-impaired children, and future steps. In J. Lindgren, F. Tselekidou, N. Gagarina (eds.), ZAS Papers in linguistics, Vol. 65 (2023): Multilingual Assessment Instrument for Narratives: Recent developments and new language adaptations (7–21). Dostupné on-line: https://zaspil.leibniz-zas.de/article/view/615/575
 • Saicová Římalová, L. (2022): Metaphor and metonymy in public “linguistic” discussions: The case of female surnames in contemporary Czech. Jazykovedný časopis, 73(2), 191–212. DOI: 10.2478/jazcas-2023-0005
 • Saicová Římalová, L. (2022): Developmental stylistics. Jazykovedný časopis, 73(1), 65–77.
 • DOI: https://doi.org/10.2478/jazcas-2022-0028
 • Saicová Římalová, L. (2022): Laická stylistika. Jazyk a kultúra, 51, 175-186. Dostupné on-line na: https://www.ff.unipo.sk/jak/
 • Saicová Římalová, L. (2022): How to choose a child’s name: Fashion versus tradition in contemporary Czech culture. In E. Białek – S. Niebzegowska-Bartmińska – J. Szadura (eds.), Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej: Tom 2 (223 –233). Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. On-line: https://ethnolinguistica-slavica.org/images/Tom%20II_MKE.pdf
 • Saicová Římalová, L. (2022): Proč mají mluvčí češtiny duši i ducha? In E. Masłowska – D. Pazio-Wlazłowska (eds.), Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej: Dusza w doczesności – dusza w nieskończności (s. 183–193). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Fundacja Slawistyczna. On-line: https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1950
 • Saicová Římalová, L. (2021). Rodina v empirických datech od česky hovořících mluvčích. In B. Żiwycka (ed.), Wartości w kulturách europejskich: Raport z badań empirycznych. (s. 13–32). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Saicová Římalová, L. (2020). Concepts of space, time, and motion in contemporary Czech. Studie z aplikované lingvistiky, Special issue, 29–47. http://hdl.handle.net/20.500.11956/124233
 • Saicová Římalová, L. (2020). Laická lingvistika. Časopis pro moderní filologii102(1), 24–35. http://hdl.handle.net/20.500.11956/117271
 • Saicová Římalová, L. (2020). Selected constructions with nouns denoting emotions and metaphors of emotion. Prace Filologiczne, 84(1), 417–435. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/671/493
 • Saicová Římalová, L. (2020). The concept of a child’s soul: a cognitive linguistic analysis of the discourse among Czech-speaking women. In J. Jurewicz, E. Masłowska & D. Pazio-Wlazłowska (eds.), The Soul in the Axiosphere from an Intercultural Perspective. Volume One (s. 103–118) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Saicová Římalová, L. (2020). Styl, stylistika a multimodálnost: Písemné komunikáty. In L. Jílková, K. Mrázková & H. Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové (s. 68–80)Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Saicová Římalová, L. (2019). Naivní teorie osvojování jazyka v komunikaci česky hovořících matek. In J. Klincková (ed.), Komunikácia v odborných reflexiách (s. 501–511). Banská Bystrica: Ballianum.
 • Saicová Římalová, L. (2019). Konceptualizace lidského věku v současné češtině a její reflexe ve veřejném prostoru. Prace Filologiczne, 73, 467–482. https://doi.org/10.32798/pf.514
 • Saicová Římalová, L. (2018). Obraz dětské duše a jejích hodnot v komunikaci česky hovořících matek. In J. Jurewicz, E. Masłowska & D. Pazio-Wlazłowska (eds.), Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektiwie międzykulturowej. Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze (s. 105–120) Warszawa: ISPAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1065
 • Saicová Římalová, L. (2018). Raná stádia osvojování slovesné valence u česky hovořících dětí. Slavia, 87(1 –3), 288–301.
 • Saicová Římalová, L. (2018). Nové žánry v komunikaci o sportu? (Hybridizace ve videonahrávkách hry FIFA u česky hovořících mluvčích). Jazyk a kultúra, 9(35), 176–186. http://www.ff.unipo.sk/jak/35_2018/Lucie_Saicova_Rimalova_studia.pdf
 • Saicová Římalová, L. (2018). Is there such a thing as nonverbal valency? Prace Filologiczne, 72, 321–331.
 • Saicová Římalová, L. (2018). „Já rozumím všem – a mně nerozumí nikdo“: Komunikace dítěte s vývojovou dysfázií. In P. Odaloš (ed.), Synchónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie (s. 291–297). Banská Bystrica: UMB.
 • Saicová Římalová, L. (2018). Rodina očima mladých mluvčích češtiny: K dotazníkovému šetření jako metodě výzkumu jazykového obrazu světa. In I. Vaňková & L. Šťastná (eds.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II: Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa (s. 137–144). Praha: FF UK.
 • Saicová Římalová, L. (2017). Walencja czasowników określających relacje międzyludzkie w języku czeskim. Prace filologiczne 70, 361–375.
 • Saicová Římalová, L. (2017). Co se stalo s Otesánkem? K edicím Erbenovy pohádky. Studie z aplikované lingvistiky, 8(1), 32–42. http://hdl.handle.net/20.500.11956/97281
 • Saicová Římalová, L. (2017). Komunikace vyučujících českého jazyka a literatury: Na příkladu jako v korpusu SCHOLA2010. In K. Romaševská (ed.), Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové (s. 69–77). Praha: NČDS – P. Mervart.
 • Saicová Římalová, L. (2017). Gesta a jazyk vědy: K neverbální komunikaci doprovázející odborné projevy česky hovořících vědců. In M. Stluka & M. Škrabal (eds.), Liška a čban: Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (s. 110–116). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Saicová Římalová, L. (2017). Boj s písmeny: Raná stádia čtení a psaní u dítěte s vývojovou dysfázií. In O. Orgoňová, A. Bohunická, G. Múcsková, K. Muziková & Z. Popovičová Sedláčková (eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach (s. 513–522). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Saicová Římalová, L. (2017). The Pragmatics of Epistolary Communication: Context and Stylization. Philologia: Časopis Ústavu filologických štúdií pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave27(2), 71–83. https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Ustavy/Ustav_filologickych_studii/Philologia/Philologia_2017-2/PHILOLOGIA_XXVII_2_Saicova_Rimalova.pdf
 • Saicová Římalová, L. (print 2016 / on-line 2017). Dětská řeč. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny I, (s. 326–328)Praha: Nakladatelství Lidové noviny. https://www.czechency.org/slovnik/DĚTSKÁ ŘEČ
 • Saicová Římalová, L. (print 2016 / on-line 2017). Osvojování jazyka dítětem. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny II, (s. 1273–1274)Praha: Nakladatelství Lidové noviny. https://www.czechency.org/slovnik/OSVOJOVÁNÍ JAZYKA DÍTĚTEM 
 • Saicová Římalová, L. (2016). Valence českých sloves pohybu pohledem kognitivní lingvistiky. In K. Skwarska & E. Kaczmarska (eds.), Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích (s. 247–256). Praha: Slovanský ústav AV ČR.
 • Saicová Římalová, L. (2016). Děti a emoce – k výzkumu obrazu světa u česky hovořících dětí. In L. Saicová Římalová & I. Vaňková (eds.), Lidský život a každodennost v jazyce (s. 139–143). Praha: FF UK.
 • Saicová Římalová, L. (2015). The Intepretation of Božena Němcová’s letters: The Linguistic Picture of the World and Image Schema. World Literature Studies7(4), 26–35. http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS4_2015_Rimalova.pdf
 • Saicová Římalová, L. (2015). Jazykový obraz skromnosti v češtině. In M. Falkowska & K. Waszakowa (eds.), Pojęcia zapisane v języku (127–135, překlad zkrácené verze do polštiny 136–138). Warszawa: WP UW. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18143/zam%201481%20Pojecia%20zapisane%20w%20jezyku_29_10_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Saicová Římalová, L. (2014). On A. Stich’s Analysis of Other Author’s Interference with Božena Němcová’s Letters. AUC Philologica Slavica Pragensia42(3), 203–210.
 • Saicová Římalová, L. (2014). Stylistická analýza a raná dětská řeč. In J. Kesselová, M. Imrichová & M. Ološtiak (eds.), Registre jazyka a jazykovedy (II): Na počesť Daniely Slančovej (s. 10–15). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
 • Saicová Římalová, L. (2013). Výzkum rané dětské syntaxe a korpus. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference. Hradec Králové. (CD s ISBN 987-80-7435-243-0) https://ujc.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/veda-vyzkum/vyzkum/gramatika-a-korpus/proceedings-2012/konferencni-prispevky/SaicovaRimalovaLucie.pdf
 • Saicová Římalová, L. (2013). Negation in Early Child Communication. Studie z aplikované lingvistiky, 4(2), 7–18. https://sites.ff.cuni.cz/studiezaplikovanelingvistiky/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/lucie_saicova_rimalova_7-18.pdf
 • Saicová Římalová, L. (2012). Břicho v českém jazykovém obrazu světa. In I. Vaňková & J. Wiendl (eds.), Tělo, smysly, emoce v jazyce – Tělo, smysly, emoce v literatuře (s. 97–104). Praha: FF UK & FSV UK.
 • Saicová Římalová, L. (2012). Intertextualita v procesu osvojování. Slovo a slovesnost, 73(4), 345–365.
 • Saicová Římalová, L. (2012). První „gramatika“ – o osvojování češtiny dítětem. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová & J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním (s. 669–672). Praha: Karolinum.
 • Saicová Římalová, L. (2011/2012). Kognitivní lingvistika a škola. Český jazyk a literatura, 62(1), s. 21–26.
 • Saicová Římalová, L. (2010). Metafory pýchy. Naše řeč, 93(1), 16–24. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8069
 • Saicová Římalová, L. (2010). „Pýcha“ v českém jazykovém obrazu světa. In I. Vaňková & J. Pacovská (eds.), Obraz člověka v jazyce (s. 144–154). Praha: FF UK.
 • Saicová Římalová, L. (2009). O významech sloves typu jít a typu chodit v češtině. Bohemistyka, 9(6), 161–176. http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2009/ART_Saicova.pdf
 • Saicová Římalová, L. (2009). Představová schémata a popis jazyka: schéma cesty v češtině. Jazykovědné aktuality, 46(1–2), s. 12–20. https://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2018/11/Představová-schémata.pdf
 • Saicová Římalová, L. (2009). O ruchu człowieka. In R. Grzegorczykowa & K. Waszakowa (eds.), Pojęcie – słowo – tekst (s. 27–44). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Saicová Římalová, L. (2007). Texty z konce života Boženy Němcové. In R. Adam (ed.), Božena Němcová: jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu (s. 62–67). Praha: FF UK.
 • Saicová Římalová, L. (2007). K jazykovému obrazu strachu v češtině. In J. Šlédrová (ed.), Obraz světa v jazyce II (s. 13–17). Praha: FF UK.
 • Saicová Římalová, L. & Saic, M. (2007). Sny v korespondenci Boženy Němcové. In P. Mareš & I. Vaňková (eds.), Jazyky, rozumění, porozumění: Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové (s. 153–165). Praha: FF UK.
 • Saicová Římalová, L. (2007). Zrát, zralý, zralost v českém jazykovém obraze světa. In D. Moldanová & M. Balowski (eds.), Co všechno slovo znamená: Sborník příspěvků věnovaných prof. PhDr. Marii Čechové, DrSc. (s. 275–280). Ústí nad Labem: PedF UJEP.
 • Saicová Římalová, L. (2007). Poslední dopisy Boženy Němcové. Bohemistyka, 7(1), 1–14. http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2007/ART_Saicova.pdf
 • Saicová Římalová, L. (2006). Předmluva I. In B. Němcová, Korespondence III: 1857–1858 (s. 7–20). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
 • Saicová Římalová, L. (2006). Genderové stereotypy v korespondenci Boženy Němcové. In M. Horký & R. Horký (eds.), Božena Němcová – život, dílo, doba (s. 195–202). Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové.
 • Saicová Římalová, L. (2006). „Naivní“ a vědecká psychologie z pohledu kognitivní lingvistiky. In R. Šikl, D. Špok, D. Heller, D. Vobořil & J. Lukavský (eds.), Kognice 2006: Sborník příspěvků (s. 179–182). Praha: Psychologický ústav AV ČR.
 • Saicová Římalová, L. (2005/2006). Barunka a její sourozenci: K obrazu postav dětí v Babičce Boženy Němcové. Český jazyk a literatura, 56(2), 92–97.
 • Saicová Římalová, L. (2003/2004). Korespondence Boženy Němcové se sestrami Rottovými. In Literární archiv č. 35–36, Ztěžklá křídla snů: Ženy v české literatuře (s. 61–73). Praha: Památník národního písemnictví v Praze.
 • Saicová Římalová, L. (2002). K otázce sebestylizací subjektů narátora a produktora: Dopisy Boženy Němcové). In: Literární archiv č. 34, Božena Němcová: K 140. výročí úmrtí (s. 173–182). Praha: Památník národního písemnictví v Praze.
 • Římalová, L. (2001). Silný a slabý v češtině. In I. Vaňková (ed.), Obraz světa v jazyce (s. 88–95). Praha: FF UK.
 • Římalová, L. (2001). Komunikační perspektiva v dopisech B. Němcové. In J. Janáčková, A. Macurová, L. Římalová, S. Wimmer & H. Baková, Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové (s. 25–37). Praha: ISV.
 • Římalová, L. (2000). Sebestylizace Boženy Němcové v dopisech manželovi. Jazykovědné aktuality, 37(zvláštní číslo), 70–74. https://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2018/11/Sebestylizace.pdf
 • Římalová, L. (2000). „Píšte mi brzy, prosím velmi, a hodně mnoho“: Prosby, omluvy a příkazy v dopisech Boženy Němcové ženám. In U jednoho stolu: Sborník prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám (s. 138–145). Praha: Soukromý tisk, vydáno s podporou ÚČL AV ČR.
 • Římalová, L. (1999). Výpovědi s komunikační funkcí námitky, nesouhlasu, protestu, ohrazení, odmítnutí a slibu, závazku, souhlasu, dovolení. In Š. Lešnerová, R. Včelná, P. Tomášek et al. (eds.), Komunikační a strukturní aspekty češtiny a jiných jazyků: Opera linguae bohemicae studentium, 2 (s. 9–21). Praha: FF UK.
 • Římalová, L. (1999). „Ženské“ a „mužské“ v komunikaci: Korespondence B. Němcové. In H. Hejlová & P. Šidák (eds.), Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce: Opera linguae bohemicae studentium, 1 (s. 86–93). Praha: FF UK.
 • Římalová, L. (1998). Dvě různé podoby B. Němcové v jejích dopisech ženám. Naše řeč, 81(5), 245–254. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7474

Popularizační texty

Recenze a zprávy

 • Saicová Římalová, L. (rec.). (2023). Šárka Zikánová: Implicitní diskurzní vztahy v češtině. Praha. Ústav formální a aplikované lingvistiky. 2021. 192 s. Slovo a slovesnost, 84(2), 163–167. https://asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost/article/uuid:a48ef072-d944-48ab-8508-8ce457060c78
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2021). Žena v českém jazykovém obrazu světa: Etnolingvistická studie. [Christou, A. (2020). Žena v českém jazykovém obrazu světa: Etnolingvistická studie. Praha: FF UK, 187 s. ISBN 978-80-7308-960-3]. Jazykovědné aktuality, 58(1–2), 37–39. JA-1_2_2021-K-TISKU-OPR.pdf (jazykovednesdruzeni.cz)
 • Saicová Římalová, L. (2019). Odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR. Soukromá písemná komunikace. Jazykovědné aktuality, 56(1–2), 9–10. https://www.jazykovednesdruzeni.cz/jazykovedne-aktuality-2017-2020/
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2018). Mucumi Imaiová: Jazyk a myšlení. Časopis pro moderní filologii, 100(1), 128–130. http://hdl.handle.net/20.500.11956/100537
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2017). Daniela Slančová – Terézia Slančová: Reč pohybu, autority a súdržnosti: Pragmatická analýza trénérskeho komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Slavia, 86(1), 86–89.
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2017). Když čtvrťáci píší vyprávění… [Klimovič, Martin (2016): Detský pisateľ v procese tvorby textu. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 162 s.] Studie z aplikované lingvistiky 8(2), 87–89. http://hdl.handle.net/20.500.11956/100823
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2014). Lze měřit metafory? [Nacey, Susan: Metaphors in Learner English. Amsterdam – Philadelphia, PA: John Benjamins]. Studie z aplikované lingvistiky, 5(2), 139–142. https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Lze-m%C4%9B%C5%99it-metafory-Lucie-Saicov%C3%A1-%C5%98%C3%ADmalov%C3%A1.pdf
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2013). Komplexní pohled na teorie osvojování mateřského jazyka dítětem. [Ambridge, Ben – Lieven, Elena V. M. (2011): Child Language Acquisition. Contrasting Theoretical Approaches. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 448 s. ISBN 978-0-521-74523-9]. Studie z aplikované lingvistiky, 4(1), 93–97. https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/Lucie_Saicova_Rimalova_93-97.pdf
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2012). Tanja Anstatt – Boris Norman (edd.): Die slavischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik. Slavia, 81(2), 245–250.
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2011). Zdenka Rusínová: Pokušení struktury. Slavia, 80(4), 487–489.
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2011). Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. [Svetlana Kapalková – Daniela Slančová – Iveta Bónová – Jana Kesselová – Marína Mikulajová, Bratislava, Slovenská asociácia logopédov, 2010, 110 s. + CD. Jazykovědné aktuality, 48(3–4), 134–137.] https://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2018/11/Hodnotenie.pdf
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2011). Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči. Slovo a slovesnost, 72(4), 69–75.
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2006). Sydney Lamb: Language and Reality. Ed. by Jonathan Webster. London – New York: Continuum, 2004. xix + 524 s. Slovo a slovesnost, 2006, 67(3), 216–221.
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2005). David S. Danaher: The Semantics and Discourse Function of Habitual–Iterative Verbs in Contemporary Czech. München: LINCOM EUROPA, 2003. 114 s. Jazykovědné aktuality, 42(3–4), 57–59. https://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2018/11/Danaher.pdf
 • Saicová Římalová, L. (rec.) (2005). Monografie o textové vícejazyčnosti. [Mareš, P. Also, nazdar! Monografie o textové vícejazyčnosti. Praha: Karolinum 2003.] Naše řeč, 88(2), 94–96. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8138
 • Římalová, L. (2002). Alexander Levitsky – Masako Ueda (eds.): Brown Slavic Contributions. Volume XI: Modern Czech Studies. The Department of Slavic Languages, Brown University, Providence 1999. 165 s. Slovo a slovesnost, 63(1), 70–73. http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=4056
 • Římalová, L. (2000/2001). Česká stylistika v zahraničí. [Stylistyka IX. Opole, 2000.] Český jazyk a literatura, 51(7–8), 203–205. 

Edice

 • Saicová Římalová, L. (ed.) (2022): Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská / Ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna. Jazyk / Język. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
 • Saicová Římalová, L. & Vaňková, I. (eds.). (2016). Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK.
 • Macurová, A. (2016). Komunikace v textu a s textem. P. Mareš, R. Adam, K. Richterová, L. Saicová Římalová & I. Vaňková (eds.). Praha: FF UK. 
 • Němcová, B. (2007). Korespondence IV: 1859–1862. R. Adam, J. Janáčková, F. Martínek, M. Pokorná, L. Saicová Římalová & S. Wimmer (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
 • Saicová Římalová, L. (ed.). (2007). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. Vědecká redakce I. Nebeská. Praha: FF UK.
 • Uličný, O. (2003). Jazyk – jazykověda – komunikace: Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného. D. Čapková & L. Saicová Římalová (eds.). AUC Philologica 3, Slavica Pragensia 38. Praha: Univerzita Karlova.
 • Němcová, B. (2006). Korespondence III: 1857–1858. R. Adam, J. Janáčková, F. Martínek, M. Pokorná, L. Saicová Římalová & S. Wimmer (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Saicová Římalová, L. (ed.) (2004). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Vědecká redakce I. Nebeská, redakční spolupráce I. Vaňková & J. Šlédrová. Praha: FF UK.
 • Němcová, B. (2004). Korespondence II: 1853–1856. R. Adam, J. Janáčková, M. Pokorná, L. Saicová Římalová & S. Wimmer (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Němcová, B. (2003). Korespondence I: 1844–1852. R. Adam, J. Janáčková, M. Pokorná, L. Saicová Římalová & S. Wimmer (eds.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Saicová Římalová, L., Hudáková, A., Nováková, A., Fidlerová, A., Lešnerová, Š. (eds.) (2002). Bádání o jazycích a literaturách: Opera linguae bohemicae studentium, 5. Praha: FF UK.
 • Daneš, F. (2000). Jazyk a text II: Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. O. Uličný, D. Čapková & L. Římalová (eds.). Praha: FF UK.
 • Římalová, L. (redaktorka čísla) (2000). Čeština doma a ve světě: Slangy a sociální dialekty, 8(3). https://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/CDS2000-3.pdf
 • Daneš, F. (1999). Jazyk a text I: Výbor z lingvistického díla Františka Daneše: Část 2. O. Uličný, D. Čapková & L. Římalová (eds.). Praha: FF UK.
 • Daneš, F. (1999). Jazyk a text I: Výbor z lingvistického díla Františka Daneše: Část 1. O. Uličný, D. Čapková & L. Římalová (eds.). Praha: FF UK.

Překlady

 • Falkowska, M. (2010). „Obvinění někoho“ jako řečový akt: O významu slovesa oskarżać (obviňovat / obžalovávat). Přeložila L. Saicová Římalová, vědecká redakce I. Vaňková. In I. Vaňková & J. Pacovská (eds.), Obraz člověka v jazyce (155–164). Praha: FF UK.
 • Danaher, D. (2007). Úvod do kognitivní gramatiky. Přeložili M. Saic & L. Saicová Římalová. In L. Saicová Římalová, L. (ed.), Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II (s. 89–103). Praha: FF UK.
 • Janda, L. (2004). Kognitivní lingvistika. Přeložila L. Saicová Římalová. In L. Saicová Římalová (ed.). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I (s. 9–58). Praha: FF UK.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Doktorský seminář (Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka)
 • Psycholingvistika (přednáška a seminář pro Ústav jazyků a komunikace neslyšících)
 • Osvojování a vývoj jazyka, jazykové poruchy (přednáška pro Ústav jazyků a komunikace neslyšících)
 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Morfologie (povinný bakalářský seminář)
 • Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use (povinně volitelná přednáška; spolu s J. Chromým, E. Lehečkovou, R. Šimíkem)
 • Kognitivní gramatika a sémantika (povinný magisterský seminář)
 • Cognitive Concepts in Czech Language and Culture (povinně volitelný seminář)
 • Komunikace s dětmi (povinně volitelný seminář)
 • Bakalářský seminář, Diplomový seminář
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Bicková, Markéta 2023 Vliv mluveného jazyka na psaný projev žáků 3.-4. třídy základní školy
Horažďovská, Kateřina 2023 Komunikace v bilingvní rodině: komunikační situace s různým emočním zabarvením
Řezníková, Klára 2023 Syntax výpovědí v rané produkci česky hovořících dětí
Matějková, Veronika 2021 Komunikace dětí s poruchou autistického spektra (starší školní věk)
Nováková, Klára 2021 Komunikace ve skautském oddíle
Marešová, Marie 2020 Čtení, psaní a mluvený projev u dítěte s netypickým vývojem osvojování jazyka
Augustinová, Anežka 2019 Komunikační strategie v pořadech na You Tube (s přihlédnutím k dospívajícím divákům)
Bayerová, Petra 2017 Neverbální komunikace v televizních pořadech pro děti a mládež
Bendíková, Barbora 2017 Porozumění polysémním výrazům u předškolního dítěte
Flídrová, Eva 2017 Obraz otce v současné reklamě a jeho reflexe muži
Cajthamlová, Tereza 2015 Komunikace v edukačních televizních pořadech pro děti
Hunalová, Michaela 2015 Koktavost u dospělých
Laiblová, Tereza 2015 Komunikace logopeda s dítětem
Puldová, Hana 2015 Gesta a mimika v různých kulturách
Traubová, Monika 2014 Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče
Benešová, Andrea 2013 Diagnostikování verbálních schopností dětí pohledem lingvistiky
Fojtíčková, Eva 2013 Rozvíjení slovní zásoby u dětí mladšího školního věku
Diplomové práce
Fenclová, Tereza
2023 Odborné názory na tzv. kritické období v osvojování jazyka
Dvořáková Suchánková, Hana 2022 Komunikace s předškolními dětmi v pedagogice M. Montessori (Děti s českým a jiným mateřským jazykem)
Matulová, Kristýna 2022 Předčtenářské období a rozvoj čtenářské pre-gramotnosti v rámci rodiny
Bayerová, Petra 2021 Vztah neverbální a verbální komunikace v projevech lektorů češtiny jako cizího jazyka
Brabcová, Pavlína 2021 Komunikace žáků staršího školního věku při skupinové práci
Hasserová, Tereza 2021 Komunikační chování žáků a učitele na základní škole speciální
Jagošová, Anna 2021 Současný dětský folklor
Komárková, Linda 2021 Verbální komunikace mezi vyučujícími a žáky na střední škole (Dialog při výuce českého jazyka)
Blahnová, Barbora 2020 Porozumění vybrané slovní zásobě u žáků 1. stupně základních škol (Na materiále pořadu Zprávičky)
Hilgardová, Kateřina 2020 Komunikace lektorů při doučování českého jazyka
Jupová, Andrea 2020 Mateřský jazyk u dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Paříži
Nováková Tomášková, Tereza 2019 Vybrané aspekty sémantiky barev v lidové slovesnosti sebrané v 19. století
Šoltésová, Tereza 2019 Komunikace a postoj k jazyku u vícejazyčných dětí
Zelená, Sára 2019 Komunikace dětí s Tourettovým syndromem
Halanová, Eva 2018 Čeština jako cizí jazyk u mluvčích s mateřským jazykem španělština
Jonášová, Alena 2018 Metody podporující osobní a kulturní sebepojetí žáků ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Rosenová, Anna 2018 Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích
Vokálová, Eliška 2018 Recepce smrti u dětí
Boháčová, Gabriela 2017 Komunikace bilingvních dětí mladšího školního věku žijících v Severním Porýní-Vestfálsku
Josífková, Lenka 2017 Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace
Machurová, Martina 2017 Jazyková stránka projevů moderátorů pořadu Klub Rádia Junior
Vaněčková, Lenka 2017 Využití materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka v terapii afázií
Vršková, Barbora 2017 Rodinná komunikace při jídle
Khýrová, Lenka 2016 Podpora souvislého mluveného projevu žáků ZŠ
Kotková, Kateřina 2016 Neverbální komunikace v komunikačněpřístupové výuce češtiny jako cizího jazyka
Šullová, Zuzana 2016 Komunikace dvojčat v různých komunikačních situacích
Vilímová, Tereza 2016 Vyučující češtiny jako cizího jazyka pro děti předškolního věku
Fojtíčková, Eva 2015 Osobnostní a sociální rozvoj ve výuce českého jazyka na základní škole
Frýbová, Milena (Mráčková) 2015 Komunikace otce s dětmi
Homolková, Kamila 2015 Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysgrafií na 2. stupni základní školy
Mokrá, Lucie 2015 Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra
Svatoňová, Eva 2015 Metody vyučování bilingvních žáků v České škole Manchester
Švarcová, Hana 2015 Čas a prostor v psaných dětských projevech
Valná, Martina 2015 Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti
Uhlířová, Markéta 2014 Vyjadřování komunikačních záměrů (raná dětská, řeč)
Zikmundová, Klára 2013 Možnosti komunikace dětí s dětskou mozkovou obrnou
Beková, Eva 2007 Internacionální prefixoidy s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině
Čechová, Ivana 2007 Vliv syntaktické stavby (spojek) na mluvenou řeč (promluvový, úsek, intonaci, pauzy). Poslechové analýzy
Zajíčková, Hana 2006 Gramatické kategorie „jmen“ v učebnicích pro cizince – k metodologii výuky češtiny jako cizího jazyka
Disertační práce
Homolková, Kamila 2021 Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem
Burešová, Hana 2017 Využití Feuersteinova instrumentálního obohacování pro rozvoj čtenářských strategií dospívajících s dyslexií
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Lucie Saicová Římalová