Lucie Saicová Římalová

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: lucie.rimalova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření

 

Zabývá se kognitivně orientovaným přístupem k jazyku (jazykovým obrazem světa i aplikací kognitivního přístupu na gramatická témata v češtině), stylistickou a pragmatickou analýzou textu a kvalitativně zaměřeným výzkumem osvojování jazyka u česky hovořících dětí. Dlouhodobě ji zajímá konceptualizace pohybu a slovesa pohybu a v poslední době také laické teorie jazyka. Jako vedoucí editorského kolektivu se podílela na vydání prvního úplného vydání korespondence Boženy Němcové; korespondenci také z různých hledisek analyzovala.

 

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 2002
 • magisterské studium český jazyk a literatura + anglistika a amerikanistika, FF UK Praha, 1998

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK Praha, 2014
 • Ph.D. – FF UK Praha, 2002

Praxe od ukončení VŠ studia                   

 • od 1998: FF UK Praha
 • 10/2020-1/2021 Uniwersytet Warszawski, Wydzial Polonistyky, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej – externí vyučující předmětu Lingwistyka kulturowa dla slawistów

Granty

 • od 2019  Cognitive Concepts in Czech Language and Culture (Kognitivní koncepty v českém jazyce kultuře), vnitřní rozvojový program FF UK (řešitelka)
 • od 2017 PROGRES Q10, Jazyk v proměnách místa, času, kultury (členka týmu a členka rady)
 • 2014 řešitelka Inovace bloku předmětů o osvojování jazyka. Vnitřní rozvojový program FF UK pro rok 2014
 • 2012–2016 spolupráce na vnitřním VZ UK PRVOUK, sekce P10 Lingvistika, podprogram Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence populace ČR
 • 2012–2013 účast na projektu Operačního programu Praha – Adaptabilita, Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka (hlavní řešitelka E. Lehečková)
 • 2005–2007 spolupráce na projektu VZ MSM 0021620825
 • spolupráce na grantu GAUK 267/2000 Čeština: slova a svět (hlavní řešitelka I. Vaňková)
 • 2006–2007 spoluřešitelka grantu GA ČR „Korespondence Boženy Němcové“
 • 2001–2003 řešitelka grantu MK ČR DA01P01OUK023 „Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza“ (spoluřešitelé R. Adam, J. Janáčková, A. Macurová, M. Pokorná, S. Wimmer)

Záštita studentských projektů

 • 2014 Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí: role motivační transparentnosti (řešitelka A. Kadlecová)
 • 2015 Využití metody Instrumentálního obohacení prof. Reuvena Feuersteina ve výuce českého jazyka (řešitelka H. Voralová)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2015 členka oborové rady oboru český jazyk na FF UK
 • od 2015 členka oborové rady oboru didaktika konkrétního jazyka na FF UK
 • od 2018 členka redakční rady časopisu Jazyk a kultúra
 • od 2016 Slavic Cognitive Linguistic Association
 • od 2003 Jazykovědné sdružení ČR, 2003–2006 a od 2015 členka hlavního výboru
 • od 2003 International Society of Applied Psycholinguistics
 • 1992–2004 porotkyně obvodních a krajských kol a 2002–2004 členka ústřední komise Olympiády v českém jazyce

Publikační činnost

Monografie

 • Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013.
 • Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum 2010.
 • Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005. [spoluautorka]
 • Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové. AUC Philologica – Monographia CXLVI. Praha:  Karolinum, 2005. [pdf]
 • Komunikační strategie (Dopisy B. Němcové). Praha: UK FF, 2002. [nepublikovaná disertační práce (Ph.D.); L. Římalová]

Skripta

 • Osvojování jazyka dítětem. Praha: Karolinum, 2016.
 • Pragmatika. Studijní příručka. Praha: Karolinum, 2015 [pdf]
 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [s R. Adamem. M. Benešem, I. Bozděchovou, P. Jínovou, F. Martínkem, H. Prokšovou] [pdf]

Studie a články

 • Laická lingvistika. Časopis pro moderní filologii 2020, 102, č. 1, s. 24–35. [online]
 • Selected constructions with nouns denoting emotions and metaphors of emotion. Prace Filologiczne, 2020, 84, č. 1, s. 417-435. 
 • The concept of a child´s soul: a cognitive linguistic analysis of the discourse among Czech-speaking women. In: J. Jurewicz, E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska (eds.): The Soul in the Axiosphere from an Intercultural Perspective. Volume One. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020, s. 103-118. 
 • Styl, stylistika a multimodálnost: Písemné komunikáty. In: L. Jílková, K. Mrázková, H. Özörencik (eds.): Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 68–80. 
 • Přívětivost, vlídnost a jazykověda. Český bratr, 2020, 96, č. 9, s. 16-17. [online]
 • Naivní teorie osvojování jazyka v komunikaci česky hovořících matek. In: J. Klincková (ed.): Komunikácia v odborných reflexiách. Banská Bystrica: Ballianum 2019, s. 501–511.
 • Konceptualizace lidského věku v současné češtině a její reflexe ve veřejném prostoru. Prace Filologiczne, 73, 2019, s. 467–482. [pdf]
 • Doslov k českému vydání. In: Huang, Y.: Pragmatika. Praha: Karolinum 2019, s. 383–387.
 • Odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR. Soukromá písemná komunikace. Jazykovědné aktuality 2019, č. 1–2, s. 9–10.
 • Obraz dětské duše a jejích hodnot v komunikaci česky hovořících matek. In: J. Jurewicz – E. Masłowska – D. Pazio-Wlazłowska (eds.): Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektiwie międzykulturowej. Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze. Warszawa: ISPAN, 2018, s. 105-120. [odkaz]
 • Dětská řeč. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny I. Praha: NLN, 2016, s. 326–328. [odkaz]
 • Osvojování jazyka dítětem. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny II. Praha: NLN, 2016, s. 1273–1274. [odkaz]
 • Raná stádia osvojování slovesné valence u česky hovořících dětí. Slavia, 87, 2018, č. 1-3, s. 288301.
 • Nové žánry v komunikaci o sportu? (Hybridizace ve videonahrávkách hry FIFA u česky hovořících mluvčích). Jazyk a kultúra, 9, 2018, č. 35, s. 176-186. [pdf]
 • Is there such a thing as nonverbal valency? Prace Filologiczne, 72, 2018, s. 321–331.
 • „Já rozumím všem – a mně nerozumí nikdo“ (Komunikace dítěte s vývojovu dysfázií). In: P. Odaloš (ed.): Synchónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: UMB 2018, s. 291–297.
 • Rodina očima mladých mluvčích češtiny (K dotazníkovému šetření jako metodě výzkumu jazykového obrazu světa). In: I. Vaňková – L. Šťastná (eds.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha: FF UK 2018, s. 137–144.
 • Walencja czasowników określających relacje międzyludzkie w języku czeskim. Prace filologiczne LXX, 2017, s. 361–375.
 • Co se stalo s Otesánkem? K edicím Erbenovy pohádky. Studie z aplikované lingvistiky 8, 2017, č. 1, s. 32–42. [pdf]
 • Komunikace vyučujících českého jazyka a literatury (Na příkladu jako v korpusu SCHOLA2010). In: K. Romaševská (ed.): Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Praha: NČDS – P. Mervart 2017, s. 69–77.
 • Gesta a jazyk vědy (K neverbální komunikaci doprovázející odborné projevy česky hovořících vědců). In: M. Stluka – M. Škrabal (eds.): Liška a čban. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha: NLN 2017, s. 110–116.
 • Boj s písmeny. Raná stádia čtení a psaní u dítěte s vývojovou dysfázií. In: O. Orgoňová a kol. (eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: UK v Bratislave 2017, s. 513–522.
 • The Pragmatics of Epistolary Communication: Context and Stylization. Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 27, 2017, č. 2, s. 71–83. [pdf]
 • Valence českých sloves pohybu pohledem kognitivní lingvistiky. In: K. Skwarska – E. Kaczmarska (eds.): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2016, s. 247–256.
 • Děti a emoce – k výzkumu obrazu světa u česky hovořících dětí. In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.): Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, 2016, s. 139-143.
 • The Intepretation of Božena Němcová´s letters: The Linguistic Picture of the World and Image Schema. World Literature Studies 7, 2015, č. 4, s. 26-35. [pdf]
 • Jazykový obraz skromnosti v češtině. In: M. Falkowska – K. Waszakowa (eds.): Pojęcia zapisane v języku. Warszawa: WP UW 2015, s. 127–135 (+ překlad zkrácené verze do polštiny s. 136–138). [pdf]
 • On A. Stich´s Analysis of Other Author´s Interference with Božena Němcová´s Letters. AUC Philologica Slavica Pragensia XLII, 3/2014, s. 203–210.
 • Stylistická analýza a raná dětská řeč. In: J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak (eds.): Registre jazyka a jazykovedy (II). Na počesť Daniely Slančovej. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2014, s. 10–15.
 • Výzkum rané dětské syntaxe a korpus. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference. Hradec Králové, 2013. (CD s ISBN 987-80-7435-243-0)
 • Negation in Early Child Communication. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, č. 2, s. 7–18. [pdf]
 • Břicho v českém jazykovém obrazu světa. In: I. Vaňková – J. Wiendl (eds.): Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře. Praha: FF UK – FSV UK, 2012, s. 97–104.
 • Intertextualita v procesu osvojování. Slovo a slovesnost, 73, 2012, s. 345–365.
 • První „gramatika“ – o osvojování češtiny dítětem. In: S. Čmejrková a kol. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Karolinum, 2012 s. 669–672.
 • Kognitivní lingvistika a škola. Český jazyk a literatura, 62, 2011/2012, s. 21–26.
 • Metafory pýchy. Naše řeč, 2010, 93, s. 16–24.
 • „Pýcha“ v českém jazykovém obrazu světa. In: Vaňková, I. – Pacovská, J. (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha: FF UK, 2010, s. 144–154.
 • O významech sloves typu jít a typu chodit v češtině. Bohemistyka, 2009, 9, s. 161–176. [pdf]
 • Představová schémata a popis jazyka (schéma cesty v češtině). Jazykovědné aktuality, 2009, 46, s. 12–20. [pdf]
 • O ruchu człowieka. In Pojęcie – słowo – tekst. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2008, s. 27–44.
 • Texty z konce života Boženy Němcové. In: Adam, R. (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 62–67. [pdf]
 • K jazykovému obrazu strachu v češtině. In: J. Šlédrová (ed.): Obraz světa v jazyce II. Praha: UK FF, 2007, s. 13–17.
 • Sny v korespondenci Boženy Němcové. In: P. Mareš – I. Vaňková (eds.). Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: UK FF, 2007, s. 153–165. [spolu s M. Saicem] [pdf]
 • Zrát, zralý, zralost v českém jazykovém obraze světa. In: D. Moldanová – M. Balowski (eds.): Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných prof. PhDr. Marii Čechové, DrSc. Ústí nad Labem, 2007, s. 275–280.
 • Poslední dopisy Boženy Němcové. Bohemistyka, 2007, 7, s. 1–14. [pdf]
 • Předmluva I. In: Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 7–20.
 • Genderové stereotypy v korespondenci Boženy Němcové. In: Horký, M. – Horký, R. (eds.): Božena Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 195–202.
 • „Naivní“ a vědecká psychologie z pohledu kognitivní lingvistiky. In: R. Šikl a kol. (eds.): Kognice 2006. Sborník příspěvků. Psychologický ústav AV ČR, 2006, s. 179–182.
 • Barunka a její sourozenci (K obrazu postav dětí v Babičce Boženy Němcové). Český jazyk a literatura, 2005–2006, 56, č. 2, s. 92–97.
 • Řekl…, nebo pateticky prohlásil? Ozvláštňování uvozovacích vět v publicistickém stylu. Čeština doma a ve světě, 2005, 13, s. 140–142.
 • Dopisy, které se neměly uchovat (Ke korespondenci Boženy Němcové). In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků, 2005, č. 30, s. 36–37.
 • Korespondence Boženy Němcové se sestrami Rottovými. In: Literární archiv č. 35–36. Ztěžklá křídla snů. Ženy v české  literatuře. Praha, 2003–2004, s. 61–73.
 • Co nám nevoní (Poznámky k jazykovému obrazu čichu v češtině). Čeština doma a ve světě, 2003, 11, s. 21-26.
 • K otázce sebestylizací subjektů narátora a produktora (Dopisy Boženy Němcové). In: Literární archiv č. 34. Praha, 2002, s. 173-182.
 • „Vyznavačkám chicstylu“ (Dnešní čeština podle časopisu Style). Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 22-25.
 • Silný a slabý v češtině. In: Vaňková, I. (ed.): Obraz světa v jazyce. Praha : UK FF, 2001, s. 88-95. [L. Římalová]
 • Komunikační perspektiva v dopisech B. Němcové. In: Janáčková a kol.: Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha : ISV nakladatelství, 2001, s. 25-37. [L. Římalová]
 • I vy můžete být slavní (Subjekty v časopise Spy). Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 106-109. [L. Římalová]
 • Sebestylizace Boženy Němcové v dopisech manželovi. Jazykovědné aktuality, 2000, 37, zvláštní číslo, s. 70-74. [L. Římalová] [pdf]
 • „Píšte mi brzy, prosím velmi, a hodně mnoho“ (Prosby, omluvy a příkazy v dopisech Boženy Němcové ženám). In: U jednoho stolu. Sborník prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. Praha, 2000, s. 138-145. [Soukromý tisk, vydáno s podporou ÚČL AV ČR; L. Římalová]
 • Výpovědi s komunikační funkcí námitky, nesouhlasu, protestu, ohrazení, odmítnutí a slibu, závazku, souhlasu, dovolení. In: Komunikační a strukturní aspekty češtiny a jiných jazyků. Opera linguae bohemicae studentium, 2. Praha : UK FF, 1999, s. 9-21. [L. Římalová]
 • „Ženské“ a „mužské“ v komunikaci (korespondence B. Němcové). In: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce. Opera linguae bohemicae studentium, 1. Praha : UK FF, 1999, s. 86-93. [L. Římalová]
 • Dvě různé podoby B. Němcové v jejích dopisech ženám. Naše řeč, 1998, 81, s. 245-254. [L. Římalová] [online]

Recenze

 • Mucumi Imaiová: Jazyk a myšlení. Časopis pro moderní filologii, 100, 2018, č. 1, s. 128–130. [pdf]
 • Daniela  Slančová – Terézia Slančová: Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénérskeho komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Slavia, 86, 2017, č. 1, s. 86–89.
 • Když čtvrťáci píší vyprávění… Studie z aplikované lingvistiky 8, 2017, č. 2, s. 87–89. [pdf]
 • Lze měřit metafory? Studie z aplikované lingvistiky, 2014, č. 2, s. 139–142. [Nacey, Susan: Metaphors in Learner English. Amsterdam – Philadelphia, PA: John Benjamins]. [pdf]
 • Komplexní pohled na teorie osvojování mateřského jazyka dítětem. Ambridge, Ben – Lieven, Elena V. M. (2011): Child Language Acquisition. Contrasting Theoretical Approaches. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 448 s. ISBN 978-0-521-74523-9. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, č. 1, s. 93–97. [pdf]
 • Tanja Anstatt – Boris Norman (edd.): Die slavischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik. Slavia, 81, 2012, s. 245–250.
 • Zdenka Rusínová: Pokušení struktury. Slavia, 80, 2011, s. 487–489.
 • Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Svetlana Kapalková – Daniela Slančová – Iveta Bónová – Jana Kesselová – Marína Mikulajová, Bratislava, Slovenská asociácia logopédov, 2010, 110 s. + CD. Jazykovědné aktuality, 48, 2011, s. 134–137. [pdf]
 • Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči. Slovo a slovesnost, 72, 2011, s. 69–75.
 • Sydney Lamb: Language and Reality. Ed. by Jonathan Webster. London – New York: Continuum, 2004. xix + 524 s. Slovo a slovesnost, 2006, 67, s. 216–221.
 • David S. Danaher: The Semantics and Discourse Function of Habitual–Iterative Verbs in Contemporary Czech. München: LINCOM EUROPA, 2003. 114 s. Jazykovědné aktuality, 2005, XLII, č. 3 a 4, s. 57–59. [pdf]
 • Monografie o textové vícejazyčnosti. Naše řeč, 2005, 88, s. 94–96.  [MAREŠ, P. Also, nazdar!…] [online]
 • Alexander Levitsky – Masako Ueda (eds.): Brown Slavic Contributions. Volume XI: Modern Czech Studies. The Department of Slavic Languages, Brown University, Providence 1999. 165 s. Slovo a slovesnost, 2002, 63, s. 70-73. [L. Římalová] [online]
 • Česká stylistika v zahraničí. Český jazyk a literatura, 2000/2001, 51, s. 203-205. [Stylistyka IX. Opole, 2000; L. Římalová]

Edice

 • Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, 2016. [s I. Vaňkovou]
 • Macurová, A.: Komunikace v textu a s textem. Praha: FF UK, 2016. [s P. Marešem, R. Adamem, K. Richterovou a I. Vaňkovou]
 • Němcová, B.: Korespondence IV. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. Praha: UK FF, 2007. [vědecká redakce I. Nebeská]
 • Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného). AUC Philologica 3, 2003, Slavica Pragensia XXXVIII. Praha: Univerzita Karlova, 2006. [s D. Čapkovou (hlavní editorka)]
 • Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Praha: UK FF, 2004. [vědecká redakce I. Nebeská, redakční spolupráce I. Vaňková, J. Šlédrová]
 • Němcová, B.: Korespondence II (1853–1856). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Němcová, B.: Korespondence I (1844–1852). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. [s R. Adamem, J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem]
 • Bádání o jazycích a literaturách. Opera linguae bohemicae studentium, 5. Praha: UK FF, 2002. [redakční spolupráce A. Hudáková, A. Nováková, A. Fidlerová, Š. Lešnerová]
 • Jazyk a text II. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Praha: UK FF, 2000. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]
 • Jazyk a text I. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Část 2. Praha: UK FF, 1999. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]
 • Jazyk a text I. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Část 1. Praha: UK FF, 1999. [vědecká redakce O. Uličný, redakční spolupráce D. Čapková, L. Římalová]

Překlady

 • Falkowska, M.: „Obvinění někoho“ jako řečový akt. O významuý slovesa oskarżać (obviňovat / obžalovávat). In: Vaňková, I. – Pacovská, J. (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha: UKFF, 2010, s. 155-164. [překlad z polštiny Lucie Saicová Římalová, vědecká redakce Irena Vaňková]
 • Danaher, D.: Úvod do kognitivní gramatiky. In: Saicová Římalová, L. (ed.). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. Praha: UK FF, 2007. [překlad z angličtiny Martin Saic a Lucie Saicová Římalová]
 • Janda, L.: Kognitivní lingvistika. In: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Praha: UK FF, 2004, s. 9–58.

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Morfologie (povinný bakalářský seminář)
 • Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use (povinně volitelná přednáška; spolu s J. Chromým, E. Lehečkovou, R. Šimíkem)
 • Kognitivní gramatika a sémantika (povinný magisterský seminář)
 • Cognitive Concepts in Czech Language and Culture (povinně volitelný seminář)
 • Komunikace s dětmi (povinně volitelný seminář)
 • Bakalářský seminář, Diplomový seminář

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2006)

 

Bakalářské práce
Marešová, Marie 2020 Čtení, psaní a mluvený projev u dítěte s netypickým vývojem osvojování jazyka
Augustinová, Anežka 2019 Komunikační strategie v pořadech na You Tube (s přihlédnutím k dospívajícím divákům)
Bayerová, Petra 2017 Neverbální komunikace v televizních pořadech pro děti a mládež
Bendíková, Barbora 2017 Porozumění polysémním výrazům u předškolního dítěte
Flídrová, Eva 2017 Obraz otce v současné reklamě a jeho reflexe muži
Cajthamlová, Tereza 2015 Komunikace v edukačních televizních pořadech pro děti
Hunalová, Michaela 2015 Koktavost u dospělých
Laiblová, Tereza 2015 Komunikace logopeda s dítětem
Puldová, Hana 2015 Gesta a mimika v různých kulturách
Traubová, Monika 2014 Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče
Benešová, Andrea 2013 Diagnostikování verbálních schopností dětí pohledem lingvistiky
Fojtíčková, Eva 2013 Rozvíjení slovní zásoby u dětí mladšího školního věku
Diplomové práce
Blahnová, Barbora 2020 Porozumění vybrané slovní zásobě u žáků 1. stupně základních škol (Na materiále pořadu Zprávičky)
Hilgardová, Kateřina 2020 Komunikace lektorů při doučování českého jazyka
Jupová, Andrea 2020 Mateřský jazyk u dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Paříži
Nováková Tomášková, Tereza 2019 Vybrané aspekty sémantiky barev v lidové slovesnosti sebrané v 19. století
Šoltésová, Tereza 2019 Komunikace a postoj k jazyku u vícejazyčných dětí
Zelená, Sára 2019 Komunikace dětí s Tourettovým syndromem
Halanová, Eva 2018 Čeština jako cizí jazyk u mluvčích s mateřským jazykem španělština
Jonášová, Alena 2018 Metody podporující osobní a kulturní sebepojetí žáků ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Rosenová, Anna 2018 Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích
Vokálová, Eliška 2018 Recepce smrti u dětí
Boháčová, Gabriela 2017 Komunikace bilingvních dětí mladšího školního věku žijících v Severním Porýní-Vestfálsku
Josífková, Lenka 2017 Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace
Machurová, Martina 2017 Jazyková stránka projevů moderátorů pořadu Klub Rádia Junior
Vaněčková, Lenka 2017 Využití materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka v terapii afázií
Vršková, Barbora 2017 Rodinná komunikace při jídle
Khýrová, Lenka 2016 Podpora souvislého mluveného projevu žáků ZŠ
Kotková, Kateřina 2016 Neverbální komunikace v komunikačněpřístupové výuce češtiny jako cizího jazyka
Šullová, Zuzana 2016 Komunikace dvojčat v různých komunikačních situacích
Vilímová, Tereza 2016 Vyučující češtiny jako cizího jazyka pro děti předškolního věku
Fojtíčková, Eva 2015 Osobnostní a sociální rozvoj ve výuce českého jazyka na základní škole
Frýbová, Milena (Mráčková) 2015 Komunikace otce s dětmi
Homolková, Kamila 2015 Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysgrafií na 2. stupni základní školy
Mokrá, Lucie 2015 Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra
Svatoňová, Eva 2015 Metody vyučování bilingvních žáků v České škole Manchester
Švarcová, Hana 2015 Čas a prostor v psaných dětských projevech
Valná, Martina 2015 Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti
Uhlířová, Markéta 2014 Vyjadřování komunikačních záměrů (raná dětská, řeč)
Zikmundová, Klára 2013 Možnosti komunikace dětí s dětskou mozkovou obrnou
Beková, Eva 2007 Internacionální prefixoidy s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině
Čechová, Ivana 2007 Vliv syntaktické stavby (spojek) na mluvenou řeč (promluvový, úsek, intonaci, pauzy). Poslechové analýzy
Zajíčková, Hana 2006 Gramatické kategorie „jmen“ v učebnicích pro cizince – k metodologii výuky češtiny jako cizího jazyka
Disertační práce
Burešová, Hana 2017 Využití Feuersteinova instrumentálního obohacování pro rozvoj čtenářských strategií dospívajících s dyslexií
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Lucie Saicová Římalová