Eva Lehečková

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail: eva.leheckova@ff.cuni.cz

Web (badatelský tým EPoCC):
Empirical Perspectives on Communication and Cognition

Telefon: +420 221 619 216

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se gramatikou a sémantikou češtiny a analýzou diskurzu pohledem kognitivní lingvistiky a konstrukční gramatiky. Zaměřuje se rovněž na výzkum vztahu mluveného jazyka a gestikulace. Je členkou badatelského týmu Empirical Perspectives on Communication and Cognition vedeného doc. Mirjam Friedovou. Podílí se na vývoji multimodálního korpusu mluvené češtiny Czico. Je zakladatelkou a členkou výboru České asociace kognitivní lingvistiky a koordinátorkou vzdělávací platformy Library of Languages / Knihovna řečí FF UK, která se soustředí na popularizaci jazyků světa a jazykového vzdělávání.
Odborný životopis / CV

Profesní zkušenosti

 • 2014–2015 proděkanka pro studium FF UK v Praze
 • 2011–2017 ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze
 • od 2011 odborná asistentka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze
 • od 2004 asistentka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2004–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium oboru český jazyk (disertační práce: Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině)
 • 1997–2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura–francouzština (diplomová práce: Slovesná kategorie aktionsart v české a zahraniční lingvistické tradici)

Další kvalifikace

 • 2012 Corpus Linguistics or How to Do Statistics with Language, Řezno, Německo
 • 2011 účast na workshopu Empirical Methods in Cognitive Linguistics 5.2, Chicago, USA
 • 2004 účast na Eastern European Summer School in Generative Grammar, Vratislav, Polsko
 • 2003 účast na Eastern European Summer School in Generative Grammar, Kluž, Rumunsko
 • 2008–2015 krátkodobé (1–2 týdny) výzkumné pobyty na univerzitách v Heidelbergu, v Řezně a v Lipsku

Granty

 • Od 2018 – projekt ESF OP VVV  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 „KREAS – Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ (členka realizačního týmu, výzkumný program 2 – Sociálně-kulturní adaptace)
 • Od 2017 – projekt ESF OP PPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299 „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“ (členka realizačního týmu)
 • Od 2017 – projekt ESF OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (členka realizačního týmu FF UK; příprava a pilotní realizace e-learningového kurzu Proseminář akademické práce)
 • 2016–2018 – Vnitřní rozvojový projekt FF UK – tvorba a opakovaná realizace předmětu “Approaches to Language and Its Use I/II” vyučovaného v angličtině (řešitel dr. Jan Chromý), členka realizačního týmu
 • 2014–2017 – Fond vzdělávací politiky MŠMT, Fond F – Rozvoj učitelství na FF UK, řešitelka
 • od 2015 – COST Action IS1406 „Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond – a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language“ – členka řídící komise
 • 2014 – Vnitřní rozvojový projekt FF UK – „Inovace předmětu Současné lingvistické směry“, hlavní řešitelka
 • 2012– PRVOUK UK P10 – Lingvistika; Podprogram „Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence u vybraných komunit České republiky“ (řešitel prof. Karel Šebesta), členka výzkumného týmu
 • 2011–2012 – Národní a kulturní identita, Ministerstvo kultury ČR – „Mapování kulturních a kreativních průmyslů“ (řešitelka Eva Žáková); členka řešitelského týmu – lingvistický poradce
 • 2012 – vnitřní grant FF UK „Funkční slova v psané češtině českých neslyšících“ (vedoucí projektu; řešitelka: Hana Prokšová)
 • 2011–2013 – projekt ESF/OPPA „Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka“ (řešitelka)
 • 2010 – projekt Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT – příprava semináře Úvod do generativní gramatiky (řešitelka)
 • 2007 – projekt Rozhovory s českými lingvisty I. v rámci specifického výzkumu FF UK v Praze (řešitelka)
 • 2004–2011 – VZ „Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor“ (MSM-0021620825), členka výzkumného týmu

Členství v organizacích

 • od 2020 – členka ediční rady časopisu Studie z aplikované lingvistiky
 • od 2018 – členka výboru České asociace kognitivní lingvistiky (CALC; calc.ff.cuni.cz)
 • od 2017 – členka Mezinárodní asociace kognitivní lingvistiky (ICLA)
 • od 2012 – členka Societas Linguistica Europaea
 • od 2012 – členka Jazykovědného sdružení České republiky
 • od 2012 – členka odborné rady (Editorial Board) časopisu Constructions and Frames
 • 2012–2016 členka odborné rady Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií LABELS (http://labels.ff.cuni.cz)
 • 2009–2019 – zástupkyně šéfredaktora časopisu Studie z aplikované lingvistiky

Jiné odborné aktivity

 • od 2020 – členka přípravného výboru konference Mezinárodní asociace pro studium dětské řeči (IASCL), Praha 2023
 • 2018–2019 – členka rady Kampusu Hybernská (specializace na vzdělávání, Evropský den jazyků)
 • od 2017 – tajemnice Centra pro studium člověka a společnosti FF UK
 • 2017–2018 členka přípravného výboru International Linguistics Olympiad Prague 2018
 • 2017 – členka programového výboru konference Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě (http://interakce.ff.cuni.cz)
 • 2011 – členka organizačního výboru workshopu Conjunctions vs. Contextualizers: Between Clauses and Discourse Units
 • 2010 – členka organizačního výboru Mezinárodní konference konstrukční gramatiky
 • 2008–2013 – spoluorganizátorka studentských workshopů „Žďárek“ (s J. Chromým)

Účast na zahraničních konferencích (zahraniční konference od roku 2019 jsou evidovány zde – sekce Conference papers and posters)

 • 2018: Emergence of multimodal constructions in spontaneous conversations. SLE (Societas Linguistica Europea) 51st Annual Meeting, Tallinn, Estonia, 29 August – 1 September 2018  [s J. Jehličkou]
 • 2018:  Conventionalization in spoken discourse: the case of right dislocation in Czech. ICCG10 (10th International Conference on Construction Grammar), Paris, France, 16-18 July 2018 [s M. Zíkovou]
 • 2018: The use of shared gesture space during business meetings: a multimodal corpus study. Embodied Interaction: „Gesture, Touch and Embodied Meaning Making“, Odense, Denmark, 26-27 June 2018  [s J. Jehličkou]
 • 2018: Right dislocations in spontaneous Czech: what do speakers achieve by employing them?. Olinco 2018 (Olomouc Linguistics Colloquium), Olomouc, Czechia, 7-9 June 2018 [s M. Zíkovou]
 • 2018: Valence tematického infinitivu v jazycích středoevropského areálu. III. Mezinárodní vědecká konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes, Praha, 30. 5. – 1. 6. 2018 [s J. Januškou]
 • 2017: Eventuality and Gesture in Czech and English. Příspěvek přednesený na 14. Mezinárodní konferenci kognitivní lingvistiky ICLC, Tartu, 10.–14. 7. 2017 [s J. Jehličkou]
 • 2017: The “Iconic-Metaphoric-Deictic-Beat Quartet” Revisited: Are there Really Noniconic Co-speech Gestures?. Poster na workshopu Iconicity Focus Group, Max-Planck Institute of Psycholinguistics, Nijmegen, 6.–7. 7. 2017. [s J. Jehličkou]
 • 2017: Functions of beat gestures in spontaneous interaction: evidence from English and Czech. Příspěvek na konferenci International Conference on Multimodal Communication: Developing New Theories and Methods. [s J. Jehličkou]
 • 2017: Bounded events, bounded gestures: Towards multimodal constructions. Poster na konferenci ICAME 38, Praha, FF UK, 24.–28. 5. 2017. [s J. Jehličkou]
 • 2016: Eva Lehečková a Michal Hořejší: Complex topic-sensitive concepts in argumentation: a socio-cognitive approach. Příspěvek na konferenci 46th Poznań Linguistic Meeting PLM2016, 15.–17. 9. 2016, Poznaň, Polsko
 • 2016: Eva Lehečková a Michal Hořejší: The topos of political correctness in Czech public discourse. Poster na konferenci 46th Poznań Linguistic Meeting PLM2016, 15.–17. 9. 2016, Poznaň, Polsko
 • 2016: Eva Lehečková, Michal Láznička a Vojtěch Janda: Frequency-based grammatical profiles of Czech nouns. Poster na konferenci 2nd Usage-based Linguistics Conference, 15.–16. 6. 2016 Tel Aviv, Izrael
Publikační činnost / Bibliography
Skripta

 • Aplikovaná lingvistika. Praha: Karolinum, 2016. [pdf] [s P. P. Pierscieniakem, K. Šebestou a K. Šormovou]

Studie a odborné články

 • V kůži posledního mluvčího. Gamifikace výstavy o jazykové diverzitě. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 58(1), 2020, s. 22–34. [s M. Vokáčovou, J. Jehličkou a J. Bičovským] [pdf]
 • Tematický infinitiv v češtině v rámci středoevropského jazykového prostoru. Naše řeč, 103 (5), 409–429. [s J. Januškou]
 • Multimodal event construals: the role of co-speech gestures in English vs Czech interactions. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 68(4), 2020, 351–377. [s J. Jehličkou]
 • Intersubjektivita ve hře rodiče s dítětem. Studie z aplikované lingvistiky 11, č. 1, 2020, s. 54–78. [s K. Matiasovitsovou] [pdf]
 • Nenápadný půvab gestikulace. Vesmír 99, č. 7-8, 2020, s. 450–452. [s J. Jehličkou]
 • Gestikulace ve sdíleném prostoru jako kooperativní utváření významu. Časopis pro moderní filologii 101, č. 2, 2019, s. 150-169. [s J. Jehličkou] [pdf]
 • Ruka pohledem lingvisty. Umění fyzioterapie, tematické číslo Ruka. Teoretické a praktické zkušenosti z fyzioterapie, chirurgie, antropologie a lingvistiky, 7, 2019, s. 73-81. [s J. Jehličkou]
 • Multimodální konstrukce: jazyk a gestikulace jako vtělená kognice. Studie z aplikované lingvistiky, 9(2), 2018, s. 89–103. [s J. Jehličkou] [pdf]
 • Využití korpusových metod v popisu češtiny: příklad kolostrukční analýzy. Časopis pro moderní filologii, 99, 2017, č. 2, s. 167–180. [pdf]
 • Kritická analýza diskurzu v kontextu korpusové a kognitivní lingvistiky. In: J. Hasil (ed.): Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2016, s. 65–76. [pdf]
 • Ruth Wodaková. Studie z aplikované lingvistiky 2015, 6, č. 1, s. 125-144. [s M. Hořejším] [pdf]
 • Konceptualizace kulturních a kreativních průmyslů a vývojová dynamika odborné terminologie. Studie z aplikované lingvistiky 2/2013, s. 57–81. [pdf]
 • Lingvistické poznámky k terminologii kulturních a kreativních průmyslů. In: Martin Cikánek et al., Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku II. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2013, s. 108–125.
 • Ray Jackendoff. Studie z aplikované lingvistiky, 1/2010, s. 95–112. [pdf]
 • Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 61, 2010/2011, s. 8–14. [s R. Adamem, I. Bozděchovou a R. Dittmannem]
 • Kategorie teličnosti a české sloveso. In: Setkání bohemistů – Cikháj 2004. Brno 2005, s. 14–17.
 • Příspěvek k formalizaci v jazykovědě: možnosti řešení různých případů kongruence. In: Čeština – univerzália a specifika V. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 240–245. [pod jménem E. Hrachovinová; s O. Uličným]
 • Morfologické korelace a vývoj kategorie slovesného vidu. In: Opera linguae bohemicae studentium, 6. Praha: UK FF, 2004. [pod jménem E. Hrachovinová]
 • Hudba a slang jazzových hudebníků. Čeština doma a ve světě, 2000, č. 3, s. 154–156. [pod jménem E. Hrachovinová]

Ediční činnost

 • Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: FF UK 2013. [s J. Chromým]
 • Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis 2010. [s J. Chromým]
 • Rozhovory s českými lingvisty II. Praha: Akropolis 2009. [s J. Chromým]
 • Struktura, variety, funkce. Sborník k 70. narozeninám prof. Oldřicha Uličného. AUC Philologica 2/2006, SLAVICA PRAGENSIA XLV. Praha: Karolinum 2009. [s J. Táborským]
 • Rozhovory s českými lingvisty I.  Praha: Dauphin 2007. [s J. Chromým]

Recenze

 • Applied Construction Grammar: What is the benefit for SL/FL learners and their teachers? (Knop, S. de, & Gilquin, G. (Eds.) (2016). Applied Construction Grammar. Berlin: De Gruyter Mouton.). Studie z aplikované lingvistiky 10, 2019, č. 2, s. 90–98. [pdf]
 • Binetovy láskyplné fragmenty (post)strukturalistického diskurzu. Plav, měsíčník pro světovou literaturu č. 1/2018, s. 50–52. [s J. Jehličkou]
 • Discourses on Immigration in a New Perspective of Economic Crisis. Studie z aplikované lingvistiky 2015, 6, č. 1, s. 181–186. [pdf]
 • Nové, korpusově založené mluvnice češtiny. Český jazyk a literatura, 2015/2016, roč. 66, s. 44–50, 96–99. [Cvrček, V. a kol. Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010; Panevová, J. a kol. Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, 2014; Štícha, F. a kol.Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.] [S R. Adamem, I. Bozděchovou a P. Jínovou]
 • COOK, Guy – NORTH, Sarah (eds.) (2010): Applied Linguistics in Action. A Reader; COFFIN, Caroline – LILLIS, Theresa – O’HALLORAN, Kirean (eds.) (2010): Applied Linguistics Methods. A Reader. Studie z aplikované lingvistiky, 2/2010, s. 123–129. [pdf]

Zprávy a jiné texty

 • „Jazyk je zázrak a dobrodružství“. K životnímu jubileu docentky Mirjam Friedové. Časopis pro moderní filologii, 103(1), 2021, s. 151-155. [pdf]
 • Směřování kognitivní lingvistiky: nad 14. ročníkem Mezinárodní konference kognitivní lingvistiky v Estonsku. Studie z aplikované lingvistiky 1/2018, 9, s. 143-147. [pdf]
 • Interview with Bernhard Forchtner. Studie z aplikované lingvistiky 1/2015, 6, s. 115-124. [pdf]
 • První rok laboratoře behaviorálních a lingvistických studií LABELS. Studie z aplikované lingvistiky, 1/2013, s. 133–135. [s F. Smolíkem] [pdf]
 • Pražské přednášky Martina Haspelmatha. Studie z aplikované lingvistiky, 1–2/2012, s. 175–180. [s M. Benešem] [pdf]
 • Lipský workshop k projektu dokumentace ohrožených jazyků. Studie z aplikované lingvistiky, 1–2/2012, s. 170–172 [s J. Jehličkou] [pdf]
 • Tematická čísla časopisu Naše řeč. Studie z aplikované lingvistiky, 1–2/2012, s. 151–156. [s M. Benešem] [pdf]
 • Workshop „Empirical Methods in Cognitive Linguistics 5.2“. Studie z aplikované lingvistiky, 2/2011, s. 118–120. [pdf]
 • 6. mezinárodní konference konstrukční gramatiky v Praze (ICCG-6). Studie z aplikované lingvistiky, 1/2011, s. 141–145. [pdf]
 • Pražské přednášky Denisy Bordag v roce 2010. Studie z aplikované lingvistiky, 1/2011, s. 151–156. [s M. Benešem] [pdf]
 • Třetí ročenka textů zahraničních profesorů. Studie z aplikované lingvistiky, 2/2010, s. 161. [pdf]
 • Česká a anglická publikace Stevena Pinkera. Studie z aplikované lingvistiky, 1/2010, s. 175–176. [pdf]
 • Pražské přednášky Davida Gila. Studie z aplikované lingvistiky, 1/2010, s. 151–152. [pdf]
 • Letní škola lingvistiky v Dačicích. Slovo a slovesnost, 70, 2010, s. 158–161.
 • Generativisté ve Wroclawi. Čeština doma a ve světě, 13, 2005, s. 158–159. [s J. Táborským]
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Syntax (povinná bakalářská přednáška)
 • Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I, II (povinně volitelná přednáška; spolu s J. Chromým, L. Saicovou Římalovou, R. Šimíkem)
 • Kognitivní gramatika a sémantika (povinný magisterský seminář; spolu s L. Saicovou Římalovou)
 • Current Approaches in Linguistics (povinná magisterská přednáška a seminář)
 • Multimodální komunikace (povinně volitelný seminář; spolu s J. Jehličkou)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Knapp, Matouš 2018 Proměny mediální debaty o autonomním sociálním centru Klinika
Vosmíková, Nikol 2018 Vícenásobná prefixace v češtině, ruštině a bulharštině
Bartošová, Helena 2015 Onomatopoia v české dětské literatuře
Pleskotová, Veronika 2015 Distribuce adjektiv a příslovečných určení zřetele v češtině a řečtině
Kalužová, Adéla 2014 Charles Fillmore – od pádové gramatiky k sémantice rámců
Vokáčová, Martina 2014 Ditranzitivní konstrukce v současné češtině
Manukjanová, Hana 2013 Užívání kondenzace s adjektivem verbálním v současné češtině
Vyskočilová, Karolína 2012 Syntaktická analýza projevů českých mluvčích v rumunském Banátu
Hladíková, Helena 2011 K syntaxi psaných zpráv v publicistice
Scheller, Veronika 2011 Kognitivní analýza temporálních předložek v češtině
Vasko, Vojtěch 2011 Distribuce předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině
Žáková, Radka 2011 Kontrastivní studium vyjadřování vidu v českých a německých narativních textech
Ocelák, Radek 2010 Vágní význam a jeho empirické modelování – případ vágních skalárních modifikátorů v češtině
Pergler, Jiří 2010 Koreferenční řetězce s nespecifickou a generickou referencí v češtině
Diplomové práce
Preininger, Mikuláš 2020 Topoi v kritické analýze diskurzu
Gabrielová, Hana 2019 Konkurence vybraných lexikálních alternací: korpusová sonda
Janoušková, Barbora 2019 Nereferenční to v češtině jako expletivum?
Kindlová, Šárka 2017 Feminismus v českém mediálním diskurzu: případová studie
Manukjanová, Hana 2016 Atributivní a predikativní funkce adjektiv v češtině
Vokáčová, Martina 2016 Vliv gramatických profilů českých substantiv na jejich osvojování nerodilými mluvčími
Vyskočilová, Karolína 2014 Tvorba specializovaného korpusu banátské češtiny a jazyková, analýza vybraných jevů
Kubištová, Jitka 2013 Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce
Laubeová, Zuzana 2013 Souvýskyt primárních předložek v soudobých publicistických textech (korpusová, sonda)
Pekáčková, Alena 2013 Pozice antecedentu zájmena třetí osoby: tendence v současné češtině
Hořejší, Michal 2012 Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny
Chudobová, Martina 2011 Větosled v současné češtině
Poukarová, Petra 2011 Syntaktický vztah shody (se zvláštním zřetelem ke shodě predikátu se subjektem)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Eva Lehečková