Hana Prokšová

Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail: hana.proksova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 216

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2011–2018: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk
 • 2005–2011: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, dvouobor Český jazyk a literatura – Estetika (titul Mgr.)
 • 2005–2006: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk a literatura

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2016: asistent ÚČJTK FF UK
 • od 2009: pracovník oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR

Granty

 • od 2016: grantový projekt MK ČR, program NAKI II Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi, identifikační kód projektu: DG16P02B009; hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (ÚJČ AV ČR), spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni).
 • 2012: vnitřní grant FF UK Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících, řešitelka: Hana Prokšová.
 • 2011–2013: grantový projekt GA ČR Psaní velkých písmen v češtině, reg. č.: P406/11/2017, řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová (ÚJČ AV ČR).

Publikační činnost

Články

 • Adaptace jmenného rodu některých typů cizích apelativ přejímaných do češtiny. In: D. Svobodová (ed.).: Skryté přednosti přejatých slov, 2015 (Dostupné z: <http://konference.osu.cz/approval/index.php>). Sborník v tisku.
 •  Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém. Naše řeč, 2013, r. 96, č. 1. s. 36–49. [s A. Křížem]
 • O novém českém slovese lajkovat. Naše řeč, 2012, r. 95, č. 2. s. 109–112.

Recenze a zprávy

 • Pražské přednášky zahraničních profesorů. Studie z aplikované lingvistiky, 1/2013, s. 115–126. [s O. Dufkem a A. Křížem]
 • Mareš, Petr (2012): Nejen jazykem českým: studie o vícejazyčnosti v literatuře. Nová čeština doma a ve světě, 2013, č. 1–2, s. 17–23.
 • Výzkum psané češtiny českých neslyšících na FF UK. Studie z aplikované lingvistiky, č. 1–2/2012, s. 173–174.

Kolektivní projekty

 • I. Svobodová a kol. Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, 2015. [3 kapitoly].
 • M. Pravdová (ed.): Jsme v češtině doma? Praha: Academia, 2014 [22 hesel]

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Kapitoly z gramatiky češtiny (povinný magisterský seminář)
 • ÚČJTK youtuberem I a II (povinně volitelný seminář)

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2014)

 

Bakalářské práce
Kozák, Jaromír 2018 Proces adaptace jmenného rodu u nově přejímaných výrazů z oblasti gastronomie
Sotlová, Jana 2014 Partikulizace ustálených vsuvek v současné češtině
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Hana Prokšová