Kateřina Šormová

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: katerina.sormova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření

 

Zabývá se didaktikou češtiny jako mateřského i jako cizího/druhého jazyka, čtenářskou gramotností z hlediska výzkumu i z hlediska vhodných didaktických metod, zaměřuje se také na jazykové testování a hodnocení včetně sebehodnocení. Spolupodílela se na budování akvizičních korpusů CZESL a ROMi, je spoluautorskou sady sebehodnotících deskriptorů pro češtinu jako druhý jazyk, návrhu kurikula pro češtinu jako druhý jazyk a učebnicové řady čítanek pro 2. stupeň ZŠ. Je spoluzakladatelkou Platformy didaktiků FF UK.

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2008–2015: doktorský studijní program Filologie, obor Český jazyk, FF UK
 • 1999–2007: magisterské studium Český jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy, FF UK

Stáže a kurzy

 • 07/2019: kurz Language Testing, Lancaster University, Velká Británie
 • ZS 2002: semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus, Faculty of Arts, University of Glasgow, Velká Británie

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2017 dosud: zástupkyně ředitele ÚČJTK FF UK
 • od 2011 asistentka, od 2015 odborná asistentka ÚČJTK FF UK
 • 2009–2012: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, koordinace sběru jazykových dat pro korpus CZESL
 • 2006–2011: Nová škola, o. p. s. – projekt Rozlety – Podpora žáků ze znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze ZŠ na SŠ
 • 2007–2008: META, o. s. – metodička a supervizorka Projekt Doučování češtiny pro děti cizince
 • 2002–2008 Lektorka češtiny jako L1a L2, kurzy na ZŠ a v jazykových školách

Další spolupráce

 • od 2018 dosud: Cermat – revizorka testů pro didaktický test z češtiny, písemnou práci a jednotnou přijímací zkoušku
 • 2018–2019: Národní ústav pro vzdělávání – odborný vedoucí týmu připravujícího Kurikulum pro češtinu jako druhý jazyk
 • 2016–2018: Národní ústav pro vzdělávání – odborný vedoucí týmu připravujícího sebehodnotící deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk
 • 2015–2020: nakl. Fraus, s. r. o. – spoluautorka učebnicové řady čítanek pro 6–9. ročník ZŠ
 • od 2009 dosud: UJOP UK – vedení seminářů zaměřených na výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • 2009–2015: Národní ústav pro vzdělávání – tvorba testových materiálů k jazykovým zkouškám pro trvalý pobyt

Granty

 • 05/20 dosud: projekt Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka, OP PPR, hlavní řešitelka
 • 01/19–12/20: Language Testing and Assesment, Vnitřní soutěž FF UK
 • 01/19–12/19: projekt Podpora rozvoje studijních programů pregraduální přípravy pedagogických pracovníků na FF UK, hlavní řešitelka
 • 11/17–07/19: projekt Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací, OP PPR, koordinátorka klíčové aktivity
 • 01/17–12/19: projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, OP VVV, členka řešitelského týmu
 • 01/14–12/14: Slovník termínů z oblasti osvojování a vyučování druhého/cizího jazyka, Projekt specifického vysokoškolského výzkumu na UK
 • 01/11–12/11: Metodika vzdělávání romských žáků v češtině. Vnitřní soutěž FF UK
 • 2009–2012 OP VVV Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk, TUL

Členství v odborných organizacích, grémiích, redakčních radách apod.

 • Časopis Studie z aplikované lingvistiky
  • od 2020: zástupkyně šéfredaktora
  • 2015–2019: členka odborné rady
  • 2011–2015: redaktorka
 • Platforma didaktiků FF UK
  • od 2015 dosud: zakládající členka
  • od 2018 dosud: garantka bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

Publikační činnost

Publikační činnost

Monografie

 • Šormová, K. & Hudáková, A. a kol. (2019). Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Praha: FF UK.
 • Šormová, K. & Šebesta, K. a kol. (2019). Korpusy v jazykovém vyučování II. Praha: FF UK.
 • Šormová, K. & Šebesta, K. a kol. (2018). Korpusy v jazykovém vyučování. Praha: FF UK.
 • Šormová. K. (2016). Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků. Praha: FF UK.

Kapitoly v monografiích

 • Popis úrovně A1 a A2 v SERR. In: J. Cvejnová a kol.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NUV 2016. [s O. Geppertem] [pdf]
 • Sociokulturní kompetence. In: J. Cvejnová a kol.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NUV 2016. [pdf]

Skripta

 • Aplikovaná lingvistika. Praha: Karolinum, 2016. [pdf] [s E. Lehečkovou, K. Šebestou a P. P. Pierscieniakem]

Učebnice

 • Šormová, K. (2020). Interaktivní čítanka 9. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta K., Šormová K., Synková P, Králíková A. & Marek A. (2020). Čítanka 9. Plzeň: Fraus.
 • Šormová, K. (2019). Interaktivní čítanka 8. Plzeň: Fraus.
 • Wildová, R., Ronková, J., Komorná, M., Kučerová, O., Laufková, V., Náhlíková, A., Ristić, P., Rybárová, E., Šebesta, K. & Šormová, K. (2019). Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání. Metodika k aktivitám. Praha, PedF UK.
 • Šebesta K., Šormová K., Synková P, Králíková A. & Marek A. (2019). Čítanka 8. Plzeň: Fraus.
 • Šormová, K. (2018). Interaktivní čítanka 7. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta K., Šormová K., Synková P, Králíková A. & Marek A. (2017). Čítanka 7. Plzeň: Fraus.
 • Šormová, K. (2017). Interaktivní čítanka 6. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta K., Šormová K., Synková P, Králíková A. & Marek A. (2016). Čítanka 6. Plzeň: Fraus.
 • Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1. Praha: NUV, 2016. [se S. Škodovou, J. Cvejnovou a kol.] [pdf]

Slovníky

 • Druhý a cizí jazyk. Terminologický slovník. Praha: FF UK, 2015. [s K. Lundákovou, H. Filipovou, M. Veselkou, P. P. Pierscieniakem a K. Šebestou]
 • Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: FF UK, 2017. [s E. Boumovou, K. Lundákovou, H. Filipovou, D. Neubergerovou, K. Vaníčkovou, M. Veselkou, P. P. Pierscieniakem a K. Šebestou]

Studie a články

 • Šormová, K. & Hudáková, A. (2020). Distanční doučování. Studie z aplikované lingvistiky 11 (2), přijato do tisku.
 • The project of the self-assessment descriptors for Czech as a second language. Journal of Education Culture and Society, 2018, 1, s. 173–180. [pdf]
 • Deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017, s. 91–102. [s J. Cvejnovou] [pdf]
 • Akviziční korpusy češtiny a jejich využití ve výuce. Jazyk – literatura – komunikace, 2017, 1, s. 76–84. [pdf]
 • Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 2, s. 38–56. [pdf]
 • Budování specializovaného korpusu mluvčích ohrožených sociálním vyloučením a předpoklady jeho chybové analýzy. In: K. Šebesta – S. Škodová (eds.), Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, s. 109–123. [se Z. Bedřichovou] [pdf]
 • Chybovost v textech romských žáků. Speciální pedagogika, 3, 2012, s. 188–197. [se Z. Bedřichovou] [pdf]
 • Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce. In: Studie z aplikované lingvistiky, 1–2, 2012, s. 174–175. [Z. Bedřichovou] [pdf]
 • Studijní obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha, Akropolis 2011. [pdf]
 • Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi. In: F. Čermák (ed.): Korpusová lingvistika. Svazek 2 – Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN 2011, s. 93–104.[s K. Šebestou a Z. Bedřichovou]
 • Romi  – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13, 2011, s. 160–163. Dostupné zde [s K. Šebestou a Z. Bedřichovou]
 • Dobrovolníci ve školách. Raadce pro učitele, Praha 2008.
 • Neviditelné znevýhodnění. Raadce pro učitele, Praha 2007.

Recenze a zprávy

 • Nová publikace pro výuku českých reálií. Krajiny češtiny, 2018. [pdf]
 • Workshop Moderní technologie a didaktika jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 2010, 1, s. 164. [pdf]
 • Příspěvek k problematice využití prvního jazyka při výuce jazyka druhého/cizího. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 2, s. 114–117. [pdf]
 • Čeština v afázii – čtyři experimenty. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 1, s. 131. [pdf]

Popularizační příručky

 • O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: NLN, 2017. [s. R. Adamem, I. Bozděchovou, R. Dittmannem, A. Andrlovou Fidlerovou, J. Chromým, P. Marešem, J. Rejzkem a P. Synkovou]

Jazykové korpusy

 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Hrdlička, M., Hana, J., Petkevič, V., Poláčková, M., Lundáková, K., Janeš, P., Pierścieniak, P. P., Rosen, A., Jelínek, T., Štindlová, B., Škodová, S., Skoumalová, H., Toufarová, D., Richter, M., Straka, M. & Šormová, K. (2014). CZESL-sgt. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Straňák, P. & Peterek, N. (2014). ROMi1.0. Jazykový korpus.
 • Kráčmarová, d., Šebesta, K., Rosen, A., Bedřichová, Z., Goláňová, H., Hana, J., Hlaváčková, E., Hnátková, M., Hrdlička, M., Janeš, P., Jelínek, T., Jelínková, B., Křen, M., Lábus, V., Loginova, K., Letafková, J., Procházka, P., Petkevič, V., Pierscieniak, P. P., Skoumalová, H., Škodová, S., Štindlová, B. & Šormová, K. (2014). SKRIPT 2015. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Štindlová, B., Hrdlička, M., Hana, J., Petkevič, V., Jelínek, T., Škodová, S., Poláčková, M., Janeš, P., Lundáková, K., Skoumalová, H., Toufarová, D., Richter, M., Straka, M., Rosen, A. & Pierścieniak, P. P. (2014). AKCES 5. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Štindlová, B., Hrdlička, M., Lundáková, K., Rose, A., Petkevič, V., Jelínek, T., Skoumalová, H. & Hana, J. (2013). AKCES 4. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Štindlová, B., Hrdlička, M., Lundáková, K., Rose, A., Petkevič, V., Jelínek, T., Skoumalová, H. & Hana, J. (2012). AKCES 3. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Hrdlička, M., Štindlová, B., Janeš, P., Petkevič, V., Rosen, A., Jelínek, T., Skoumalová, H., Hnátková, M., Hana, J., Procházka, P., Křen, M., Škodová, S., Lábus, V. & Hlaváčková, E. (2012).  CZESL-PLAIN.  Jazykový korpus.

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Aplikovaná lingvistika (povinně volitelná bakalářská přednáška a seminář)
 • Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy (povinná magisterská přednáška a seminář)
 • Úvodní náslechová praxe, Praxe průběžná I, Praxe průběžná II, Praxe souvislá (povinné bakalářské a magisterské praxe)
 • Language Testing (povinně volitelný seminář)

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2014)

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Kateřina Šormová