Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

photo

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: katerina.sormova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2008–2015: doktorský studijní program Filologie, obor Český jazyk, FF UK
 • 2002: semestrální studijní pobyt na Faculty of Arts – University of Glasgow
 • 1999–2007: magisterské studium Český jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy, FF UK

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2017 zástupkyně ředitele ÚČJTK
 • od 2011 asistentka, od 2015 odborná asistentka ÚČJTK FF UK
 • od 2009: UJOP UK – vedení seminářů zaměřených na výuku žáků-cizinců
 • 1/2006–6/2011: Nová škola, o. p. s. – projekt Rozlety – Podpora žáků ze znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze ZŠ na SŠ
 • 10/2007–05/2008: META, o. s. – metodička a supervizorka Projekt T-Mobile – Doučování češtiny pro děti cizince

Granty

 • od 2012 účast na projektu PRVOUK Lingvistika
 • od 2012 LINDAT – Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK – zpracování nahrávek romských mluvčích
 • od 2013 vnitřní grant  Slovník termínů z oblasti osvojování a vyučování druhého/cizího jazyka
 • 2012/2013 vnitřní grant Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce
 • 2009–2012 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk, CZ 1.07/2.2.00/07.0259
 • 2009–2011 ÚČJTK FF UK – výzkumný záměr Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor VZ MSM0021620825

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka,  o.s. (AUČCJ)

Členství v odborných organizacích, grémiích, redakčních radách apod.

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Publikační činnost

Monografie

 • Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků. Praha: FF UK, 2016.

Kapitoly v monografiích

 • Popis úrovně A1 a A2 v SERR. In: J. Cvejnová a kol.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NUV 2016. [s O. Geppertem] [pdf]
 • Sociokulturní kompetence. In: J. Cvejnová a kol.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NUV 2016. [pdf]

Skripta

 • Aplikovaná lingvistika. Praha: Karolinum, 2016. [pdf] [s E. Lehečkovou, K. Šebestou a P. P. Pierscieniakem]

Učebnice

 • Čítanka 6. Plzeň: Fraus, 2016. [s K. Šebestou, P. Synkovou, A. Králíkovou a A. Markem]
 • Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1. Praha: NUV, 2016. [se S. Škodovou, J. Cvejnovou a kol.] [pdf]

Studie a články

 • Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 2, s. 38–56.
 • Příspěvek k problematice využití prvního jazyka při výuce jazyka druhého/cizího. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 2, s. 114–117.
 • Čeština v afázii – čtyři experimenty. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 4, s. 131.
 • Budování specializovaného korpusu mluvčích ohrožených sociálním vyloučením a předpoklady jeho chybové analýzy. In: K. Šebesta – S. Škodová (eds.), Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, s. 109–123. [se Z. Bedřichovou]
 • Chybovost v textech romských žáků. Speciální pedagogika, 3, 2012, s. 188–197. [se Z. Bedřichovou]
 • Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce. In: Studie z aplikované lingvistiky, 1–2, 2012, s. 174–175. [Z. Bedřichovou]
 • Studijní obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha, Akropolis 2011.
 • Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi. In: F. Čermák (ed.): Korpusová lingvistika. Svazek 2 – Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN 2011, s. 93–104.[s K. Šebestou a Z. Bedřichovou]
 • Romi  – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13, 2011, s. 160–163. Dostupné zde [s K. Šebestou a Z. Bedřichovou]
 • Workshop Moderní technologie a didaktika jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 2010, 1, s. 164.
 • Dobrovolníci ve školách. Rádce pro učitele, Praha 2008.
 • Neviditelné znevýhodnění. Rádce pro učitele, Praha 2007.

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2014)

 

Bakalářské práce
2016 Markéta Lisá Postupy rozvíjení čtenářské gramotnosti u předškolních dětí
2016 Klára Matiasowitsová Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ
2014 Jana Pfeiferová Chybová analýza jazykových projevů ruských mluvčích češtiny
2014 Veronika Vrbenská Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny
Diplomové práce
2016 Lucie Dusová Projektové vyučování v předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Konzultace závěrečných prací
 2014 Tereza Dandová České frazémy a cizinci
2014 Martina Slavík Kaushiková Reálie v učebnicích češtiny pro cizince z pohledu rozvoje interkulturní kompetence
2014 Ilona Mazůrková Využití hry ve výuce českých reálií
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.