Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: katerina.sormova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2008–2015: doktorský studijní program Filologie, obor Český jazyk, FF UK
 • 2002: semestrální studijní pobyt na Faculty of Arts – University of Glasgow
 • 1999–2007: magisterské studium Český jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy, FF UK

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2017 zástupkyně ředitele ÚČJTK
 • od 2011 asistentka, od 2015 odborná asistentka ÚČJTK FF UK
 • od 2011: spolupráce s NUV, zkouška pro trvalý pobyt v ČR a deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk
 • od 2009: UJOP UK, vedení seminářů zaměřených na výuku žáků-cizinců a didaktiku reálií
 • 2006–2011: Nová škola, o. p. s. – projekt Rozlety – Podpora žáků ze znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze ZŠ na SŠ
 • 2007–2008: META, o. s. – metodička a supervizorka Projekt T-Mobile – Doučování češtiny pro děti cizince

Granty

 • od 2017 OP PPR Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací
 • od 2017 OP VVV PedF UK – Rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti (Společenství praxí)
 • od 2012 účast na projektu PRVOUK Lingvistika
 • 2012–2014 LINDAT – Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK – zpracování nahrávek romských mluvčích
 • 2013/2014 vnitřní grant Slovník termínů z oblasti osvojování a vyučování druhého/cizího jazyka
 • 2012/2013 vnitřní grant Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce
 • 2009–2012 OP VVV Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk
 • 2009–2011 ÚČJTK FF UK – výzkumný záměr Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor

Členství v odborných organizacích, grémiích, redakčních radách apod.

 • od 2015 členka odborné rady časopisu Studie z aplikované lingvistiky
 • 2011–2015 redaktorka časopisu Studie z aplikované lingvistiky
 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka,  o.s. (AUČCJ)

Publikační činnost

Monografie

 • Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků. Praha: FF UK, 2016.

Kapitoly v monografiích

 • Popis úrovně A1 a A2 v SERR. In: J. Cvejnová a kol.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NUV 2016. [s O. Geppertem] [pdf]
 • Sociokulturní kompetence. In: J. Cvejnová a kol.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NUV 2016. [pdf]

Skripta

 • Aplikovaná lingvistika. Praha: Karolinum, 2016. [pdf] [s E. Lehečkovou, K. Šebestou a P. P. Pierscieniakem]

Učebnice

 • Interaktivní čítanka 7. Plzeň: Fraus 2018.
 • Čítanka 7. Plzeň, Fraus, 2017. [s K. Šebestou, P. Synkovou a A. Králíkovou]
 • Interaktivní čítanka 6. Plzeň: Fraus 2017.
 • Čítanka 6. Plzeň: Fraus, 2016. [s K. Šebestou, P. Synkovou, A. Králíkovou a A. Markem]
 • Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1. Praha: NUV, 2016. [se S. Škodovou, J. Cvejnovou a kol.] [pdf]

Slovníky

 • Druhý a cizí jazyk. Terminologický slovník. Praha: FF UK, 2015. [s K. Lundákovou, H. Filipovou, M. Veselkou, P. P. Pierscieniakem a K. Šebestou]
 • Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: FF UK, 2017. [s E. Boumovou, K. Lundákovou, H. Filipovou, D. Neubergerovou, K. Vaníčkovou, M. Veselkou, P. P. Pierscieniakem a K. Šebestou]

Studie a články

 • The project of the self-assessment descriptors for Czech as a second language. Journal of Education Culture and Society, 2018, 1, s. 173–180. [pdf]
 • Deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017, s. 91–102. [s J. Cvejnovou] [pdf]
 • Akviziční korpusy češtiny a jejich využití ve výuce. Jazyk – literatura – komunikace, 2017, 1, s. 76–84. [pdf]
 • Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 2, s. 38–56. [pdf]
 • Budování specializovaného korpusu mluvčích ohrožených sociálním vyloučením a předpoklady jeho chybové analýzy. In: K. Šebesta – S. Škodová (eds.), Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, s. 109–123. [se Z. Bedřichovou] [pdf]
 • Chybovost v textech romských žáků. Speciální pedagogika, 3, 2012, s. 188–197. [se Z. Bedřichovou] [pdf]
 • Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce. In: Studie z aplikované lingvistiky, 1–2, 2012, s. 174–175. [Z. Bedřichovou] [pdf]
 • Studijní obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha, Akropolis 2011. [pdf]
 • Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi. In: F. Čermák (ed.): Korpusová lingvistika. Svazek 2 – Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN 2011, s. 93–104.[s K. Šebestou a Z. Bedřichovou]
 • Romi  – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13, 2011, s. 160–163. Dostupné zde [s K. Šebestou a Z. Bedřichovou]
 • Dobrovolníci ve školách. Raadce pro učitele, Praha 2008.
 • Neviditelné znevýhodnění. Raadce pro učitele, Praha 2007.

Recenze a zprávy

 • Nová publikace pro výuku českých reálií. Krajiny češtiny, 2018. [pdf]
 • Workshop Moderní technologie a didaktika jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 2010, 1, s. 164. [pdf]
 • Příspěvek k problematice využití prvního jazyka při výuce jazyka druhého/cizího. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 2, s. 114–117. [pdf]
 • Čeština v afázii – čtyři experimenty. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 1, s. 131. [pdf]

Popularizační příručky

 • O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: NLN, 2017. [s. R. Adamem, I. Bozděchovou, R. Dittmannem, A. Andrlovou Fidlerovou, J. Chromým, P. Marešem, J. Rejzkem a P. Synkovou]

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2014)

 

Bakalářské práce
2016 Markéta Lisá Postupy rozvíjení čtenářské gramotnosti u předškolních dětí
2016 Klára Matiasowitsová Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ
2014 Jana Pfeiferová Chybová analýza jazykových projevů ruských mluvčích češtiny
2014 Veronika Vrbenská Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny
Diplomové práce
2018 Kateřina Horáková Aktivity ve výuce rozvíjející plynulost ústní produkce u studentů češtiny jako cizího jazyka očima studentů a vyučujících
2018 Veronika Machačová (Škrabová) Možnosti odborného vzdělávání učitelů v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk
2017 Hana Honců Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza úloh čtenářské gramotnosti v učebnicích pro střední školy a didaktickém testu.
2017 Alena Kamenová Sociokulturní kompetence a jazykové vyučování studentů programu Erasmus
2016 Lucie Dusová Projektové vyučování v předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Konzultace závěrečných prací
2014 Tereza Dandová České frazémy a cizinci
2014 Martina Slavík Kaushiková Reálie v učebnicích češtiny pro cizince z pohledu rozvoje interkulturní kompetence
2014 Ilona Mazůrková Využití hry ve výuce českých reálií
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.