Kateřina Šormová

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: katerina.sormova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Web: https://cllt.ff.cuni.cz/

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se didaktikou češtiny jako mateřského i jako cizího/druhého jazyka, čtenářskou gramotností z hlediska výzkumu i z hlediska vhodných didaktických metod, zaměřuje se také na jazykové testování a hodnocení včetně sebehodnocení. Spolupodílela se na budování akvizičních korpusů CZESL a ROMi, je spoluautorskou sady sebehodnotících deskriptorů pro češtinu jako druhý jazyk, návrhu kurikula pro češtinu jako druhý jazyk a učebnicové řady čítanek pro 2. stupeň ZŠ. Je spoluzakladatelkou Platformy didaktiků FF UK.

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2008–2015: doktorský studijní program Filologie, obor Český jazyk, FF UK
 • 1999–2007: magisterské studium Český jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy, FF UK

Stáže a kurzy

 • 07/2019: kurz Language Testing, Lancaster University, Velká Británie
 • ZS 2002: semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus, Faculty of Arts, University of Glasgow, Velká Británie

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2017 dosud: zástupkyně ředitele ÚČJTK FF UK
 • od 2011 asistentka, od 2015 odborná asistentka ÚČJTK FF UK
 • 2009–2012: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, koordinace sběru jazykových dat pro korpus CZESL
 • 2006–2011: Nová škola, o. p. s. – projekt Rozlety – Podpora žáků ze znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze ZŠ na SŠ
 • 2007–2008: META, o. s. – metodička a supervizorka Projekt Doučování češtiny pro děti cizince
 • 2002–2008 Lektorka češtiny jako L1a L2, kurzy na ZŠ a v jazykových školách

Další spolupráce

 • od 2018 dosud: Cermat – revizorka testů pro didaktický test z češtiny, písemnou práci a jednotnou přijímací zkoušku
 • 2018–2019: Národní ústav pro vzdělávání – odborný vedoucí týmu připravujícího Kurikulum pro češtinu jako druhý jazyk
 • 2016–2018: Národní ústav pro vzdělávání – odborný vedoucí týmu připravujícího sebehodnotící deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk
 • 2015–2020: nakl. Fraus, s. r. o. – spoluautorka učebnicové řady čítanek pro 6–9. ročník ZŠ
 • od 2009 dosud: UJOP UK – vedení seminářů zaměřených na výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • 2009–2015: Národní ústav pro vzdělávání – tvorba testových materiálů k jazykovým zkouškám pro trvalý pobyt

Granty

 • 05/20 dosud: projekt Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka, OP PPR, hlavní řešitelka
 • 01/19–12/20: Language Testing and Assesment, Vnitřní soutěž FF UK
 • 01/19–12/19: projekt Podpora rozvoje studijních programů pregraduální přípravy pedagogických pracovníků na FF UK, hlavní řešitelka
 • 11/17–07/19: projekt Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací, OP PPR, koordinátorka klíčové aktivity
 • 01/17–12/19: projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, OP VVV, členka řešitelského týmu
 • 01/14–12/14: Slovník termínů z oblasti osvojování a vyučování druhého/cizího jazyka, Projekt specifického vysokoškolského výzkumu na UK
 • 01/11–12/11: Metodika vzdělávání romských žáků v češtině. Vnitřní soutěž FF UK
 • 2009–2012 OP VVV Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk, TUL

Členství v odborných organizacích, grémiích, redakčních radách apod.

 • Časopis Studie z aplikované lingvistiky
  • od 2020: zástupkyně šéfredaktora
  • 2015–2019: členka odborné rady
  • 2011–2015: redaktorka
 • Platforma didaktiků FF UK
  • od 2015 dosud: zakládající členka
  • od 2018 dosud: garantka bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

 • Šormová, K. & Hudáková, A. a kol. (2019). Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Praha: FF UK.
 • Šormová, K. & Šebesta, K. a kol. (2019). Korpusy v jazykovém vyučování II. Praha: FF UK.
 • Šormová, K. & Šebesta, K. a kol. (2018). Korpusy v jazykovém vyučování. Praha: FF UK.
 • Šormová. K. (2016). Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků. Praha: FF UK.

Kapitoly v monografiích

 • Šormová, K., & Geppert, O. (2016). Popis úrovně A1 a A2 v SERR. In J. Cvejnová et al., Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NÚV. [pdf]
 • Šormová, K. (2016). Sociokulturní kompetence. In J. Cvejnová et al., Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NÚV. [pdf]

Skripta

 • Šormová, K., Lehečková, E., Šebesta, K., & Pierscieniak, P. P. (2016). Aplikovaná lingvistika. Praha: Karolinum. [pdf]

Učebnice

 • Šormová, K. (2020). Interaktivní čítanka 9. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., Šormová, K., Synková, P., Králíková, A., & Marek, A. (2020). Čítanka 9. Plzeň: Fraus.
 • Šormová, K. (2019). Interaktivní čítanka 8. Plzeň: Fraus.
 • Wildová, R., Ronková, J., Komorná, M., Kučerová, O., Laufková, V., Náhlíková, A., Ristić, P., Rybárová, E., Šebesta, K., & Šormová, K. (2019). Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání. Metodika k aktivitám. Praha: PedF UK.
 • Šebesta, K., Šormová, K., Synková, P., Králíková, A., & Marek, A. (2019). Čítanka 8. Plzeň: Fraus.
 • Šormová, K. (2018). Interaktivní čítanka 7. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., Šormová, K., Synková, P., Králíková, A., & Marek, A. (2017). Čítanka 7. Plzeň: Fraus.
 • Šormová, K. (2017). Interaktivní čítanka 6. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., Šormová, K., Synková, P., Králíková, A., & Marek, A. (2016). Čítanka 6. Plzeň: Fraus.
 • Šormová, K., Škodová, S., Cvejnová, J. et al. (2016). Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1. Praha: NUV. [pdf]

Slovníky

 • Šormová, K., Boumová, E., Lundáková, K., Filipová, H., Neubergerová, D., Vaníčková, K., Veselka, M., Pierscieniak, P. P., & Šebesta, K. (2017). Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: FF UK.
 • Šormová, K., Lundáková, K., Filipová, H., Veselka, M., Pierscieniak, P. P., & Šebesta, K. (2015). Druhý a cizí jazyk. Terminologický slovník. Praha: FF UK. 

Studie a články

 • Šormová, K., & Hudáková, A. (2020). Distanční doučování. Studie z aplikované lingvistiky, 11(2), přijato do tisku.
 • Šormová, K. (2018). The project of the self-assessment descriptors for Czech as a second language. Journal of Education Culture and Society, 1, 173–180. [pdf]
 • Šormová, K., & Cvejnová, J. (2017). Deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (s. 91–102). Praha: Akropolis. [pdf]
 • Šormová, K. (2017). Akviziční korpusy češtiny a jejich využití ve výuce. Jazyk – literatura – komunikace, 1, 76–84. [pdf]
 • Šormová, K. (2013). Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky, (2), 38–56. [pdf]
 • Šormová, K., & Bedřichová, Z. (2012). Budování specializovaného korpusu mluvčích ohrožených sociálním vyloučením a předpoklady jeho chybové analýzy. In K. Šebesta & S. Škodová (eds.), Čeština – cílový jazyk a korpusy (s. 109–123). Liberec: Technická univerzita v Liberci. [pdf]
 • Šormová, K., & Bedřichová, Z. (2012). Chybovost v textech romských žáků. Speciální pedagogika, 3, 188–197. [pdf]
 • Šormová, K., & Bedřichová, Z. (2012). Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce. Studie z aplikované lingvistiky, (1–2), 174–175. [pdf]
 • Šormová, K. (2011). Studijní obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha: Akropolis. [pdf]
 • Šormová, K., Šebesta, K., & Bedřichová, Z. (2011). Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi. In F. Čermák (ed.), Korpusová lingvistika. Svazek 2 – Výzkum a výstavba korpusů (s. 93–104). Praha: NLN. 
 • Šormová, K., Šebesta, K., & Bedřichová, Z. (2011). Romi – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13, 160–163. Dostupné zde
 • Šormová, K. (2008). Dobrovolníci ve školách. In Raadce pro učitele. Praha: Raabe.
 • Šormová, K. (2007). Neviditelné znevýhodnění. In Raadce pro učitele. Praha: Raabe.

Recenze a zprávy

 • Šormová, K. (2018). Nová publikace pro výuku českých reálií. Krajiny češtiny. [pdf]
 • Šormová, K. (2013). Příspěvek k problematice využití prvního jazyka při výuce jazyka druhého/cizího. Studie z aplikované lingvistiky, (2), 114–117. [pdf]
 • Šormová, K. (2013). Čeština v afázii – čtyři experimenty. Studie z aplikované lingvistiky, (1), s. 131. [pdf]
 • Šormová, K. (2010). Workshop Moderní technologie a didaktika jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 1(2), s. 164. [pdf]

Popularizační příručky

 • Šormová, K., Adam, R., Bozděchová, I., Dittmann, R., Andrlová Fidlerová, A., Chromý, J., Mareš, P., Rejzek, J., & Synková, P. (2017). O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: NLN.

Jazykové korpusy

 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Hrdlička, M., Hana, J., Petkevič, V., Poláčková, M., Lundáková, K., Janeš, P., Pierścieniak, P. P., Rosen, A., Jelínek, T., Štindlová, B., Škodová, S., Skoumalová, H., Toufarová, D., Richter, M., Straka, M., & Šormová, K. (2014). CZESL-sgt. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Straňák, P., & Peterek, N. (2014). ROMi1.0. Jazykový korpus.
 • Kráčmarová, d., Šebesta, K., Rosen, A., Bedřichová, Z., Goláňová, H., Hana, J., Hlaváčková, E., Hnátková, M., Hrdlička, M., Janeš, P., Jelínek, T., Jelínková, B., Křen, M., Lábus, V., Loginova, K., Letafková, J., Procházka, P., Petkevič, V., Pierscieniak, P. P., Skoumalová, H., Škodová, S., Štindlová, B., & Šormová, K. (2014). SKRIPT 2015. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Štindlová, B., Hrdlička, M., Hana, J., Petkevič, V., Jelínek, T., Škodová, S., Poláčková, M., Janeš, P., Lundáková, K., Skoumalová, H., Toufarová, D., Richter, M., Straka, M., Rosen, A., & Pierścieniak, P. P. (2014). AKCES 5. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Štindlová, B., Hrdlička, M., Lundáková, K., Rose, A., Petkevič, V., Jelínek, T., Skoumalová, H., & Hana, J. (2013). AKCES 4. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Štindlová, B., Hrdlička, M., Lundáková, K., Rose, A., Petkevič, V., Jelínek, T., Skoumalová, H., & Hana, J. (2012). AKCES 3. Jazykový korpus.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., Šormová, K., Hrdlička, M., Štindlová, B., Janeš, P., Petkevič, V., Rosen, A., Jelínek, T., Skoumalová, H., Hnátková, M., Hana, J., Procházka, P., Křen, M., Škodová, S., Lábus, V., & Hlaváčková, E. (2012). CZESL-PLAIN. Jazykový korpus.

Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Aplikovaná lingvistika (povinně volitelná bakalářská přednáška a seminář)
 • Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy (povinná magisterská přednáška a seminář)
 • Úvodní náslechová praxe, Praxe průběžná I, Praxe průběžná II, Praxe souvislá (povinné bakalářské a magisterské praxe)
 • Language Testing (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis supervision
Bakalářské práce
Časarová, Kateřina 2021 Mediační jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka v kurzech Filozofické fakulty
Hlobilová, Natálie-Karolína 2021 Srovnání vývoje řeči mezi monolingvními a bilingvními dětmi předškolního věku
Krymláková, Tereza 2021 Čeština dětí migrantů ve Stockholmu, případová studie
Tichá, Magdaléna 2021 Specifika ústního projevu a vypravování u bilingvních dětí
Lisá, Markéta 2016 Postupy rozvíjení čtenářské gramotnosti u předškolních dětí
Matiasovitsová, Klára 2016 Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ
Pfeiferová, Jana 2014 Chybová analýza jazykových projevů ruských mluvčích češtiny
Vrbenská, Veronika 2014 Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny
Diplomové práce
Chmelařová, Nikola 2023 Jazykové porozumění matematickým slovním úlohám
Kotalová, Anna 2023 Čtenářská gramotnost dětí v dětských domovech
Boumová, Eliška 2021 Osobnost a dílo Václava Havla ve výuce češtiny pro cizince
Doležalová, Dominika 2021 Variace na čtení s porozuměním na úrovni B1 ve třech vybraných učebnicích češtiny pro cizince
Hromek, Jan 2021 Analýza japonských učebnic češtiny
Jelínek, Ivo 2021 Srovnání úrovně znalostí pravopisu žáků 1. a 2. stupně ZŠ
Štochlová, Tereza 2021 Večerníček jako didaktický nástroj pro výuku žáků s OMJ
Pokorná, Karla 2020 Slovesné morfologické kategorie v učebnicích českého jazyka
Cihlářová, Marcela 2019 Zapojení průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka na SŠ
Fimanová, Barbora 2019 Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v České republice
Horáková, Kateřina 2018 Aktivity ve výuce rozvíjející plynulost ústní produkce u studentů češtiny jako cizího jazyka očima studentů a vyučujících
Machačová, Veronika 2018 Možnosti odborného vzdělávání učitelů v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk
Honců, Hana 2017 Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza úloh čtenářské gramotnosti v učebnicích pro střední školy a didaktickém testu.
Kamenová, Alena 2017 Sociokulturní kompetence a jazykové vyučování studentů programu Erasmus
Dusová, Lucie 2016 Projektové vyučování v předmětu Český, jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Kateřina Šormová