Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

Kontakt

E-mail: rychnovska@phil.muni.cz

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2010 Mgr. v oboru chorvatský jazyk a literatura, FF MU
 • 2007 Mgr. v oboru český jazyk a literatura – filozofie, FF MU
 • 2007 Bc. v oboru chorvatský jazyk a literatura, FF MU

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • 2015 Ph.D. v oboru český jazyk, FF MU

Praxe od ukončení VŠ studia     

 • od r. 2015 Ústav českého jazyka FF MU
 • od r. 2012 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
 • 2012–2014 Ústav českého jazyka FF MU a Centrum počítačové lingvistiky na ÚČJ FF MU
 • 2007–2011 Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od psl. kořenů po současný stav) na ÚČJ FF MU

Vybrané publikace

 • Vybrané jazykové jevy v korespondenci Josefa Tadeáše Klejzara. In: Rychnovská, L. – Adam, R. a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 85-94.
 • Tvorba a využití malých specializovaných korpusů na příkladu Korpusu odeslané a přijaté česky psané korespondence Bedřicha Smetany. In: Děngeová, Z. – Vališová, P. (eds.). Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. Sborník z Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno 4. 10. 2013) [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015, s. 21–25. Dostupné z: <http://www.ujc.cas.cz/sd/publikace/e/promena-jazyka-a-jeho-vyzkumu.html>.
 • Jazyková biografie Bedřicha Smetany a jazyk jeho korespondence se zřetelem ke gramatickým jevům. In: Hladká, Z. a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 99–136. [s M. Nekulou]
 • Deutsche Einflüsse in der tschechisch geschriebenen Korrespondenz von Bedřich Smetana. In: Ulrich, S. – Kislova, E. – Kubicka, E. (eds.). Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 16). München – Berlin – Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner, 2013. s. 181–185.
 • Jakou češtinu užíval Bedřich Smetana? / Bedřich Smetana’s Use of the Czech Language. Musicalia, roč. IV, č. 1–2, 2012, s. 6–38. [s M. Nekulou]
 • Korespondence jako pramen jazykového zkoumání (na materiálu korespondence Bedřicha Smetany). In: Gvoždiak, V. (ed.). Bohemica Olomucensia 2 – Linguistica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 295–299.
 • Čeština Bedřicha Smetany. In: Rusinová, E. (ed.). Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 175–185.
 • …zapovidám, by se kontrolirovalo, jest-li já pracují… Aneb o vlivu němčiny na český jazyk Bedřicha Smetany. In: Hladký, J. – Rendár, Ľ. (eds.). Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava – Modra-Harmónia 18.–20. 11. 2009 [CD‑ROM]. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 322–324.
 • Smetanova čeština v dobovém kontextu. Hudební věda, roč. XLVII, č. 1, 2010, s. 43–76. [s M. Nekulou]
 • Korespondence Bedřicha Smetany z hlediska pravopisného. In: Čornejová, M. – Rychnovská, L. – Zemanová, J. (eds.). Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno: Host / Masarykova univerzita, 2010, s. 402–412.
 • Vlastní jména zeměpisná v díle Jindřicha Hýzrla z Chodů. In: Čornejová, M. – Kosek, P. (eds.). Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 217–223.
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.