Mgr. Marek Nagy, Ph.D.

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: marek.nagy@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

magisterské studium oborů filosofie – česká filologie, FF UP Olomouc, 2004

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti:

Ph.D. – FF UP v Olomouci, 2012

Praxe od ukončení VŠ studia:

od 2015: odborný asistent, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK v Praze
od 2009: odborný asistent, katedra obecné lingvistiky, FF UP v Olomouci
2007–2009: odborný asistent, katedra bohemistiky, FF UP v Olomouci
2007–2009: odborný asistent, katedra českého jazyka a literatury, PdF UHK

Granty, projekty a spolupráce                

2014–dosud Porozumění vybraným aspektům koheze textu u dětí ve věku 7- 9 let (IGA, hlavní řešitel)
2012-2015 Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie (OPVK Vzdělání pro konkurenceschopnost, spoluautor, člen týmu)
2012–2014 Normy produkce sémantických rysů u dospělých mluvčích na materiálu češtiny (FPVČ, hlavní řešitel)
2011–2014 Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráce s přírodními   vědami (OP VK Vzdělání pro konkurenceschopnost, člen týmu)
2010–2011 Cyklus moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských filologických programů (OP VK Vzdělání pro konkurenceschopnost, člen týmu, IT podpora)
2009–2012 Bohemistika – obor pro třetí tisíciletí (OP VK Vzdělání pro konkurenceschopnost, člen týmu)
2008 Sclerosis multiplex a problém jazyka/řeči ve vztahu k problematice významu (IGA, hlavní řešitel)

Zahraniční badatelské stáže

2015/02 Université de Lausanne (prof. Patrick Sériot)
2015/01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (prof. Barbara Mertins, Ph.D.)
2014/03–04 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Priv.-Doz. Barbara Mertins, Ph.D.)
2013/10–11 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Barbara Mertins, Ph.D.)
2013/03 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Barbara Schmiedtová, Ph.D.)
2008/03 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Barbara Schmiedtová, Ph.D.)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

Člen redakční rady časopisu SALI: Studie z aplikované lingvistiky (FF UK v Praze)
Člen oborové rady Obecná jazykověda a teorie komunikace (FF UP v Olomouci)

Oblasti výzkumu

dějiny vědy, historická epistemologie, dějiny (novověké) jazykovědy, obecná jazykověda a metodologie vědy, filozofie jazyka, (lexikální) sémantika a slovotvorba, psycholingvistika a akvizice jazyka

Publikační činnost

Odborné články a kapitoly v monografiích

 • Tensions and Paradoxes: The Relation between the Prague Linguistic Circle and the Vienna Circle. In: Schuster, Radek – Dach Stefanie –  Stadler, Friedrich (eds.): Vienna Circle in Czechoslovakia. Pilsen: University of West Bohemia, 2015, s. 59–62. [s M. Křížem]
 • Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí. Naše řeč, 2014, roč. 97, č. 3, s. 146–163. [s A. Kadlecovou, B. Mertins a S. Donevskou]
 • Produkce sémantických rysů u dospělých. In: Keseelová, Jana – Imrichová, Maria – Ološtiak, Martin (eds.): Registre jazyka a jazykovedy (I). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 237–249.
 • Kde žijí lvi: komentář k (anti)encyklopedistické tezi strukturalistické lexikální sémantiky v poválečném Československu. In: Ondrejovič, Slavomír – Satinská, Lucia – Vrábľová, Júlia (eds.): Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 111–126.
 • Lexikální význam, nebo encyklopedické heslo: Metodologické úvahy. In: Martinková, Michaela – Uličný, Oldřich (eds.): Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k Moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, s. 24–51.
 • Proper Names and their role in Social Ontology. Organon F, roč. XIX, Supplementary issue 2, 2012, s. 137–147.
 • O potřebě lingvistické (meta)historiografie. Naše řeč, roč. 93, č. 4–5, 2010, s. 211–229.
 • Kdo je to filozof jazyka a jak ho rozeznáme od lingvisty. Filosofie dnes, roč. 1, č. 2, 2009, s. 97–108.
 • Pavel Trost o vlastních jménech: mezi lingvistikou, logikou a sémiotikou. In: Pastyřík, Svatopluk – Víška, Václav (eds.): Onomastika a škola 8 : sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 423–434.

Postery

 • Against causality: science of language by Prague Linguistic Circle. Causality in the Language Sciences, April 13–15, 2015, Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, Leipzig (poster) [s M. Křížem]
 • Identification of compound constituents in Czech preschool children – the role of family size. 13th International Congress for the Study of Child Language, July 14-18, 2014, IASCL, Amsterdam (poster). [s A. Kadlecovou, B. Mertins a S. Donevskou]
 • Semantic Features Production in Adult Speakers. OLINCO, June 5–7, 2014, Olomouc (poster). [s V. Matlachem]
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Marek Nagy, Ph.D.