Pavlína Synková

Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail: pavlina.synkova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 216

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Hlavními oblastmi jejího zájmu jsou morfologie a syntax českého jazyka. V morfologii se zaměřuje na jmennou morfologii (synchronní i diachronní) a neohebné slovní druhy, v syntaxi hlavně na stavbu souvětí a jevy spojené s koherencí textu.  Koherenci textu se výzkumně věnuje také na MFF UK. Je spoluautorkou řady čítanek pro 2. stupeň ZŠ.
Odborný životopis / CV

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od února 2016 do června 2017: pracovník oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • od října 2011: asistentka ÚČJTK FF UK
 • od září 2009: asistentka na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK

Granty

 • od 2018 spoluřešitelka grantu Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině (GAČR 19-03490S)
 • od 2017 spoluřešitelka grantu Implicitní vztahy v textové koherenci (GAČR 17-03461S)
 • od 2016 spolupráce na obohacování výzkumné infrastruktury RIDICS (Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku, LM2015081)
 • 2014–2016 spoluřešitelka grantu Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií (Kontakt LH14011)
 • od 2015 spoluřešitelka grantu TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích, LD15052)
 • od 2014 spolupráce na grantu TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích
 • 2013–2014 spolupráce na grantu Diskurzní konektory v češtině (GA UK 36213)
 • 2013 a 2014 řešitelka grantu Automatická morfologická analýza staročeských apelativ (VG2013)
 • 2012–2015 spoluřešitelka grantu Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu (GAČR P406/12/0658)
 • od 2012 dosud zapojení v grantu LINDAT-Clarin: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat (LM2010013)
 • 2010–2012 spoluřešitelka grantu Mezivětné vztahy (GAUK 4036/2009)
 • 2010–2012 spoluřešitelka grantu Kontakt – K počítačové analýze struktury textu (ME 10018)
 • 2010–2011 spoluřešitelka grantu Od struktury věty k textovým vztahům (GAČR GA405/09/0729)
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

 • Synková, P. (2017). Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky). Praha: FF UK.
 • Synková, P., Zikánová, Š., Hajičová, E., Hladká, B., Mírovský, J., Nedoluzhko, A., Poláková, L., Rysová, K., Rysová, M., & Václ, J. (2015). Discourse and Coherence. From the Sentence Structure to Relations in Text. Praha: MFF UK.

Skripta a učebnice

 • Synková, P., Šebesta, K., Šormová, K., Králíková, A., Homolková, K., & Marek, A. (2016, 2017, 2019, 2020). Čítanka 6, 7, 8, 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus.
 • Synková, P., Adam, R., Beneš, M., Bozděchová, I., Martínek, F., & Prokšová, H. (2017). Gramatické rozbory češtiny. Výklad a cvičení s řešeními. Praha: Karolinum.
 • Synková, P., Adam, R., Beneš, M., Bozděchová, I., Martínek, F., Prokšová, H., &. Saicová Římalová, L. (2014). Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum. [pdf]

Studie a odborné články

 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2020). CzeDLex 0.6 and its Representation in the PML-TQ. In Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), European Language Resources Association (s. 1128–1134). Marseille, France.
 • Synková, P., Zikánová, Š., & Mírovský, J. (2019). Explicit and Implicit Discourse Relations in the Prague Discourse Treebank. In Proceedings of the 22nd International Conference on Text, Speech and Dialogue – TSD 2019, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 11697 (s. 236–248).
 • Synková, P., Mírovský, J., Rysová, M., & Poláková, L. (2017). CzeDLex – A Lexicon of Czech Discourse Connectives. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 109, 61–91. Praha: MFF UK.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2017). Signalling Implicit Relations: A PDTB – RST Comparison. Dialogue and Discourse, 8(2), 225–248.
 • Synková, P., Mírovský, J., Rysová, M., & Poláková, L. (2017). Extracting a Lexicon of Discourse Connectives in Czech from an Annotated Corpus. In Proceedings of the 31st Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 2017), Computing Society of the Philippines (s. 1–9). Cebu, Philippines.
 • Synková, P., Mírovský, J., Rysová, M., & Poláková, L. (2017). Designing CzeDLex – A Lexicon of Czech Discourse Connectives. In Proceedings of the 30th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 2016) (s. 1–9). Seoul, South Korea.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2015). Signals of Attribution in the Prague Dependency Treebank. In 14th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2015) (s. 292–299). Warszawa, Poland.
 • Synková, P., & Lehečka, B. (2015). Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension. In Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (s. 65–73). Praha: MFF UK.
 • Synková, P., Zikánová, Š., Hajičová, E., Mírovský, J., Nedoluzhko, A., Poláková, L., & Rysová, M. (2015). Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu. Slovo a slovesnost, 76, 163–197.
 • Synková, P., Lehečka, B. , & Oliva, K.(2014). Describing Old Czech Declension Patterns for Automatic Text Analysis. Mundo Eslavo, 13, 7–17.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2014). Sentence Structure and Discourse Structure (Possible parallels). In Dependency Linguistics. Recent advances in linguistic theory using dependency structures (s. 53–74). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2014). Discourse Relations in the Prague Dependency Treebank 3.0. In The 25th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2014), Proceedings of the Conference System Demonstrations (s. 34–38). Dublin, Ireland.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2014). Genres in the Prague Discourse Treebank. In Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014) (s. 1320–1326). Reykjavík, Iceland.
 • Synková, P. (2013). Číslovky úhrnné, souborové a druhové. In Petra Adámková et al., Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Úvahy o české morfologii (s. 102–117). Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Synková, P., Poláková, L., Mírovský, J., Nedoluzhko, A., Zikánová, Š., & Hajičová, E. (2013). Introducing the Prague Discourse Treebank 1.0. In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP 2013) (s. 91–99). Nagoya, Japan.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2014). Subordinators with Elaborative Meanings in Czech and English. In Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2013) (s. 128–136). Prague, Czech Republic.
 • Synková, P. (2012). Nejčastější konektivní prostředky kauzálního vztahu v Pražském závislostním korpusu. Studie z aplikované lingvistiky, (3), 35–52.
 • Synková, P., Poláková, L., Zikánová, Š., Bedřichová, Z., Mírovský, J., Rysová, M., Zdeňková, J., Pavlíková, V., & Hajičová, E. (2012). Manual for Annotation of Discourse Relations in Prague Dependency Treebank. Technical report no. 2012/47. Praha: MFF UK.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2012). Interplay of Coreference and Discourse Relations: Discourse Connectives with a Referential Component. In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012) (s. 146–153). İstanbul, Turkey.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2012). Analyzing the Most Common Errors in the Discourse Annotation of the Prague Dependency Treebank. In Proceedings of the 11th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2012) (s. 127–132). Lisboa, Portugal.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2012). Does Tectogrammatics Help the Annotation of Discourse? In Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012) (s. 853–862). Mumbai, India.
 • Synková, P., Mírovský, J., & Poláková, L. (2012). Semi-Automatic Annotation of Intra-Sentential Discourse Relations in PDT. In Proceedings of the Workshop on Advances in Discourse Analysis and its Computational Aspects (ADACA) at Coling 2012 (s. 43–58). Mumbai, India.
 • Synková, P. (2011). Vybrané problematické aspekty konektivních prostředků v rámci anotace mezivýpovědních významových vztahů v PDT. Bohemica Olomucensia, (2), 138–147.
 • Synková, P., Mladová, L,, & Mírovský, J. (2011). Sentence Structure and Discourse Structure: Possible Parallels. In Proceedings of the International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011) (s. 233–240). Barcelona, Spain.
 • Synková, P., Zikánová, Š., Mladová, L,, & Mírovský, J. (2010). Typical Cases of Annotators’ Disagreement in Discourse Annotations in Prague Dependency Treebank. In Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010) (s. 2002–2006). [CD]. Valetta, Malta.

Data

 • Synková, P., Mírovský, J., Rysová, M., Poláková, L., & Kloudová, V. (2020). CzeDLex 0.7. FF UK, Praha, Česká republika. http://hdl.handle.net/11234/1-3421 
 • Synková, P., Mírovský, J., Rysová, M., & Poláková, L. (2017). CzeDLex 0.5. FF UK, Praha, Česká republika. http://hdl.handle.net/11234/1-2538 
 • Synková, P., Rysová, M., Mírovský, J., Hajičová, E., Nedoluzhko, A., Ocelák, R., Pergler, J., Poláková, L., Pavlíková, V., Zdeňková, J., & Zikánová, Š. (2016). Prague Discourse Treebank 2.0. MFF UK, Praha, Česká republika. http://hdl.handle.net/11234/1-1905
 • Synková, P., Bejček, E., Hajičová, E., Hajič, J., Kettnerová, V., Kolářová, V., Mikulová, M., Mírovský, J., Nedoluzhko, A., Panevová, J., Poláková, L., Ševčíková, M., Štěpánek, J., & Zikánová, Š. (2013). Prague Dependency Treebank 3.0. MFF UK, Praha, Česká republika. http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.0/ 
 • Synková, P., Poláková, L., Zikánová, Š., Hajičová, E., Mírovský, J., Nedoluzhko, A., Rysová, M., Zdeňková, J., Pavlíková, V., Pergler, J., & Ocelák, R. (2012). Prague Discourse Treebank 1.0. MFF UK, Praha, Česká republika. http://ufal.mff.cuni.cz/discourse/

Popularizační práce

 • Synková, P., Adam, R., Bozděchová, I., Dittmann, R., Andrlová Fidlerová, A., Chromý, J., Mareš, P., Rejzek, J., &. Šormová, K. (2017). O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: NLN.

Recenze

 • Synková, P., Adam, R., Bozděchová, I., & Lehečková, E. (2015). Nové, korpusově založené mluvnice češtiny. Český jazyk a literatura, 66, 44–50, 96–99.
 • Synková, P. (2015). Nová klasifikace souvětí v současné češtině. Naše řeč, 98, 147–151.
 • Synková, P. (2013). Ohlédnutí za prvními třemi ročníky Studií z aplikované lingvistiky (SALi). Naše řeč, 5, 265–269.
 • Synková, P. (rec.) (2013). [Z. Rusínová (2011). Pokušení struktury. Brno: Host.]. Studie osobností brněnské lingvistiky, 2. Slovo a slovesnost, (4), 298–302.
 • Synková, P. (rec.) (2011). [Š. Zikánová (2009). Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620). Praha: Karolinum.] Novátorská studie o slovosledu ve starší češtině. Naše řeč, 94, 209–212.

Zprávy

 • Synková, P., & Zdeňková, J. (2014). Letní škola historické sociolingvistiky v Norsku. Studie z aplikované lingvistiky, (2), 159–161.
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Pavlína Synková