Radek Šimík

Mgr. Radek Šimík, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 22

E-mail: radek.simik@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 213

Konzultační hodiny: po dohodě e-mailem

Web: Radek Šimík homepage

 

Odborné zaměření

 

Zabývá se teoretickou a empirickou lingvistikou, zejména pak syntaxí, sémantikou a pragmatikou. Konkrétními oblastmi zájmu jsou doplňovací a zjišťovací otázky, vztažné věty, aktuální členění, částice či reference nominálních frází. Kromě češtiny se zabývá dalšími slovanskými jazyky (zejména ruština a polština), ale také jazyky neoindoevropskými, např. bantuskými. Z teoretického hlediska je jeho práce ukotvená ve formálních rámcích, zejména v generativní gramatice a formální sémantice a pragmatice. Z metodologického hlediska využívá celou škálu přístupů, od tradiční introspektivní metody a terénního výzkumu až po kvantitativní přístupy založené na korpusových a experimentálních datech. Na FF UK vede syntakticko-sémantickou výzkumnou skupinu Cross-methodological approaches to syntax and semantics, která v současné době řeší projekt From interrogatives to relatives (2019-2022; Primus) a mezinárodní projekt Modelling the question–statement opposition in Slavic languages (QueSlav; 2021-2024; GA ČR a DFG).

 

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2006-2011: University of Groningen, obor obecná lingvistika (titul Ph.D.)
 • 2000-2006: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obory Česká filologie a Anglická filologie (titul Mgr.)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2019: Výzkumný a akademický pracovník na ÚČJTK FF UK
 • 2016-2019: Výzkumný pracovník na Institutu slavistiky a hungarologie, Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2010-2015: Výzkumný pracovník v Collaborative Research Center (SFB) 632: Information structure, University of Potsdam

Granty a stipendia

 • od 2019: Hlavní řešitel projektu Primus na FF UK (Cross-methodological approaches to syntax and semantics (XMASS) minilab)
 • 2016-2019: Hlavní řešitel projektu (DFG) Definiteness in articleless Slavic languages, Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2012-2014: člen výzkumného networku (DFG) Questions in discourse (vedoucí Malte Zimmermann a Edgar Onea)
 • 2010-2015: Spoluřešitel projektu (DFG) The syntactic expression of information structure and the architecture of grammar (hlavní řešitelé Gisbert Fanselow a Luis Vicente; podprojekt v rámci Collaborative Research Center 632, University of Potsdam)
 • 2006-2010: Ubbo Emmius Fellowship (doktorské stipendium na University of Groningen)

Členství v představenstvech

 • 2019-2021: Člen představenstva GLOW (Generative Grammar in the Old World)
 • 2013-2015: Člen představenstva Collaborative Research Center (SFB) 632

Recenzní a redakční činnost

 • od 2018: Člen redakční rady časopisu Semantics & Pragmatics
 • od 2017: Redaktor ediční řady Open Slavic Linguistics (ostatní redaktoři: Berit Gehrke, Denisa Lenertová, Roland Meyer, Luka Szucsich), nakladatelství Language Science Press, Berlin
 • od 2011: Recenzní činnost pro časopisy (výběr) Glossa: a journal of general linguistics, Journal of Germanic Linguistics, Journal of Linguistics, Linguistic Inquiry, Linguistics, Naše řeč, Natural Language & Linguistic Theory, Semantics & Pragmatics, Slovo a slovesnost, Studies in Applied Linguistics, Syntax
 • od 2010: Recenzní činnost pro konference (výběr) Formal Approaches to Slavic Linguistics, Formal Descriptions of Slavic Languages, Generative Linguistics in the Old World, Sinn und Bedeutung, Annual Meeting of the Linguistics Association of Great Britain, Olomouc Linguistic Colloquium, Budapest Linguistics Conference

 

Publikační činnost

 

Monografie

 • Modal existential wh-constructions. Utrecht: LOT.   [pdf]

Články v recenzovaných časopisech

 • Definiteness, uniqueness, and maximality in languages with and without articles. Journal of Semantics 37(3), 2020, s. 311-366. (spoluautor: Christoph Demian) [pdf]
 • Doubling unconditionals and relative sluicing. Natural Language Semantics 28(1), 2020, s. 1-21. [pdf]
 • Expression of information structure in West Slavic: Modeling the impact of prosodic and word-order factors. Language, 93(3), 2017, s. 671-709. (spoluautorka: Marta Wierzba) [pdf]
 • The morphosyntax of exhaustive focus: A view from Awing (Grassfields Bantu). Natural Language & Linguistic Theory, 35(4), 2017, s. 1027-1077. (spoluautor: Henry Fominyam) [pdf]
 • The role of givenness, presupposition, and prosody in Czech word order: An experimental study. Semantics & Pragmatics, 8(3), 2015, s. 1-103. (spoluautorka: Marta Wierzba) [pdf]
 • The PRO-wh connection in modal existential wh-constructions: An argument in favor of semantic control. Natural Language & Linguistic Theory 31(4), 2013, s. 1163-1205. [pdf]
 • Lambda-abstrakce a neurčitá zájmena v úzkém a širokém ohnisku. Slovo a slovesnost, 70(4), 2009, s. 342-352.

Recenzní články v recenzovaných časopisech

 • Review of Lydia Grebenyova: Syntax, semantics, and acquisition of multiple interrogatives: Who wants what? Amsterdam: John Benjamins, 2012. Journal of Slavic Linguistics, 22(1), 2014, s. 129-163. [pdf]

Přehledové články v recenzovaných kompendiích

 • Free relatives. Přijato k publikaci v Wiley Blackwell Companion to Semantics.
 • Existential wh-constructions. Oxford bibliographies in linguistics. New York: Oxford University Press, 2017. [pdf]

Články v recenzovaných sbornících/knihách či sbornících s recenzovaným výběrem abstraktů (výběr)

 • Inherent vs. accidental uniqueness in bare and demonstrative nominals. Přijato k publikaci v Advances in formal Slavic linguistics 2018. Berlin: Language Science Press.
 • Czech binominal každý ‘each’. Přijato k publikaci v Advances in formal Slavic linguistics 2018. Berlin: Language Science Press. (spoluautor: Mojmír Dočekal)
 • Structure of conditional and (cor)relative clauses: New evidence from locality. Proceedings of NELS 49, Vol. 1, 2019, s. 135-144. Amherst, MA: GLSA Publications. (spoluautor: Petr Biskup)
 • Definiteness of bare NPs as a function of clausal position: A corpus study of Czech. Formal Approaches to Slavic Linguistics 26: The Urbana-Champaign Meeting 2017, 2020, s. 343-361. Ann Arbort, MI: Michigan Slavic Publications. (spoluautorka: Markéta Burianová)
 • Ever free relatives crosslinguistically. Proceedings of Sinn und Bedeutung 22, 2018, s. 375-392. Berlin: Leibniz-ZAS. [pdf]
 • Stress shift, focus, and givenness in Czech. Formal Approaches to Slavic Linguistics 24: The New York Meeting 2015, 2017, s. 180-199. Ann Arbor, MI: Michigan Slavic Publications. (spoluautoři: Lena Groeben a Frank Kügler)
 • On pragmatic demonstratives: The case of pragmatic discourse anaphora in Czech. Proceedings of Sinn und Bedeutung 20, 2016, s. 640-657. [pdf]
 • Epistemic indefinites under epistemic modals in Czech. Slavic grammar from a formal perspective: Proceedings of the 10th Anniversary Conference on Formal Description of Slavic Languages, 2015, s. 425-442. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Pronominal F-markers in Basaá. Proceedings of NELS 43, 2014, s. 265-276. Amherst, MA: GLSA Publications. (spoluautoři: Tim Leffel a Marta Wierzba)
 • Givenness and the position of the direct object in the Czech clause. Formal Approaches to Slavic Linguistics 22: The McMaster Meeting 2013, 2014, s. 302-318. Ann Arbor, MI: Michigan Slavic Publications. (spoluautorky: Marta Wierzba a Beste Kamali)
 • Quantificational properties of neg-wh items in Russian. Proceedings of NELS 40, Vol. 2, 2013, s. 15-28. Amherst, MA: GLSA Publications. (spoluautorka: Natalia Kondrashova)
 • Peeling, structural Case, and Czech retroactive infinitives. Formal Description of Slavic Languages: The Ninth Conference. Proceedings of FDSL 9, Göttingen 2011, 2013, s. 105-124. Frankfurt am Main: Peter Lang. (spoluautor: Jakub Dotlačil)
 • Modal existential wh-constructions as affordance descriptions. Proceedings of Sinn und Bedeutung 17, 2013, s. 563-580. [pdf]
 • Interpretation of multiple interrogatives: An information structure sensitive account. Formal Approaches to Slavic Linguistics 18: The Second Cornell Meeting 2009, 2010, s. 486-501. Ann Arbor, MI: Michigan Slavic Publications.
 • The syntax, semantics, and pragmatics of the focus particle to in Czech. Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure: Proceedings of FDSL 7, Leipzig 2007, 2009, s. 327-340. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kolektivní projekty

 • Autor 17 hesel v Novém encyklopedickém slovníku češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Edice

 • Definiteness and referentiality. Special collection at Glossa: a journal of general linguistics, v přípravě, očekávaná publikace 2020/2021 (spolueditorka: Carla Bombi)
 • Semantics of Slavic languages. Berlin: Language Science Press, v přípravě, očekávaná publikace 2020/2021 (spolueditorka: Berit Gehrke)
 • Advances in formal Slavic linguistics 2016. Berlin: Language Science Press, 2018. (spolueditoři: Denisa Lenertová, Roland Meyer, Luka Szucsich)
 • What drives syntactic computation? Special collection at Glossa: a journal of general linguistics. http://www.glossa-journal.org/collections/special/syntactic-computation/ (spolueditor: Dennis Ott)

Přednášky přednesené na pozvání (výběr)

 • A situation-sensitive approach to bare NP interpretation: Evidence from Slavic. Přednáška v kolokviu, Ruhr-University Bochum, 2019
 • Interpreting Slavic bare NPs. Přednáška v kolokviu, Leibniz-Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin, 2019
 • Interpreting Slavic bare NPs: Empirical reflections on the null hypothesis. Přednáška v kolokviu, Heinrich Heine University Düsseldorf, 2018
 • The correlative nature of free relatives: Issues and prospects. Přednáška ve workshopu Multiple wh- constructions and their kin, Université de Nantes, 2018
 • Unconditionals with „verb doubling“: At the interrogative-relative interface. Přednáška ve workshop na počest Luise Vicente, Leiden University, 2018
 • Propositions and properties in the semantics of wh-clauses: Arguments from typology. Přednáška v kolokviu, University of Potsdam, 2018.
 • Definiteness, uniqueness, and maximality in languages with and without articles. Přednáška v rámci expertního setkání projektu Time in translation project, Utrecht University, 2018.
 • Definiteness of bare NPs as a function of clausal position: Empirical investigations. Přednáška v kolokviu, The University of Tübingen, 2017.
 • Focus and the exhaustive marker le in Awing (Grassfields Bantu). Přednáška při příležitosti doktorská obhajoby Pavla Rudneva, University of Groningen, 2015.
 • Formální vyjádření aktuálního členění v západoslovanských jazycích: Experimentální studie, Přednáška v sérii Czech and language typology, Masarykova Univerzita, 2015
 • Informační struktura a její vztah ke (generativní) syntaxi, Přednáška na Minimalistickém workshopu Jazykovědného spolku, Masarykova Univerzita, 2014
 • Expression of information structure in Slavic. Přednáška v kolokviu, Georg-August University Göttingen, 2014
 • Czech retroactive infinitives. Přednáška v kolokviu, University of Stuttgart, 2013 (spolupřednášející: Jakub Dotlačil)
 • Evidence for prosodic treatment of Czech scrambling, Přednáška v kolokviu, Goethe University Frankfurt, 2012
 • Modal existential wh-constructions, affordances, and the grammar-cognition interface. Přednáška v kolokviu, University of Leipzig, 2012
 • Aktuální členění větné: Danost a její formální projevy. Přednáška v rámci Letní školy lingvistiky, Dačice, 2012
 • There’s no need for formal wh-features: Wh-movement is interface-constrained. Přednáška v kolokviu, University of Cambridge, 2012
 • Základy sémantiky otázek. Přednáška v rámci Letní školy lingvistiky, Dačice, 2010

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Empirické metody v lingvistice (povinný magisterský seminář)
 • Slovosled (povinně volitelný seminář)
 • Úvod do generativní syntaxe (povinně volitelný seminář)
 • Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II (povinně volitelná bakalářská přednáška; spolu s J. Chromým a E. Lehečkovou)

Vedení a oponentury závěrečných prací

 

2018 Veronika Richtarčíková Reference to a via properties: The case of Slovak (oponent, Ph.D. dizertace, Pompeu Fabra University, Barcelona)
2017 Carla Bombi Definiteness in Akan (druhý vedoucí, MSc., University of Potsdam)
2017 Věra Dvořák Generic and indefinite null objects (oponent, Ph.D., Rutgers University)
2017 Hana Strachoňová Česká free choice indefinita (oponent, Ph.D., Masarykova Univerzita)
2016 Markéta Burianová Referenční vlastnosti holé nominální fráze v češtině (vedoucí, Mgr., Univerzita Karlova)
2015 Lena Groeben Constraints on stress shift in Czech (druhý vedoucí, MSc., University of Potsdam)
2014 Joseph DeVeaugh-Geiss Wohl and the semantics of assumptions (druhý vedoucí, MSc., University of Potsdam)
2013 Eva-Maria Saur Clefts: Discourse function and the nature of exhaustivity violation effects (druhý vedoucí, MSc., University of Potsdam)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Radek Šimík