Robert Dittmann

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 22

E-mail: robert.dittmann@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 213

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření

 

Zabývá se historickým vývojem češtiny, zejména biblickým překladem v 16. století a biblickou onomastikou, fonologickým vývojem, češtinou v kontaktu s jinými jazyky (hebrejština ve středověku, český jazyk v zahraničí v 19.–21. století) a dále dějinami bohemistiky za totality.

Odborný životopis

 

Ukončené prezenční VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • prezenční doktorské studium český jazyk, FF UP v Olomouci, 2005-2008 (doktorské studium ukončeno jako kombinované v r. 2009)
 • magisterské studium česká filologie – anglická filologie, FF UP v Olomouci, 1999-2005

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • Ph.D. – FF UP v Olomouci, 2009
 • PhDr. – FF UP v Olomouci, 2006

Praxe od ukončení VŠ studia           

 • od 2009: odborný asistent ÚČJTK FF UK
 • 2016–2018: Filosofický ústav AV ČR, odborný pracovník
 • 2006–2013: FF UP v Olomouci
 • 2009: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • 2005: učitel angličtiny v jazykové agentuře

Granty

 • 2018‒2021: hlavní řešitel grantu GA ČR 18-07309S Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské
 • od 2017: účast na projektu PROGRES 6 Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa (FF UK)
 • od 2017: účast na projektu PROGRES 4 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (FF UK)
 • 2016–2018: spolupracovník na grantu GA ČR P401-12-G168 Historie a interpretace Bible
 • 2016–2018: spolupracovník na grantu GA ČR 16-09064S Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)
 • 2012–2016: účast na Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogramu Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách
 • 2011–2013 vedoucí diachronní skupiny na projektu ESF Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275 (na FF UP)
 • 2010–2013: spolupracovník na grantu GA ČR P406/10/0591 EUROPA HUMANISTICA. Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 14701600
 • 2011–2013: hlavní řešitel grantu GA ČR P406/11/0861 Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země
 • 2007: řešitel vnitřního grantu FF UP Textová dynamika exulantských vydání celé bible v 18. století
 • 2006–2011 zaměstnán na grantu LC 546 Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), FF UP v Olomouci

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2021: kolegium Kruhu přátel českého jazyka (předseda)
 • od 2020: spolupráce s The University of Texas at Austin, Linguistics Research Center (kurz staré češtiny, s dalšími kolegy)
 • od 2017: člen oborové rady doktorského oboru Didaktika konkrétního jazyka na FF UK
 • od 2017: spoluorganizátor a člen poroty fakultního kola soutěže Student a věda ‒ lingvsitika na FF UK
 • od 2016: člen oborové rady doktorského oboru český jazyk na FF UK
 • od 2012: člen rigorózní komise pro obor český jazyk na FF UK
 • 2010–2011 člen poroty celostátní soutěže Student a věda – lingvistika
 • 2008 vstupní přednáška, Jazykovědné sdružení ČR
 • 2007–2008 – lektor v Nebraska Exchange Program, FF UP v Olomouci
 • 2007, 2009 – lektor na LŠSS pořádané FF UP v Olomouci
 • 2008– organizátor diachronního workshopu na Mezinárodním setkání mladých lingvistů v Olomouci
 • 2006– vedení diachronních sekcí na Mezinárodním setkání mladých lingvistů v Olomouci

Účast na zahraničních konferencích (výběr)

 • 2018: Leipzig, Staatsman, Intellektueller, Visionär: Tomáš Garrigue Masaryk revisited, 2.‒3. 11. 2018
 • 2017: Poznań ‒ Gniezno, 500 lat Reformacji: Język, 6.‒8. 11. 2017
 • 2017: Dresden, Linguistik als Schnittstelle zwischen Recht, Politik und Konflikt, Technische Universitat Dresden, 2.–4. 2. 2017
 • 2015: Turku, Turku University, Languages in the Lutheran Reformation, 23.–24. 10. 2015
 • 2015: Dresden, Technische Universität, 9. Bohemicum Dresdense – Jan Hus: Erbe und Bedeutung, 30. 10. 2015
 • 2015: Herrnhut, Akademie Herrnhut, Lukas von Prag – der vergessene Reformator, 19.-21. 11. 2015
 • 2014: Dresden, Technische Universität, 8. Bohemicum Dresdense – Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), 7. 11. 2014
 • 2013: Dresden, Technische Universtität, 7. Bohemicum Dresdense – Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte, 25. 10. 2013
 • 2011: Racibórz: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. Český jazyk a literatura – generační střet a civilizační rozdíly, Racibórz, 1.–2. 9. 2011
 • 2011: York: Bible in the 17th Century, 7.–9. 7. 2011
 • 2010: Gniezno, Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V, 20.–22. 9. 2010
 • 2008: Prešov – Kokošovce-Sigord, XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov, 3.–5. 12. 2008
 • 2008: Gniezno, Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) IV, 22.–24. 9. 2008

Publikační činnost

Monografie

 • Český obrozenec překládá Písmo. Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže ‒ edice Janova evangelia. Praha: Scriptorium, 2018. [s J. Bartoněm]
 • Biblical Humanism in Bohemia and Moravia in the 16th Century. Turnhout: Brepols, 2016 [spolu s J. Justem]
 • Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země. Praha: Academia, 2015. [s O. Bláhou, K. Komárkem, D. Polakovičem, L. Uličnou] [pdf – kapitola 1.7 Funkce kenaanských glos]
 • Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. Olomouc: Refugium, 2012. [obsah]
 • Místní jména v českých překladech Starého zákona. Olomouc: Refugium, 2009. [obsah]

Studie a odborné články

 • „Příjezd do ČSR mu nebude napříště povolen.“ Jakobsonova druhá poválečná návštěva Československa v roce 1957 ve světle archivů StB. Sborník Archivu bezpečnostních složek 18, 2020, s. 93‒154.
 • Préteritální auxiliár ve třetích osobách v Matoušově evangeliu ve starších českých biblích. Clavibus unitis 9, č. 2, 2020, s. 55‒72. [pdf]
 • hesla „Augusta, Jan“, „Blahoslav, Jan“, „Červenka, Matěj“, „Josquin, Jan (Pseudo)“, „Konečný, Matouš“. In: Companion to Central and East European Humanism. Volume 2. The Czech Lands. Part 1. A‒L. Berlin ‒ Munich ‒ Boston: De Gruyter, 2020.
 • Hláskoslovné rozdíly v bratrských překladech Nového zákona 1564‒1613 (na materiálu apoštoláře). Listy filologické 143, 2020, č. 1‒2, s. 149‒187.
 • Language Loss: Czech in the Diaspora. In: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Brill, 2020 [spolu s L. Cope].
 • Zachariáš Ariston a jeho synodní kázání z roku 1600. Clavibus unitis 8, 2019, č. 2, s. 3‒61. [spolu s J. Justem] [pdf]
 • Protetické ve Smolné knize velkobítešské (1556‒1636). Listy filologické 142, 2019, č. 3‒4, s. 369‒406.
 • „Na základě sdělení sovětských přátel…“ Slavista Dean S. Worth a akce StB Dean. Bohemica Olomucensia 11, 2019, č. 2, s. 10‒37.
 • Czech Language in Confessional Clashes of the 16th Century. In: Languages in the Lutheran Reformation. Textual Networks and the Spread of Ideas, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019, s. 105‒128.
 • Staročeské protetické w. Slavia 89, 2019, č. 3, s. 280‒291.
 • Konsonantismus v Bibli kralické šestidílné. Listy filologické 141, 2018, č. 3‒4, s. 409‒448.
 • Czech Reformational Biblical Translation: The Case of Pericopes in the Unity of the Brethren in the 1550s‒1570s. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25 (45), č. 2, 2018, s. 11‒29. [pdf]
 • Mutual Relations between Polish and Czech Bibles in the Early Modern Period. In: Word of God, Words of Men. Translations, Inspirations, Transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 205‒228. [s J. Malickým]
 • Archivy StB o A. V. Isačenkovi. Bohemica Olomucensia 10, 2018, č. 2, s. 46‒83.
 • Vokalismus Bible kralické šestidílné II. Uplatnění změn proběhlých od konce 14. století. Listy filologické 141, 2018, č. 1‒2, s. 95‒130.
 • Jazyk překladu velkých proroků v prvním vydání Bible svatováclavské. In: Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, 2018, s. 175‒193.
 • Slawische Sprachen in der eucharistischen Liturgie in den böhmischen Ländern bis 1621. In: Linguistik als diskursive Schnittstelle zwischen Recht, Politik und Konflikt. Hamburg: Dr. Kovač, 2018, s. 103‒140.
 • Jakobsonova první poválečná návštěva Československa roku 1957 ve světle archivů StB. Bohemica Olomucensia 9, 2017, č. 2, s. 8‒54.
 • Textologie perikop Augustova Summovníku. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 28, 2017, č. 1, s. 5780. [pdf]
 • Vokalismus Bible kralické šestidílné I: uplatnění změn proběhlých před staročeskými diftongizacemi. Listy filologické 2017, 140, s. 407‒427.
 • West Slavic Canaanite Glosses in Medieval Hebrew Manuscripts. Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums 2017, 73, s. 234‒283
 • Samohlásková délka v Kralické bibli šestidílné. Listy filologické 139, 2016, č. 3‒4, s. 341‒381.
 • Jakobson, Masaryk und die tschechische politische Elite. Ein Beitrag zur Linguistikgeschichte des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa. In: Persönlichkeiten in der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 8. Bohemicum Dresdense […] und 9. Bohemicum Dresdense […]. Leipzig: Biblion Media, 2016, s. 61‒87.
 • Traktát Orthographia Bohemica a fonologický vývoj češtiny. In: Persönlichkeiten in der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 8. Bohemicum Dresdense […] und 9. Bohemicum Dresdense […].. Leipzig: Biblion Media, 2016, s. 139‒157.
 • Vnější dějiny češtiny. In: Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 79‒84.
 • The Czech language of Jews in Přemyslid Bohemia of the eleventh to fourteenth century. International Journal of the Sociology of Language 2016, č. 238, s. 15–35.
 • Bible kralická šestidílná. In: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Katalog výstavy. Brno: Moravská zemská knihovna, 2015, s. 72‒109. [pdf]
 • Jazyková stránka předkralických biblí. In: Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Katalog výstavy. Brno: Moravská zemská knihovna, 2015, s. 54‒71. [pdf]
 • K tzv. synonymům v Bibli kralické šestidílné. In: Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense 25. Oktober 2013. München ‒ Berlin ‒ Leipzig ‒ Washington: Otto Sagner, 2015, s. 57‒66.
 • Roman Jakobson’s Research into Judeo-Czech. In: Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc: Palacký University, 2014, s. 145‒153. [pdf]
 • K jazyku Bible kralické: Moravismy a zásady Jana Blahoslava. In: Amica Sponsa Mater. Praha: Kalich, 2014, s. 273‒281.
 • Bible kralická ‒ klenot národní literatury. In: Bible kralická šestidílná ‒ kompletní vydání s původními poznámkami. Praha: Česká biblická společnost, 2014, s. 11‒20. [s J. Justem]
 • Ediční poznámka. In: Bible kralická šestidílná ‒ kompletní vydání s původními poznámkami. Praha: Česká biblická společnost, 2014, s. 21‒31.
 • On the Problem of Judeo-Czech and the Canaanite Glosses of the 11th to the 13th Centuries in Hebrew Script. Jews and Slavs, 2014, 24, s. 117‒151. [s O. Bláhou, K. Komárkem, D. Polakovičem, L. Uličnou]
 • Roman Jakobson’s Unpublished Study on the Language of Canaanite Glosses. Jews and Slavs, 2014, 24, s. 282‒318. [s O. Bláhou, K. Komárkem, D. Polakovičem, L. Uličnou]
 • Jiní v poznámkovém aparátu Nového zákona Kralické bible šestidílné. Historie ‒ Otázky ‒ Problémy, 2013, roč. 5, č. 2, s. 151‒158. [pdf]
 • Překlad Modlitby Manassesovy v Šestidílce. Bohemica Olomucensia, 2013, 5, č. 1, s. 7‒17. [pdf]
 • The lexicological contribution of Abraham ben Azriel and Isaac ben Moses to Old Czech. In: Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a conference held in Prague on October 25-26, 2012. Praha: Academia, 2013, s. 66–91. [spolu s O. Bláhou] [pdf]
 • Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické. Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu, 2013, 13, č. 2, s. 127–141. [pdf]
 • Jazyková stránka Bible kralické. In: Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, s. 71‒78. [pdf]
 • Český jazyk za protektorátu 1939-1945. In: Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 126–147. [pdf]
 • The Czech New Testament of 1533. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – literární historie, 2012, 57, č. 3, s. 95–102. [pdf]
 • K integraci korelace samohláskové kvantity ve staré češtině. In: Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., 2012, s. 43–53. [pdf]
 • Ke kenaánskému jazyku zapsanému hebrejským písmem do 14. století. In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: PRO, 2012, s. 481–490.
 • Problém tzv. nejstarší české věty. Bohemica Olomucensia, 2012, 4(1), s. 26–36. [pdf]
 • K významu raných česko-židovských kontaktů v oblasti českých zemí pro diachronní bohemistiku. Listy filologické, 2012, 135, č. 3–4, s. 259–285. [pdf]
 • K textu neznámého vydání Severýnova žaltáře z r. 1530. In: Bibliotheca Antiqua 2012. Olomouc: Vědecká knihovna a Sdružení knihoven ČR, 2012, s. 245–248. [pdf]
 • K textu kralického žaltáře z roku 1579. In: Krušinský, R. (ed.): Problematika historických a vzácných knižních fondů 2011. Sborník z 20. odborné konference Olomouc, 20.–21. září 2011. Olomouc – Brno: Vědecká knihovna v Olomouci – Sdružení knihoven ČR Brno, 2012, s. 209–218. [pdf]
 • Toponymie v náměšťském Novém zákoně (1533). Acta onomastica, 2011, 52, s. 31–45. [pdf]
 • K filologickým margináliím v českých biblických tiscích 16. st. (se zaměřením na tzv. Štefanovu postilu). Bohemica Olomucensia 2 Philologica Juvenilia, 2010, 2, s. 34–39. [pdf]
 • K odlišnosti předloh v kralické tradici po Šestidílce. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009. Sborník z 18. odborné konference. Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky, Olomouc ‒ Brno, 2010, s. 255–262. [pdf]
 • K toponymii protokanonických knih Starého zákona v českém překladu Jeruzalémské bible. Bohemica Olomucensia 3 Linguistica, 2010, 2, s. 27–32. [pdf]
 • K místu kralického Nového zákona z r. 1601 v bratrské tradici. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia, 2010, 3, s. 37–44. [pdf]
 • Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 8–14. [s R. Adamem, I. Bozděchovou, E. Lehečkovou] [odkaz]
 • Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku. In: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopis (do r. 1902) 23.25. září 2010. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010, s. 285–308 [s A. A. Fidlerovou a V. S. Vladimírovou]
 • Význam toponymie pro určení předloh starších českých biblických překladů. Acta onomastica, 2010, 51, s. 437–446. [pdf]
 • Překlad dvou syntaktických hebraismů v českých biblických překladech. In: Varia XVIII. Prešov 2009, s. 26-27. [abstrakt, pdf]
 • Ke genezi kralického překladu v Šestidílce. Bohemica Olomucensia 3 – Filologica Juvenilia, 2009, s. 47–51. [pdf]
 • Červenkův Žaltář (1562) a jeho důležitost pro Kralickou bibli. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů: 2008. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky, 2009, s. 243–251. [pdf]
 • Penetration of the Hebrew Text Type into the Czech Biblical Tradition in the 16th Century. In: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2009, s. 399–405.
 • Karafiátova úprava starozákonních toponym ve vydáních Bible kralické „podlé původních textů upravené“. Acta onomastica, 2008, 49, s. 106–115. [pdf]
 • Za kralickými předlohami deuterokanonické knihy Tobiáš (na materiále Tob 1). In: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Olomouc 2008, s. 68–77. [pdf]
 • Příspěvek k textové dynamice Nového zákona v exulantských vydáních Kralické bible v 18. st. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Olomouc 2008, s. 119–129.
 • K textu elektronických verzí Kralické bible a Karafiátově úpravě toponym z r. 1887. In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Olomouc 2008, s. 51–59. [pdf]
 • Novozákonní toponymie třetí Hallské bible (1766) v souřadnicích české biblické tradice, zejména kralické. Acta onomastica, 2007, 48, s. 22–31. [pdf]
 • Starozákonní toponymie v třetí Hallské bibli (1766). Jazykovědné aktuality, 2007, 44, č. 3–4, s. 4–29.
 • Ke dvěma typům nepařížských čtení a překladatelskému postupu v mladším textu první redakce staročeského překladu Oktateuchu. In: Bohemica X = Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91. Olomouc 2007, s. 75–90. [pdf]
 • Ke vlivu Tremelliova-Juniova latinského překladu na Kralickou bibli (se zřetelem k toponymii). In: Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Olomouc 2007, s. 49–60. [pdf]
 • Pokus o lingvistickou klasifikaci specifik starozákonní toponymie a kritiku českého překladu některých z nich. In: Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis? Olomouc 2006, s. 61–69.
 • Toponyma ve vybraných českých překladech Starého zákona. Acta onomastica, 2005, 46, s. 155–183. [pdf]
 • Některé konkurence v toponymii vybraných překladů Starého zákona. Studia theologica, 2005, 7/22, č. 4, s. 45–57. [pdf]
 • Recenze a zprávy
 • Svatováclavská bible. Nedělní a sváteční čtení. Echa IPSL. 13. 12. 2017. Dostupné on-line.
 • Jakobsonova pozůstalost: čekající příležitosti. Bohemica Olomucensia, 2011, 3(3), s. 114–117. [pdf]
 • Na okraj novozákonní toponymie v Novém kovenantu Johna Podmolika. Acta onomastica, 2011, 52, s. 226–229. [pdf]
 • Sborník k jubileu prof. J. Pleskalové. Naše řeč, 2010, 93, s. 151–154.
 • Editorská činnost
 • Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a conference held in Prague on October 25-26, 2012. Praha: Academia, 2013. [editor s O. Bláhou a L. Uličnou]
 • Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. [editor s O. Uličným] [pdf]
 • I. Němec: Práce z historické jazykovědy. Praha: Academia 2009. [editor s H. Sobalíkovou a M. Vajdlovou, překladatel cizojazyčných statí s V. Chládkovou a F. Martínkem] [obsah]
 • Popularizace
 • Slavení s barokními jezuity. Vydání perikop Svatováclavské bible. Katolický týdeník 29, 3.-9. dubna 2018, příloha Perspektivy, č. 14, s. 7.
 • dvanáct kapitol v kolektivní publikaci R. Adam et al. O jazyce bez hranic: a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 (kapitoly Slova magické terminologie ve starší češtině; Církevní slang; Arabské zprávy o Slovanech z 9.‒12. století; Nejstarší česká věta; Židovské písemnictví v přemyslovských Čechách; Pražský gramatik z první poloviny 13. století; Čeština v roli šifrovacího jazyka ve 13. století; Jak vznikla kralická Šestidílka; Čeština Bible kralické; Čeština na jednom hřbitově v americké Iowě; Český jazyk za protektorátu; Protektorátní humor)
 • výstava Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, 3. 12. 2015 až 28. 1. 2016
 • výstava Kralická bible 1613‒2013, Národní knihovna ČR, Praha, 11. 9. až 3. 11. 2013
 • Hospodin a hospoda. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2011, 19, č. 6, s. 14.
 • Pohanský původ některých náboženských termínů. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2010, 18, č. 4, s. 15.
 • Katolický slang. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2010, 18, č. 2, s. 14.
 • O původu slov Vánoce a koleda. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2009, 17, č. 10, s. 15.
 • Slovo papež. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2009, 17, č. 7, s. 14.
 • Slovo Velikonoce. Zpravodaj pražské arcidiecéze, duben 2009, 17, č. 4, s. 14-15.
 • Odkud vychází slovo Slunce? Aneb nic nového pod sluncem, je to nad slunce jasnější. Astropis, 2009, č. 1, s. 28.
 • Jděme ve jménu Páně. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2009, 17, č. 3, s. 14-15.
 • Na věky věkův. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2009, 17, č. 1, s. 15.
 • Předměty vyučované v posledních letech
 • Dějiny češtiny (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Historická mluvnice a lexikologie (povinně volitelná bakalářská přednáška a seminář)
 • Dialektologie a jazyková variace (povinný magisterský seminář; s J. Chromým)
 • Historie jazykového systému češtiny (povinná magisterská přednáška a seminář)
 • Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2011)
Bakalářské práce
Dostálková, Eliška 2020 Diftongizace ý > ej v pardubických smolných knihách
Zittová, Klára 2020 Čeština texaského týdeníku Našinec v roce 1988
Musilová, Gabriela 2019 Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku
Halaštová, Andrea 2017 Nářeční slovní zásoba z oblasti zemědělství na Kelečsku
Burdová, Kateřina 2016 Adaptace vlastních jmen v českoamerických periodikách na konci 19. st.
Jirků Veronika 2014 Grafika a jazyk inzertní rubriky v čechoamerickém texaském periodiku Svoboda
Diplomové práce
Brázdová, Kateřina 2021 Současný stav českého jazyka v obci Veselynivka na Ukrajině
Halaštová, Andrea 2021 Moravská nářečí u nejstarší generace mluvčích v argentinské provincii Chaco
Filipová, Jitka 2020 Diftongizace ý > ej v moravských smolných knihách
Rozhkova, Anastasia 2019 Odraz probíhajících hláskoslovných změn 14. století v Bibli drážďanské
Lásková, Jana 2016 Současný stav mluvy nejstarší generace v lomnickém mikroregionu podkrkonošského okrajového úseku
Ostrýžová, Martina 2016 Současný stav tradičního teritoriálního dialektu v mluvě staré generace v obci Vír
Dušek Jan 2015 Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona
Hakenová, Barbora 2015 Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři
Hudečková, Hana 2014 Český, jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik
Měkotová, Barbora 2014 Český, jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA
Kapitolová, Zuzana 2013 Dynamika textu v biblích melantrišské řady (1549–1613)
Kubanová, Kateřina 2013 Ortografie Augustova Summovníku
Jiříková, Adéla 2012 Jazyk české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě
Zdeňková, Jana 2011 Užití aoristu, imperfekta a perfekta v česky psané próze poloviny 14. století
Disertační práce
Vajdlová, Miloslava 2020 Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň
Svobodová, Andrea 2017 Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
Voleková, Kateřina 2014 Česká lexikografie 15. století
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Robert Dittmann