Robert Dittmann

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 22

E-mail: robert.dittmann@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 213

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se historickým vývojem češtiny, zejména biblickým překladem v 16. století a biblickou onomastikou, fonologickým vývojem, češtinou v kontaktu s jinými jazyky (hebrejština ve středověku, český jazyk v zahraničí v 19.–21. století) a dále dějinami bohemistiky za totality.
Odborný životopis / CV

Ukončené prezenční VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • prezenční doktorské studium český jazyk, FF UP v Olomouci, 2005-2008 (doktorské studium ukončeno jako kombinované v r. 2009)
 • magisterské studium česká filologie – anglická filologie, FF UP v Olomouci, 1999-2005

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • Ph.D. – FF UP v Olomouci, 2009
 • PhDr. – FF UP v Olomouci, 2006

Praxe od ukončení VŠ studia           

 • od 2022: odborný asistent KČJL PedF UHK
 • od 2009: odborný asistent ÚČJTK FF UK
 • 2016–2018: Filosofický ústav AV ČR, odborný pracovník
 • 2006–2013: FF UP v Olomouci
 • 2009: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • 2005: učitel angličtiny v jazykové agentuře

Granty

 • 2023: účast na programu Cooperatio na FF UK, vědní oblast Lingvistika
 • 2017‒2022 účast na projektu PROGRES 6
 • 2017‒2022 účast na projektu PROGRES 4
 • 2018‒2021: hlavní řešitel grantu GA ČR 18-07309S Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské
 • od 2017: účast na projektu PROGRES 6 Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa (FF UK)
 • od 2017: účast na projektu PROGRES 4 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (FF UK)
 • 2016–2018: spolupracovník na grantu GA ČR P401-12-G168 Historie a interpretace Bible
 • 2016–2018: spolupracovník na grantu GA ČR 16-09064S Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)
 • 2012–2016: účast na Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogramu Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách
 • 2011–2013: vedoucí diachronní skupiny na projektu ESF Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275 (na FF UP)
 • 2010–2013: spolupracovník na grantu GA ČR P406/10/0591 EUROPA HUMANISTICA. Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 14701600
 • 2011–2013: hlavní řešitel grantu GA ČR P406/11/0861 Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země
 • 2007: řešitel vnitřního grantu FF UP Textová dynamika exulantských vydání celé bible v 18. století
 • 2006–2011 zaměstnán na grantu LC 546 Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), FF UP v Olomouci

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2022: člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • od 2021: kolegium Kruhu přátel českého jazyka (předseda)
 • od 2020: spolupráce s The University of Texas at Austin, Linguistics Research Center (kurz staré češtiny, s dalšími kolegy)
 • od 2017: člen oborové rady doktorského oboru Didaktika konkrétního jazyka na FF UK
 • od 2017: spoluorganizátor a člen poroty fakultního kola soutěže Student a věda ‒ lingvsitika na FF UK
 • od 2016: člen oborové rady doktorského oboru český jazyk na FF UK
 • od 2012: člen rigorózní komise pro obor český jazyk na FF UK
 • 2010–2011 člen poroty celostátní soutěže Student a věda – lingvistika
 • 2008 vstupní přednáška, Jazykovědné sdružení ČR
 • 2007–2008 – lektor v Nebraska Exchange Program, FF UP v Olomouci
 • 2007, 2009 – lektor na LŠSS pořádané FF UP v Olomouci
 • 2008– organizátor diachronního workshopu na Mezinárodním setkání mladých lingvistů v Olomouci
 • 2006– vedení diachronních sekcí na Mezinárodním setkání mladých lingvistů v Olomouci

Účast na zahraničních konferencích (výběr)

 • 2022 Minneapolis, Sixteenth Century Society Annual Meeting, 27.‒30. 10. 2022 (příspěvek přednesen in absentia)
 • 2022 Wrocław, Wyraz i zdanie v językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, 20.‒21. 10. 2022
 • 2018: Leipzig, Staatsman, Intellektueller, Visionär: Tomáš Garrigue Masaryk revisited, 2.‒3. 11. 2018
 • 2017: Poznań ‒ Gniezno, 500 lat Reformacji: Język, 6.‒8. 11. 2017
 • 2017: Dresden, Linguistik als Schnittstelle zwischen Recht, Politik und Konflikt, Technische Universitat Dresden, 2.–4. 2. 2017
 • 2015: Turku, Turku University, Languages in the Lutheran Reformation, 23.–24. 10. 2015
 • 2015: Dresden, Technische Universität, 9. Bohemicum Dresdense – Jan Hus: Erbe und Bedeutung, 30. 10. 2015
 • 2015: Herrnhut, Akademie Herrnhut, Lukas von Prag – der vergessene Reformator, 19.-21. 11. 2015
 • 2014: Dresden, Technische Universität, 8. Bohemicum Dresdense – Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), 7. 11. 2014
 • 2013: Dresden, Technische Universtität, 7. Bohemicum Dresdense – Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte, 25. 10. 2013
 • 2011: Racibórz: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. Český jazyk a literatura – generační střet a civilizační rozdíly, Racibórz, 1.–2. 9. 2011
 • 2011: York: Bible in the 17th Century, 7.–9. 7. 2011
 • 2010: Gniezno, Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V, 20.–22. 9. 2010
 • 2008: Prešov – Kokošovce-Sigord, XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov, 3.–5. 12. 2008
 • 2008: Gniezno, Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) IV, 22.–24. 9. 2008
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

 • Dittmann, R. et al. (2023). Kralický Nový zákon z roku 1601. Vrchol biblické práce v jednotě bratrské. Praha: Česká biblická společnost.
 • Dittmann, R., & Bartoň, J. (2018). Český obrozenec překládá Písmo. Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže ‒ edice Janova evangelia. Praha: Scriptorium.
 • Dittmann, R., & Just, J. (2016). Biblical Humanism in Bohemia and Moravia in the 16th Century. Turnhout: Brepols.
 • Dittmann, R., Bláha, O., Komárek, K., Polakovič, D. & Uličná, L. (2015). Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země. Praha: Academia. [pdf – kapitola 1.7 Funkce kenaanských glos]
 • Dittmann, R. (2012). Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. Olomouc: Refugium. [obsah]
 • Dittmann, R. (2009). Místní jména v českých překladech Starého zákona. Olomouc: Refugium. [obsah]

Studie a odborné články

 • Dittmann, R. ‒ Rozhkova, A. (2023). Nepublikovaná studie Romana Jakobsona Hlavní tendence staročeského hláskoslovného vývoje. Slavia 92(5), s. 538‒583.
 • Dittmann, R. (2023). Préteritální auxiliár ve třetích osobách ve Vartovského Parafrázi na evangelium sv. Matouše (1542). Clavibus unitis 12(2), s. 53‒70. (pdf: https://www.acecs.cz/media/cu_2023_12_02_dittmann.pdf)
 • Dittmann, R. (2023). Roman Pagan God Mercurius in Czech Biblical Translations of the Early Modern Period. In Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period, Turnhout: Brepols, 2023, s. 181‒187.
 • Dittmann, R. (2023). Antoponymické svědectví o vlivu erasmovského znění Nového zákona na Blahoslavův překlad. Acta onomastica 64(2), 2023, s. 321‒330.
 • Dittmann, R. (2022). Pokus Jaroslava Konopáska o kritické vydání Kralické bible. Clavibus unitis 11(2), s. 79‒100. (pdf: https://www.acecs.cz/media/cu_2022_11_02_dittmann.pdf)
 • Dittmann, R. (2021). Krystalizování biblického stylu ve druhé půli 16. století: čtveroevangelium Bible Melantrichovy a Bible kralické šestidílné. Listy filologické 144(3‒4), 405‒441.
 • Dittmann, R. (2022). Barrabáš/Barabáš/Barabbáš v českých překladech Nového zákona v 16.‒18. století. Acta onomastica 63(1), 82‒98.
 • Dittmann, R. (2021). Aristonova úprava marginálií v Novém zákoně z roku 1601: prohloubený vztah k řečtině. Clavibus unitis, 10(2), 51‒70. [pdf]
 • Dittmann, R. (2020). „Příjezd do ČSR mu nebude napříště povolen.“ Jakobsonova druhá poválečná návštěva Československa v roce 1957 ve světle archivů StB. Sborník Archivu bezpečnostních složek, 18, 93‒154.
 • Dittmann, R. (2020). Préteritální auxiliár ve třetích osobách v Matoušově evangeliu ve starších českých biblích. Clavibus unitis, 9(2), 55‒72. [pdf]
 • Dittmann, R. (2020). Hláskoslovné rozdíly v bratrských překladech Nového zákona 1564‒1613 (na materiálu apoštoláře). Listy filologické, 143(1‒2), 149‒187.
 • Dittmann, R., & Cope, L. (2020). Language Loss: Czech in the Diaspora. In Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Brill.
 • Dittmann, R., & Just, J. (2019). Zachariáš Ariston a jeho synodní kázání z roku 1600. Clavibus unitis, 8(2), 3‒61. [pdf]
 • Dittmann, R. (2019). Protetické ve Smolné knize velkobítešské (1556‒1636). Listy filologické, 142(3‒4), 369‒406.
 • Dittmann, R. (2019). „Na základě sdělení sovětských přátel…“ Slavista Dean S. Worth a akce StB Dean. Bohemica Olomucensia, 11(2), 10‒37.
 • Dittmann, R. (2019). Czech Language in Confessional Clashes of the 16th Century. In Languages in the Lutheran Reformation. Textual Networks and the Spread of Ideas (s. 105‒128). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Dittmann, R. (2019). Staročeské protetické wSlavia, 89(3), 280‒291.
 • Dittmann, R., & Malický, J. (2019). Mutual Relations between Polish and Czech Bibles in the Early Modern Period. In Word of God, Words of Men. Translations, Inspirations, Transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance (s. 205‒228). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Dittmann, R. (2018). Konsonantismus v Bibli kralické šestidílné. Listy filologické, 141(3‒4), 409‒448.
 • Dittmann, R. (2018). Czech Reformational Biblical Translation: The Case of Pericopes in the Unity of the Brethren in the 1550s‒1570s. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(2), 11‒29. [pdf]
 • Dittmann, R. (2018). Archivy StB o A. V. Isačenkovi. Bohemica Olomucensia, 10(2), 46‒83.
 • Dittmann, R. (2018). Vokalismus Bible kralické šestidílné II. Uplatnění změn proběhlých od konce 14. století. Listy filologické, 141(1‒2), 95‒130.
 • Dittmann, R. (2018). Jazyk překladu velkých proroků v prvním vydání Bible svatováclavské. In Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern (s. 175‒193). Brno: Host.
 • Dittmann, R. (2018). Slawische Sprachen in der eucharistischen Liturgie in den böhmischen Ländern bis 1621. In Linguistik als diskursive Schnittstelle zwischen Recht, Politik und Konflikt (s. 103‒140). Hamburg: Dr. Kovač.
 • Dittmann, R. (2017). Jakobsonova první poválečná návštěva Československa roku 1957 ve světle archivů StB. Bohemica Olomucensia, 9(2), 8‒54.
 • Dittmann, R. (2017). Textologie perikop Augustova Summovníku. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 28(1), 57‒80. [pdf]
 • Dittmann, R. (2017). Vokalismus Bible kralické šestidílné I: uplatnění změn proběhlých před staročeskými diftongizacemi. Listy filologické, 140, 407‒427.
 • Dittmann, R. (2017). West Slavic Canaanite Glosses in Medieval Hebrew Manuscripts. Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums, 73, 234‒283
 • Dittmann, R. (2016). Samohlásková délka v Kralické bibli šestidílné. Listy filologické, 139(3‒4), 341‒381.
 • Dittmann, R. (2016). Jakobson, Masaryk und die tschechische politische Elite. Ein Beitrag zur Linguistikgeschichte des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa. In Persönlichkeiten in der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 8. Bohemicum Dresdense […] und 9. Bohemicum Dresdense […] (s. 61‒87). Leipzig: Biblion Media.
 • Dittmann, R. (2016). Traktát Orthographia Bohemica a fonologický vývoj češtiny. In Persönlichkeiten in der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 8. Bohemicum Dresdense […] und 9. Bohemicum Dresdense […] (s. 139‒157). Leipzig: Biblion Media.
 • Dittmann, R. (2016). The Czech language of Jews in Přemyslid Bohemia of the eleventh to fourteenth century. International Journal of the Sociology of Language, (238), 15–35.
 • Dittmann, R. (2015). Vnější dějiny češtiny. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny (s. 79‒84). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Dittmann, R. (2015). Bible kralická šestidílná. In Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Katalog výstavy (s. 72‒109). Brno: Moravská zemská knihovna. [pdf]
 • Dittmann, R. (2015). Jazyková stránka předkralických biblí. In Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v BrněKatalog výstavy (s. 54‒71). Brno: Moravská zemská knihovna. [pdf]
 • Dittmann, R. (2015). K tzv. synonymům v Bibli kralické šestidílné. In Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense 25. Oktober 2013 (s. 57‒66). München ‒ Berlin ‒ Leipzig ‒ Washington: Otto Sagner.
 • Dittmann, R. (2014). Roman Jakobson’s Research into Judeo-Czech. In Roman O. Jakobson: A Work in Progress (s. 145‒153). Olomouc: Palacký University. [pdf]
 • Dittmann, R. (2014). K jazyku Bible kralické: Moravismy a zásady Jana Blahoslava. In Amica Sponsa Mater (s. 273‒281). Praha: Kalich.
 • Dittmann, R., & Just, J. (2014). Bible kralická ‒ klenot národní literatury. In Bible kralická šestidílná ‒ kompletní vydání s původními poznámkami (s. 11‒20). Praha: Česká biblická společnost.
 • Dittmann, R. (2014). Ediční poznámka. In Bible kralická šestidílná ‒ kompletní vydání s původními poznámkami (s. 21‒31). Praha: Česká biblická společnost.
 • Dittmann, R., Bláha, O., Komárek, K., Polakovič, D., & Uličná, L. (2014). On the Problem of Judeo-Czech and the Canaanite Glosses of the 11th to the 13th Centuries in Hebrew Script. Jews and Slavs, 24, 117‒151.
 • Dittmann, R., Bláha, O., Komárek, K., Polakovič, D., & Uličná, L. (2014). Roman Jakobson’s Unpublished Study on the Language of Canaanite Glosses. Jews and Slavs, 24, 282‒318.
 • Dittmann, R. (2013). Jiní v poznámkovém aparátu Nového zákona Kralické bible šestidílné. Historie ‒ Otázky ‒ Problémy, 5(2), 151‒158. [pdf]
 • Dittmann, R. (2013). Překlad Modlitby Manassesovy v Šestidílce. Bohemica Olomucensia, 5(1), 7‒17. [pdf]
 • Dittmann, R., & Bláha, O. (2013). The lexicological contribution of Abraham ben Azriel and Isaac ben Moses to Old Czech. In Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a conference held in Prague on October 25-26, 2012 (s. 66–91). Praha: Academia. [pdf]
 • Dittmann, R. (2013). Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické. Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu, 13(2), 127–141. [pdf]
 • Dittmann, R. (2013). Jazyková stránka Bible kralické. In Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické (s. 71‒78). Brno: Moravské zemské muzeum. [pdf]
 • Dittmann, R. (2013). Český jazyk za protektorátu 1939-1945. In Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny (s. 126–147). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. [pdf]
 • Dittmann, R. (2012). The Czech New Testament of 1533. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – literární historie, 57(3), 95–102. [pdf]
 • Dittmann, R. (2012). K integraci korelace samohláskové kvantity ve staré češtině. In Cesty slov (s. 43–53). Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [pdf]
 • Dittmann, R. (2012). Ke kenaánskému jazyku zapsanému hebrejským písmem do 14. století. In Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej (s. 481–490). Poznań: PRO.
 • Dittmann, R. (2012). Problém tzv. nejstarší české věty. Bohemica Olomucensia, 4(1), 26–36. [pdf]
 • Dittmann, R. (2012). K významu raných česko-židovských kontaktů v oblasti českých zemí pro diachronní bohemistiku. Listy filologické, 135(3–4), 259–285. [pdf]
 • Dittmann, R. (2012). K textu neznámého vydání Severýnova žaltáře z r. 1530. In Bibliotheca Antiqua 2012 (s. 245–248). Olomouc: Vědecká knihovna a Sdružení knihoven ČR. [pdf]
 • Dittmann, R. (2012). K textu kralického žaltáře z roku 1579. In R. Krušinský (ed.), Problematika historických a vzácných knižních fondů 2011. Sborník z 20. odborné konference Olomouc, 20.–21. září 2011 (s. 209–218). Olomouc – Brno: Vědecká knihovna v Olomouci – Sdružení knihoven ČR Brno. [pdf]
 • Dittmann, R. (2011). Toponymie v náměšťském Novém zákoně (1533). Acta onomastica, 52, 31–45. [pdf]
 • Dittmann, R. (2010). K filologickým margináliím v českých biblických tiscích 16. st. (se zaměřením na tzv. Štefanovu postilu). Bohemica Olomucensia 2  Philologica Juvenilia, 2, 34–39. [pdf]
 • Dittmann, R. (2010). K odlišnosti předloh v kralické tradici po Šestidílce. In Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009. Sborník z 18. odborné konference (s. 255–262). Olomouc ‒ Brno: Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky. [pdf]
 • Dittmann, R. (2010). K toponymii protokanonických knih Starého zákona v českém překladu Jeruzalémské bible. Bohemica Olomucensia 3  Linguistica, 2, 27–32. [pdf]
 • Dittmann, R. (2010). K místu kralického Nového zákona z r. 1601 v bratrské tradici. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia, 3, 37–44. [pdf]
 • Dittmann, R., Adam, R., Bozděchová, I., & Lehečková, E. (2010/2011). Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 61, 8–14. [odkaz]
 • Dittmann, R., Andrlová Fidlerová, A., & Vladimírová, V. S. (2010). Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku. In Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopis (do r. 1902) 23.25. září 2010 (s. 285–308). Brno: Host – Masarykova univerzita.
 • Dittmann, R. (2010). Význam toponymie pro určení předloh starších českých biblických překladů. Acta onomastica, 51, 437–446. [pdf]
 • Dittmann, R. (2009). Překlad dvou syntaktických hebraismů v českých biblických překladech. In Varia XVIII (s. 26-27). Prešov. [abstraktpdf]
 • Dittmann, R. (2009). Ke genezi kralického překladu v Šestidílce. Bohemica Olomucensia 3 – Filologica Juvenilia, 47–51. [pdf]
 • Dittmann, R. (2009). Červenkův Žaltář (1562) a jeho důležitost pro Kralickou bibli. In Problematika historických a vzácných knižních fondů: 2008 (s. 243–251). Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky. [pdf]
 • Dittmann, R. (2009). Penetration of the Hebrew Text Type into the Czech Biblical Tradition in the 16th Century. In Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) (s. 399–405). Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne.
 • Dittmann, R. (2008). Karafiátova úprava starozákonních toponym ve vydáních Bible kralické „podlé původních textů upravené“. Acta onomastica, 49, 106–115. [pdf]
 • Dittmann, R. (2008). Za kralickými předlohami deuterokanonické knihy Tobiáš (na materiále Tob 1). In Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“ (s. 68–77). Olomouc. [pdf]
 • Dittmann, R. (2008). Příspěvek k textové dynamice Nového zákona v exulantských vydáních Kralické bible v 18. st. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007 (s. 119–129). Olomouc.
 • Dittmann, R. (2008). K textu elektronických verzí Kralické bible a Karafiátově úpravě toponym z r. 1887. In Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov (s. 51–59). Olomouc. [pdf]
 • Dittmann, R. (2007). Novozákonní toponymie třetí Hallské bible (1766) v souřadnicích české biblické tradice, zejména kralické. Acta onomastica, 48, s. 22–31. [pdf]
 • Dittmann, R. (2007). Starozákonní toponymie v třetí Hallské bibli (1766). Jazykovědné aktuality, 44(3–4), 4–29.
 • Dittmann, R. (2007). Ke dvěma typům nepařížských čtení a překladatelskému postupu v mladším textu první redakce staročeského překladu Oktateuchu. In Bohemica X = Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91 (s. 75–90). Olomouc. [pdf]
 • Dittmann, R. (2007). Ke vlivu Tremelliova-Juniova latinského překladu na Kralickou bibli (se zřetelem k toponymii). In Funkce – funkčnost – funkcionalismus (s. 49–60). Olomouc. [pdf]
 • Dittmann, R. (2006). Pokus o lingvistickou klasifikaci specifik starozákonní toponymie a kritiku českého překladu některých z nich. In Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis? (s. 61–69). Olomouc.
 • Dittmann, R. (2005). Toponyma ve vybraných českých překladech Starého zákona. Acta onomastica, 46, 155–183. [pdf]

Recenze a zprávy

 • Dittmann, R. et al. (2023). Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2022/2023. Naše řeč 106(4), s. 235‒239.
 • Adam, R., Dittmann, R. et al. (2022). Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Naše řeč 105(5), s. 297‒303.
 • Dittmann, R. (2017). Svatováclavská bible. Nedělní a sváteční čtení. Echa IPSL. 13. 12. [online]
 • Dittmann, R. (2011). Jakobsonova pozůstalost: čekající příležitosti. Bohemica Olomucensia, 3(3), 114–117. [pdf]
 • Dittmann, R. (2011). Na okraj novozákonní toponymie v Novém kovenantu Johna Podmolika. Acta onomastica, 52, 226–229. [pdf]
 • Dittmann, R. (2010). Sborník k jubileu prof. J. Pleskalové. Naše řeč, 93, 151–154.

Editorská činnost

 • Dittmann, R. et al. (2023). Kralický Nový zákon z roku 1601. Kritická edice s variantami bratrských vydání z let 1564 až 1613. Dolní Břežany: Scriptorium.
 • Dittmann, R., Bláha, O., & Uličná, L. (eds.). (2013). Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a conference held in Prague on October 25-26, 2012. Praha: Academia.
 • Dittmann, R., & Uličný, O. (eds.). (2013). Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. [pdf]
 • Němec, I. (2009). Práce z historické jazykovědy. R. Dittmann, H. Sobalíková, & M. Vajdlová (eds.). Cizojazyčné stati přeložili R. Dittmann, V. Chládková, & F. Martínek. Praha: Academia. [obsah]

Popularizace

 • Dittmann, R. (2018). Slavení s barokními jezuity. Vydání perikop Svatováclavské bible. Katolický týdeník 29 (14), 3.–9. dubna, příloha Perspektivy, s. 7.
 • Autor dvanácti kapitol v kolektivní publikaci R. Adam et al. (2017). O jazyce bez hranic: a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (kapitoly Slova magické terminologie ve starší češtině; Církevní slang; Arabské zprávy o Slovanech z 9.‒12. století; Nejstarší česká věta; Židovské písemnictví v přemyslovských Čechách; Pražský gramatik z první poloviny 13. století; Čeština v roli šifrovacího jazyka ve 13. století; Jak vznikla kralická Šestidílka; Čeština Bible kralické; Čeština na jednom hřbitově v americké Iowě; Český jazyk za protektorátu; Protektorátní humor)
 • výstava Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, 3. 12. 2015 až 28. 1. 2016
 • výstava Kralická bible 1613‒2013, Národní knihovna ČR, Praha, 11. 9. až 3. 11. 2013
 • Dittmann, R. (2011). Hospodin a hospoda. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 19(6), s. 14.
 • Dittmann, R. (2010). Pohanský původ některých náboženských termínů. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 18(4), s. 15.
 • Dittmann, R. (2010). Katolický slang. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 18(2), s. 14.
 • Dittmann, R. (2009). O původu slov Vánoce a koleda. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 17(10), s. 15.
 • Dittmann, R. (2009). Slovo papež. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 17(7), s. 14.
 • Dittmann, R. (2009). Slovo Velikonoce. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 17(4), 14–15.
 • Dittmann, R. (2009). Odkud vychází slovo Slunce? Aneb nic nového pod sluncem, je to nad slunce jasnější. Astropis, (1), s. 28.
 • Dittmann, R. (2009). Jděme ve jménu Páně. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2009, 17(3), 14–15.
 • Dittmann, R. (2009). Na věky věkův. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 17(1), s. 15.

Kolektivní projekty

 • Autor hesel „Augusta, Jan“, „Blahoslav, Jan“, „Červenka, Matěj“, „Josquin, Jan (Pseudo)“, „Konečný, Matouš“ v publikaci Companion to Central and East European Humanism. Volume 2. The Czech Lands. Part 1. A‒L (2020). Berlin ‒ Munich ‒ Boston: De Gruyter.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Dějiny češtiny (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Historická mluvnice a lexikologie (povinně volitelná bakalářská přednáška a seminář)
 • Dialektologie a jazyková variace (povinný magisterský seminář; s J. Chromým)
 • Historie jazykového systému češtiny (povinná magisterská přednáška a seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Hedvíková, Marie 2023 Préteritální auxiliár ve 3. osobě v Markově evangeliu ve starších českých biblích
Dostálková, Eliška 2020 Diftongizace ý > ej v pardubických smolných knihách
Zittová, Klára 2020 Čeština texaského týdeníku Našinec v roce 1988
Musilová, Gabriela 2019 Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku
Halaštová, Andrea 2017 Nářeční slovní zásoba z oblasti zemědělství na Kelečsku
Burdová, Kateřina 2016 Adaptace vlastních jmen v českoamerických periodikách na konci 19. st.
Jirků Veronika 2014 Grafika a jazyk inzertní rubriky v čechoamerickém texaském periodiku Svoboda
Diplomové práce
Bendová, Klára 2023 Jednoduché minulé časy v Markově evangeliu ve staročeských biblických překladech
Brázdová, Kateřina 2021 Současný stav českého jazyka v obci Veselynivka na Ukrajině
Halaštová, Andrea 2021 Moravská nářečí u nejstarší generace mluvčích v argentinské provincii Chaco
Filipová, Jitka 2020 Diftongizace ý > ej v moravských smolných knihách
Rozhkova, Anastasia 2019 Odraz probíhajících hláskoslovných změn 14. století v Bibli drážďanské
Lásková, Jana 2016 Současný stav mluvy nejstarší generace v lomnickém mikroregionu podkrkonošského okrajového úseku
Ostrýžová, Martina 2016 Současný stav tradičního teritoriálního dialektu v mluvě staré generace v obci Vír
Dušek Jan 2015 Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona
Hakenová, Barbora 2015 Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři
Hudečková, Hana 2014 Český, jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik
Měkotová, Barbora 2014 Český, jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA
Kapitolová, Zuzana 2013 Dynamika textu v biblích melantrišské řady (1549–1613)
Kubanová, Kateřina 2013 Ortografie Augustova Summovníku
Jiříková, Adéla 2012 Jazyk české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě
Zdeňková, Jana 2011 Užití aoristu, imperfekta a perfekta v česky psané próze poloviny 14. století
Disertační práce
Zdeňková, Jana 2022 Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. století
Vajdlová, Miloslava 2020 Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň
Svobodová, Andrea 2017 Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
Voleková, Kateřina 2014 Česká lexikografie 15. století

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Robert Dittmann