Petr Mareš

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26

E-mail: petr.mares@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 217

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Odborné zaměření / Main Research Interests

Zabývá se problematikou stylu, výstavby textu a komunikace (především ve spojitosti s uměleckou literaturou a mediálním diskurzem). V současnosti se věnuje také výzkumu specifik digitální komunikace. Další oblastí jeho odborného zájmu jsou vztahy mezi komunikací verbální a neverbální, zejména na příkladu filmu (funkce jazyka ve filmu, adaptace literárních děl, texty věnované filmům apod.).

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 1980
 • dipl. čeština a němčina, FF UK Praha, 1978

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • prof. – FF UK Praha, 2004
 • doc. – FF UK Praha, 1995
 • CSc. – FF UK Praha, 1985

Praxe od ukončení VŠ studia           

 • od 1979: FF UK Praha

Granty

 • 2018–2020 spoluřešitel grantu Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci (18-08651S, GA ČR)
 • 2017–2019 člen výzkumného týmu – grant Publicistika a korespondence Karla Havlíčka (17-13671S, GA ČR)
 • 2014–2016 člen výzkumného týmu – grant Korespondence Karla Havlíčka (406/12/0691, GA ČR)
 • 2012–2014 spoluřešitel grantu GA ČR Stylistika mluvené a psané češtiny
 • 2000–2002 řešitel grantu GA UK Adresát: jazyk, text, komunikace
 • 1996–1998 spoluřešitel grantu GA UK Výstavba a smysl sémioticky heterogenního textu. Problémy porozumění v multikulturní komunikaci

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity      

 • Předseda oborové rady obor pro český jazyk (FF UK v Praze)
 • Člen oborové rady pro obor germánské jazyky a literatury (FF UK v Praze)
 • Člen výboru Jazykovědného sdružení ČR (předseda)
 • Předseda redakční rady časopisu AUC Philologica
 • Člen redakční rady časopisu Iluminace

Účast na zahraničních konferencích

 • Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, 4.–5.  4. 2019
 • Pamięć i styl, Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko, 20.–21.  9. 2018
 • Mezinárodní sjezd slavistů, Bělehrad, Srbsko, 19.–26. 8. 2018
 • Słowo a styl, Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko, 21.–23. 9. 2016
 • Róźnorodność kulturowa a styl, Opole, Uniwersytet Opolski, 18.–19. 9. 2014
 • Stilistika segodnja i zavtra, Moskva, MGU, 24.–25. 4. 2014
 • Globe 2013 – Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, Warzawa, Uniwersytet Warszawski, 20.–22. 5. 2013
 • Film adaptation: A dialogue among approaches, Greifswald, Alfred Krupp Wissenschaftskolleg –  Universität Greifswald, 18.–19. 4. 2013
Publikační činnost / Bibliography

Monografie

 • Homoláč, J., Mareš, P., Hoffmannová, J., Jílková, L., Kopecký, J., Mrázková, K. (2022). Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia.
 • Mareš, P. (2012). Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře. Praha: FF UK.
 • Mareš, P., & Szczepanik, P. (2005). Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: Národní filmový archiv. [Edice, komentář, překlad.]
 • Mareš, P. (2003). Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti. Praha: Karolinum. [pdf]
 • Mareš, P. (1995). Publicistika Josefa Čapka. Praha. [pdf]
 • Mareš, P. (1992). Film a verbální komunikace. K uplatnění verbálního jazyka ve filmu. In P. Mareš, & A. Macurová, Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu (s. 63–163). Praha. [pdf]
 • Mareš, P. (1989). Styl, text, smysl. O slovesném díle Josefa Čapka. Praha. [pdf]

Hesla ve slovnících a encyklopediích

 • Autor 8 hesel v publikaci Macura, V. & Jedličková, A. (eds.). (2012). Průvodce po světové literární teorii 20. století (2., přepracované vyd.). Brno: Host.
 • Autor 15 hesel v publikaci Karlík, P., Nekula, M., & Pleskalová, J. (eds.). (2016). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství lidové noviny.
 • Autor hesel Filmová věda; Dabing v publikaci Ottova encyklopedie A–Z. (2004). Praha: Ottovo nakladatelství. 
 • Autor hesel Filmová věda; Dabing v publikaci Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. (2003). Praha: Ottovo nakladatelství.
 • Autor hesel Aliterace; Explicitnost a implicitnost vyjadřování; Hybridizace jazyka; Makaronština v publikaci Encyklopedický slovník češtiny. (2002). Praha.
 • Mareš, P. (2001). Velká všeobecná encyklopedie Diderot IV. DAŘ – ERB. Praha: Diderot. [spoluautor]
 • Mareš, P. (2000). Velká všeobecná encyklopedie Diderot III. BUH – DAR. Praha: Diderot. [spoluautor]
 • Mareš, P. (2000). Velká všeobecná encyklopedie Diderot II. BAH – BUG. Praha: Diderot. [spoluautor]
 • Mareš, P. (2000). Velká všeobecná encyklopedie Diderot I. A – BAG. Praha. [spoluautor]
 • Mareš, P. (1997). Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej. Tom 8. Film. M. Hendrykowska, & M. Hendrykowski (eds.). Poznań. [spoluautor]
 • Autor 7 hesel v publikaci Průvodce po světové literární teorii. (1988). Praha.
 • Autor 24 hesel v publikaci Slovník světových literárních děl I–II. (1988). Praha.

Kapitoly v monografiích

 • Mareš, P. (2023). Mediolingwistyka w Czechach. In I. Loewe (ed.), Encyklopedia mediolingwistyki (s. 393–400). Kraków: Universitas.
 • Mareš, P. & Hoffmannová, J. (2023). Česká stylistika 1970–2020. In S. Gajda et al. (eds.), Stilistika v slavjanskich stranach na rubeže XX–XXI vekov (s. 141–181). Moskva: Flinta.
 • Mareš, P. (2023). Každý týždeň sedem dní (1964). In M. Kaňuch (ed.), Rodinné filmové striebro (s. 237–243). Bratislava: Slovenský filmový ústav. [pdf]
 • Mareš, P. (2022). Vančurova vzorkovnice vypravěčských způsobů. In J. Poláček a kol., Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století (s. 112–119). Brno: Masarykova univerzita. [pdf]
 • Mareš, P. (2020). Stylizace mluvenosti, neformálnosti, nespisovnosti. In L. Jílková, K. Mrázková, & H. Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové (s. 239–249). Praha: NLN.
 • Mareš, P. (2020). Informace, výzvy, hodnocení: Metatextová vyjádření v korespondenci a publicistice Karla Havlíčka. In J. Bílková, I. Kolářová, & M. Vondráček (eds.), Lingvistika – korpus – empirie (s. 219–229). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
 • Mareš, P. (2020). Стилистические исследования медиа в чешской лингвистике [Stylistické výzkumy médií v české lingvistice]. In Л. Р. Дускаевa [L. R. Duskajeva] (ed.), Медиалингвистика славянских стран [Medialingvistika slovanských zemí] (s. 127–148). Москва: ФЛИНТА [Moskva: FLINTA].
 • Mareš, P. (2017). Mehrsprachigkeit in der neueren tschechischen Literatur. In W. F. Schwarz, A. Ohme, & J. Jiroušek (eds.), Zugänge zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Bohemistik (s. 161–180). Br. 2. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag.
 • Mareš, P. (2016). Úvod. In J. Hoffmannová et al., Stylistika mluvené a psané češtiny (s. 11–21). Praha: Academia.
 • Mareš, P. (2016). Sféra psané mediální komunikace. In J.Hoffmannová et al., Stylistika mluvené a psané češtiny (s. 255–294). Praha: Academia.
 • Mareš, P. (2016). Banknoty teď nemám: Vilém Gabler píše Karlu Havlíčkovi. In L. Rychnovská, R. Adam et al., Karel Havlíček ve světle korespondence (s. 130–138). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Učebnice a skripta

 • Krok za krokem. Ein Lehrbuch zur tschechischen Grammatik. Hamburg: Helmut Buske, 2015. [s H. Adam, R. Hammelem, E. Hošnovou a M. Hrdličkou]
 • Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014. [elektronický zdroj] [pdf]
 • Sloh a komunikace. In: I. Bozděchová a kol.: Český jazyk pro základní školy 9. Metodická příručka. Praha: SPN, 2013, s. 141–160.
 • Sloh a komunikace. In: I. Bozděchová a kol.: Český jazyk pro základní školy 8. Metodická příručka. Praha: SPN, 2011, s. 134–147.
 • Sloh a komunikace. In: E. Hošnová a kol.: Český jazyk pro základní školy 9. Praha: SPN, 2010, s. 143–175.
 • Sloh a komunikace. In: E. Hošnová a kol.: Český jazyk pro základní školy 7. Metodická příručka. Praha: SPN, 2010, s. 137–149.
 • Sloh a komunikace. In: Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ. Praha: SPN, 2009, s. 135–165.
 • Sloh a komunikace. In: Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ. Praha: SPN, 2008, s. 144–174.
 • Sloh a komunikace. In: Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro základní školy 6. Metodická příručka. Praha: SPN, 2006, s. 105–119.
 • Sloh a komunikace. In: Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro základní školy 6. Praha: SPN, 2006, s. 138–170.
 • Krok za krokem. Ein Kursbuch durch die tschechische Grammatik. Teil 1. Berlin 1998; 2. uprav. vyd. 1999. 229 S. [s H. Adam, E. Hošnovou a M. Hrdličkou]
 • Morfematika a slovotvorba. In: Hrbáček, J. et al.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha, 1987, s. 7–19.

Studie a články

 • Mareš, P. (2023). Jazyk, styl, sémantické kontexty: Přínos Karla Hausenblase k výzkumu uměleckých textů. Česká literatura 77(5), 603–623. [pdf]
 • Mareš, P. (2022). Vzpoura proti spisovnosti: Požadavky na jazyk literatury a povídky Jana Zábrany. Jazykovedný časopis 74(2), 547–560. [pdf]
 • Mareš, P. (2023). Mluvená komunikace v literární stylizaci (John, Zábrana, Vostrá). Jazykovědné aktuality 60(Supplementum: Kontext – komunikace – dialog), 126–138. [pdf]
 • Mareš, P. (2023). České historické filmy a archaizace jazyka. In A. Černá et al. (eds.), Inspirace slovy: Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého (s. 174–183). Dolní Břežany: Scriptorium. [pdf]
 • Mareš, P. (2022). Neumělecké komunikační akty v uměleckém stylu. Jazykovedný časopis 73(1), 101–111. [pdf]
 • Mareš, P. (2022). Návraty k počátkům. Filmová reflexe minulosti kinematografie. In M. Kaňuch (ed.), Stopy začiatkov (s. 18–27). Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov; Slovenský filmový ústav. [pdf]
 • Mareš, P., Adam, H., Hammel, R., Hošnová, E., & Hrdlička, M. (2015). Krok za krokem. Ein Lehrbuch zur tschechischen Grammatik. Hamburg: Helmut Buske.
 • Mareš, P. (2014). Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum. [pdf]
 • Mareš, P. (2013). Sloh a komunikace. In I. Bozděchová et al., Český jazyk pro základní školy 9. Metodická příručka (s. 141–160). Praha: SPN.
 • Mareš, P. (2011). Sloh a komunikace. In I. Bozděchová et al., Český jazyk pro základní školy 8. Metodická příručka (s. 134–147). Praha: SPN.
 • Mareš, P. (2010). Sloh a komunikace. In E. Hošnová et al., Český jazyk pro základní školy 9 (s. 143–175). Praha: SPN.
 • Mareš, P. (2010). Sloh a komunikace. In E. Hošnová et al., Český jazyk pro základní školy 7. Metodická příručka (s. 137–149). Praha: SPN.
 • Mareš, P. (2009). Sloh a komunikace. In E. Hošnová et al., Český jazyk pro 8. ročník ZŠ (s. 135–165). Praha: SPN.
 • Mareš, P. (2008). Sloh a komunikace. In E. Hošnová et al., Český jazyk pro 7. ročník ZŠ (s. 144–174). Praha: SPN.
 • Mareš, P. (2006). Sloh a komunikace. In E. Hošnová et al., Český jazyk pro základní školy 6. Metodická příručka (s. 105–119). Praha: SPN.
 • Mareš, P. (2006). Sloh a komunikace. In E. Hošnová et al., Český jazyk pro základní školy 6 (s. 138–170). Praha: SPN.
 • Mareš, P., Adam, H., Hošnová, E., & Hrdlička, M. (1998). Krok za krokem. Ein Kursbuch durch die tschechische Grammatik. Teil 1 (2., uprav. vyd. 1999). Berlin.
 • Mareš, P. (1987). Morfematika a slovotvorba. In J. Hrbáček et al., Mluvnické rozbory a cvičení v češtině (s. 7–19). Praha.
 • Studie a články
 • Mareš, P. (2021). In Poland, That Is To Say Nowhere: Ubu roi in the Czech and Polish Film Versions. Iluminace, 33(1), 63–76.
 • Mareš, P. (2021). „One of you must speak English“: Über Mehrsprachigkeit in den Filmen von Alain Resnais. In S. Rudoph (ed.), Alain Resnais (s. 76–80). München: Richard Boorberg Verlag, edition text + kritik (Film-Konzepte, č. 63).
 • Mareš, P. (2020). Od filmu k literárnímu textu: Dvě novelizace českých filmů. In A. Kołodziej et al. (eds.), Słowiańszczyzna dawniej i dziś: Język, literatura, kultura (s. 469–476). Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT – Wrocławskie wydawnictwo oświatowe.
 • Mareš, P. (2020). Michel Chion – odhalení filmového hlasu. Kino-Ikon, 24(2), 39–44.
 • Mareš, P. (2020). Když neslyšíme ani slovo… In M. Kaňuch (ed.), Obraz – slovo – zvuk (s. 33–44). Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov – Slovenský filmový ústav.
 • Mareš, P. (2020). Мультимодальность кинорецензий в интернете [Multimodalita filmových recenzí na internetu]. In А. В. Рубцова [A. V. Rubcova] (ed.), Сетевая коммуникация: новые форматы для науки, образование и продвигающих коммуникаций [Síťová komunikace: nové formáty pro vědu, vzdělání a podpůrné komunikace] (s. 92–95). Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС [Sankt-Petěrburg: POLITECH-PRESS].
 • Mareš, P (2020). Рецензии к фильмам в эпоху интернета – перемены жанра [Filmové recenze v epoše internetu – proměny žánru]. In Л. Р. Дускаевa [L. R. Duskajeva] (ed.), Медиалингвистика 7: Язык в координатах массмедиа, этики и права [Medialingvistika 7: Jazyk v koordinátách masových médií, etiky a práva] (s. 141–145). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет [Sankt-Petěrburg: Sankt-Petěrburská státní univerzita].
 • Mareš, P. (2019). Propad kvality i prestiže? České filmové recenze v digitální éře. Iluminace, 31(4), 5–26.
 • Mareš, P. (2019). Colloquiality in the Style of Contemporary Czech Journalistic Writing. Medialingvistika, 6(1), 48–59. [pdf]
 • Mareš, P. (2019). Obrázky a „opráski“ z českých dějin. O stylu obrázkových seriálů věnovaných historii. Stylistyka, 28, 231–246.
 • Mareš, P. (2019). Zwischen Standard- und Umgangssprache. Sprachwandel in der modernen (und postmoderned) tschechischen Literatur. In A. Bierich, & T. Bruns (eds.), Sprachgeschichte und Sprachwandel im Slavischen. Festschrift für Jadranka Gvozdanović (s. 169–184). Berlin (etc.): Peter Lang.
 • Mareš, P. (2019). „Piš a stloukej nám články úvodní“: metatextová vyjádření v dopisech Karla Havlíčka z let 1846–1851. In R. Adam et al., Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy (s. 29–37). Praha: FF UK.
 • Mareš, P. (2019). Recenze filmů na internetu. In J. Klincková (ed.), Komunikácia v odborných reflexiách (s. 233–244). Banská Bystrica: Bellianum. [pdf]
 • Mareš, P. (2019). Рецензии к фильмам в печати и интернетe. In В. В. Васильева (ред.), Медия в современном мире. 58-е Петербургские чтения (с. 288–290). Т. 2. Санкт-Петербург: Санкт-петербургский государственный университет.
 • Mareš, P. (2018). Diferencovanost češtiny a současná literatura. In O. Bláha (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (s. 143–150). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Mareš, P. (2018). Kolokviálnost ve stylu současné české psané žurnalistiky. Slavia, 87(1–3), 227–238. [pdf]
 • Mareš, P. (2018). „Neočekával jsem ani psaní ani – kobližky.“ Tematizace psaní v korespondenci Karla Havlíčka. Naše řeč, 101(2), 94–106. [pdf]
 • Mareš, P. (2018). Mezi korespondencí a publicistikou. Dopisy Karla Havlíčka a Obrazy z Rus. Korpus – gramatika – axiologie, 9(18), 22–34. [pdf]
 • Mareš, P. (2018). Řeč k divákům jako destrukce i podpora iluzivnosti filmu. In M. Kaňuch (ed.), Iluzívne a antiiluzívne vo filme (s. 25–33). Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov – Slovenský filmový ústav. [pdf]
 • Mareš, P. (2017). „Valej do tebe, že máš bejt šťastnej.“ Nespisovnost v současné české próze. In O. Orgoňová, & A. Bohunická (eds.), Jazyk a jazykoveda v súvislostiach (s. 248–257). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. [pdf]
 • Mareš, P. (2017). „Tag ěto viřísení. “ O formách a funkcích grafických jazykových prostředků. Poznańskie Studia Slawistyczne, 7(13), 167–178. [pdf]
 • Mareš, P. (2017). Komunikace, texty a subjekty: Kontury vědeckého díla Aleny Macurové. Studie z aplikované lingvistiky, 8(1), 6–10. [pdf]
 • Mareš, P. (2017). Lexikální prostředky a styl nové české literatury. Stylistyka, 26, 173–181.
 • Mareš, P. (2017). Hledání racionality v jazyce a při užívání jazyka. Jazykovědné aktuality, 54(3, 4), 21–27. [pdf]
 • Mareš, P. (2017). Srostitá řeč a odtažitá Hillary. In R. Adam et al., O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 141–145). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Mareš, P. (2017). Cifršpioni, partaje a špitály. In R. Adam et al., O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 159–162). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Mareš, P. (2017). Řidičáky a lahváče. In R. Adam et al., O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 159–162). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Mareš, P. (2016). Jak učinit všednost zajímavou? Ztvárňování každodennosti v české próze šedesátých let. In I. Klimeš, & J. Wiendl (eds.), Kultura a totalita IV. Každodennost (s. 313–325). Praha: FF UK.
 • Mareš, P. (2016). Pozice nespisovných variet ve stylu nové české literatury. Stylistyka, 25, 219–227.
 • Mareš, P. (2016). Texty a subjekty v komunikaci. O vědeckém díle Aleny Macurové. In A. Macurová, Komunikace v textu a s textem (s. 11–18). P. Mareš et al. (eds.). Praha: FF UK.
 • Mareš, P. (2016). „Zvuková revoluce.“ Přechod ke zvukovému filmu a česká kinematografie. In I. Klimeš, & J. Wiendl (eds.), Kultura a totalita III. Revoluce (s. 201–214). Praha: FF UK.
 • Mareš, P. (2016). Transport, strach, spravedlnost. Brynychovy adaptace české prózy o 2. světové válce. In L. Jungmannová (ed.), Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře (s. 176–183). Praha: Akropolis.
 • Mareš, P. (2016). Zločiny v expresech. In M. Kaňuch (ed.), Vlak zvaný film (s. 94–101). Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov – Slovenský filmový ústav.
 • Mareš, P. (2015). Adaptace parodie, parodická adaptace (České filmové parodie a jejich literární zdroje). Film a doba, 61(4), 190–195.
 • Mareš, P. (2015). „Vypadlo to, ale miserabel pro mne.“ Vícejazyčnost v korespondenci Karla Havlíčka. Naše řeč, 98(2), 57–70.
 • Mareš, P. (2015). Vícejazyčná próza v nové české literatuře a její styl. Stylistyka, 24, 131–139.
 • Mareš, P. (2015). Styl v pojetí pražské strukturální lingvistiky. In J. Hasil (ed.), Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií (s. 42–53). Praha: FF UK – Euroslavica.
 • Mareš, P. (2015). Дифференциация языка и стилевое построение чешских текстов. Актуальные проблемы стилистики, 1(1), 65–70.
 • Mareš, P. (2014). „Ani necekneš, verstehst du?“ Různost jazyků v českých filmech o období druhé světové války. In I. Klimeš, & J. Wiendl (eds.), Kultura a totalita II. Válka (s. 426–439). Praha: FF UK. 
 • Mareš, P. (2014). „Svatej Václav bude vosvětlenej zespoda jak Hradčana.“ Využití nespisovnosti v prvních povídkových sbírkách Bohumila Hrabala. Literární archiv, 46, 59–63.
 • Mareš, P. (2014). Jak Karel Hausenblas vymezoval styl. Cesty k precizaci pojmu. Jazykovědné aktuality, 51(3, 4), 84–90. [pdf]
 • Mareš, P. (2014). Svěťák, dovča a spol. K neformálním pojmenováním v současné české veřejné komunikaci. In H. Adam, & R. Hammel (eds.), Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung. Beiträge zur Bohemistik und Slowakistik aus Berlin, der Tschechischen und Slowakischen Republik (s. 101–111). München: Otto Sagner.
 • Mareš, P. (2014). Scénář – verbální text a anticipace filmu. Iluminace, 26(4), 9–30.
 • Mareš, P. (2014). The Kind Millionaire, Lemonade Joe and Superman. On Czech Film Parodies. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 15–24.
 • Mareš, P. (2014). Стиль и разновидности языка. In Стилистика сегодня и завтра. Материалы конференции, Часть II (s. 204–209). Москва: Факультет журналистики МГУ. [CD-ROM]
 • Mareš, P. (2013). Národní stereotypy v české filmové komedii. In I. Klimeš, & J. Wiendl (eds.), Kultura a totalita. Národ (s. 205–219). Praha: FF UK.
 • Mareš, P. (2013). Miejsce stylu indywidualnego w dyskursie naukowym. Tekst i dyskurs – Text und Diskurs, 6, 337–346.
 • Mareš, P. (2013). Vedlejší postavy, vedlejší motivy. K filmovým adaptacím dvou románů Jana Otčenáška. Česká literatura, 61(2), 218–239.
 • Mareš, P. (2013). „Tajnej a otevřenej jazyk“ (Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra). In I. Říha (ed.), Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola (s. 133–137). Praha: Torst. [přetisk studie z roku 1996]
 • Mareš, P. (2013). Mezi spisovnou a obecnou češtinou. K užívání jazyka v současné české próze. In I. Říha (ed.), Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola (s. 200–215). Praha: Torst. [přetisk studie z roku 2008]
 • Mareš, P. (2013). Teoretické koncepce stylu a výrazová soustava Františka Mika. In O. Uličný, & S. Schneiderová (eds.), Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl (s. 168–183). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Mareš, P. (2013). Nesoustavný průvodce rozmanitostí jazyka. Román Jiřího Kratochvila Avion. In G. Mehlhorn et al. (eds.), Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache. Festschrift für Wolfgang F. Schwarz zum 65. Geburtstag (s. 198–208). Hildesheim (etc.): Georg Olms Verlag.
 • Mareš, P. (2013). O jazykovém slohu. Brožura Františka Trávníčka a její místo ve vývoji české stylistiky. In K. Klímová et al. (eds.), Stylistika v kontextu historie a současnosti. Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu (s. 43–47). Brno: Masarykova univerzita.
 • Mareš, P. (2013). Podoby českého vědeckého stylu. In J. Hasil (ed.), Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií (s. 45–56). Praha: Euroslavica.
 • Mareš, P. (2012). Národní styly a uplatnění nespisovnosti v literatuře. Stylistyka, 21, 35–44.
 • Mareš, P. (2012). Organ – formy a kontrasty. Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 16(2), 95–100.
 • Mareš, P. (2012). Parodie jako forma intertextuality. Slovo a slovesnost, 73, 285–298.
 • Mareš, P. (2012). Nejen obecná čeština. Od Obyčejných věcí k Slezskému románu. Korpus – gramatika – axiologie, 3(5), 72–83.
 • Mareš, P. (2012). Menšiny ve filmu: Mezi kulturami a jazyky. In M. Kaňuch (ed.), Minority a film (s. 18–24). Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov; Slovenský filmový ústav.
 • Mareš, P. (2012). „Die goldene Stadt“ von Veit Harlan: „Schlechtes Blut“, Deutsche und Tschechen. In F. Edelmayer, M. Grandner, J. Pešek, & O. Rathkolb (eds), Über die österreichische Geschichte hinaus: Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag (s. 179–190). Münster: Aschendorff Verlag.
 • Mareš, P. (2012). Ausdruckswerte in der Sprache und im Text: Von Wilhelm Schneider zu František Miko. In I. Podtergera (ed.), Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog: Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 1. Slavistik im Dialog – einst und jetzt (s. 483–495). Göttingen: V & R Unipress; Bonn University Press.
 • Mareš, P. (2012). Neformální slovní zásoba v současné sportovní publicistice: „Fotbalové deníky“ Jaromíra Bosáka. In H. Burkhardt, & R. Hammel (eds.), Sprache im Kulturkontext: Festschrift für Alicja Nagórko (s. 37–44). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Mareš, P. (2011). Individuální styl – problém a řešení. Stylistyka, 20, 91–100. [pdf]
 • Mareš, P. (2011). Leo Spitzer und die tschechische Stilistik. In W. Pape (ed.), Zehn Jahre Universitätspartnerschaft Univerzita Karlova v Praze – Universität zu Köln (s. 71–81) . Köln am Rhein: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. [online]
 • Mareš, P. (2010). Adaptace a aktualizace. In S. Fedrová (ed.), Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literární bohemistiky. Jiná česká literatura (?) (s. 155–164). Praha: ÚČL AV ČR, Akropolis.
 • Mareš, P. (2010). Jazyková mnohotvárnost románu Emila Vachka Bidýlko. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová, & E. Havlová (eds), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše (s. 405–408). Praha: Karolinum.
 • Mareš, P. (2010). „Der Wind je vítr, das Feld pole.“ Cizí jazyky v próze Vladimíra Körnera. In M. Balowski (ed.), Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej (s. 361–368). Poznań: Wydawnictwo „Pro“.
 • Mareš, P. (2010). Literatura v českém filmu (od roku 1945). In J. Hasil (ed.), Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií (s. 119–129). Praha: Euroslavica.
 • Mareš, P. (2010). Jazyk a zvuk ve filmové teorii Bély Balázse. In M. Kaňuch (ed.), Béla Balázs. Chvála filmového umenia (s. 19–26). Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov.
 • Mareš, P. (2009). Výzkumy vícejazyčnosti v literatuře (Zahraniční knihy a domácí studie). Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 6(11/12), 132–145.
 • Mareš, P. (2009). Nichtstandardsprachliches Tschechisch in der öffentlichen schriftlichen Kommunikation. In A. Bierich (ed.), Varietäten im Slavischen (s. 261–274). Frankfurt a. M.: Peter Lang.
 • Mareš, P. (2009). Já a ty v recenzích počítačových her. In P. Mitter (ed.), Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl – část jazykovědná (s. 58–62). Ústí nad Labem: UJEP.
 • Mareš, P. (2009). Neformální vyjadřování v současné české publicistice: tři případové studie. In J. Hasil (ed.): Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií (s. 31–38). Praha: UK FF – Euroslavica.
 • Mareš, P. (2009). Nepatřičnost psychologizujícího přístupu ke stylu? Leo Spitzer a česká stylistika. In O. Uličný (ed.), Eurolingua & Eurolitteraria 2009 (s. 17–20). Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Mareš, P. (2009). Zlá krev ve zlatém městě. Cinepur, 17(65), 17–22.
 • Mareš, P. (2008). Film v zajetí oficiální literatury. In P. Janoušek (ed.), Dějiny české literatury 1945–1989. IV. 1969–1989 (s. 767–778). Praha: Academia.
 • Mareš, P. (2008). Šedesátá léta jako období symbiózy literatury a filmu. In P. Janoušek (ed.), Dějiny české literatury 1945–1989. III. 1958–1969 (s. 545–551). Praha: Academia.
 • Mareš, P. (2008). Neformální vyjadřování v současné české publicistice: časopis Živel. In M. Balowski, & J. Svoboda (eds.), Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu (s. 151–158). Racibórz: Wydawnictwo „Pro“.
 • Mareš, P. (2008). Lidové noviny – Hostages executed! Tschechen, Deutsche und ihre Sprachen in HANGMEN ALSO DIE! In J. Roschlau (ed.), Zwischen Barrandov und Babelsberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20 (s. 111–122). Jahrhundert. München: edition text + kritik.
 • Mareš, P. (2008). Mezi spisovnou a obecnou češtinou: K užívání jazyka v současné české próze. Slavia, 77(1–3), 111–123.
 • Mareš, P. (2008). Informale Ausdrucksweise in der tschechischen Journalistik: Jáchym Topol, Petr Urban und die Zeitung Lidové noviny. In S. Heyl, & E. Graf (eds.), Sprache und Gesellschaft. Festschrift für Wolfgang Gladrow (s. 489–497). Frankfurt a. M.: Peter Lang. [pdf]
 • Mareš, P. (2007). Film ve službě budovatelskému a národnímu kánonu. In P. Janoušek (ed.), Dějiny české literatury 1945–1989. II. 1948–1958 (s. 447–453). Praha: Academia.
 • Mareš, P. (2007). Opory a inspirace filmu v klasice a folkloru. In P. Janoušek (ed.), Dějiny české literatury 1945–1989. I. 1945–1948 (s. 351–354). Praha: Academia.
 • Mareš, P. (2007). Adies místo spánembohem. Cizí jazyky v próze Boženy Němcové. In P. Mareš, & I. Vaňková (eds.), Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové (s. 139–147). Praha: FF UK. [pdf]
 • Mareš, P. (2007). Nejen jazykem českým. K interjazykové heterogennosti v prózách Jana Vraka. In D. Moldanová, & M. Balowski (eds.), Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc (s. 199–205). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
 • Mareš, P. (2007). Některé vývojové tendence současné češtiny. In J. Hasil (ed.), Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií (s. 37–47). Praha: FF UK.
 • Mareš, P. (2006). Některé vývojové tendence současné češtiny. In M. Jesenšek, & Z. Zorko (eds.), Jezikovna predanost. Akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici (s. 283–293). Maribor: Slavistično društvo; Ljubljana: SAZU.
 • Mareš, P. (2006). Rozvrstvení češtiny a podoby současné veřejné komunikace. In J. Hasil (ed.), Přednášky z XLIX. běhu LŠSS (s. 9–21). Praha: FF UK.
 • Mareš, P. (2006). „Mors ascendit per fenestras.“ K vícejazyčnosti v poezii Vladimíra Holana. In V. Färber (ed.), Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, Česká literatura ve světě. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Sv. 2. Vladimír Holan a jeho souputníci (s. 117–125). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 • Mareš, P. (2006). Bombastické ceny, úspěchy a kariéry. Naše řeč, 89, 267–270. [online]
 • Mareš, P. (2006). K vícejazyčnosti v básnických skladbách Vladimíra Holana. Česká literatura, 54, 248–257.
 • Mareš, P. (2005). Komentář. In J. Čapek, Lelio, Pro Delfína, Stín kapradiny, Kulhavý poutník (s. 333–383). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Mareš, P. (2005). Simulace cizích jazyků jako hra a komunikační strategie. In S. Čmejrková, & I. Svobodová (eds.), Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause (s. 255–262). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
 • Mareš, P. (2004). Jurij Lotman, tartuská škola a film. Slovo a smysl, 1(2), 283–286.
 • Mareš, P. (2004). Podoby nespisovnosti v současné české próze. In E. Minářová, & K. Ondrášková (eds.), Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny, perspektivy (s. 341–344). Brno: Masarykova univerzita.
 • Mareš, P. (2004). Fenomén „andílek“. In B. Ptáčková (ed.), Žánr ve filmu (s. 106–112). Praha: Národní filmový archiv.
 • Mareš, P. (2004). TAK ZNI, AKI. Znaková povaha registračních značek motorových vozidel. Čeština doma a ve světě, 12(1–2), 9–14.
 • Mareš, P. (2004). Hry na neformálnost. K neformálnímu vyjadřování v současných českých odborných textech. In Z. Hladká, & P. Karlík (eds.), Čeština – univerzália a specifika 5 (s. 332–339). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Mareš, P. (2004). Informale Ausdrucksweise und öffentliche geschriebene Texte. In W. Gladrow (ed.), Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen. Typologische Spezifika (s. 251–262). Frankfurt am MaIn: Peter Lang.
 • Mareš, P. (2004). Jazyky, herci a publikum. C. a K. polní maršálek versus Der Falsche Feldmarschall. Iluminace, 16(2), 93–100.
 • Mareš, P. (2004). Languages, Actors and Audience. C. a K. polní maršálek versus Der Falsche Feldmarschall. Cinéma et cie. International film studies journal, (4), 66–71.
 • Mareš, P. (2003). „Komu to říkáš?“ – „Divákům.“ Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 7(2), 181–190.
 • Mareš, P. (2002/2003). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 40. Český jazyk a literatura, 53(2), 98–99.
 • Mareš, P. (2003). Spisovnost a nespisovnost, formálnost a neformálnost. In Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií (s. 99–108). Praha.
 • Mareš, P. (2002). Standardsprache und Umgangssprache in der neuen tschechischen Literatur. Wiener slavistisches Jahrbuch, 47, 219–232. [pdf]
 • Mareš, P. (2002). O Hansi Robertu Jaussovi. Aluze, 6(2), s. 92.
 • Mareš, P. (2002). Jazykový babylon na zámku. In Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 41 (s. 30–32). Praha.
 • Mareš, P. (2002). Úžasný mišmaš stylů. Čeština doma a ve světě, 10(1), 18–22.
 • Mareš, P. (2002). Jazykový fortel Richarda Lestera. Iluminace, 14(3), 51–61.
 • Mareš, P. (2001). Rozmanitost a unifikace. K problémům české morfologie. In Přednášky z XLIV. běhu Letní školy slovanských studií (s. 58–64). Praha.
 • Mareš, P. (2001). „Česky jako německy“. K vícejazyčnosti v Poláčkově pentalogii o okresním městě. In P. Janáček (ed.), Pátečníci a Karel Poláček (s. 218–225). Boskovice.
 • Mareš, P. (2001). Vícejazyčné texty Jana Křesadla. In Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Sv. 2 (s. 709–718). Praha.
 • Mareš, P. (2000). Sborník o počátcích filmových žánrů. Iluminace, 12(3), 125–127.
 • Mareš, P. (2000). Smyšlené jazyky a literární text. Stylistyka, 9, 59–71. [pdf]
 • Mareš, P. (2000). Mnogojazyčnaja kommunikacija i kinofilm. In M. B. Ješič (ed.), Jazyk kak sredstvo transljacii kultury (s. 248–265). Moskva.
 • Mareš, P. (2000). Filmy kina dějiny archivy výzkumy. Iluminace, 12(2), 101–119.
 • Mareš, P. (2000). Filmové prostory. Iluminace, 12(4), 181–183.
 • Mareš, P. (2000). Konference (Zasedací sál pražské radnice). In Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 56 (s. 1–2). Praha.
 • Mareš, P. (2000). Průvodce po překladatelských poklescích. Čeština doma a ve světě, 8, 194–198.
 • Mareš, P. (2000). O tzv. germanismech v češtině. In Přednášky z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií (s. 57–64). Praha.
 • Mareš, P. (2000). Fikce, konvence a realita. K vícejazyčnosti v uměleckých textech. Slovo a slovesnost, 61, 47–53. [online]
 • Mareš, P. (1999). Ze setkání u symbolického hrobu Josefa Čapka 22. dubna 1999. In Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 53 (s. 5). Praha.
 • Mareš, P. (1999). Iluminace – deset let. Literární noviny, 10(21), s. 13.
 • Mareš, P. (1999). „HELLo maniax!“ Čeština doma a ve světě, 7, 123–125.
 • Mareš, P. (1999). „Ahoj, dovolte, abych se představil.“ Čeština doma a ve světě, 7(1), 59–60.
 • Mareš, P. (1999). Slova a zvuky v (českém) němém filmu. In H. Adam (ed.), Beiträge zum 7. Berliner Bohemicum/Slovacicum (s. 92–96). Berlin.
 • Mareš, P. (1999). O nespisovné češtině v současné literatuře. In Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií. I. díl. Přednášky z jazykovědy (s. 93–98). Praha.
 • Mareš, P. (1999). „Krupař Vantoch, do you remember?“ Válka s Mloky jako vícejazyčný text. Naše řeč, 82, 57–64. [online]
 • Mareš, P. (1998). Sympozium o Lidových novinách a Karlu Poláčkovi, ale také o Čapcích. In Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 50 (s. 2). Praha.
 • Mareš, P. (1998). Zur Mehrsprachigkeit im literarischen Text. Fremdsprachige Elemente in tschechischen literarischen Texten. In: XII międzynarodowy kongres slawistów, Kraków 27 VIII – 2 IX 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo (s. 71). Warszawa.
 • Mareš, P. (1998). Dopravní podnik je laskavý. Čeština doma a ve světě, 6, s. 61.
 • Mareš, P. (1998). Peter Tscherkassky: Pán filmových okének: Kurt Kren. Film a doba, 44, 163–167.
 • Mareš, P. (1998). Roman Jakobson a film o mizejícím světě folkloru. Iluminace, 10(2), 87–88.
 • Mareš, P. (1998). Publicistické polemiky Josefa Čapka. In A. Fetters (ed.), Josef Čapek 1887–1945. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27. a 28. května 1995 v Hronově (s. 52–56). Hronov.
 • Mareš, P. (1998). „I koukejme, ty jsi tu taky?“ Josef Čapek v Lidových novinách. In J. Kolár, & J. Tydlitát (eds.), Lidové noviny a Karel Poláček (s. 110–114). Boskovice.
 • Mareš, P. (1998). Poznámky o germanismech v češtině. Riječ (Rijeka), 4(2), 21–26.
 • Mareš, P. (1998). Two Czech Silent Films: Narration and Intertitles. In Scrittura e immagine. La didascalia nel cinema muto. / Writing and Image. Titles In: Silent Cinema (s. 423–429). Udine.
 • Mareš, P. (1998). Poněvač hír vír in Keneda. Jazyk a jazyky v Příběhu inženýra lidských duší. Česká literatura, 46, 498–517.
 • Mareš, P. (1998). K vícejazyčnosti v uměleckém textu (Cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech). In Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998 (s. 25–30). Praha. [pdf]
 • Mareš, P. (1998). „Ich rozumíš schon“ (O vícejazyčnosti v české literatuře devatenáctého století). In Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií (s. 101–112). Praha.
 • Mareš, P. (1998). K problému vícejazyčnosti textu. In Makedonsko-češka naučna konferencija (s. 139–141). Skopje.
 • Mareš, P. (1997). V Delvitě za bombastické ceny! Čeština doma a ve světě, 5, s. 76.
 • Mareš, P. (1997). Medaile nebo medalie? Čeština doma a ve světě, 5, 44–45.
 • Mareš, P. (1997). …huňár scépeň kámoš. Cizí jazyky a jazyková tvořivost. Čeština doma a ve světě, 5, 38–41.
 • Mareš, P. (1997). Subjekt a objekt. Čeština doma a ve světě, 5, s. 68.
 • Mareš, P. (1997). Poznámky o stylistické terminologii v učebnicích českého jazyka. Čeština doma a ve světě, 5, s. 44, 46.
 • Mareš, P. (1997). Co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes – 3. část. Čeština doma a ve světě, 5, s. 16.
 • Mareš, P., & Mravcová, M. (1997). Co dělat (s filmem Karla Vachka)? Film a doba, 43, 56–61.
 • Mareš, P. (1997). Dva české němé filmy: narace a mezititulky. Iluminace, 9(2), 5–20.
 • Mareš, P. (1997). Citát a aluze ve filmu. Iluminace, 9(2), 5–11.
 • Mareš, P. (1996). Kronstar nade vše. Čeština doma a ve světě, 4, s. 295.
 • Mareš, P. (1996). Co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes – II. část. Čeština doma a ve světě, 4, s. 291.
 • Mareš, P. (1996). Soundtracky, booklety, gamebooky. Čeština doma a ve světě, 4, s. 283.
 • Mareš, P. (1996). Co jsme se dozvěděli o filmech promítaných na festivalu „Praha 1996“ aneb Jak překládat z angličtiny. Čeština doma a ve světě, 4, s. 283.
 • Mareš, P. (1996). Kdy se objeví překladatel? Čeština doma a ve světě, 4, s. 282.
 • Mareš, P. (1996). Jak je to dál aneb Pokus s prediktabilitou. Čeština doma a ve světě, 4, s. 280, 283–284.
 • Mareš, P. (1996). Zapadající slunce a hrobové ticho. Čeština doma a ve světě, 4, s. 279.
 • Mareš, P. (1996). Angličtina v češtině. Čeština doma a ve světě, 4, 242–245.
 • Mareš, P. (1996). Pohyby doktora Caligariho. Čeština doma a ve světě, 4, 36–38.
 • Mareš, P. (1995/1996). Opolská konference o textu a stylu. Český jazyk a literatura, 46, 130–131.
 • Mareš, P. (1996). Balagan – nový časopis o slovanském dramatu, divadle a filmu. Iluminace, 8(1), 142–143.
 • Mareš, P. (1996). Velký projekt Alicje Helmanové: Slovník filmových pojmů. Iluminace, 8(3), 51–52.
 • Mareš, P. (1996). „Gehen Sie In: meIn: Zimmer…“ K vícejazyčné komunikaci ve filmu. Iluminace, 8(2), 37–53. [pdf]
 • Mareš, P., & Macurová, A. (1996). Soužití a střet. Ke stylu vícejazyčného textu. Stylistyka, 5, 164–182. [pdf]
 • Mareš, P. (1996). „Mašíren marš, án, cvó!“ K vícejazyčnosti v literatuře pro děti a mládež. In A. Macurová, & I. Nebeská (ed.), Jazyk a jeho užívání (s. 212–221). Praha.
 • Mareš, P. (1996). Tschechische und deutsche Umgangssprache – Probleme der Übersetzung literarischer Texte. In W. Gladrow, & S. Heyl (eds.), Slawische und deutsche Sprachwelt. Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen (s. 300–306). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Mareš, P. (1996). „Tajnej a otevřenej jazyk“ (Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra). In R. Šrámek (ed.), Spisovnost a nespisovnost dnes (s. 176–178). Brno.
 • Mareš, P. (1995). Síla obrazu, slabost slov. Čeština doma a ve světě, 3, s. 122.
 • Mareš, P. (1995). Co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes. Čeština doma a ve světě, 3, s. 59.
 • Mareš, P. (1995). Můžete mít věc X. Čeština doma a ve světě, 3, s. 34.
 • Mareš, P. (1995). Blahopřání k výhře. Čeština doma a ve světě, 3, 30–32.
 • Mareš, P. (1995). Pozvánka do kina. Čeština doma a ve světě, 3, s. 26.
 • Mareš, P. (1995). Jak číst – rady staré sedmdesát let. Čeština doma a ve světě, 3, s. 8.
 • Mareš, P. (1995). Krakovská konference o jazykové kultuře. Naše řeč, 78, 45–47. [online]
 • Mareš, P. (1995). Klášter a menšiny (Dvě ohlédnutí za Zlatým Golemem). Literární noviny, 6(35), s. 11.
 • Mareš, P. (1995). Filmové koláže Alexandra Klugeho. Literární noviny, 6(25), s. 11.
 • Mareš, P. (1995). Citát v multidisciplinárním kontextu (Studie o citátu v časopise Zeitschrift für Semiotik). Slovo a slovesnost, 56, 38–43. [online]
 • Mareš, P., & Macurová, A. (1995). Od stylu k smyslu. Stylistyka, 14, 265–267.
 • Mareš, P. (1995). Spisovná a nespisovná čeština v umělecké literatuře. In J. Jančáková, M. Komárek, & O. Uličný (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 (s. 233–240). Praha.
 • Mareš, P. (1994). Svůj k svému… Čeština doma a ve světě, 2, 214–215.
 • Mareš, P. (1994). Je znalost polštiny bezcenná? Čeština doma a ve světě, 2, 149–150.
 • Mareš, P. (1994). Angličtina, čeština a infinitiv. Čeština doma a ve světě, 2, 98–99.
 • Mareš, P. (1994). seděl sem na tý skále… Čeština doma a ve světě, 2, 96–97.
 • Mareš, P. (1994). Hra s ohněm [správně: se slovesem]. Čeština doma a ve světě, 2, s. 52.
 • Mareš, P. (1994). Pár slov o přivlastňovacím přívlastku. Čeština doma a ve světě, 2, s. 51.
 • Mareš, P. (1994). Přehlídka evropského filmu v Praze. Tvar, 5(12), s. 16.
 • Mareš, P. (1994). Berlínský film tady, diváci jinde. Literární noviny, 5(27), s. 11.
 • Mareš, P. (1994). Wim Wenders: pohled a poselství. Literární noviny, 5(16), s. 11.
 • Mareš, P. (1994). Alicja Helmanová: Film jako integrace kódů. Iluminace, 6(3), 43–44.
 • Mareš, P. (1993). Meloun a cylindr aneb Co nám přináší „Satelit“. Čeština doma a ve světě, 1, 99–100. [Přetištěno In: Tvar, 1995, 6(11), s. 13.]
 • Mareš, P. (1993). Mýcení a vymítání. Čeština doma a ve světě, 1, s. 77.
 • Mareš, P. (1993). Sestupné stupňování – věc potřebná nejen pro postmodernisty. Čeština doma a ve světě, 1, s. 57.
 • Mareš, P. (1993). Jak faxovat faksimile? Čeština doma a ve světě, 1, s. 52.
 • Mareš, P. (1993). Oříšek a problém. Čeština doma a ve světě, 1, s. 49.
 • Mareš, P. (1993). Kdo miluje a umírá? Čeština doma a ve světě, 1, s. 43.
 • Mareš, P. (1993). Botasky, nebo adidasky. Čeština doma a ve světě, 1, s. 39.
 • Mareš, P. (1993). Exsvět a exmistr. Čeština doma a ve světě, 1, s. 27.
 • Mareš, P. (1993). Reklama, překlady a „překlady“. Čeština doma a ve světě, 1, 40–43.
 • Mareš, P. (1993). Laura Mulveyová: feminismus a psychoanalýza. Iluminace, 5(3), 39–41.
 • Mareš, P. (1993). Úvodem k článku Stephena Lowryho. Iluminace, 5(2), 69–70.
 • Mareš, P. (1993). Jak se dnes překládají názvy filmů. Tvar, 4(31–32), s. 14.
 • Mareš, P. (1992). Druhá (a poslední) zpráva o filmech. Tvar, 3(50), 8–9.
 • Mareš, P. (1992). Zpráva o filmech posledního roku. Tvar, 3(23), 5–7.
 • Mareš, P. (1992). Zpráva o filmech posledního roku. Tvar, 3(24), 9–10.
 • Mareš, P. (1992). Styl a smysl publicistiky Josefa Čapka. In Přednášky z XXXIII. běhu Letní školy slovanských studií (s. 105–117). Praha.
 • Mareš, P. (1992). Stylistické výzkumy v Československu (Poznámky o konstantách a vývoji). In Přednášky z XXXII. běhu Letní školy slovanských studií (s. 101–114). Praha.
 • Mareš, P. (1991/1992). S češtinou v zahraničí (Několik poznámek o výuce češtiny na univerzitě v Bonnu). Český jazyk a literatura, 42, 131–135.
 • Mareš, P. (1991). Zápisky kinomana, toho času v Bonnu. Tvar, 2(43), 6–7; s. 12.
 • Mareš, P. (1990). Rosa von Praunheim. Tvar, 1(21), s. 3.
 • Mareš, P. (1990). „Byla už tma, když jsem dorazil do Bonnu…“ Tvar, 1(29), s. 13.
 • Mareš, P. (1988/1989). Začne péci. Predškolská výchova, 43(12), s. 29.
 • Mareš, P. (1988/1989). Žena a růže. Predškolská výchova, 43(7), 27–28.
 • Mareš, P. (1988/1989). Co vyjadřují číslovky. Predškolská výchova, 43(6), s. 29.
 • Mareš, P. (1989). Linguistische Überlegungen zum literarischen Text. Zeitschrift für Slawistik, 34, 813–817. [pdf]
 • Mareš, P. (1989). Styl a smysl próz Josefa Čapka. In Přednášky z XXXI. běhu Letní školy slovanských studií (s. 93–103). Praha.
 • Mareš, P. (1988/1989). Konference o problémech současné funkční lingvistiky. Český jazyk a literatura, 39, 183–185.
 • Mareš, P. (1987/1988). Děti umějí – děti umí. Predškolská výchova, 42(11), s. 28.
 • Mareš, P. (1988). Lingvistické přístupy a umělecký text (Náčrt problematiky). In Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVII (s. 150–158). Praha.
 • Mareš, P. (1988). Interpretace a intersémiotický překlad. Slavica pragensia, 32, 165–183. [pdf]
 • Mareš, P. (1987). Konfrontace stylu Josefa a Karla Čapka. Jazykovědné aktuality, 24, 103–105.
 • Mareš, P. (1987). Literární dílo Josefa Čapka (Poznámky o stylu a smyslu). Literární měsíčník, 16(3), 62–65.
 • Mareš, P. (1987). Příspěvek ke konfrontaci stylu Karla a Josefa Čapka: Devatero pohádek. Slavica pragensia, 26, 75–78.
 • Mareš, P. (1986). Dialog a dialogičnost. Jazykovědné aktuality, 23, 40–41.
 • Mareš, P. (1986). O stylu próz Josefa Nesvadby. Literární měsíčník, 15(6), 92–95.
 • Mareš, P. (1985). Citát v textu, zvláště uměleckém. Slavica pragensia, 25, 217–229. [pdf]
 • Mareš, P. (1984). Dvacátý sedmý běh Letní školy slovanských studií. Naše řeč, 67, 151–153. [online]
 • Mareš, P. (1984). Streben nach Epik – Streben nach Äußerung. Zeitschrift für Slawistik, 29, 435–444. [pdf]
 • Mareš, P. (1983). Filmový titul a jeho překlad. Film a doba, 29, 515–517.
 • Mareš, P. (1983). Metajazyk, metařeč, metatext. Slovo a slovesnost, 44, 123–131. [online]
 • Mareš, P. (1982). Konference o stylistice a její aplikaci v praxi. Jazykovědné aktuality, 19, 139–141.
 • Mareš, P., & Nejedlý, P. (1982). Dvacet let od smrti Zdeňka Nejedlého. Naše řeč, 65, 74–77. [online]
 • Mareš, P. (1982). K slangu studentů právnické fakulty. Naše řeč, 65, 164–165.
 • Mareš, P. (1982). Titulní role. Naše řeč, 65, 53–54. [online]
 • Mareš, P. (1982). O překládání titulu filmového díla. Naše řeč, 65, 128–144. [online]
 • Mareš, P. (1981). Ke stylu Čapkova Kulhavého poutníka. Jazykovědné aktuality, 18, s. 11.
 • Mareš, P. (1981). Oslyšen, či neoslyšen? Naše řeč, 64, 219–220. [online]
 • Mareš, P. (1981). Nad rukopisy Dílny. Literární měsíčník, 10(2), 158–159.
 • Mareš, P. (1978). Ke stylu naší mladé prózy. Literární měsíčník, 7(10), 155–157.

Recenze

 • Mareš, P. (rec.) (2022). Výbor z díla Olgy Müllerové: Čtyřiačtyřicet let výzkumů dialogu a mluvené češtiny [O. Müllerová [2021]. Dialog a mluvená čeština: Výbor z textů. Praha: NLN.) Naše řeč 105(4), 225–229.
 • Mareš, P. (rec.) (2020). Reprezentativní výbor z lingvistického díla Světly Čmejrkové. [S. Čmejrková (2019). Jazyk a dialog: Výbor z díla. Praha: NLN.]. Naše řeč, 103(4), 368–372. 
 • Mareš, P. (rec.) (2020). Co chcete vědět o teoriích zvuku ve filmu… [J. Buhler (2019). Theories of the Soundtrack. New York: Oxford University Press.]. Iluminace, 32(2), 136–140.
 • Mareš, P. (rec.) (2019). Filmové adaptace „za železnou oponou“. [P. Bubeníček, Subversive Adaptations. Czech Literature on Screen behind the Iron Curtain]. Iluminace, 31(3), 100–103.
 • Mareš, P. (rec.) (2018). Poetics of Czech Film – An old project come true. [J.Kučera (2016). Poetika českého filmu. Praha: Nakladatelství AMU.]. Film a doba [Special English Issue], 48–50. 
 • Mareš, P. (rec.) (2018). Začátek filmu jako výzva pro analýzu. [A. Insdorf, Cinematic Overtures. How to Read Opening Scenes]. Iluminace, 30(4), 130–134
 • Mareš, P. (rec.) (2018). [K. Adamzik: Textlinguistik. Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven]. Slovo a slovesnost, 79(3), 241–246. [pdf]
 • Mareš, P. (rec.) (2018). Poetika českého filmu – realizace dávného projektu. [J. Kučera, Poetika českého filmu]. Film a doba, 64(1), 106–107 [pdf]
 • Mareš, P. (rec.) (2018). Německý podzim v Bratislavě. [M. Michalovič (ed.), Nemecká jeseň]. Film a doba, 64(3), 102–103 [pdf]
 • Mareš, P. (rec.) (2017). [J. Spitzmüller, Graphische Variation als soziale Praxis]. Slovo a slovesnost, 78(1), 67–73. [pdf]
 • Mareš, P. (rec.) (2017). Vypravěčské hlasy ve filmu. [Ch. Heiser, Erzählstimmen im aktuellen Spielfilm. Strukturen, Traditionen und Wirkungen der Voice-Over-Narration]. Kino-ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 21(1), 216–221.
 • Mareš, P. (rec.) (2017). Haškovské fikce v textech, na divadle a ve filmu. [F. A. Podhajský (ed.), Fikce Jaroslava Haška]. Iluminace, 29(1), 116–118. [pdf]
 • Mareš, P. (rec.) (2015). Film, televize, normalizace a historická paměť. [P. Kopal (ed.), Film a dějiny 4. Normalizace]. Film a doba, 61(4), 244–245.
 • Mareš, P. (rec.) (2015). Rozbor filmu – nástroje a příklady. [R. D. Kokeš, Rozbor filmu]. Iluminace, 27(3), 130–133.
 • Mareš, P. (rec.) (2015). Stále pozoruhodná šedesátá léta. [J. Svoboda, Proměny filmového vyprávění. Z poetiky šedesátých let]. Film a doba, 61(1), 66–67.
 • Mareš, P. (rec.) (2014). Nečisté umění a hry mysli. Dvě knihy o Alainu Resnaisovi. [S. Rudolph, Die Filme von Alain Resnais; D. Čeněk, M. Kaňuch, & M. Michalovič (eds.), Alain Resnais]. Iluminace, 26(2), 119–123.
 • Mareš, P. (rec.) (2013). Hledání textuality filmu. [J. A. Bateman et al. (eds.), Film, Text, Kultur. Beiträge zur Textualität des Films]. Iluminace, 25(4), 126–130.
 • Mareš, P. (rec.) (2012). Kapitoly z intermediální poetiky. [A. Jedličková, & S. Fedrová (eds.), Intermediální poetika příběhu]. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury, 22(45), 281–285.
 • Mareš, P. (rec.) (2012). Kdo patří ke klasikům moderní teorie literatury? [M. Martínez, & M. Scheffel (eds.), Klassiker der modernen Literaturtheorie: Von Sigmund Freud bis Judith Butler]. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury, 22(46), 223–227.
 • Mareš, P. (rec.) (2010). The Beginnings of the Czech Sound Film in the Context of Media Development. [P. Szczepanik, Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let]. Film a doba, 56 [Special English Issue], 77–78.
 • Mareš, P. (rec.) (2009). Hledání místa pro diegezi. [Montage AV, 2007, 16(2)]. Iluminace, 21(3), 142–144. 
 • Mareš, P. (rec.) (2009). Německé průvodce po teoriích filmu. [T. Elsaesser, & M. Hagener, Filmtheorie zur Einführung; J. Felix (ed.), Moderne Film Theorie; Dogville – Godville]. Iluminace, 21(3), 134–141. 
 • Mareš, P. (rec.) (2009). „Miluji také film…“ [P. Szczepanik, & J. Anděl (eds.), Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904–1950]. Česká literatura, 57(1), 136–142.
 • Mareš, P. (rec.) (2008). Komplexní monografie o díle a životě Jana Kučery. [J. Svoboda, Skladba a řád. Český teoretik filmu a televize Jan Kučera]. Iluminace, 20(2), 208–210.
 • Mareš, P. (rec.) (2008). Filmy Juraje Jakubiska jako průsečík teoretických diskursů. [P. Michalovič, & V. Zuska, Juraj Jakubisko]. Film a doba, 54(2), 122–123.
 • Mareš, P. (rec.) (2006). Polská série monografií o významných filmech. [Série Klasyka Kina]. Iluminace, 18(3), 185–187.
 • Mareš, P. (rec.) (2006). Próza Karla Poláčka v rozmanitých kontextech. [E. Gilk, Poetiky a kontexty prózy Karla Poláčka]. Česká literatura, 54(4), 160–164.
 • Mareš, P. (2005). Téma: Filmové hraniční zóny. Iluminace, 17(2), 95–101.
 • Mareš, P. (rec.) (2005). Filmové hvězdy jako předmět výzkumu. [S. Lowry, & H. Korte, Der Filmstar]. Iluminace, 17(1), 147–148. 
 • Mareš, P. (rec.) (2004). Mapování cesty od němého k zvukovému filmu. [C. Müller, Vom Stummfilm zum Tonfilm]. Iluminace, 16(2), 169172. 
 • Mareš, P. (rec.) (2004). Hledání surreálna ve filmech ze střední a východní Evropy. [goEast. Subversionen des Surrealen im mittel- und osteuropäischen Film]. Film a doba, 50(2), s. 122.
 • Mareš, P. (rec.) (2003/2004). Vídeňská učebnice češtiny jako cizího jazyka. [H. Sodeyfi, & S. M. Newerkla, Tschechisch. Faszination der Vielfalt]. Český jazyk a literatura, 54(3), 152153.
 • Mareš, P. (rec.) (2003). O Rakousku, filmech a dějinách. [E. Büttnerová, & C. Dewald, Das tägliche Brennen. Eine Geschichte des österreichischen Films von den Anfängen bis 1945. Anschluss an Morgen. Eine Geschichte des österreichischen Films von 1945 bis zur Gegenwart]. Iluminace, 15(3), 113117.
 • Mareš, P. (rec.) (2003). Bez nejmenšího tušení. [L. Riefenstahlová, V mé paměti]. Film a doba, 49(2), s. 127.
 • Mareš, P. (rec.) (2002). Korespondence Boženy Němcové jako svědectví a dílo. [J. Janáčková et al., Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové]. Česká literatura, 50(5), 535538.
 • Mareš, P. (2001/2002). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 39. Český jazyk a literatura, 52, 4546.
 • Mareš, P. (rec.) (2001). Literatura jako reakce na krizi jazyka. [M. Schmitz-Emans, Die Sprache der modernen Dichtung]. Česká literatura, 52, 4546.
 • Mareš, P. (1999/2000). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 38. Český jazyk a literatura, 50, 201202.
 • Mareš, P. (2000). Nová čísla Iluminace fakta, fikce, osobnosti. Literární noviny, 11(25), s. 13.
 • Mareš, P. (rec.) (2000). Jazyky a jazyková výuka ve školství „českých korunních zemí“. [S. Newerkla, Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen]. Naše řeč, 83, 4446. [online]
 • Mareš, P. (rec.) (2000). Literární estetika jako kritika a dialog. [P. V. Zima, Literární estetika]. Česká literatura, 48, 8084.
 • Mareš, P. (1999). Karel Čapek o národních zvycích. In Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 55 (s. 3). Praha.
 • Mareš, P. (1999/2000). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 37. Český jazyk a literatura, 50, 4344.
 • Mareš, P. (rec.) (1999). Mobilizace vidění a vznik filmu. [H. Sebeberg (ed.), Mobilisierung des Sehens]. Iluminace, 1(4), 123125.
 • Mareš, P. (rec.) (1999). Nápisy a obrazy v němém filmu. [Scrittura e immagine. La didascalia nel cinema muto. / Writing and Image. Titles in Silent Cinema]. Iluminace, 11(2), 157161. 
 • Mareš, P. (rec.) (1998). Viděné neznamená pravdivé. [I. Vágner, Televizní zprávy – psychický nátlak?]. Čeština doma a ve světě, 6, 247249.
 • Mareš, P. (rec.) (1998). Rakouské texty o „pohyblivém obrazu“. [Meteor, Kinoschriften IV]. Iluminace, 10(2), 191195. 
 • Mareš, P. (rec.) (1998). Nový slovenský časopis pro vědu o filmu a „pohyblivém obrazu“. [Kinoikon, č. 1, 2]. Iluminace, 10(1), 211213.
 • Mareš, P. (rec.) (1997/1998). Podnětná kniha o vztazích mezi texty. [J. Homoláč, Intertextovost a utváření smyslu textu]. Český jazyk a literatura, 48, 232234.
 • Mareš, P. (rec.) (1997). Wenders u psacího stolu. [W. Wenders, Dech andělů]. Film a doba, 43, s. 93. 
 • Mareš, P. (1997). Německé úvahy o sebereflexivnosti filmu. Iluminace, 9(1), 207210.
 • Mareš, P. (rec.) (1996). Monografie o titulech filmů. [A. Schreibmüller, Filmtitel]. Iluminace, 8(2), 153155.
 • Mareš, P. (1996). Tartuská škola o filmu. Film a doba, 42, 9495.
 • Mareš, P. (1995). Montage/AV o neoformalismu. Iluminace, 7(4), 117119.
 • Mareš, P. (rec.) (1995). Jazyk a film: problematika stále aktuální. [G. Ernst (ed.), Sprache im Film]. Iluminace, 7(3), 121123. 
 • Mareš, P. (rec.) (1995). O filmu v encyklopedii lingvistiky. [T. Elsaesser, & E. Pope, Film. In The Encyclopedia of Language and Linguistics]. Iluminace, 7(2), 153154.
 • Mareš, P. (rec.) (1995). Montage/AV: intertextovost, napětí, enunciace. [Montage/AV, (3, 4)]. Iluminace, 7(1), 178182.
 • Mareš, P. (rec.) (1994/1995). Monografie o výstavbě mluveného textu. [O. Müllerová, Mluvený text a jeho syntaktická výstavba]. Český jazyk a literatura, 45, 142144.
 • Mareš, P. (rec.) (1994). Ruští emigranti v německém filmu. [A. Schwarz (1992). Russische Emigranten im deutschen Film. Wiener Slavistischer Almanach 30]. Iluminace, 6(2), 108109.
 • Mareš, P. (rec.) (1994). Film a ženský pohled. [S. Gottgetreu, Der bewegliche Blick]. Iluminace, 6(1), 154155.
 • Mareš, P. (rec.) (1993/1994). [A. Jedličková, Ke komu mluví vypravěč?]. Český jazyk a literatura, 44, 142143.
 • Mareš, P. (1993). Druhé číslo půlletníku Montage/AV. Iluminace, 5(4), 146147.
 • Mareš, P. (rec.) (1993). Průvodce po současných teoriích filmu. [R. Stam, R. Burgoyne, & S. Flitterman–Lewis, New Vocabularies in Film Semiotics]. Iluminace, 5(3), 133136.
 • Mareš, P. (rec.) (1993). Úvod do filologie filmu. [K. Kanzog, Einführung in die Filmphilologie]. Iluminace, 5(1), 125–129.
 • Mareš, P. (rec.) (1993). Průvodce světem paratextů. [G. Genette, Paratexte]. Česká literatura, 41, 580–583.
 • Mareš, P. (rec.) (1993). [J. V. Bečka: Česká stylistika]. Listy filologické, 116, 233–236. [pdf]
 • Mareš, P. (rec.) (1993/1994). [J. Kořenský, Komunikace a čeština]. Český jazyk a literatura, 44, 40–41.
 • Mareš, P. (rec.) (1993). [B. Sowinski: Stilistik]. Slovo a slovesnost, 54, 312–315. [online]
 • Mareš, P. (rec.) (1992). Úvod do současných teorií literatury. [K.-M. Bogdal (ed.), Neue Literaturtheorien]. Česká literatura, 40, 623–626.
 • Mareš, P. (rec.) (1990). O předpokladech chápání filmu. [C. Pryluck, Żródła znaczenia w filmie i telewizji]. Film a doba, 36, s. 352.
 • Mareš, P. (rec.) (1990). Sborník o aktuálních teoretických otázkách jazykovědy. [Teoretické otázky jazykovědy. Linguistica XVI]. Naše řeč, 73, 36–39. [online]
 • Mareš, P. (rec.) (1989). Cesty k filmovému dílu. [Analizy i interpretacje. Film zagraniczny]. Film a doba, 35, s. 535.
 • Mareš, P. (rec.) (1989). Schůzka s upírem – kniha o vývoji filmového horroru. [A. Kołodyński, Seans z wampirem]. Film a doba, 35, s. 293. 
 • Mareš, P. (rec.) (1989). Německý úvod do lingvistické analýzy textu. [K. Brinker, Linguistische Textanalyse]. Slovo a slovesnost, 50, 146–152. [online]
 • Mareš, P. (rec.) (1988). O základních pojmech současné filmové teorie. [D. Andrew, Concepts in Film Theory]. Film a doba, 34, s. 168. 
 • Mareš, P. (1987). Výzkumy triviální a zábavné literatury v NDR. Česká literatura, 35, 346–349.
 • Mareš, P. (rec.) (1987). Přirozený jazyk ve filmu. [M. Hendrykowski, Słowo w filmie]. Film a doba, 33, s. 112.
 • Mareš, P. (rec.) (1986). Text a pragmatika. [Text and the Pragmatic Aspects of Language]. Naše řeč, 69, 200–204. [online]
 • Mareš, P. (rec.) (1985). Příspěvek k výzkumu dialogu. [O. Müllerová, Komunikativní složky výstavby dialogického textu]. Naše řeč, 68, 96–98.
 • Mareš, P., & Nekvapil, J. (rec.) (1985). [E. Coseriu, Textlinguistik]. Săpostavitelno ezikoznanie, 10(1), 76–83.
 • Mareš, P., & Nekvapil, J. (1984). „Textové lingvistiky“ Eugenia Coseria. Jazykovědné aktuality, 21, 88–90.
 • Mareš, P. (rec.) (1983). Rakousko jako příklad. [Österreich zum Beispiel]. Světová literatura, 28(6), 241–243.
 • Mareš, P. (rec.) (1983). O sémiotice přístupně. [J. Pelc, Wstęp do semiotyki]. Jazykovědné aktuality, 20, 32–34.
 • Mareš, P. (rec.) (1982). Nová čísla tartuského sémiotického sborníku. [Trudy po znakovym sistemam 12–14]. Jazykovědné aktuality, 19, 127–130.
 • Mareš, P. (rec.) (1982). Příručka a cvičebnice jazykové sémantiky. [D. Wunderlich, Arbeitsbuch Semantik]. Jazykovědné aktuality, 19, 123–125.
 • Mareš, P. (rec.) (1982). Podnětná studie o Vančurově Rozmarném létě. [A. Macurová, Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta]. Jazykovědné aktuality, 19, 77–79.
 • Mareš, P. (rec.) (1982/1983). Rozmarné léto v novém pohledu. [A. Macurová, Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta]. Český jazyk a literatura, 33, 190–191.
 • Mareš, P. (rec.) (1981). Úvod do problematiky textu. [Z. Wawrzyniak, Einführung in die Sprachwissenschaft]. Jazykovědné aktuality, 18, 147–148.
 • Mareš, P. (rec.) (1976). Román ze starého Egypta. [J. Lenčo, Egypťanka Nitokris]. Literární měsíčník, 5(6), 111–112.

Ostatní

 • Mareš, P. (2023). Profesor Karel Hausenblas (1923–2003). Český jazyk a literatura 74(2), 87–88.
 • Mareš, P. (2020). Životní jubileum profesorky Jany Hoffmannové. Jazykovědné aktuality, 57(3, 4), 163–165.
 • Mareš, P. (2013). The Artist je artovým snímkem s mainstreamovým potenciálem, boom němých filmů však asi nevyvolá. In M. Foret et al. (eds.), Aktuální otázky médií, kultury a komunikace (s. 27–33). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. [rozhovor]
 • Mareš, P., & Nebeská, I. (2006). Alena Macurová jubilující. Slovo a slovesnost, 67(3), 237–239. [online]
 • Holub, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B 2. Praha: MŠMT ČR, 2005, s. 159–163. [spoluautor]
 • Mareš, P. (2003). Za profesorem Karlem Hausenblasem (1923–2003). Česká literatura, 51(6), 791–794.
 • Mareš, P. (2003). Profesor Karel Hausenblas zemřel. Český jazyk a literatura, 54, 38–40.
 • Mareš, P. (1998). Příspěvky v diskusi. Zpravodaj českého filmového a televizního svazu – FITES, (1), 42–43; s. 50.
 • Mareš, P. (1998). Karlovarská anketa ke 100. výročí české kinematografie. Film a doba, 44, s. 173. [příspěvek v anketě]
 • Mareš, P. (1998). Dějiny filmu a rekonstrukce filmů. Rozhovor s Janem-Christopherem Horakem. Iluminace, 10(4), 113–118.
 • Mareš, P. (1997). Teorie filmu a univerzitní filmová věda v Německu. Rozhovor s Karlem Sierekem. Iluminace, 9(4), 135–140.
 • Mareš, P. (1996). Studium filmové vědy. Iluminace, 8(3), 104–105. [odpověď v anketě]
 • Mareš, P. (1996). Poznámka o autorovi [Thomas Elsaesser]. Iluminace, 8(2), s. 35.
 • Mareš, P. (1996). Projev Petra Mareše na Vyšehradě. In Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 41 (s. 2). Praha.
 • Mareš, P. (1996). Bibliografie prací prof. Karla Hausenblase. In K. Hausenblas, Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace (s. 12–23) (2. vyd. 1997). Praha.
 • Mareš, P. (1995). O Kracauerovi, společnosti UFA a německém dokumentu. Rozhovor s Klausem Kreimeierem. Iluminace, 7(4), 101–107.
 • Mareš, P. (1987). Bibliografie prací Karla Hausenblase za léta 1947–1986. Slavica pragensia, 26, 161–173.

Překlady

 • Grissemann, S. (2016). Peter Kubelka. Přeložil P. Mareš. In M. Klepikov (ed.), Peter Kubelka v Praze (s. 11–14). Praha: Národní filmový archiv.
 • Siegert, B. (2016). Bílá místa a temná srdce: Od symbolického řádu světa k řádu rozvrhu světa. Přeložil P. Mareš. In K. Krtilová, & K. Svatoňová (eds.), Medienwissenschaft. Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií (s. 234–276). Praha: Academia.
 • Weinczyk, R. J. (2015). R.U.R. Karla Čapka a velikost člověka (2. část) (s. 19–29). Přeložil P. Mareš. In P. Mareš (ed.), Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 53. Praha: SBČ.
 • Weinczyk, R. J. (2014). R.U.R. Karla Čapka a velikost člověka (1. část) (s. 24–37). Přeložil P. Mareš. In P. Mareš (ed.), Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 52. Praha: SBČ.
 • Popović, M. (2014). O kouzelnících, doktorech a elfech. Duševně spříznění autoři pohádek pro děti z oblasti Krkonoš. Přeložil P. Mareš. In P. Mareš (ed.), Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 52 (s. 38–43). Praha: SBČ.
 • Schlegel, H. J. (2014). Šálivé modré světlo (Podivuhodné setkání Bély Balázse a Leni Riefenstahlové). Přeložil P. Mareš. Film a doba, 60(4), 190–193.
 • Siegert, B. (2011). Pohled jako narušení obrazu. Mezi mimézí a mimikry. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 23(2), 31–51.
 • König, W. (2008). Telegrafie, telefonie, bezdrátový přenos signálu. Komunikace a technika v 19. století. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 19(4), 29–41.
 • Fabianová, J. (2005). Ruku v ruce s básnictvím. Roman Jakobson a Umělecký svaz Devětsil. Přeložil P. Mareš. Slovo a smysl, 2(4), 74–95.
 • Müllerová, C. (2004). Příliš mnoho zřetelně poznatelné odlišnosti. K problému uvádění zahraničních zvukových filmů. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 16(2), 39–59.
 • Zielinski, S. (2004). Šťastný nález místo marného hledání. Metodické odkazy a výpůjčky k archeologii médií. Přeložil P. Mareš. In P. Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury (s. 501–520). Praha: Herrmann a synové.
 • Garncarz, J. (2004). Od varieté ke kinematografii. Přímluva za rozšířený koncept intermediality. Přeložil P. Mareš. In P. Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury (s. 472–484). Praha: Herrmann a synové.
 • Sierek, K. (2003). Zrození hvězdy. Paula Wessely v Maškarádě. Přeložil P. Mareš. In G. Heiss, & I. Klimeš (ed.), Obrazy času. Český a rakouský film 30. let (s. 65–72). Praha.
 • Schmidová, B. (2003). „Nemám žádnou povinnost milovat své interprety“ (Rozhovor s Ulrichem Seidlem). Přeložil P. Mareš. Film a doba, 49(3), 160–162.
 • Schmidová, B. (2003). Vivisektor (Portrét Ulricha Seidla). Přeložil P. Mareš. Film a doba, 49(3), 156–159.
 • Paech, J. (2002). Obraz mezi obrazy. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 14(2), 5–16.
 • Jauss, H. R. (2002). Čtenář jako instance nových dějin literatury. Přeložil P. Mareš. Aluze, 6(2), 93–104.
 • Jähnichen, M. (1999). O podílu německé bohemistiky na vzájemné mezinárodní spolupráci. Přeložil P. Mareš. In Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.–26. srpna 1998. II. díl (s. 125–132). Praha.
 • Jakobson, R. (1998). Mizející svět. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 10(2), 89–92.
 • Sierek, K. (1997). Analýza chronotopů a dialogičnost. Prolegomena k jinému způsobu zkoumání pohyblivých obrazů. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 9(4), 115–134.
 • Helmanová, A. (1996). Styl. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 8(3), 53–92.
 • Kreimeier, K. (1996). Od Henny Portenové k Zarah Leanderové (Filmové žánry a žánrový film v době výmarské republiky a za nacismu). Přeložil P. Mareš. Film a doba, 42, 20–25.
 • Hendrykowski, M. (1995). Američané na oděských schodech (Analýza a interpretace Schodů Zbigniewa Rybczyńského). Přeložil P. Mareš. Film a doba, 41, 48.
 • Helmanová, A. (1994). Znaková funkce hudby a řeči ve filmovém sdělení. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 6(3), 4564.
 • Lowry, S. (1993). Film vnímání subjekt. Teorie filmového diváka. Přeložil P. Mareš. Iluminace, 5(2), 7182.

Edice

 • Mareš, P. (ed.). (2023). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 61. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2022). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 60. Praha: SBČ.
 • Mareš, P., Vespalec, P., Pěkná, A. (eds.). (2021). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 59. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2020). Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 58. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2019). Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 57. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2018). Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 56. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2017). Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 55. Praha: SBČ.
 • Macurová, A. (2016). Komunikace v textu a s textem. P. Mareš, R. Adam, K. Richterová, L. Saicová Římalová, & I. Vaňková (eds.). Praha: FF UK. 2016.
 • Mareš, P. (ed.). (2016). Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 54. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2015). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 53. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2014). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 52. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2013). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 51. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2012). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 50. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2011). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 49. Praha: SBČ.
 • Mareš, P. (ed.). (2010). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 48. Praha: SBČ.
 • Mareš, P., Vaňková, I. (eds.). (2007). Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: FF UK.
 • Mareš, P., Hasil, J. (eds.). (1999). Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20. – 26. srpna 1998. II. díl. Praha.
 • Hausenblas, K. (1996). Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace (2. vyd. 1997). P. Mareš, & A. Macurová (eds.). Praha.
 • Mareš, P., Hausenblas, K. (eds.). (1988). Slavica pragensia XXXII. Fungování textu ve společenském dorozumívání. AUC – Philologica. Praha.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Stylistika a analýza textu (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Analýza diskurzu (povinný magisterský seminář)
 • Teoreticko-metodologický / doktorský seminář (povinný předmět doktorského studia)
 • Analýza stylu uměleckých textů (povinně volitelný seminář)
 • Jazyk ve filmu (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2010) / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Hozmanová, Anna 2022 Jazyk českých internetových influencerů
Jelínková, Kristýna 2022 Vývoj pozice příklonky se v povídkových sbírkách Bohumila Hrabala
Paclíková, Marie 2020 Jazyk a styl pastýřských listů
Šátavová, Tereza 2020 Styl literatury pro děti a mládež. Prózy Ivy Procházkové
Nováková, Dominika 2019 Vztah spisovných a nespisovných jazykových prostředků v dramatech Františka Langera
Obergruber, Ondřej 2019 Lingvistická analýza českých textů na sociální síti Twitter
Kapounová, Jana 2017 Jazyk v současném diskurzu o počítačových hrách
Bogoczová, Markéta 2015 Jazyk dívčích románů Lenky Lanczové
Kopecká, Tereza 2015 Jazyk a styl próz Ireny Douskové
Melichová, Magda 2015 Současná podoba administrativního stylu (představená analýzou jazyka úředních podání občanů)
Pokorná, Gabriela 2015 Nespisovná čeština v prózách Petry Soukupové
Denková, Magdaléna 2014 Styl divadelních her Arnošta Goldflama
Dušková, Kristýna 2014 Univerbizovaná a zkrácená pojmenování v současné publicistice (typ řidičák, gambáč). (S využitím Českého národního korpusu.)
Rybová, Aneta 2014 Relace mezi verbální a neverbální složkou v reklamních komunikátech.
Valčíková, Tereza 2014 Automatizace a aktualizace v novinových titulcích.
Žbirková, Nikola 2014 Intertextovost v reklamě
Dohnalová, Monika 2013 Spisovná a nespisovná čeština v prózách Michala Viewegha
Fraňková, Pavla 2013 Nespisovné jazykové prostředky v textech Jáchyma Topola a Jaroslava Rudiše
Mohylová, Barbora 2013 Nespisovnost v současné zpívané poezii
Rynešová, Klára 2013 Rysy mluvenosti a spontánnost v komunikaci na sociální síti
Valná, Martina 2013 Vývoj stylu reklamy po roce 1989 ( na příkladu vybraných produktů)
Houbová, Pavlína 2012 Jazyk a styl českých překladů románů Émila Zoly
Biňovcová, Barbora 2011 Jazyková, výstavba próz Petra Šabacha
Bušková, Petra 2011 Porovnání jazyka a stylu rozhovorů v dívčích a ženských časopisech
Laubeová, Zuzana 2010 Pravopisné a grafické inovace v internetových textech
Švábová, Petra 2010 Televizní rozhovory v mluvené a psané verzi
Zenčenková, Simona 2010 Spisovná a nespisovná čeština v dílech Terezy Boučkové
Diplomové práce
Fuková, Gabriela 2023 Komparace jazyka a stylu profesionálních a uživatelských recenzí literárních děl
Hlavatá, Lenka 2023 Jazyk a styl próz Petry Dvořákové
Nováková, Vendula 2022 Diskurz o suchu v České republice. Analýza multimodality
Průšová, Pavlína 2019 Styl současných reklamních textů publikovaných na internetu
Valčíková, Tereza 2017 Tituly filmů a jejich překlady
Karlová, Alena 2016 Studenti a učitelé v českých filmech ze školního prostředí. Jejich řeč a vzájemná komunikace
Nováková, Veronika 2014 Identifikace autora ve forenzní lingvistice
Křížová, Adéla 2013 Stylové tendence současných vědeckých textů
Hamerlová, Dana 2012 Vícejazyčnost ve zvukovém filmu
Vrbová, Anna 2012 Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu.
Kubová, Kateřina 2011 Jazyk a styl undergroundové dětské literatury
Lukáčová, Marie 2011 Produktor a recipient v reklamní komunikaci
Ptáčníková, Martina 2011 Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana
Luňáčková, Michaela 2010 Jazyk a styl současných politických textů
Granátová, Zuzana 2009 Stylová analýza editorialů v současných časopisech
Jurenková, Bajerová, Zuzana 2008 Styl próz Jiřího Gruši
Klímová, Barbora 2008 Koheze a koherence v reklamních textech
Klímová, Ivana 2008 Vícejazyčnost v próze K. M. Čapka Choda
Benediktová, Soňa 2006 Porovnání stylu vědeckých a popularizačních textů
Disertační práce
Hořejší, Michal 2020 Kritická analýza diskurzu o Národním parku Šumava
Laubeová, Zuzana 2020 Mluvenost v dialogické elektronické komunikaci
Chromý, Jan 2011 Teorie psaného jazyka
Yu, SunBee 2011 Znaky, styl a dramata Karla Čapka
Kaderka, Petr 2010 Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Petr Mareš