prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26

E-mail: petr.mares@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 217

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 1980
 • dipl. čeština a němčina, FF UK Praha, 1978

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • prof. – FF UK Praha, 2004
 • doc. – FF UK Praha, 1995
 • CSc. – FF UK Praha, 1985

Praxe od ukončení VŠ studia           

 • od 1979: FF UK Praha

Granty

 • 2018–2020 spoluřešitel grantu Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci (18-08651S, GA ČR)
 • 2017–2019 člen výzkumného týmu – grant Publicistika a korespondence Karla Havlíčka (17-13671S, GA ČR)
 • 2014–2016 člen výzkumného týmu – grant Korespondence Karla Havlíčka (406/12/0691, GA ČR)
 • 2012–2014 spoluřešitel grantu GA ČR Stylistika mluvené a psané češtiny
 • 2000–2002 řešitel grantu GA UK Adresát: jazyk, text, komunikace
 • 1996–1998 spoluřešitel grantu GA UK Výstavba a smysl sémioticky heterogenního textu. Problémy porozumění v multikulturní komunikaci

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity      

 • Předseda oborové rady obor pro český jazyk (FF UK v Praze)
 • Člen oborové rady pro obor germánské jazyky a literatury (FF UK v Praze)
 • Člen výboru Jazykovědného sdružení ČR (předseda)
 • Předseda redakční rady časopisu AUC Philologica
 • Člen redakční rady časopisu Iluminace

Účast na zahraničních konferencích

 • Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, 4.–5.  4. 2019
 • Pamięć i styl, Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko, 20.–21.  9. 2018
 • Mezinárodní sjezd slavistů, Bělehrad, Srbsko, 19.–26. 8. 2018
 • Słowo a styl, Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko, 21.–23. 9. 2016
 • Róźnorodność kulturowa a styl, Opole, Uniwersytet Opolski, 18.–19. 9. 2014
 • Stilistika segodnja i zavtra, Moskva, MGU, 24.–25. 4. 2014
 • Globe 2013 – Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, Warzawa, Uniwersytet Warszawski, 20.–22. 5. 2013
 • Film adaptation: A dialogue among approaches, Greifswald, Alfred Krupp Wissenschaftskolleg –  Universität Greifswald, 18.–19. 4. 2013

Publikační činnost

Monografie

 • Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012.
 • Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: Národní filmový archiv, 2005. [s P. Szczepanikem. Edice, komentář, překlad.]
 • Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti. Praha: Karolinum, 2003. [pdf]
 • Publicistika Josefa Čapka. Praha, 1995. [pdf]
 • Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha, 1992. [s A. Macurovou; část Film a verbální komunikace. K uplatnění verbálního jazyka ve filmu, s. 63–163.] [pdf]
 • Styl, text, smysl. O slovesném díle Josefa Čapka. Praha, 1989. 144 s. [pdf]

Hesla ve slovnících a encyklopediích

 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Ed. V. Macura – A. Jedličková. 2., přepracované vyd. Brno: Host, 2012. [autor 8 hesel]
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Ed. Petr Karlík – Marek Nekula – Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství lidové noviny 2016. [Autor 15 hesel.]
 • Ottova encyklopedie A – Z. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. [autor hesel Filmová věda; Dabing.]
 • Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. [autor hesel Filmová věda; Dabing.]
 • Encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2002. [autor hesel Aliterace; Explicitnost a implicitnost vyjadřování; Hybridizace jazyka; Makaronština.]
 • Velká všeobecná encyklopedie Diderot IV. DAŘ – ERB. Praha: Diderot, 2001. [spoluautor]
 • Velká všeobecná encyklopedie Diderot III.BUH – DAR. Praha: Diderot, 2000. [spoluautor]
 • Velká všeobecná encyklopedie Diderot II. BAH – BUG. Praha: Diderot, 2000. [spoluautor]
 • Velká všeobecná encyklopedie Diderot I. A – BAG. Praha 2000. [spoluautor]
 • Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej. Tom 8. Film. Ed. Małgorzata Hendrykowska – Marek Hendrykowski. Poznań, 1997. [spoluautor]
 • Průvodce po světové literární teorii. Praha, 1988. [autor 7 hesel]
 • Slovník světových literárních děl I–II. Praha, 1988. [autor 24 hesel]

Kapitoly v monografiích

 • Mehrsprachigkeit in der neueren tschechischen Literatur. In: W. F. Schwarz – A. Ohme – J. Jiroušek (eds.): Zugänge zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Br. 2. Hildesheim  – Zürich – New York: Georg Olms Verlag 2017, s. 161–180.
 • Úvod. In: J. Hoffmannová a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016, s. 11–21.
 • Sféra psané mediální komunikace. In: Jana Hoffmannová a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016, s. 255–294.
 • Banknoty teď nemám: Vilém Gabler píše Karlu Havlíčkovi. In: L. Rychnovská – R. Adam a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 130–138.

Učebnice a skripta

 • Krok za krokem. Ein Lehrbuch zur tschechischen Grammatik. Hamburg: Helmut Buske, 2015. [s H. Adam, R. Hammelem, E. Hošnovou a M. Hrdličkou]
 • Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014. [elektronický zdroj] [pdf]
 • Sloh a komunikace. In: I. Bozděchová a kol.: Český jazyk pro základní školy 9. Metodická příručka. Praha: SPN, 2013, s. 141–160.
 • Sloh a komunikace. In: I. Bozděchová a kol.: Český jazyk pro základní školy 8. Metodická příručka. Praha: SPN, 2011, s. 134–147.
 • Sloh a komunikace. In: E. Hošnová a kol.: Český jazyk pro základní školy 9. Praha: SPN, 2010, s. 143–175.
 • Sloh a komunikace. In: E. Hošnová a kol.: Český jazyk pro základní školy 7. Metodická příručka. Praha: SPN, 2010, s. 137–149.
 • Sloh a komunikace. In: Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ. Praha: SPN, 2009, s. 135–165.
 • Sloh a komunikace. In: Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ. Praha: SPN, 2008, s. 144–174.
 • Sloh a komunikace. In: Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro základní školy 6. Metodická příručka. Praha: SPN, 2006, s. 105–119.
 • Sloh a komunikace. In: Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro základní školy 6. Praha: SPN, 2006, s. 138–170.
 • Krok za krokem. Ein Kursbuch durch die tschechische Grammatik. Teil 1. Berlin 1998; 2. uprav. vyd. 1999. 229 S. [s H. Adam, E. Hošnovou a M. Hrdličkou]
 • Morfematika a slovotvorba. In: Hrbáček, J. et al.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha, 1987, s. 7–19.

Studie a články

 • Colloquiality in the Style of Contemporary Czech Journalistic Writing. Medialingvistika, 6, 2019, č. 1, s. 48–59. [pdf]
 • Obrázky a „opráski“ z českých dějin. O stylu obrázkových seriálů věnovaných historii. Stylistyka, 28, 2019, s. 231–246.
 • Zwischen Standard- und Umgangssprache. Sprachwandel in der modernen (und postmoderned) tschechischen Literatur. In: A. Bierich – T. Bruns (eds.): Sprachgeschichte und Sprachwandel im Slavischen. Festschrift für Jadranka Gvozdanović. Berlin (etc.): Peter Lang 2019, s. 169–184.
 • „Piš a stloukej nám články úvodní“: metatextová vyjádření v dopisech Karla Havlíčka z let 1846–1851. In: R. Adam et al.: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 29–37.
 • Recenze filmů na internetu. In: J. Klincková (ed.): Komunikácia v odborných reflexiách. Banská Bystrica: Bellianum 2019, s. 233–244. [pdf]
 • Рецензии к фильмам в печати и интернетe. In: В. В. Васильева (ред.): Медия в современном мире. 58-е Петербургские чтения. Т. 2. Санкт-Петербург: Санкт-петербургский государственный университет 2019, с. 288–290.
 • Diferencovanost češtiny a současná literatura. In: O. Bláha (ed.): Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2018, s. 143–150.
 • Kolokviálnost ve stylu současné české psané žurnalistiky. Slavia, 87, 2018, č. 1–3, s. 227–238. [pdf]
 • „Neočekával jsem ani psaní ani – kobližky.“ Tematizace psaní v korespondenci Karla Havlíčka. Naše řeč, 101, 2018, č. 2, s. 94–106. [pdf]
 • Mezi korespondencí a publicistikou. Dopisy Karla Havlíčka a Obrazy z Rus. Korpus – gramatika – axiologie, 9, 2018, č. 18, s. 22–34. [pdf]
 • Řeč k divákům jako destrukce i podpora iluzivnosti filmu. In: M. Kaňuch (ed.): Iluzívne a antiiluzívne vo filme. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov – Slovenský filmový ústav, 2018, s. 25–33. [pdf]
 • „Valej do tebe, že máš bejt šťastnej.“ Nespisovnost v současné české próze. In: O. Orgoňová – A. Bohunická (eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 248–257. [pdf]
 • „Tag ěto viřísení. “ O formách a funkcích grafických jazykových prostředků. Poznańskie Studia Slawistyczne, 7, 2017, č. 13, s. 167–178. [pdf]
 • Komunikace, texty a subjekty: Kontury vědeckého díla Aleny Macurové. Studie z aplikované lingvistiky, 8, 2017, č. 1, s. 6–10. [pdf]
 • Lexikální prostředky a styl nové české literatury. Stylistyka, 26, 2017, s. 173–181.
 • Hledání racionality v jazyce a při užívání jazyka. Jazykovědné aktuality, 54, 2017, č. 3 a 4, s. 21–27. [pdf]
 • Srostitá řeč a odtažitá Hillary. In: R. Adam et al.: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, s. 141–145.
 • Cifršpioni, partaje a špitály. In: R. Adam et al.: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, s. 159–162.
 • Řidičáky a lahváče. In: R. Adam et al.: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, s. 195–200.
 • Jak učinit všednost zajímavou? Ztvárňování každodennosti v české próze šedesátých let. In: I. Klimeš – J. Wiendl (eds.): Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 313–325.
 • Pozice nespisovných variet ve stylu nové české literatury. Stylistyka, 2016, 25, s. 219–227.
 • Texty a subjekty v komunikaci. O vědeckém díle Aleny Macurové. In: A. Macurová: Komunikace v textu a s textem. Ed. P. Mareš et al. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 11–18.
 • „Zvuková revoluce.“ Přechod ke zvukovému filmu a česká kinematografie. In: I. Klimeš – J. Wiendl (eds.): Kultura a totalita III. Revoluce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 201–214.
 • Transport, strach, spravedlnost. Brynychovy adaptace české prózy o 2. světové válce. In: Lenka Jungmannová (ed.): Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Akropolis, 2016, s. 176–183.
 • Zločiny v expresech. In: Martin Kaňuch (ed.): Vlak zvaný film. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov – Slovenský filmový ústav, 2016, s. 94–101.Adaptace parodie, parodická adaptace (České filmové parodie a jejich literární zdroje). Film a doba, 2015, 61, č. 4, s. 190–195.
 • „Vypadlo to, ale miserabel pro mne.“ Vícejazyčnost v korespondenci Karla Havlíčka. Naše řeč, 2015, 98, č. 2, s. 57–70.
 • Vícejazyčná próza v nové české literatuře a její styl. Stylistyka, 2015, 24, s. 131–139.
 • Styl v pojetí pražské strukturální lingvistiky. In: Jiří Hasil (ed.): Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Euroslavica, 2015, s. 42–53.
 • Дифференциация языка и стилевое построение чешских текстов. Актуальные проблемы стилистики, 2015, 1, č. 1, s. 65–70.
 • „Ani necekneš, verstehst du?“ Různost jazyků v českých filmech o období druhé světové války. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.): Kultura a totalita II. Válka. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. 426–439.
 • „Svatej Václav bude vosvětlenej zespoda jak Hradčana.“ Využití nespisovnosti v prvních povídkových sbírkách Bohumila Hrabala. Literární archiv, 2014, 46, s. 59–63.
 • Jak Karel Hausenblas vymezoval styl. Cesty k precizaci pojmu. Jazykovědné aktuality, 2014, 51, č. 3 a 4, s. 84–90. [pdf]
 • Svěťák, dovča a spol. K neformálním pojmenováním v současné české veřejné komunikaci. In: Hana Adam – Robert Hammel (eds.): Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung. Beiträge zur Bohemistik und Slowakistik aus Berlin, der Tschechischen und Slowakischen Republik. München: Otto Sagner, 2014, s. 101–111.
 • Scénář – verbální text a anticipace filmu. Iluminace, 2014, 26, č. 4, s. 9–30.
 • The Kind Millionaire, Lemonade Joe and Superman. On Czech Film Parodies. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 2014, 14, č. 23, s. 15–24.
 • Стиль и разновидности языка. In: Стилистика сегодня и завтра. Материалы конференции. Часть II. Москва: Факультет журналистики МГУ, 2014, s. 204–209. [CD-ROM]
 • Národní stereotypy v české filmové komedii. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.): Kultura a totalita. Národ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. 205–219.
 • Miejsce stylu indywidualnego w dyskursie naukowym. Tekst i dyskurs – Text und Diskurs, 2013, 6, s. 337–346.
 • Vedlejší postavy, vedlejší motivy. K filmovým adaptacím dvou románů Jana Otčenáška. Česká literatura, 2013, 61, č. 2. s. 218–239.
 • „Tajnej a otevřenej jazyk“ (Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra). In: Ivo Říha (ed.): Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha: Torst, 2013, s. 133–137. [přetisk studie z roku 1996]
 • Mezi spisovnou a obecnou češtinou. K užívání jazyka v současné české próze. In: Ivo Říha (ed.): Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha: Torst, 2013, s. 200–215. [přetisk studie z roku 2008]
 • Teoretické koncepce stylu a výrazová soustava Františka Mika. In: Oldřich Uličný – Soňa Schneiderová (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 168–183.
 • Nesoustavný průvodce rozmanitostí jazyka. Román Jiřího Kratochvila Avion. In: Grit Mehlhorn et al. (eds.): Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache. Festschrift für Wolfgang F. Schwarz zum 65. Geburtstag. Hildesheim (etc.): Georg Olms Verlag, 2013, s. 198–208.
 • O jazykovém slohu. Brožura Františka Trávníčka a její místo ve vývoji české stylistiky. In: Květoslava Klímová et al. (eds.): Stylistika v kontextu historie a současnosti. Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 43–47.
 • Podoby českého vědeckého stylu. In: Jiří Hasil (ed.): Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Euroslavica, 2013, s. 45–56.
 • Národní styly a uplatnění nespisovnosti v literatuře. Stylistyka, 2012, 21, s. 35–44.
 • Organ – formy a kontrasty. Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2012, 16, č. 2, s. 95–100.
 • Parodie jako forma intertextuality. Slovo a slovesnost, 2012, 73, s. 285–298.
 • Nejen obecná čeština. Od Obyčejných věcí k Slezskému románu. Korpus – gramatika – axiologie, 2012, 3, č. 5, s. 72–83.
 • Menšiny ve filmu: Mezi kulturami a jazyky. In: M. Kaňuch (ed.): Minority a film. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov; Slovenský filmový ústav, 2012, s. 18–24.
 • „Die goldene Stadt“ von Veit Harlan: „Schlechtes Blut“, Deutsche und Tschechen. In: F. Edelmayer; M. Grandner; J. Pešek; O. Rathkolb (eds): Über die österreichische Geschichte hinaus: Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag. Münster: Aschendorff Verlag, 2012, s. 179–190.
 • Ausdruckswerte in der Sprache und im Text: Von Wilhelm Schneider zu František Miko. In: I. Podtergera (ed.): Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog: Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 1. Slavistik im Dialog – einst und jetzt. Göttingen: V & R Unipress; Bonn University Press, 2012, s. 483–495.
 • Neformální slovní zásoba v současné sportovní publicistice: „Fotbalové deníky“ Jaromíra Bosáka. In: H. Burkhardt; R. Hammel (eds.): Sprache im Kulturkontext: Festschrift für Alicja Nagórko. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s. 37–44.
 • Individuální styl – problém a řešení. Stylistyka, 2011, 20, s. 91–100. [pdf]
 • Leo Spitzer und die tschechische Stilistik. In: W. Pape (ed.): Zehn Jahre Universitätspartnerschaft Univerzita Karlova v Praze – Universität zu Köln. Köln am Rhein: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2011, s. 71–81. Online. Dostupné z WWW: http://www.ub.uni-koeln.de.
 • Adaptace a aktualizace. In: S. Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literární bohemistiky. Jiná česká literatura (?). Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., Akropolis, 2010, s. 155–164. 
 • Jazyková mnohotvárnost románu Emila Vachka Bidýlko. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds): Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010, s. 405–408.
 • „Der Wind je vítr, das Feld pole.“ Cizí jazyky v próze Vladimíra Körnera. In: M. Balowski (ed.): Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Wydawnictwo „Pro“, s. 361–368.
 • Literatura v českém filmu (od roku 1945). In: J. Hasil (ed.): Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Euroslavica, 2010, s. 119–129.
 • Jazyk a zvuk ve filmové teorii Bély Balázse. In M. Kaňuch (ed.): Béla Balázs. Chvála filmového umenia. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2010, s. 19–26.
 • Výzkumy vícejazyčnosti v literatuře (Zahraniční knihy a domácí studie). Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 2009, 6, č. 11/12, s. 132–145.
 • Nichtstandardsprachliches Tschechisch in der öffentlichen schriftlichen Kommunikation. In: A. Bierich (ed.): Varietäten im Slavischen. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2009, s. 261–274.
 • Já a ty v recenzích počítačových her. In: P. Mitter (ed.): Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl – část jazykovědná. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, s. 58–62.
 • Neformální vyjadřování v současné české publicistice: tři případové studie. In: J. Hasil (ed.): Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: UK FF; Euroslavica, 2009, s. 31–38.
 • Nepatřičnost psychologizujícího přístupu ke stylu? Leo Spitzer a česká stylistika. In: O. Uličný (ed.): Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, s. 17–20.
 • Zlá krev ve zlatém městě. Cinepur, 2009, 17, č. 65, s. 17–22.
 • Film v zajetí oficiální literatury. In: P. Janoušek (ed.): Dějiny české literatury 1945–1989. IV. 1969–1989. Praha: Academia, 2008, s. 767–778.
 • Šedesátá léta jako období symbiózy literatury a filmu. In: P. Janoušek (ed.): Dějiny české literatury 1945–1989. III. 1958–1969. Praha: Academia, 2008, s. 545–551.
 • Neformální vyjadřování v současné české publicistice: časopis Živel. In: M. Balowski – J. Svoboda (eds.): Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Racibórz: Wydawnictwo „Pro“, 2008, s. 151–158.
 • Lidové noviny – Hostages executed! Tschechen, Deutsche und ihre Sprachen In: HANGMEN ALSO DIE! In: J. Roschlau (ed.): Zwischen Barrandov und Babelsberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. München: edition text + kritik, 2008, s. 111–122.
 • Mezi spisovnou a obecnou češtinou: K užívání jazyka v současné české próze. Slavia, 2008, 77, č. 1–3, s. 111–123.
 • Informale Ausdrucksweise In: der tschechischen Journalistik: Jáchym Topol, Petr Urban und die Zeitung Lidové noviny. In: S. Heyl – E. Graf (eds.): Sprache und Gesellschaft. Festschrift für Wolfgang Gladrow. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2008, s. 489–497. [pdf]
 • Film ve službě budovatelskému a národnímu kánonu. In: P. Janoušek (ed.): Dějiny české literatury 1945–1989. II. 1948–1958. Praha: Academia, 2007, s. 447–453.
 • Opory a inspirace filmu v klasice a folkloru. In: P. Janoušek (ed.): Dějiny české literatury 1945–1989. I. 1945–1948. Praha: Academia, 2007, s. 351–354.
 • Adies místo spánembohem. Cizí jazyky v próze Boženy Němcové. In: P. Mareš – I. Vaňková (eds.): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: UK FF, 2007, s. 139–147. [pdf]
 • Nejen jazykem českým. K interjazykové heterogennosti v prózách Jana Vraka. In: D. Moldanová – M. Balowski (eds.): Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 199–205.
 • Některé vývojové tendence současné češtiny. In: J. Hasil (ed.): Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 2007, s. 37–47.
 • Některé vývojové tendence současné češtiny. In: M. Jesenšek – Z. Zorko (eds.): Jezikovna predanost. Akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici. Maribor: Slavistično društvo; Ljubljana: SAZU, 2006, s. 283–293.
 • Rozvrstvení češtiny a podoby současné veřejné komunikace. In: J. Hasil (ed.): Přednášky z XLIX. běhu LŠSS. Praha: FF UK, 2006, s. 9–21.
 • „Mors ascendit per fenestras.“ K vícejazyčnosti v poezii Vladimíra Holana. In: V. Färber (ed.): Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, Česká literatura ve světě. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Sv. 2. Vladimír Holan a jeho souputníci. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 117–125.
 • Bombastické ceny, úspěchy a kariéry. Naše řeč, 2006, 89, s. 267–270. [online]
 • K vícejazyčnosti v básnických skladbách Vladimíra Holana. Česká literatura, 2006, 54, s. 248–257.
 • Komentář. In: J. Čapek: Lelio, Pro Delfína, Stín kapradiny, Kulhavý poutník. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 333–383.
 • Simulace cizích jazyků jako hra a komunikační strategie. In: S. Čmejrková – I. Svobodová (eds.): Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 255–262.
 • Jurij Lotman, tartuská škola a film. Slovo a smysl, 2004, 1, č. 2, s. 283–286.
 • Podoby nespisovnosti v současné české próze. In: E. Minářová – K. Ondrášková (eds.): Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 341–344.
 • Fenomén „andílek“. In: B. Ptáčková (ed.): Žánr ve filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2004, s. 106–112.
 • TAK ZNI, AKI. Znaková povaha registračních značek motorových vozidel. Čeština doma a ve světě, 2004, 12, č. 1–2, s. 9–14.
 • Hry na neformálnost. K neformálnímu vyjadřování v současných českých odborných textech. In: Z. Hladká – P. Karlík (eds.): Čeština – univerzália a specifika 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 332–339.
 • Informale Ausdrucksweise und öffentliche geschriebene Texte. In: W. Gladrow (ed.): Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen. Typologische Spezifika. Frankfurt am MaIn: etc.: Peter Lang, 2004, s. 251–262.
 • Jazyky, herci a publikum. C. a K. polní maršálek versus Der Falsche Feldmarschall. Iluminace, 2004, 16, č. 2, s. 93–100.
 • Languages, Actors and Audience. C. a K. polní maršálek versus Der Falsche Feldmarschall. Cinéma et cie. International film studies journal, 2004, č. 4, s. 66–71.
 • „Komu to říkáš?“ – „Divákům.“ Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2003, 7, č. 2, s. 181–190.
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 40. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, č. 2, s. 98–99.
 • Spisovnost a nespisovnost, formálnost a neformálnost. In: Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, 2003, s. 99–108.
 • Standardsprache und Umgangssprache In: der neuen tschechischen Literatur. Wiener slavistisches Jahrbuch, 2002, 47, s. 219–232. [pdf]
 • O Hansi Robertu Jaussovi. Aluze, 2002, 6, č. 2, s. 92.
 • Jazykový babylon na zámku. In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 41. Praha, 2002, s. 30–32.
 • Úžasný mišmaš stylů. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, č. 1, s. 18–22.
 • Jazykový fortel Richarda Lestera. Iluminace, 2002, 14, č. 3, s. 51–61.
 • Rozmanitost a unifikace. K problémům české morfologie. In: Přednášky z XLIV. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, 2001, s. 58–64.
 • „Česky jako německy“. K vícejazyčnosti v Poláčkově pentalogii o okresním městě. In: P. Janáček (ed.): Pátečníci a Karel Poláček. Boskovice, 2001, s. 218–225.
 • Vícejazyčné texty Jana Křesadla. In: Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Sv. 2. Praha, 2001, s. 709–718.
 • Sborník o počátcích filmových žánrů. Iluminace, 2000, 12, č. 3, s. 125–127.
 • Smyšlené jazyky a literární text. Stylistyka, 2000, 9, s. 59–71. [pdf]
 • Mnogojazyčnaja kommunikacija i kinofilm. In: M. B. Ješič (ed.): Jazyk kak sredstvo transljacii kultury. Moskva, 2000, s. 248–265.
 • Filmy kina dějiny archivy výzkumy. Iluminace, 2000, 12, č. 2., s. 101–119.
 • Filmové prostory. Iluminace, 2000, 12, č. 4, s. 181–183.
 • Konference (Zasedací sál pražské radnice). In: Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 56. Praha, 2000, s. 1–2.
 • Průvodce po překladatelských poklescích. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 194–198.
 • O tzv. germanismech v češtině. In: Přednášky z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, 2000, s. 57–64.
 • Fikce, konvence a realita. K vícejazyčnosti v uměleckých textech. Slovo a slovesnost, 2000, 61, s. 47–53. [online]
 • Ze setkání u symbolického hrobu Josefa Čapka 22. dubna 1999. In: Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 53. Praha, 1999, s. 5.
 • Iluminace – deset let. Literární noviny, 1999, 10, č. 21, s. 13.
 • „HELLo maniax!“ Čeština doma a ve světě, 1999, 7, s. 123–125.
 • „Ahoj, dovolte, abych se představil.“ Čeština doma a ve světě, 1999, 7, č. 1, s. 59–60.
 • Slova a zvuky v (českém) němém filmu. In: H. Adam (ed.): Beiträge zum 7. Berliner Bohemicum/Slovacicum. Berlin, 1999, s. 92–96.
 • O nespisovné češtině v současné literatuře. In: Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií. I. díl. Přednášky z jazykovědy. Praha, 1999, s. 93–98.
 • „Krupař Vantoch, do you remember?“ Válka s Mloky jako vícejazyčný text. Naše řeč, 1999, 82, s. 57–64. [online]
 • Sympozium o Lidových novinách a Karlu Poláčkovi, ale také o Čapcích. In: Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 50. Praha, 1998, s. 2.
 • Zur Mehrsprachigkeit im literarischen Text. Fremdsprachige Elemente In: tschechischen literarischen Texten. In: XII międzynarodowy kongres slawistów, Kraków 27 VIII – 2 IX 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Warszawa, 1998, s. 71.
 • Dopravní podnik je laskavý. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 61.
 • Peter Tscherkassky: Pán filmových okének: Kurt Kren. Film a doba, 1998, 44, s. 163–167.
 • Roman Jakobson a film o mizejícím světě folkloru. Iluminace, 1998, 10, č. 2, s. 87–88.
 • Publicistické polemiky Josefa Čapka. In: A. Fetters (ed.): Josef Čapek 1887–1945. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27. a 28. května 1995 v Hronově. Hronov, 1998, s. 52–56.
 • „I koukejme, ty jsi tu taky?“ Josef Čapek v Lidových novinách. In: J. Kolár – J. Tydlitát (eds.): Lidové noviny a Karel Poláček. Boskovice, 1998, s. 110–114.
 • Poznámky o germanismech v češtině. Riječ (Rijeka), 1998, 4, č. 2, s. 21–26.
 • Two Czech Silent Films: Narration and Intertitles. In: Scrittura e immagine. La didascalia nel cinema muto. / Writing and Image. Titles In: Silent Cinema. Udine, 1998, s. 423–429.
 • Poněvač hír vír in Keneda. Jazyk a jazyky v Příběhu inženýra lidských duší. Česká literatura, 1998, 46, s. 498–517.
 • K vícejazyčnosti v uměleckém textu (Cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech). In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998. Praha, 1998, s. 25–30. [pdf]
 • „Ich rozumíš schon“ (O vícejazyčnosti v české literatuře devatenáctého století). In: Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, 1998, s. 101–112.
 • K problému vícejazyčnosti textu. In: Makedonsko-češka naučna konferencija. Skopje, 1998, s. 139–141.
 • V Delvitě za bombastické ceny! Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 76.
 • Medaile nebo medalie? Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 44–45.
 • …huňár scépeň kámoš. Cizí jazyky a jazyková tvořivost. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 38–41.
 • Subjekt a objekt. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 68.
 • Poznámky o stylistické terminologii v učebnicích českého jazyka. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 44, 46.
 • Co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes – 3. část. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 16.
 • Co dělat (s filmem Karla Vachka)? Film a doba, 1997, 43, s. 56–61. [s M. Mravcovou]
 • Dva české němé filmy: narace a mezititulky. Iluminace, 1997, 9, č. 2, s. 5–20.
 • Citát a aluze ve filmu. Iluminace, 1997, 9, č. 2, s. 5–11.
 • Kronstar nade vše. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 295.
 • Co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes – II. část. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 291.
 • Soundtracky, booklety, gamebooky. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 283.
 • Co jsme se dozvěděli o filmech promítaných na festivalu „Praha 1996“ aneb Jak překládat z angličtiny. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 283.
 • Kdy se objeví překladatel? Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 282.
 • Jak je to dál aneb Pokus s prediktabilitou. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 280, 283–284.
 • Zapadající slunce a hrobové ticho. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 279.
 • Angličtina v češtině. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 242–245.
 • Pohyby doktora Caligariho. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 36–38.
 • Opolská konference o textu a stylu. Český jazyk a literatura, 1995/1996, 46, s. 130–131.
 • Balagan – nový časopis o slovanském dramatu, divadle a filmu. Iluminace, 1996, 8, č. 1, s. 142–143.
 • Velký projekt Alicje Helmanové: Slovník filmových pojmů. Iluminace, 1996, 8, č. 3, s. 51–52.
 • „Gehen Sie In: meIn: Zimmer…“ K vícejazyčné komunikaci ve filmu. Iluminace, 1996, 8, č. 2, s. 37–53. [pdf]
 • Soužití a střet. Ke stylu vícejazyčného textu. Stylistyka, 1996, 5, s. 164–182. [s A. Macurovou] [pdf]
 • „Mašíren marš, án, cvó!“ K vícejazyčnosti v literatuře pro děti a mládež. In: A. Macurová – I. Nebeská (ed.): Jazyk a jeho užívání. Praha, 1996, s. 212–221.
 • Tschechische und deutsche Umgangssprache – Probleme der Übersetzung literarischer Texte. In: W. Gladrow – S. Heyl (eds.): Slawische und deutsche Sprachwelt. Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 1996, s. 300–306.
 • „Tajnej a otevřenej jazyk“ (Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra). In: R. Šrámek (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno, 1996, s. 176–178.
 • Síla obrazu, slabost slov. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 122.
 • Co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 59.
 • Můžete mít věc X. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 34.
 • Blahopřání k výhře. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 30–32.
 • Pozvánka do kina. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 26.
 • Jak číst – rady staré sedmdesát let. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 8.
 • Krakovská konference o jazykové kultuře. Naše řeč, 1995, 78, s. 45–47. [online]
 • Klášter a menšiny (Dvě ohlédnutí za Zlatým Golemem). Literární noviny, 1995, 6, č. 35, s. 11.
 • Filmové koláže Alexandra Klugeho. Literární noviny, 1995, 6, č. 25, s. 11.
 • Citát v multidisciplinárním kontextu (Studie o citátu v časopise Zeitschrift für Semiotik). Slovo a slovesnost, 1995, 56, s. 38–43. [online]
 • Od stylu k smyslu. Stylistyka, 1995, 4, s. 265–267. [s A. Macurovou]
 • Spisovná a nespisovná čeština v umělecké literatuře. In: J. Jančáková – M. Komárek – O. Uličný (eds.): Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha, 1995, s. 233–240.
 • Svůj k svému… Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 214–215.
 • Je znalost polštiny bezcenná? Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 149–150.
 • Angličtina, čeština a infinitiv. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 98–99.
 • seděl sem na tý skále… Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 96–97.
 • Hra s ohněm [správně: se slovesem]. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 52.
 • Pár slov o přivlastňovacím přívlastku. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 51.
 • Přehlídka evropského filmu v Praze. Tvar, 1994, 5, č. 12, s. 16.
 • Berlínský film tady, diváci jinde. Literární noviny, 1994, 5, č. 27, s. 11.
 • Wim Wenders: pohled a poselství. Literární noviny, 1994, 5, č. 16, s. 11.
 • Alicja Helmanová: Film jako integrace kódů. Iluminace, 1994, 6, č. 3, s. 43–44.
 • Meloun a cylindr aneb Co nám přináší „Satelit“. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 99–100. [Přetištěno In: Tvar, 1995, 6, č. 11, s. 13.]
 • Mýcení a vymítání. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 77.
 • Sestupné stupňování – věc potřebná nejen pro postmodernisty. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 57.
 • Jak faxovat faksimile? Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 52.
 • Oříšek a problém. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 49.
 • Kdo miluje a umírá? Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 43.
 • Botasky, nebo adidasky. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 39.
 • Exsvět a exmistr. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 27.
 • Reklama, překlady a „překlady“. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 40–43.
 • Laura Mulveyová: feminismus a psychoanalýza. Iluminace, 1993, 5, č. 3, s. 39–41.
 • Úvodem k článku Stephena Lowryho. Iluminace, 1993, 5, č. 2, s. 69–70.
 • Jak se dnes překládají názvy filmů. Tvar, 1993, 4, č. 31–32, s. 14.
 • Druhá (a poslední) zpráva o filmech. Tvar, 1992, 3, č. 50, s. 8–9.
 • Zpráva o filmech posledního roku. Tvar, 1992, 3, č. 23, s. 5–7; č. 24, s. 9–10.
 • Styl a smysl publicistiky Josefa Čapka. In: Přednášky z XXXIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, 1992, s. 105–117.
 • Stylistické výzkumy v Československu (Poznámky o konstantách a vývoji). In: Přednášky z XXXII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, 1992, s. 101–114.
 • S češtinou v zahraničí (Několik poznámek o výuce češtiny na univerzitě v Bonnu). Český jazyk a literatura, 1991/1992, 42, s. 131–135.
 • Zápisky kinomana, toho času v Bonnu. Tvar, 1991, 2, č. 43, s. 6–7; 12.
 • Rosa von Praunheim. Tvar, 1990, 1, č. 21, s. 3.
 • „Byla už tma, když jsem dorazil do Bonnu…“ Tvar, 1990, 1, č. 29, s. 13.
 • Začne péci. Predškolská výchova, 1988/1989, 43, č. 12, s. 29.
 • Žena a růže. Predškolská výchova, 1988/1989, 43, č. 7, s. 27–28.
 • Co vyjadřují číslovky. Predškolská výchova, 1988/1989, 43, č. 6, s. 29.
 • Linguistische Überlegungen zum literarischen Text. Zeitschrift für Slawistik, 1989, 34, s. 813–817. [pdf]
 • Styl a smysl próz Josefa Čapka. In: Přednášky z XXXI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, 1989, s. 93–103.
 • Konference o problémech současné funkční lingvistiky. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 183–185.
 • Děti umějí – děti umí. Predškolská výchova, 1987/1988, 42, č. 11, s. 28.
 • Lingvistické přístupy a umělecký text (Náčrt problematiky). In: Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVII. Praha, 1988, s. 150–158.
 • Interpretace a intersémiotický překlad. Slavica pragensia, 32, 1988, s. 165–183. [pdf]
 • Konfrontace stylu Josefa a Karla Čapka. Jazykovědné aktuality, 1987, 24, s. 103–105.
 • Literární dílo Josefa Čapka (Poznámky o stylu a smyslu). Literární měsíčník, 1987, 16, č. 3, s. 62–65.
 • Příspěvek ke konfrontaci stylu Karla a Josefa Čapka: Devatero pohádek. Slavica pragensia, 1987, 26, s. 75–78.
 • Dialog a dialogičnost. Jazykovědné aktuality, 1986, 23, s. 40–41.
 • O stylu próz Josefa Nesvadby. Literární měsíčník, 1986, 15, č. 6, s. 92–95.
 • Citát v textu, zvláště uměleckém. Slavica pragensia, 1985, 25, s. 217–229. [pdf]
 • Dvacátý sedmý běh Letní školy slovanských studií. Naše řeč, 1984, 67, s. 151–153. [online]
 • Streben nach Epik – Streben nach Äußerung. Zeitschrift für Slawistik, 1984, 29, s. 435–444. [pdf]
 • Filmový titul a jeho překlad. Film a doba, 1983, 29, s. 515–517.
 • Metajazyk, metařeč, metatext. Slovo a slovesnost, 1983, 44, s. 123–131. [online]
 • Konference o stylistice a její aplikaci v praxi. Jazykovědné aktuality, 1982, 19, s. 139–141.
 • Dvacet let od smrti Zdeňka Nejedlého. Naše řeč, 1982, 65, s. 74–77. [s P. Nejedlým] [online]
 • K slangu studentů právnické fakulty. Naše řeč, 1982, 65, s. 164–165.
 • Titulní role. Naše řeč, 1982, 65, s. 53–54. [online]
 • O překládání titulu filmového díla. Naše řeč, 1982, 65, s. 128–144. [online]
 • Ke stylu Čapkova Kulhavého poutníka. Jazykovědné aktuality, 1981, 18, s. 11.
 • Oslyšen, či neoslyšen? Naše řeč, 1981, 64, s. 219–220. [online]
 • Nad rukopisy Dílny. Literární měsíčník, 1981, 10, č. 2, s. 158–159.
 • Ke stylu naší mladé prózy. Literární měsíčník, 1978, 7, č. 10, s. 155–157.

Recenze

 • Filmové adaptace „za železnou oponou“. Iluminace, 31, 2019, č. 3, s. 100–103 [Bubeníček, P.: Subversive Adaptations. Czech Literature on Screen behind the Iron Curtain].
 • Začátek filmu jako výzva pro analýzu. Iluminace, 30, 2018, č. 4, s. 130–134 [Insdorf, A.: Cinematic Overtures. How to Read Opening Scenes].
 • Kirsten Adamzik: Textlinguistik. Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven. Slovo a slovesnost, 79, 2018, č. 3, s. 241–246. [pdf]
 • Poetika českého filmu – realizace dávného projektu. Film a doba, 64, 2018, č. 1, s. 106–107 [Kučera, J.: Poetika českého filmu]. [pdf]
 • Německý podzim v Bratislavě. Film a doba, 64, 2018, č. 3, s. 102–103 [Michalovič, M. (ed.): Nemecká jeseň]. [pdf]
 • Jürgen Spitzmüller: Graphische Variation als soziale Praxis. Slovo a slovesnost, 78, 2017, č. 1, s. 67–73. [pdf]
 • Vypravěčské hlasy ve filmu. Kino-ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 21, 2017, č. 1, s. 216–221. [Heiser, Ch.: Erzählstimmen im aktuellen Spielfilm. Strukturen, Traditionen und Wirkungen der Voice-Over-Narration.]
 • Haškovské fikce v textech, na divadle a ve filmu. Iluminace, 29, 2017, č. 1, s. 116–118. [Podhajský, F. A. (ed.): Fikce Jaroslava Haška.] [pdf]
 • Film, televize, normalizace a historická paměť. Film a doba, 2015, 61, č. 4, s. 244–245. [Kopal, P. (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace]
 • Rozbor filmu – nástroje a příklady. Iluminace, 2015, 27, č. 3, s. 130–133. [Kokeš, R. D.: Rozbor filmu.]
 • Stále pozoruhodná šedesátá léta. Film a doba, 2015, 61, č. 1, s. 66–67. [Svoboda, J.: Proměny filmového vyprávění. Z poetiky šedesátých let.]
 • Nečisté umění a hry mysli. Dvě knihy o Alainu Resnaisovi. Iluminace, 2014, 26, č. 2, s. 119–123 [Rudolph, S.: Die Filme von Alain Resnais. Čeněk, D. – Kaňuch, M. – Michalovič, M. (eds.): Alain Resnais.]
 • Hledání textuality filmu. Iluminace, 2013, 25, č. 4, s. 126–130. [Bateman, J. A. et al. (eds.): Film, Text, Kultur. Beiträge zur Textualität des Films.]
 • Kapitoly z intermediální poetiky. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury, 2012, 22, č. 45, s. 281–285. [Jedličková, A.; Fedrová, S. (eds.): Intermediální poetika příběhu.]
 • Kdo patří ke klasikům moderní teorie literatury? Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury, 2012, 22, č. 46, s. 223–227. [Martínez, M.; Scheffel, M. (eds.): Klassiker der modernen Literaturtheorie: Von Sigmund Freud bis Judith Butler.]
 • The Beginnings of the Czech Sound Film in the Context of Media Development. Film a doba, 2010, 56, Special English Issue, s. 77–78. [Szczepanik, P.: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let.]
 • Hledání místa pro diegezi. Iluminace, 2009, 21, č. 3, s. 142–144. [Montage AV, 2007, 16, č. 2.]
 • Německé průvodce po teoriích filmu. Iluminace, 2009, 21, č. 3, s. 134–141. [Elsaesser, T. – Hagener, M.: Filmtheorie zur Einführung; Felix, J. (ed.): Moderne Film Theorie; Dogville – Godville.]
 • „Miluji také film…“ Česká literatura, 2009, 57, č. 1, s. 136–142. [Szczepanik, P. – Anděl, J. (eds.): Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904–1950.]
 • Komplexní monografie o díle a životě Jana Kučery. Iluminace, 2008, 20, č. 2, s. 208–210. [Svoboda, J.: Skladba a řád. Český teoretik filmu a televize Jan Kučera.]
 • Filmy Juraje Jakubiska jako průsečík teoretických diskursů. Film a doba, 2008, 54, č. 2, s. 122–123. [Michalovič, P. – Zuska, V.: Juraj Jakubisko.]
 • Polská série monografií o významných filmech. Iluminace, 2006, 18, č. 3, s. 185–187. [Série Klasyka Kina]
 • Próza Karla Poláčka v rozmanitých kontextech. Česká literatura, 2006, 54, č. 4, s. 160–164. [Gilk, E.: Poetiky a kontexty prózy Karla Poláčka.]
 • Téma: Filmové hraniční zóny. Iluminace, 2005, 17, č. 2, s. 95–101.
 • Filmové hvězdy jako předmět výzkumu. Iluminace, 2005, 17, č. 1, s. 147–148. [Lowry, S. Korte, H.: Der Filmstar.]
 • Mapování cesty od němého k zvukovému filmu. Iluminace, 2004, 16, č. 2, s. 169172. [Müller, C.: Vom Stummfilm zum Tonfilm.]
 • Hledání surreálna ve filmech ze střední a východní Evropy. Film a doba, 2004, 50, č. 2, s. 122. [goEast. Subversionen des Surrealen im mittel- und osteuropäischen Film.]
 • Vídeňská učebnice češtiny jako cizího jazyka. Český jazyk a literatura, 2003/2004, 54, č. 3, s. 152153. [Sodeyfi, H. – Newerkla, S. M.: Tschechisch. Faszination der Vielfalt.]
 • O Rakousku, filmech a dějinách. Iluminace, 2003, 15, č. 3, s. 113117. [Büttnerová, E. Dewald, C.: Das tägliche Brennen. Eine Geschichte des österreichischen Films von den Anfängen bis 1945. Anschluss an Morgen. Eine Geschichte des österreichischen Films von 1945 bis zur Gegenwart.]
 • Bez nejmenšího tušení. Film a doba, 2003, 49, č. 2, s. 127. [Riefenstahlová, L.: V mé paměti.]
 • Korespondence Boženy Němcové jako svědectví a dílo. Česká literatura, 2002, 50, č. 5, s. 535538. [Janáčková, J. et al.: Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové.]
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 39. Český jazyk a literatura, 2001/2002, 52, s. 4546.
 • Literatura jako reakce na krizi jazyka. Česká literatura, 2001, 52, s. 4546. [Schmitz-Emans, M.: Die Sprache der modernen Dichtung.]
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 38. Český jazyk a literatura, 1999/2000, 50, s. 201202.
 • Nová čísla Iluminace fakta, fikce, osobnosti. Literární noviny, 2000, 11, č. 25, s. 13.
 • Jazyky a jazyková výuka ve školství „českých korunních zemí“. Naše řeč, 2000, 83, s. 4446. [Newerkla, S.: Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen.] [online]
 • Literární estetika jako kritika a dialog. Česká literatura, 2000, 48, s. 8084. [Zima, P. V.: Literární estetika.]
 • Karel Čapek o národních zvycích. In: Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 55. Praha, 1999, s. 3.
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 37. Český jazyk a literatura, 1999/2000, 50, s. 4344.
 • Mobilizace vidění a vznik filmu. Iluminace, 1999, 11, č. 4, s. 123125. [Sebeberg, H. (ed.): Mobilisierung des Sehens.]
 • Nápisy a obrazy v němém filmu. Iluminace, 1999, 11, č. 2, s. 157161. [Scrittura e immagine. La didascalia nel cinema muto. / Writing and Image. Titles in Silent Cinema.]
 • Viděné neznamená pravdivé. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 247249 [Vágner, I.: Televizní zprávy – psychický nátlak?]
 • Rakouské texty o „pohyblivém obrazu“. Iluminace, 1998, 10, č. 2, s. 191195. [Meteor, Kinoschriften IV.]
 • Nový slovenský časopis pro vědu o filmu a „pohyblivém obrazu“. Iluminace, 1998, 10, č. 1, s. 211213. [Kinoikon, č. 1, 2.]
 • Podnětná kniha o vztazích mezi texty. Český jazyk a literatura, 1997/1998, 48, s. 232234. [Homoláč, J.: Intertextovost a utváření smyslu textu.]
 • Wenders u psacího stolu. Film a doba, 1997, 43, s. 93. [Wenders, Wim.: Dech andělů.]
 • Německé úvahy o sebereflexivnosti filmu. Iluminace, 1997, 9, č. 1, s. 207210.
 • Monografie o titulech filmů. Iluminace, 1996, 8, č. 2, s. 153155. [Schreibmüller, A.: Filmtitel.]
 • Tartuská škola o filmu. Film a doba, 1996, 42, s. 9495.
 • Montage/AV o neoformalismu. Iluminace, 1995, 7, č. 4, s. 117119.
 • Jazyk a film: problematika stále aktuální. Iluminace, 1995, 7, č. 3, s. 121123. [Ernst, G. (ed.): Sprache im Film.]
 • O filmu v encyklopedii lingvistiky. Iluminace, 1995, 7, č. 2, s. 153154. [Elsaesser, T. – Pope, E.: Film. In: The Encyclopedia of Language and Linguistics.]
 • Montage/AV: intertextovost, napětí, enunciace. Iluminace, 1995, 7, č. 1, s. 178182. [Montage/AV, č. 3, 4.]
 • Monografie o výstavbě mluveného textu. Český jazyk a literatura, 1994/1995, 45, s. 142144. [Müllerová, O.: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba.]
 • Ruští emigranti v německém filmu. Iluminace, 1994, 6, č. 2, s. 108109. [Schwarz, A.: Russische Emigranten im deutschen Film. Wiener Slavistischer Almanach 30, 1992.]
 • Film a ženský pohled. Iluminace, 1994, 6, č. 1, s. 154155. [Gottgetreu, S.: Der bewegliche Blick.]
 • A. Jedličková: Ke komu mluví vypravěč? Český jazyk a literatura, 1993/1994, 44, s. 142143.
 • Druhé číslo půlletníku Montage/AV. Iluminace, 1993, 5, č. 4, s. 146147.
 • Průvodce po současných teoriích filmu. Iluminace, 1993, 5, č. 3, s. 133136. [Stam, R. Burgoyne, R. – FlittermanLewis, S.: New Vocabularies in Film Semiotics.]
 • Úvod do filologie filmu. Iluminace, 1993, 5, č. 1, s. 125–129. [Kanzog, K.: Einführung in die Filmphilologie.]
 • Průvodce světem paratextů. Česká literatura, 1993, 41, s. 580–583. [Genette, G.: Paratexte.]
 • J. V. Bečka: Česká stylistika. Listy filologické, 1993, 116, s. 233–236. [pdf]
 • J. Kořenský: Komunikace a čeština. Český jazyk a literatura, 1993/1994, 44, s. 40–41.
 • B. Sowinski: Stilistik. Slovo a slovesnost, 1993, 54, s. 312–315. [online]
 • Úvod do současných teorií literatury. Česká literatura, 1992, 40, s. 623–626. [Bogdal, K.-M. (ed.): Neue Literaturtheorien.]
 • O předpokladech chápání filmu. Film a doba, 1990, 36, s. 352. [Pryluck, C.: Żródła znaczenia w filmie i telewizji.]
 • Sborník o aktuálních teoretických otázkách jazykovědy. Naše řeč, 1990, 73, s. 36–39. [Teoretické otázky jazykovědy. Linguistica XVI.] [online]
 • Cesty k filmovému dílu. Film a doba, 1989, 35, s. 535. [Analizy i interpretacje. Film zagraniczny.]
 • Schůzka s upírem – kniha o vývoji filmového horroru. Film a doba, 1989, 35, s. 293. [Kołodyński, A.: Seans z wampirem.]
 • Německý úvod do lingvistické analýzy textu. Slovo a slovesnost, 1989, 50, s. 146–152. [Brinker, K.: Linguistische Textanalyse.] [online]
 • O základních pojmech současné filmové teorie. Film a doba, 1988, 34, s. 168. [Andrew, D.: Concepts in Film Theory.]
 • Výzkumy triviální a zábavné literatury v NDR. Česká literatura, 1987, 35, s. 346–349.
 • Přirozený jazyk ve filmu. Film a doba, 1987, 33, s. 112. [Hendrykowski, M.: Słowo w filmie.]
 • Text a pragmatika. Naše řeč, 1986, 69, s. 200–204. [Text and the Pragmatic Aspects of Language.] [online]
 • Příspěvek k výzkumu dialogu. Naše řeč, 1985, 68, s. 96–98. [Müllerová, O.: Komunikativní složky výstavby dialogického textu.]
 • E. Coseriu: Textlinguistik. Săpostavitelno ezikoznanie, 1985, 10, č. 1, s. 76–83. [s J. Nekvapilem]
 • „Textové lingvistiky“ Eugenia Coseria. Jazykovědné aktuality, 1984, 21, s. 88–90. [s J. Nekvapilem]
 • Rakousko jako příklad. Světová literatura, 1983, 28, č. 6, s. 241–243. [Österreich zum Beispiel.]
 • O sémiotice přístupně. Jazykovědné aktuality, 1983, 20, s. 32–34. [Pelc, J.: Wstęp do semiotyki.]
 • Nová čísla tartuského sémiotického sborníku. Jazykovědné aktuality, 1982, 19, s. 127–130. [Trudy po znakovym sistemam 12–14.]
 • Příručka a cvičebnice jazykové sémantiky. Jazykovědné aktuality, 1982, 19, s. 123–125. [Wunderlich, D.: Arbeitsbuch Semantik.]
 • Podnětná studie o Vančurově Rozmarném létě. Jazykovědné aktuality, 1982, 19, s. 77–79. [Macurová, A.: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta.]
 • Rozmarné léto v novém pohledu. Český jazyk a literatura, 1982/1983, 33, s. 190–191. [Macurová, A.: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta.]
 • Úvod do problematiky textu. Jazykovědné aktuality, 1981, 18, s. 147–148. [Wawrzyniak, Z.: Einführung in die Sprachwissenschaft.]
 • Román ze starého Egypta. Literární měsíčník, 1976, 5, č. 6, s. 111–112. [Lenčo, J.: Egypťanka Nitokris.]

Ostatní

 • The Artist je artovým snímkem s mainstreamovým potenciálem, boom němých filmů však asi nevyvolá.“ In: Martin Foret et al. (eds.): Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 27–33. [rozhovor]
 • Alena Macurová jubilující. Slovo a slovesnost, 2006, 67, č. 3, s. 237–239. [s Ivou Nebeskou] [online]
 • Holub, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B 2. Praha: MŠMT ČR, 2005, s. 159–163. [spoluautor]
 • Za profesorem Karlem Hausenblasem (1923–2003). Česká literatura, 2003, 51, č. 6, s. 791–794.
 • Profesor Karel Hausenblas zemřel. Český jazyk a literatura, 2003, 54, s. 38–40.
 • Příspěvky v diskusi ve Zpravodaji českého filmového a televizního svazu – FITES, 1998, č. 1, s. 42–43; 50.
 • Karlovarská anketa ke 100. výročí české kinematografie. Film a doba, 1998, 44, s. 173. [příspěvek v anketě]
 • Dějiny filmu a rekonstrukce filmů. Rozhovor s Janem-Christopherem Horakem. Iluminace, 1998, 10, č. 4, s. 113–118.
 • Teorie filmu a univerzitní filmová věda v Německu. Rozhovor s Karlem Sierekem. Iluminace, 1997, 9, č. 4, s. 135–140.
 • Studium filmové vědy. Iluminace, 1996, 8, č. 3, s. 104–105. [odpověď v anketě]
 • Poznámka o autorovi [Thomas Elsaesser]. Iluminace, 1996, 8, č. 2, s. 35.
 • Projev Petra Mareše na Vyšehradě. In: Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 41. Praha, 1996, s. 2.
 • Bibliografie prací prof. Karla Hausenblase. In: Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha, 1996; 2. vyd. 1997, s. 12–23.
 • O Kracauerovi, společnosti UFA a německém dokumentu. Rozhovor s Klausem Kreimeierem. Iluminace, 1995, 7, č. 4, s. 101–107.
 • Bibliografie prací Karla Hausenblase za léta 1947–1986. Slavica pragensia, 1987, 26, s. 161–173.

Překlady

 • Grissemann, Stefan: Peter Kubelka. In: M. Klepikov (ed.): Peter Kubelka v Praze. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 11–14.
 • Siegert, Bernhard: Bílá místa a temná srdce: Od symbolického řádu světa k řádu rozvrhu světa. In: K. Krtilová – K. Svatoňová (eds.): Medienwissenschaft. Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. Praha: Academia, 2016, s. 234–276.
 • Weinczyk, R. J.: R.U.R. Karla Čapka a velikost člověka (2. část). In: Petr Mareš (ed.): Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 53. Praha: SBČ, 2015, s. 19–29.
 • Weinczyk, R. J.: R.U.R. Karla Čapka a velikost člověka (1. část). In: Petr Mareš (ed.): Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 52. Praha: SBČ, 2014, s. 24–37.
 • Popović, M.: O kouzelnících, doktorech a elfech. Duševně spříznění autoři pohádek pro děti z oblasti Krkonoš. In: Petr Mareš (ed.): Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 52. Praha: SBČ, 2014, s. 38–43.
 • Schlegel, H. J.: Šálivé modré světlo (Podivuhodné setkání Bély Balázse a Leni Riefenstahlové). Film a doba, 2014, 60, č. 4, s. 190–193.
 • Siegert, B.: Pohled jako narušení obrazu. Mezi mimézí a mimikry. Iluminace, 2011, 23, č. 2, s. 31–51.
 • König, W.: Telegrafie, telefonie, bezdrátový přenos signálu. Komunikace a technika v 19. století. Iluminace, 2008, 19, č. 4, s. 29–41.
 • Fabianová, J.: Ruku v ruce s básnictvím. Roman Jakobson a Umělecký svaz Devětsil. Slovo a smysl, 2005, 2, č. 4, s. 74–95.
 • Müllerová, C.: Příliš mnoho zřetelně poznatelné odlišnosti. K problému uvádění zahraničních zvukových filmů. Iluminace, 2004, 16, č. 2, s. 39–59.
 • Zielinski, S.: Šťastný nález místo marného hledání. Metodické odkazy a výpůjčky k archeologii médií. In: P. Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, 2004, s. 501–520.
 • Garncarz, J.: Od varieté ke kinematografii. Přímluva za rozšířený koncept intermediality. In: P. Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, 2004, s. 472–484.
 • Sierek, K.: Zrození hvězdy. Paula Wessely v Maškarádě. In: G. Heiss – I. Klimeš (ed.): Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. Praha 2003, s. 65–72.
 • Schmidová, B.: „Nemám žádnou povinnost milovat své interprety“ (Rozhovor s Ulrichem Seidlem). Film a doba, 2003, 49, č 3, s. 160–162.
 • Schmidová, B. Vivisektor (Portrét Ulricha Seidla). Film a doba, 2003, 49, č. 3, s. 156–159.
 • Paech, J.: Obraz mezi obrazy. Iluminace, 2002, 14, č. 2, s. 5–16.
 • Jauss, H. R.: Čtenář jako instance nových dějin literatury. Aluze, 2002, 6, č. 2, s. 93–104.
 • Jähnichen, M.: O podílu německé bohemistiky na vzájemné mezinárodní spolupráci. In: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20. – 26. srpna 1998. II. díl. Praha, 1999, s. 125–132.
 • Jakobson, R.: Mizející svět. Iluminace, 1998, 10, č. 2, s. 89–92.
 • Sierek, K.: Analýza chronotopů a dialogičnost. Prolegomena k jinému způsobu zkoumání pohyblivých obrazů. Iluminace, 1997, 9, č. 4, s. 115–134.
 • Helmanová, A.: Styl. Iluminace, 1996, 8, č. 3, s. 53–92.
 • Kreimeier, K.: Od Henny Portenové k Zarah Leanderové (Filmové žánry a žánrový film v době výmarské republiky a za nacismu). Film a doba, 1996, 42, s. 20–25.
 • Hendrykowski, M.: Američané na oděských schodech (Analýza a interpretace Schodů Zbigniewa Rybczyńského). Film a doba, 1995, 41, s. 48.
 • Helmanová, A.: Znaková funkce hudby a řeči ve filmovém sdělení. Iluminace, 1994, 6, č. 3, s. 4564.
 • Lowry, S.: Film vnímání subjekt. Teorie filmového diváka. Iluminace, 1993, 5, č. 2, s. 7182.

Edice

 • Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 57. Praha: SBČ, 2019, 58 s.
 • Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 56. Praha: SBČ, 2018, 56 s.
 • Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 55. Praha: SBČ, 2017, 48 s.
 • Macurová, A.: Komunikace v textu a s textem. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. [s R. Adamem, K. Richterovou, L. Saicovou Římalovou a K. Richterovou]
 • Zpravodaj společnosti bratří Čapků č. 54. Praha: SBČ, 2016.
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 53. Praha: SBČ, 2015.
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 52. Praha: SBČ, 2014.
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 51. Praha: SBČ, 2013.
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 50. Praha: SBČ, 2012.
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 49. Praha: SBČ, 2011.
 • Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 48. Praha: SBČ, 2010.
 • Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, 2007. [s I. Vaňkovou]
 • Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20. – 26. srpna 1998. II. díl. Praha, 1999. [s J. Hasilem]
 • Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha, 1996; 2. vyd. 1997. [s A. Macurovou]
 • Slavica pragensia XXXII. Fungování textu ve společenském dorozumívání. AUC Philologica. Praha, 1988 [s K. Hausenblasem]

 

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2010)

 

Bakalářské práce
2017 Jana Kapounová Jazyk v současném diskurzu o počítačových hrách
2015 Magda Melichová Současná podoba administrativního stylu (představená analýzou jazyka úředních podání občanů)
2015 Tereza Kopecká Jazyk a styl próz Ireny Douskové
2015 Markéta Szyszkowiczová Jazyk dívčích románů Lenky Lanczové
2015 Magda Melichová Současná podoba administrativního stylu (představená analýzou jazyka úředních podání občanů)
2015 Tereza Kopecká Jazyk a styl próz Ireny Douskové
2015 Gabriela Pokorná Nespisovná čeština v prózách Petry Soukupové
2014 Magdaléna Denková Styl divadelních her Arnošta Goldflama
2014 Tereza Valčíková Automatizace a aktualizace v novinových titulcích.
2014 Aneta Rybová Relace mezi verbální a neverbální složkou v reklamních komunikátech.
2014 Kristýna Dušková Univerbizovaná a zkrácená pojmenování v současné publicistice (typ řidičák, gambáč). (S využitím Českého národního korpusu.)
2014 Nikola Žbirková Intertextovost v reklamě
2013 Pavla Fraňková Nespisovné jazykové prostředky v textech Jáchyma Topola a Jaroslava Rudiše
2013 Barbora Mohylová Nespisovnost v současné zpívané poezii
2013 Klára Rynešová Rysy mluvenosti a spontánnost v komunikaci na sociální síti
2013 Martina Valná Vývoj stylu reklamy po roce 1989 ( na příkladu vybraných produktů)
2013 Monika Dohnalová Spisovná a nespisovná čeština v prózách Michala Viewegha
2012 Pavlína Houbová Jazyk a styl českých překladů románů Émila Zoly
2011 Barbora Biňovcová Jazyková výstavba próz Petra Šabacha
2011 Petra Bušková Porovnání jazyka a stylu rozhovorů v dívčích a ženských časopisech
2010 Zuzana Komrsková Pravopisné a grafické inovace v internetových textech
2010 Simona Drtinová Spisovná a nespisovná čeština v dílech Terezy Boučkové
2010 Petra Švábová Televizní rozhovory v mluvené a psané verzi
Diplomové práce
2017 Tereza Valčíková Tituly filmů a jejich překlady
2016 Alena Karlová Studenti a učitelé v českých filmech ze školního prostředí. Jejich řeč a vzájemná komunikace
2014 Veronika Nováková Identifikace autora ve forenzní lingvistice
2013 Adéla Křížová Stylové tendence současných vědeckých textů
2012 Anna Vrbová Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu.
2012 Dana Mgr Hamerlová Vícejazyčnost ve zvukovém filmu
2011 Martina Kojetínová Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana
2011 Kateřina Kubová Jazyk a styl undergroundové dětské literatury
2011 Marie Lukáčová Produktor a recipient v reklamní komunikaci
2010 Michaela Luňáčková Jazyk a styl současných politických textů
2009 Zuzana Granátová Stylová analýza editorialů v současných časopisech
2008 Barbora Přerostová Koheze a koherence v reklamních textech
2008 Zuzana Jurenková Bajerová Styl próz Jiřího Gruši
2008 Ivana Klímová Vícejazyčnost v próze K. M. Čapka Choda
Disertační práce
2011 Jan Chromý Teorie psaného jazyka
2010 Petr Kaderka Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.