Edice latinsko-německo-českého slovníku z 15. století (sign. AMB 115)

Řešitel: Mgr. Kateřina Voleková
Realizace projektu: 2 roky, tj. 2011–2012
Vedoucí: PhDr. Robert Dittmann Ph.D.

Téma projektu

Latinsko-německo-český slovník z 1. poloviny 15. století a jeho kritická edice.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj poznání české středověké lexikografie. Objektem výzkumu je latinsko-německo-český slovník z 1. poloviny 15. století, dochovaný v rukopisu Archivu města Brna (AMB) se signaturou č. 115 na foliích 467r–474v. Toto lexikografické dílo je v projektu srovnáváno s jinými středověkými lexikografickými díly z 14. a 15. století, zvl. slovníky reprezentující neklaretovskou větev české lexikografie (slovník Klementinský, slovník Ostřihomský), a zasazováno do kontextu evropské lexikografie latinského středověku. Hlavním cílem výzkumu je poskytnout badatelům z řad latinských, německých a českých medievalistů prostřednictvím kritické edice slovníku materiál pro další lingvistická bádání, zvl. v oblasti slovní zásoby a slovotvorby.

Realizované výstupy

Průběžné výsledky projektu byly prezentovány na dvou zahraničních konferencích. Na VII. mezinárodní studentské a doktorandské vědecké konferenci Na kus reči (Trnava, Slovensko, 27.–28. dubna 2011) vystoupila řešitelka s příspěvkem K překladu latinských homonym v latinsko-českých slovnících 15. století. Na mezinárodní vědecké konferenci Český jazyk a literatura – generační střet a civilizační rozdíly (Racibórz, Polsko, 1.–2. září 2011) přednesla řešitelka příspěvek K latinsko-německo-českým slovníkům 15. století.
První příspěvek vyšel v konferenčním sborníku: Voleková, Kateřina: K překladu latinských homonym v latinsko-českých slovnících 15. století. In: Rara avis. Zborník z VIII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava 12.–13. apríl 2011, Trnava: 2011, s.227–232.

Plánované výstupy

Jako hlavní výstup projektu je plánována kritická edice slovníku, která vyjde jako studie v recenzovanému časopise.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA UK > Edice latinsko-německo-českého slovníku z 15. století (sign. AMB 115)