Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů u dětí

Hlavní řešitel: Mgr. Štěpán Matějka

Projekt je zaměřen na zkoumání osvojování gramatických slov a tvarů dětskými mluvčími českého jazyka ve věku přibližně od 18 do 48 měsíců. V rámci projektu budou zkoumány různé gramatické jevy (předložky, slovesné kategorie, zájmena apod.). Výzkum se bude věnovat pouze jazykové produkci, otázka jazykového porozumění nebude zkoumána. Cílem výzkumu je získat popisná data o pořadí osvojování jednotlivých gramatických slov a tvarů, která pro češtinu zatím nemáme k dispozici. Výzkum je postaven na empirické metodě sběru dat pomocí tzv. rodičovských dotazníků. Bude vytvořeno několik dotazníků (cca 8–10 dotazníkových šetření), z nichž každý bude zaměřen na jiný gramatický jev. Dotazníky budou mít elektronickou podobu a budou distribuovány pomocí internetu (e-mail, sociální sítě). Díky tomu budou pro každý dotazník získána data o několika desítkách dětí (o cca 80–100 dětech).

Cílem navrhovaného projektu je prozkoumat osvojování gramatických slov a tvarů dětskými mluvčími českého jazyka ve věku přibližně 18 až 48 měsíců. Na základě získaných dat bude možné zjistit, která gramatická slova a tvary si děti během svého jazykového vývoje osvojují dříve a které se u nich začínají objevovat až později. Projekt se také zaměří na to, zda existují vazby mezi tím, kdy děti začínají používat jeden gramatický jev a kdy druhý. Výzkum se věnuje otázce jazykové produkce, tedy tomu, která gramatická slova a tvary děti aktivně užívají.

Projekt dále přinese poznatky o použité metodě sběru dat – metodě tzv. rodičovských dotazníků (více o této metodě viz část „Způsob řešení projektu“). Rodičovské dotazníky pro výzkum osvojování gramatických slov a tvarů nebyly v češtině dosud použity. Předností rodičovských dotazníků je, že umožňují získání dat o velkém počtu dětí v relativně krátkém čase (v našem výzkumu předpokládáme vzorek cca 80–100 dětí v rámci jednoho dotazníkového šetření). Tento projekt tak přispěje k získání poznatků o možnostech a limitech užití metody rodičovských dotazníků pro výzkum osvojování gramatických slov a tvarů v jazyce s bohatou morfologií, jakou má čeština.

Dalším cílem projektu je vytvořit vědecky využitelný soubor dat přístupný ostatním výzkumníkům, kteří se zabývají problematikou osvojování jazyka. Tento soubor bude veřejně přístupný v elektronické podobě, a to nejspíše ve veřejném repozitáři vědeckých dat, případně na internetových stránkách. Výzkumníci tak budou v tomto souboru moci vyhledávat data o osvojování gramatických slov a tvarů v češtině. Tento způsob zveřejňování výzkumných dat je v zahraniční zcela běžný.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA UK > Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů u dětí