Postup řešení projektu a výstupy

Třetí rok řešení

Ve třetím roce řešení projektu byl výzkum kenaanských glos završen. Byl vydán anglicky psaný sborník z konference pořádané na podzim r. 2012: Bláha, O. – Dittmann, R. – Uličná, Lenka (eds.), Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a Conference Held in Prague on October 25–26, 2012, Prague: Academia, 2013. Ve sborníku publikovali dva příspěvky členové řešitelského týmu, celkem obsahuje sedmnáct příspěvků, z toho dvanáct od zahraničních badatelů. Členové týmu prezentovali výsledky na konferencích v zahraničí (XVI. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland, konané na Universität Trier v září 2013, 16th World Congress of Jewish Studies, konaný na Hebrew University of Jerusalem v červenci a srpnu 2013) i doma (přednáška v Kruhu přátel českého jazyka v prosinci 2013). D. Polakovič zkoumal dvakrát hebrejské rukopisy v Institutu mikrofilmovaných hebrejských rukopisů Národní knihovny v Jeruzalémě. V roce 2013 byla připravena obsáhlá monografie o kenaanských glosách. Úvodní kapitoly jsou věnovány vstupu do problematiky (historický, jazykový, literární kontext, dosavadní bádání) a některým specifickým problémům výzkumu kenaanských glos (reference termínu Kenaan, kenaanský jazyk, funkce kenaanských glos, otázka bohemicity, otázka nejstarší české věty, první nepřímé zmínky o zvukové stránce češtiny, nejstarší užití češtiny pro ilustraci gramatických pravidel, česká vrstva v jidiš). Hlavní část je věnována pravopisné a jazykové stránce kenaanských glos (hebrejské písmo při zápisu češtiny, hláskosloví, tvarosloví, slovotvorba a lexikologie, skladba, textové začlenění glos, náhled na propriální sféru) a slovníku kenaanských glos s fotodokumentací dostupných rukopisů (z knihoven v Amsterdamu, Cincinnati, Frankfurtu n. M., Jeruzalémě, Londýně, Mnichově, Moskvě, New Yorku, Oxfordu, Parmě, Petrohradu, Praze, Římě, Vatikáně). Čtvrtá část knihy představuje tři dosud nepublikované rukopisné materiály Romana Jakobsona týkající se kenaanských glos. Pátá část ukazuje v omezeném výběru celofoliové náhledy zkoumaných rukopisů a rukopisné materiály z pozůstalosti R. Jakobsona. Publikace Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země vyšla r. 2015 v nakladatelství Academia v Praze. Dále byly připraveny tři studie: Roman Jakobsonʼs Research into Judeo-Czech (R. Dittmann), Ke knižní kultuře českých a moravských Židů ve středověku (D. Polakovič) a The Czech Language of Jews in the 11th to 14th Century Přemyslid Bohemia in Light of Canaanite Glosses (R. Dittmann).

a) Publikační výstupy za r. 2013

Bláha, O. – Dittmann, R. – Komárek, K. – Polakovič, D. – Uličná, L.: Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země. Praha: Academia, 2015.

Dittmann, R.: Roman Jakobsonʼs Research into Judeo-Czech. In: Kubíček, T. – Lass, A. (eds.), Roman O. Jakobson: A Work in Progress, Olomouc: Palackého univerzita, 2014, s. 145‒153.

Dittmann, R.: The Czech Language of Jews in the 11th to 14th Century Přemyslid Bohemia in Light of Canaanite Glosses. International Journal of the Sociology of Language, v tisku.

Dittmann, R. ‒ Bláha, O.: The Lexicological Contribution of Abraham ben Azriel and Isaac ben Moses to Old Czech. In: Bláha, O. – Dittmann, R. – Uličná, Lenka (eds.), Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a Conference Held in Prague on October 25–26, 2012, Prague: Academia, 2013, s. 66‒91.

Polakovič, D.: Ke knižní kultuře českých a moravských Židů ve středověku. Bohemica Olomucensia, 2013, roč. 5, č. 4, s. 329–335.

Uličná, L. – Polakovič, D.: Knaanic Glosses from the Perspective of Judeo-Czech Studies. In: Bláha, O. – Dittmann, R. – Uličná, Lenka (eds.), Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a Conference Held in Prague on October 25–26, 2012, Prague: Academia, 2013, s. 303–317.

b) Nepublikované přednášky

Dittmann, R.: Kenaanské glosy ve středověkých rukopisech s vazbou na české země. Kruh přátel českého jazyka, FF UK Praha, 11. 12. 2013.

Uličná, L.: Knaanic Glosses – Back to Manuscripts. Posterová prezentace na 16th World Congress of Jewish Studies, konaném na Hebrew University of Jerusalem 27. 7. až 3. 8. 2013.

Uličná, L.: Kenaanische Glossen am Rande der Jiddistik. Předneseno na XVI. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland, Universität Trier, 15.‒19. 9. 2013.


Druhý rok řešení

V r. 2012 zkoumal řešitelský tým materiály v Izraeli (D. Polakovič, National Library of Israel, Jeruzalém), Rusku (L. Uličná, rukopis s tzv. Karovou nejstarší česko větou, Petrohrad), Vatikánu (D. Polakovič) a ČR. Byl připraven soupis zjištěných kenaánských glos včetně rukopisných variant a propracována dílčí témata (nejstarší zmínky o zvukové stránce češtiny, nejstarší použití češtiny v gramatografii, problém nejstarší české věty, nejranější doloženost některých lexikálních jednotek atd.). Z pozůstalosti Romana Jakobsona byla přepsána a připravena k tisku jeho nepublikovaná studie o jazyce kenaánských glos a byla opatřena obsáhlým úvodem. Byla vypracována rozsáhlá studie o problému kenaánských glos (důležitost hebrejštiny v českých zemích ve středověku a raném novověku, glosy u autorů 13. st., otázka české komentátorské školy, grafematická, fonologická a gramatická stránka glos, otázka bohemicity glos a výzkum Romana Jakobsona). Členové týmu prezentovali výsledky na konferencích British Association for Jewish Studies Annual Conference v Londýně (L. Uličná) a na domácích konferencích (Knaanic Language: Structure and Historical Background, Praha; Roman Jakobson ve struktuře české vědy, Olomouc). V rámci řešení grantového projektu proběhla konference Knaanic Language: Structure and Historical Background (25.-26. 10. 2012) se zahraničními účastníky z Izraele, Německa, Polska, Velké Británie, Francie, Holandska a USA; sborník vyjde v r. 2013. Pokračoval výzkum apelativních bohemik zapsaných latinkou před koncem 13. st. a v Jakobsonově pozůstalosti byl objeven a přepsán další ruský rukopis o problematice jazyka středověkých pražských Židů. Na badatelských cestách do Vídně a Mnichova byla získána nová zahraniční literatura.

a) Publikační výstupy za r. 2012:

Bláha, O. – Dittmann, R. – Komárek, K. – Polakovič, D. – Uličná, L.: On the Problem of Judeo-Czech and the Canaanite Glosses of 11th to 13th Centuries in Hebrew Manuscripts. In: Moskovich, W. – Chlenov, M. – Torpusman, A. (eds.), Jews and Slavs. Volume 24. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World, Jerusalem – Moscow: Mosty kuľtury Gesharim, 2014, s. 117–151.

Bláha, O. – Dittmann, R. – Komárek, K. – Polakovič, D. – Uličná, L.: Roman Jakobson’s Unpublished Study on the Language of Canaanite Glosses. In: Moskovich, W. – Chlenov, M. – Torpusman, A. (eds.), Jews and Slavs. Volume 24. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World, Jerusalem – Moscow: Mosty kuľtury Gesharim, 2014, s. 282–318.

Uličná, L.: Jekuti´el Zalman ha-Kohen a první nepřímé zmínky o zvukové stránce češtiny. Bohemica Olomucensia, 2012, roč. 4, č. 4, s. 271–278.


První rok řešení

V r. 2011 zkoumal řešitelský tým materiály v České republice, Izraeli a USA (Boston, New York). Několikatýdenní badatelské pobyty v zahraničí byly věnovány výzkumu mikrofilmů hebrejských středověkých rukopisů s kenaánskými glosami zejm. 13. st. (D. Polakovič, Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jewish National and University Library, Izrael) v konfrontaci s dosavadní dostupnou literaturou, průzkumu rukopisné pozůstalosti Romana Jakobsona (R. Dittmann, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA) a dále výzkumu v New Yorku (L. Uličná, Jewish Theological Seminary a další instituce). Byla opatřena nová zahraniční literatura a kriticky zkoumáno dosavadní bádání o kenaánských glosách.

a) Publikační výstupy za r. 2011:

Dittmann, R. Problém tzv. nejstarší české věty. Bohemica Olomucenisa, 2012, roč. 4, č. 1, s. 26‒36.

Dittmann, R. Ke kenaánskému jazyku zapsanému hebrejským písmem do 14. století. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. Poznań: PRO, 2012, s. 481‒490.

Dittmann, R. Jakobsonova pozůstalost: čekající příležitosti. Bohemica Olomucensia, 2011, roč. 3, č. 3, s. 115‒118.

Dittmann, R. K významu raných česko-židovských jazykových kontaktů v oblasti českých zemí pro diachronní bohemistiku. Listy filologické, 2012, roč. 135, č. 3‒4, s. 259‒286.