Řešitelský kolektiv

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Narozen v Olomouci 23. 1. 1979. V letech 1997–2002 studoval českou filologii na FF UP v Olomouci, 2004 PhDr., 2005 Ph.D. (v letech 2002–2005 postgraduální studium českého jazyka na FF UP v Olomouci). Od r. 2005 odborný asistent na katedře bohemistiky FF UP, v letech 2005–2011 výzkumný pracovník projektu LC546 Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav).

Nejdůležitější publikace od r. 2007

 • Funkční stratifikace češtiny. Olomouc 2009. ISBN 978-80-244-2377-7.
 • ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan et al. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha 2008, ISBN 978-80-7277-369-5 (Ondřej Bláha je autorem asi 100 medailonků).
 • Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). Olomouc 2008. ISBN 978-80-244-2003-5.
 • LOTKO, Edvard. Srovnávací a bohemistické studie. Olomouc 2009. ISBN 978-80-244-2201-5 (editoři: Ondřej Bláha a Karel Komárek).
 • KOMÁREK, Miroslav. Studie z diachronní lingvistiky. Olomouc 2006. ISBN 80-244-1493-7 (editoři: Ondřej Bláha a Karel Komárek).
 • Otázky české morfonologie. Bohemica Olomucensia, roč. 1 (2009), č. 4, s. 66–69. ISSN 0231-634X.
 • Délka slova v češtině, ruštině a bulharštině. Bohemica Olomucensia, roč. 1 (2009), č. 3, s. 90–93. ISSN 0231-634X.
 • Frekvence slovních druhů v češtině, ruštině a bulharštině. In: POLÁCH, Vladimír P., ed. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Olomouc 2008, s. 20–24. ISBN 978-80-244-2192-6.
 • K analytickým tvarům slovanského slovesa. Slavia, roč. 77 (2008), s. 5–16. ISSN 0037-6736
 • Ke stupňování adjektiv ve slovanských jazycích. In: POLÁCH, Vladimír P., ed. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Olomouc 2008, s. 24–28. ISBN 978-80-244-1984-8.
 • „Préteritum anticipující“ ve slovanských jazycích. In: POLÁCH, Vladimír P., ed. Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Olomouc 2007, s. 1113. ISBN 978-80-244-1767-7.
 • Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. In: Studia bohemica 10. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica 91. Olomouc 2007, s. 1530. ISSN 0231-634X, ISBN 978-80-244-1717-2.

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (hlavní řešitel)

Narozen v Prostějově 6. 8. 1980, v letech 1999–2005 studium české a anglické filologie na FF UP v Olomouci, 2007 PhDr., 2009 Ph.D. (v letech 2005–2009 postgraduální studium českého jazyka na FF UP). Od r. 2006 zaměstnán na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci, v letech 2006–2011 odborný pracovník na projektu MŠMT LC546 Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav). Od r. 2009 odborný asistent na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, od r. 2010 spolupracovník na grantu GA ČR P406/10/0591 EUROPA HUMANISTICA: Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 1470–1600, od r. 2011 řešitel grantu GA ČR P406/11/0861 Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země, od r. 2011 vedoucí diachronní skupiny projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0275 Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, od r. 2012 spolupracovník na projektu Historie v interdisciplinární perspektivěSpolečnost, kultura a komunikace v českých dějinách (UK).

Nejdůležitější publikace od r. 2005

 • Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. Olomouc 2012.
 • K významu raných česko-židovských kontaktům v oblasti českých zemí pro diachronní bohemistiku. Listy filologické, 2012, roč. 135, č. 3‒4, s. 259‒286.
  Jakobsonova pozůstalost: čekající příležitosti. Bohemica Olomucensia, 2011, roč. 3, č. 3, s. 114‒117.
 • Ke kenaánskému jazyku zapsanému hebrejským písmem do 14. století. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. Poznań: PRO, 2012, s. 481‒490.
 • Toponymie v náměšťském Novém zákoně (1533). Acta onomastica, 2011, roč. 52, s. 31–45.
 • Problém tzv. nejstarší české věty. Bohemica Olomucenisa, 2012, roč. 4, č. 1, s. 26‒36.
 • Význam toponymie pro určení předloh starších českých biblických překladů. Acta onomastica, 2010, roč. 51, č. 2, s. 437–446.
 • Textual Dynamism of the Kralice Bible Tradition in the 16th to 21st Centuries. Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Gniezno 20.-22. 9. 2010. V tisku.
 • Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 2010, s. 285–308 (spolu s A. A. Fidlerovou a V. Vladimírovou).
 • K místu kralického Nového zákona z r. 1601 v bratrské tradici. Bohemica Olomucensia – Philologica Juvenilia, 2010, roč. 3, s. 37–44.
 • Místní jména v českých překladech Starého zákona. Olomouc 2009.
 • Igor Němec:Práce z historické jazykovědy. Praha 2009 (spolueditor s H. Sobalíkovou and M. Vajdlovou).
 • K toponymii protokanonických knih Starého zákona v českém překladu Jeruzalémské bible. Bohemica Olomucensia 3 – Linguistica, 2010, roč. 2, s. 27–32.
 • K odlišnosti předloh v kralické tradici po Šestidílce. Problematika historických a vzácných knižních fondů. Olomouc – Brno 2010, s. 255–262.
 • K filologickým margináliím v českých biblických tiscích 16. st. (se zaměřením na tzv. Štefanovu postilu). Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia, 2010, roč. 2, s. 34–39.
 • Červenkův Žaltář (1562) a jeho důležitost pro Kralickou bibli. Problematika historických a vzácných knižních fondů: 2008. Olomouc 2009, s. 243–251.
 • Penetration of the Hebrew Text Type into the Czech Biblical Tradition in the 16th Century. In Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym): IV: Poznań 2009, s. 399–405.
 • Ke genezi kralického překladu v Šestidílce. Bohemica Olomucensia 3 – Filologica Juvenilia. Olomouc 2009, s. 47–51.
 • Karafiátova úprava starozákonních toponym ve vydáních Bible kralické „podlé původních textů upravené“. Acta onomastica 49, 2008, s. 106–115.
 • Za kralickými předlohami deuterokanonické knihy Tobiáš (na materiále Tob 1). Proceedings Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Olomouc 2008, s. 68–77.
 • Příspěvek k textové dynamice Nového zákona v exulantských vydáních Kralické bible v 18. st. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Olomouc 2008, s. 119–129.
 • Starozákonní toponymie v třetí Hallské bibli (1766). Jazykovědné aktuality 44, 2007, s. 4–29.
 • Novozákonní toponymie v třetí Hallské bibli (1766) v souřadnicích české biblické tradice, zejména kralické. Acta onomastica 48, 2007, s. 22–31.
 • Ke vlivu Tremelliova-Juniova latinského překladu na Kralickou bibli (se zřetelem k toponymii). In Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Olomouc 2007, s. 49–60.
 • Některé konkurence v toponymii vybraných překladů Starého zákona. Studia theologica 7/22, 2005, s. 45–57.
 • Toponyma ve vybraných českých překladech Starého zákona. Acta onomastica 46, 2005, s. 155–183.

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

Narozen v Přerově 29. 4. 1963. 1982–1986 studium českého jazyka a literatury na FF UK v Praze, 1988 PhDr., 1999 Ph.D. (1993–1999 postgraduální studium českého jazyka na FF UP v Olomouci). 2008 doc. 2005–2011 vedoucí olomoucké skupiny grantového projektu MŠMT LC546 Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav). Od r. 1990 odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci, od r. 1990 odborný asistent na katedře českého jazyka PdF MU v Brně, od r. 1996 odborný asistent na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci.

Nejdůležitější publikace od r. 2006

 • O niektórych wykładnikach antropomorfizacji osobowego Boga. In: Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące. Materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r. Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2006, s. 193–197. ISBN 83-89790-14-9.
 • Apelatywizacja w toponimii biblijnej. In: Onimizacja i apelatywizacja. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, s. 113–117. ISBN 978-83-7431-066-6.
 • K jednomu druhu intertextuality u Jaroslava Durycha. In: Český jazyk a literatura v interakci. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 29. – 30. září 2005 v Ratiboři. Racibórz, Wydawnictwo “Pro” 2006, s. 239–245. ISBN 83-920312-7-X.
 • Pojmenování žen v díle Jaroslava Durycha. In: Žena v české a slovenské literatuře. Sborník z literárněvědné konference konané v Opavě 14. a 15. září 2004. Opava, Slezská univerzita 2006, s. 87–90. ISBN 80-7248-380-3.
 • K jazykové a textové výstavbě poezie Zdeňka Rotrekla. In: Rozprava o současné poezii. Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní bohemistické konferenci konané v Plzni ve dnech 18. až 19. listopadu 2004. Plzeň, Západočeská univerzita 2006, s. 66–70. ISBN 80-7043-514-3.
 • Wariantywność i dynamika rozwojowa czeskiej terminologii religijnej. In: Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji, Poznań 24 – 26 kwietnia 2006. Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne“ 2007, s. 426–430. ISBN 978-83-88176-93-7.
 • Intertekstualność – stosunek do tradycji. In: Tradycja i nowoczesność. Materiały z konferencji 14 – 16 maja 2007 r. Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2008, s. 381–385. ISBN 978-83-89790-39-2.
 • K jazyku a poetice Foglarových próz. In: K fenoménu Jaroslav Foglar. Sborník příspěvků z konference “Fenomén Jaroslav Foglar”, Praha, Památník národního písemnictví 17. září 2007. Praha, Památník národního písemnictví 2008, s. 67–74. ISBN 978-80-85085-88-4.
 • Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. In: Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno, Host 2008, s. 133–144. Spoluautor Miroslav Vepřek. ISBN 978-80-7294-301-2.
 • Język religijny bez frazesów? In: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V. Materiały z konferencji, Gniezno 22 – 24 września 2008. Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne“ 2009, s. 127–129. ISBN 978-83-61573-12-8. ISSN 1233-8672.
 • Liturgické inspirace v díle Jaroslava Durycha. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Racibórz, Wydawnictwo „Pro“ 2008, s. 321–328. ISBN 978-83-60730-15-7.

Mgr. Daniel Polakovič

Narozen v Bratislavě 12. 9. 1975. 1994–2000 studoval hebraistiku a klínopis a historii na FF UK v Praze, od r. 2003 doktorské studium hebraistiky na FF UK. Od r. 2000 odborný pracovník v oddělení pro historii Židovského muzea v Praze. Od r. 2007 spolupracovník na grantovém projektu Symbolika židovského umění na náhrobcích v českých zemích. Člen mezinárodní výzkumné skupiny pro středověké hebrejské rukopisné fragmenty (École Pratique des Hautes Études at Sorbonne, Paris) a pro středověké hebrejské nápisy v Evropě (Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte, Universität Duisburg-Essen).

Nejdůležitější publikace od r. 2006

 • Hebrew Manuscript Fragments in the Czech Republic. A Preliminary Report. In: Lehnardt, Andreas (ed.): Genizat Germania – Hebrew and Aramaic Binding Fragments from Germany in Context. Leiden-Boston, E. J. Brill, 2010, s. 329–332.
 • Památní desky. Praha 1 (Staré Město). Praha, Národní památkový ústav, 2010. CD ROM. (s Arno Paříkem et al.).
 • Jehuda Leva ben Becalel řečený Maharal. Studie k jeho rodopisu a životopisu. In: Putík, Alexandr (ed.): Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609). Praha, Academie, 2009, s. 29–83 (with Alexandr Putík); v angličtině: Judah Loew ben Bezalel, called Maharal. A Study on His Genealogy and Biography. In: Putík, Alexandr (ed.): Path of Life. Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609). Prague, Academia, 2009, s. 31–89.
 • Jehuda Leva ben Becalel (Maharal). Výběrová bibliografie. In: idem, s. 483–491; anglicky: Judah Loew ben Bezalel (Maharal). A Selective Bibliography. In: idem, s. 487–495.
 • Hundert, Gershon David (ed.): The YIVO Encyclopaedia of the Jews in Eastern Europe. New York, YIVO, 2008. 2 vols. (7 encyklopedických hesel).
 • Documentation of the Old Jewish Cemetery in Prague. In: Judaica Bohemiae, 43, 2007–2008, s. 167–192.
 • Medieval Hebrew Inscriptions in Cheb (Eger). In: Judaica Bohemiae, 42, 2006, s. 5–51.

PhDr. Lenka Uličná

Narozena v Olomouci 13. 2. 1979. V letech 1997–2006 studium českého jazyka a literatury a hebraistiky na FF UK v Praze, v letech 1997–2001 studium mezinárodního obchodu na VŠE v Praze, v letech 2002–2007 studium etnologie a hebrejštiny na FF UK. 2008 PhDr., 2007–2008 vedoucí výzkumný pracovník na grantovém projektu GAUK 257774 Mezi izolací a integrací: dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu. Od r. 2009 výzkumný pracovník na grantu 115/09 (The Rothschild Foundation Europe): Challenging the Narrative of Czech-Jewish History in the Early Modern and Modern Period. 2007–2008 asistent na Ústavu Blízkého východu a Afriky, FF UK, 2007–2009 hebraista v Knihovně Židovského muzea v Praze, od r. 2007 odborný asistent v Centru židovských studií na FF UP v Olomouci.

Nejdůležitější publikace od r. 2006

 • Roman Jakobson a staročeské glosy ve středověkých hebrejských spisech. Bohemica Olomucensia 3 – Filologica Juvenilia. Olomouc 2009, s. 13–24.
 • Kenaanský jazyk: Čeština, či židovská západní slovanština? In Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, (eds. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik), Wrocław 2009, s. 307–314.
 • Alttschechische Glossen in den hebräischen Schriften des Mittelalters. In Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena, 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. PHILOLOGIA – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Bd. 144. Hamburg 2010, s. 453–462.
 • Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu (mezi integrací a izolací). Ed. J. Šedinová a kol. Praha 2011. [podíl na kolektivní monografii]

Překlady z hebrejštiny:

 • Gail Harevenová, Nevezmeš (Lo tisa). In: Plus mínus. Antologie izraelských povídek. Praha: Argo 2006 [Současná světová próza 25], s. 119–125.
 • Jicchak Bar-Josef, Dárek z lásky (Mazkeret ahava). Transl. Tereza Černá, Šárka Doležalová, Magdalena Křížová, Markéta Rubešová, Lenka Uličná a Jana Valová). Praha: Dharma Gaia, 2007.
 • Šlomo Benjamin Hamburger, Kořeny aškenázských zvyků. Povijan na Tóru : wimpel (Shorshei minhag Ashkenaz). (Pro interní potřeby Židovského muzea v Praze).

Konzultanti:

Prof. Dr. Josef Vintr (Universität Wien, Rakousko)
PhDr. Milada Homolková, Ph.D. (Akademie věd ČR, Praha)
Alexander Kulik, Ph.D. (Hebrew University Jerusalem, Izrael)