Český etymologický slovník II

Hlavní řešitel: Jiří Rejzek
Doba řešení: 2013-2014
Číslo grantu: GAČR 13-08622S

Téma projektu
Cílem projektu je etymologická revise českého lexika, jejímž výsledkem má být nové, přepracované a rozšířené vydání Českého etymologického slovníku. Ve srovnání s prvním vydáním slovníku bude autor vice pracovat s lexikálními databázemi (zvláště s lexikální databází střední češtiny), což také umožní jednu z významných inovací slovníku – uvedení století prvního výskytu slova. Také rekonstrukce indoevropských podob dozná metodologickou změnu. Slovník bude při rekonstrukci indoevropských kořenů používat laryngály, což je v tradici českých etymologických slovníků ojedinělý počin. Tento přístup bude vyžadovat i podrobnější informaci o laryngálách v úvodní části slovníku, která také projde revizí.

The aim of the project is the etymological revision of the Czech lexicon which should result in the new, revised and enlarged edition of the Czech etymological dictionary. In comparison with the first edition of the dictionary, the author will work more with lexical databases (particularly with the database of Middle Czech). One of the important effects of this approach will be the indication of the first records of individual words.
The reconstruction of the Indo-European forms will also bring a methodological change. The dictionary will follow modern trends in etymology and will use laryngeals in Indo-European reconstructions which will be a unique initiative in the tradition of Czech etymological dictionaries. This approach will also require more detailed information on laryngeals in the introductory part of the book which will be revised too.

Cíl projektu
Hlavním výstupem projektu bude přepracované vydání Českého etymologického slovníku. Důkladná revize českého lexika by měla přinést i dílčí etymologické studie (3-4 každý rok projektu), které budou publikovány v odborných časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí.

The main output of the project will be the revised Czech etymological dictionary. The thorough examination of the Czech lexicon should produce partial etymological studies (3-4 every year of the project) which are supposed to be published in professional journals and proceedings of international conferences.

Plánované výstupy: přepracované vydání Českého etymologického slovníku

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Český etymologický slovník II